LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2009 M. RUGSĖJO 4 D. ĮSAKYMO Nr. D1-514/3-411 „DĖL AVIACIJOS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮTRAUKIMO Į EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SISTEMĄ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. spalio 31 d. Nr. D1-886/3-707

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. D1-514/3-411 „Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 108-4568) ir išdėstome jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AVIACIJOS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮTRAUKIMO Į EUROPOS SĄJUNGOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SISTEMĄ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662; 2010, Nr. 145-7427) 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ (Žin., 2009, Nr. 135-5884) 3.1 punktu, įgyvendindami 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/101/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (OL 2009 L 8, p. 3) (toliau – Direktyva 2008/101/EB), bei 2012 m birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL 2012 L 181, p. 30) (toliau – Reglamentas) nuostatas:

1. N u s t a t o m e, kad:

1.1. per du mėnesius nuo šio įsakymo paskelbimo oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“, orlaivio naudotojas, kuris vykdo aviacijos veiklą pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytą veiklų sąrašą, atlieka skrydžius iš Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje esančio aerodromo ir (ar) atvyksta į tokį aerodromą iš valstybės ne Europos Sąjungos valstybės narės, privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kopiją Civilinės aviacijos administracijai) išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir tonkilometrių apskaitos planus (toliau – Planas);

1.2. šio įsakymo 1.1 punkto reikalavimai netaikomi orlaivio naudotojui, kurio skrydžiai atitinka išvardytas išimtis, pateiktas 2009 m. birželio 8 d. Komisijos sprendime 2009/450/EB dėl išsamaus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytų aviacijos veiklos rūšių išaiškinimo (OL 2009 L 149, p. 69);

1.3. šio įsakymo 1.1 punkte nurodytą Planą orlaivio naudotojas rengia vadovaudamasis Reglamentu;

1.4. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Aplinkos apsaugos agentūra, suderinusi su Civilinės aviacijos administracija, tvirtina šio įsakymo 1.1 punkte nurodytą orlaivio naudotojo pateiktą Planą arba, jei Planas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų ar nepakanka duomenų Planui įvertinti, Aplinkos apsaugos agentūra raštu nurodo orlaivio naudotojui trūkumus ir paskiria terminą juos pašalinti. Orlaivio naudotojo pagal Reglamente nustatytus reikalavimus parengtas ir Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintas Planas prilyginamas leidimui išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Aplinkos apsaugos agentūra, vadovaudamasi Reglamento nuostatomis, gali leisti naudoti orlaivių naudotojams supaprastintą Planą, prieš tai atlikus supaprastintą rizikos vertinimą;

1.5. orlaivio naudotojas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai (kopiją Civilinės aviacijos administracijai) Plano pakeitimus, nurodytus Reglamento 15 straipsnio 4 dalyje. Aplinkos apsaugos agentūra, suderinusi su Civilinės aviacijos administracija, patvirtina minėtus pakeitimus arba, jei pakeitimai neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų ar nepakanka duomenų Planui įvertinti, Aplinkos apsaugos agentūra raštu nurodo orlaivio naudotojui trūkumus ir paskiria terminą juos pašalinti;

1.6. nuo 2013 m. sausio 1 d. orlaivio naudotojas, vadovaudamasis Reglamento nuostatomis, privalo vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėseną, apskaitą, teikti tonkilometrių duomenis ir kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai nepriklausomo vertintojo patikrintas praėjusių kalendorinių metų ataskaitas apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir tonkilometrių duomenis (toliau – Ataskaita) pagal 1.7 punkte nurodytą elektroninę pateikimo formą;

1.7. šio įsakymo 1.1, 1.5 ir 1.6 punktuose nurodytus Planus ir Ataskaitas orlaivio naudotojas teikia užpildęs elektroninę Plano ir Ataskaitos pateikimo formą, kuri pateikta Europos Komisijos interneto tinklalapyje http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/templates/index_en.htm;

1.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija organizuoja Lietuvos Respublikos, kaip orlaivio naudotojo administruojančios valstybės, prašymo pateikimą Europos Komisijai, jei dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reikalavimų pažeidimų kartu su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra priimtas sprendimas dėl kreipimosi į Europos Komisiją dėl draudimo vykdyti veiklą nustatymo orlaivio naudotojui. Prašyme nurodoma:

1.8.1. patvirtinantys duomenys, kad orlaivio naudotojas neįvykdė Direktyvos 2008/101/EB reikalavimų;

1.8.2. išsami informacija apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos taikytas priemones orlaivio naudotojui;

1.8.3. draudimo vykdyti veiklą Bendrijoje nustatymo pagrindimas;

1.8.4. rekomendacija dėl draudimo vykdyti veiklą Bendrijoje, draudimo taikymo sritis ir reikalavimai, kurie turėtų būti taikomi orlaivio naudotojui.

2. P a v e d a m e:

2.1. Civilinės aviacijos administracijai teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pastabas dėl iki kiekvienų metų vasario 1 d. Europos Komisijos atnaujinamo ir teikiamo orlaivių naudotojų, kurie priskirti administruoti Lietuvos Respublikai, sąrašo ir informaciją apie orlaivio naudotojo kontaktinius ir buveinės adreso duomenis;

2.2. Civilinės aviacijos administracijai teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai išvadas apie orlaivių naudotojų pateiktus duomenis, kuriuos orlaivių naudotojai teikia Aplinkos apsaugos agentūrai ir Civilinės aviacijos administracijai šio įsakymo 1.1 ir 1.5 punktuose numatytais atvejais;

2.3. Aplinkos apsaugos agentūrai skelbti savo interneto svetainėje patvirtintus orlaivio naudotojų Planus;

2.4. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui, vykdančiam Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro tvarkymo įstaigos funkcijas, užtikrinti orlaivio naudotojo apyvartinių taršos leidimų sąskaitų administravimą ir kitų duomenų tvarkymą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre teisės aktų nustatyta tvarka;

2.5. Aplinkos apsaugos agentūrai, Civilinės aviacijos administracijai bei Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai raštu informaciją ir duomenis, reikalingus šiam įsakymui vykdyti.

3. Nustatome, kad šis įsakymas, išskyrus jo 1.1 ir 1.4 punktus, įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis