LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE NAGRINĖJAMAIS KLAUSIMAIS RENGIMO, DERINIMO, PRISTATYMO IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĘ TEISĘ IR JOS ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. balandžio 29 d. Nr. 478

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 21 „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184, Nr. 130-4669, Nr. 139-5062) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms šiuo nutarimu patvirtintų Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių 4 priede, iki 2005 m. gegužės 16 d. paskirti savo atstovus, dalyvausiančius šiuo nutarimu patvirtintų taisyklių 4 priede nurodytų Europos Bendrijų agentūrų valdymo organų susitikimuose.“.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1431 „Dėl Pranešimų ir ataskaitų Europos Sąjungos institucijoms apie narystės įsipareigojimų vykdymą rengimo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 165-6038).

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                   Zigmantas Balčytis

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                           Antanas Valionis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478

redakcija)

 

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) institucijose nagrinėjamais klausimais rengiamos, derinamos, pristatomos ir ES teisė (acquis communautaire) perkeliama į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę (toliau vadinama – nacionalinė teisė) ir įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

2. Šios Taisyklės taikomos ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir įstaigoms prie ministerijų, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo ir įgyvendinimo procese. Kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo ir įgyvendinimo procese, rekomenduojama vadovautis šiomis Taisyklėmis.

3. Ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijų, kitos valstybės institucijos ir įstaigos (toliau vadinama – valstybės institucijos ir įstaigos), atsakingos už atitinkamas ES teisės (acquis communautaire) sritis, Lietuvos Respublikos pozicijas ar susijusius su ES teisės perkėlimu ir (ar) įgyvendinimu klausimus, apimančius dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją, prireikus gali svarstyti ES reikalų darbo grupėse (toliau vadinama – darbo grupės). Valstybės institucijos ir įstaigos, svarstančios klausimus darbo grupėse, vadovaujasi ES reikalų darbo grupių sudarymo ir jų darbo taisyklėmis (šių Taisyklių 1 priedas) ir ES reikalų darbo grupių sąrašu (šių Taisyklių 2 priedas).

4. Lietuvos Respublikos pozicijos ir kiti dokumentai teikiami aptarti ministerijų valstybės sekretorių pasitarime arba svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089).

5. Valstybės institucijos ir įstaigos su įslaptintais ES institucijų dokumentais dirba vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įslaptintos informacijos apsaugą.

6. ES dokumentai registruojami ir tvarkomi, Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo ir derinimo, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbai, išskyrus šių Taisyklių VI ir VII skyriuose nurodytus darbus, atliekami naudojantis ES dokumentų registravimui ir tvarkymui, darbui su Lietuvos Respublikos pozicijomis, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo koordinavimui skirta informacine sistema (toliau vadinama – Lietuvos narystės ES informacinė sistema). Tais atvejais, kai naudotis šia sistema negalima dėl priežasčių, susijusių su informacijos apsauga (su ES bendrąja užsienio ir saugumo politika susijusios informacijos atvejais), nurodytieji darbai atliekami raštu, o tais atvejais, kai naudotis šia sistema negalima dėl techninių priežasčių, susijusių su šios sistemos veikimu, nurodytieji darbai atliekami raštu ir (arba) elektroniniu paštu, jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

7. Lietuvoje išrinktiems Europos Parlamento nariams ir suinteresuotoms viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir Lietuvos socialiniams partneriams sudaroma galimybė naudotis Lietuvos narystės ES informacinės sistemos daline kopija, kurioje matyti, kokius ES dokumentus gauna Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kokios valstybės institucijos ir įstaigos, kokiais terminais rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, Lietuvos Respublikos pozicijų parengimo faktas. Socialiniai partneriai ir nevyriausybinės organizacijos dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas šių Taisyklių 1 priede nustatyta tvarka.

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS RENGIMAS

 

8. ES Tarybos Generalinio sekretoriato siunčiami ES dokumentai gaunami ir registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija registruotus ES dokumentus nedelsdama pateikia atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal jų kompetenciją (toliau vadinama – už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos; atsakingos institucijos) ir apie tai informuoja Užsienio reikalų ministeriją. Pasiūlymai priimti ES teisės aktus taip pat siunčiami Lietuvos Respublikos Seimui, Europos teisės departamentui prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Europos teisės departamentas) ir Užsienio reikalų ministerijai. ES bendrosios užsienio ir saugumo politikos, Europos saugumo ir gynybos politikos ir kitus dokumentus, siunčiamus per COREU (pranc. Correspondance Europeenne) ir ESDP (angl. European Security and Defence Policy Network) tinklus, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka administruoja Užsienio reikalų ministerija.

9. Rengiama Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus, svarstomų ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, ES Tarybos Nuolatinių atstovų komitete (toliau vadinama – COREPER), ES Tarybos Specialiajame žemės ūkio komitete (toliau vadinama – Specialusis žemės ūkio komitetas), ES Taryboje ir Europos Vadovų Taryboje. Tokia Lietuvos Respublikos pozicija rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių 12 punkte ir III bei IV skyriuose nustatytos procedūros.

10. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija prireikus rengia Lietuvos Respublikos poziciją klausimais, kurie nagrinėjami Europos Bendrijų Komisijos (toliau vadinama – Europos Komisija) komitetuose, taip pat komitetuose, grupėse ir kituose organuose, nurodytuose Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutarties dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutarties (Žin., 2004, Nr. 1-1) (toliau vadinama – Stojimo į Europos Sąjungą sutartis) Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų 52 straipsnyje (toliau vadinama – Europos Komisijos komitetai ir kiti komitetai). Tokia Lietuvos Respublikos pozicija rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių 12 punkte ir III bei IV skyriuose nustatytos procedūros.

11. Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES dokumentų, susijusių su Konsoliduotos Europos Bendrijos steigimo sutarties (Žin., 2004, Nr. 2-2) 226-228 straipsniuose nustatyto valstybės narės pareigos pagal ES teisę neįvykdymo (toliau vadinama – ES teisės pažeidimo procedūra) ikiteisminiu procesu, rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių 12 punkte ir VI skyriuje nustatytos procedūros.

Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES dokumentų, susijusių su bylų Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme, specializuotuose teismuose ar prie Pirmosios instancijos teismo steigiamose teisėjų kolegijose ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teisme (toliau vadinama – Europos teisminės institucijos) svarstymu (toliau vadinama – Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų), rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių VII skyriuje nustatytos procedūros.

Prireikus rengiama ir Lietuvos Respublikos pozicija dėl kitų ES dokumentų. Tokia Lietuvos Respublikos pozicija rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių 12 punkte ir III bei IV skyriuose nustatytos procedūros.

12. Lietuvos Respublikos pozicija rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais tipine struktūra (šių Taisyklių 3 priedas), išskyrus šio punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose nurodytus atvejus.

Lietuvos Respublikos pozicija dėl šių Taisyklių 11 punkte nurodytų ES dokumentų gali būti rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais tipine struktūra, jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą, kurio priėmimui ES Taryba taiko rašytinę procedūrą ir dėl kurio balsuojama raštu, rengiama laisvos formos.

 

III. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS DERINIMAS, SVARSTYMAS IR PRISTATYMAS

 

13. Valstybės institucija ar įstaiga Lietuvos Respublikos poziciją dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento, kuris apima dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją, raštu arba naudodamasi Lietuvos narystės ES informacine sistema per jos pačios nustatytą terminą derina su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis ar įstaigomis; prireikus šią poziciją derina atitinkama darbo grupė.

14. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija, rengdama Lietuvos Respublikos poziciją dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą užsienio politikos, nacionalinio saugumo klausimais, taip pat Europos Vadovų Taryboje svarstomais klausimais, derina ją su Respublikos Prezidentu.

15. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija parengtą ir prireikus derintą Lietuvos Respublikos poziciją dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą pateikia Teisingumo ministerijai ir Europos teisės departamentui. Šie išnagrinėja Lietuvos Respublikos poziciją ir prireikus teikia pastabas dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą atitikties subsidiarumo principui, taip pat siūlomų Lietuvos Respublikos teisės aktų keitimo per atsakingos institucijos nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip viena darbo diena.

16. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nenustato kito termino, už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija parengtą ir suderintą, kaip nustatyta šių Taisyklių 12-15 punktuose, Lietuvos Respublikos poziciją pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai per 15 darbo dienų nuo pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento pateikimo už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai datos, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki ES Tarybos darbo grupių ar komitetų, ES Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos posėdžių.

17. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nenustato kito termino, už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija per vieną darbo dieną nuo COREPER darbotvarkės pateikimo už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai datos ir per 3 darbo dienas (bet ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki posėdžio) nuo Specialaus žemės ūkio komiteto posėdžio darbotvarkės pateikimo už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai patikslina, prireikus parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos poziciją priskirtu COREPER ar Specialiojo žemės ūkio komiteto posėdžio darbotvarkės klausimu.

18. Pastabas ir pasiūlymus dėl Europos Vadovų Tarybos, ES Tarybos ir COREPER posėdžio darbotvarkės projekto suinteresuotos institucijos parengia ir informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją per vieną darbo dieną nuo darbotvarkių išsiuntimo suinteresuotoms institucijoms.

19. Valstybės institucijos ir įstaigos, naudodamosi Lietuvos narystės ES informacine sistema, informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, Užsienio reikalų ministeriją ir kitas valstybės institucijas ir įstaigas apie svarbią papildomą informaciją, kuri teikiama Europos Komisijai, jos komitetams, ES Tarybai, jos darbo grupėms ir komitetams, kitoms ES institucijoms ir susijusi su nagrinėjamais pasiūlymais priimti ES teisės aktus ar kitais ES dokumentais. Valstybės institucijos ir įstaigos raštu arba elektroniniu būdu informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją apie valstybės institucijų ir įstaigų atstovų svarbių susitikimų su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais (kuriuose svarstomi pasiūlymai priimti ES teisės aktus ir kiti ES dokumentai) darbotvarkes, jų klausimus, dalomąją medžiagą ir susirašinėjimą su ES institucijomis.

20. Parengta ir derinta Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus, nagrinėjamų ES Tarybos darbo grupių, komitetų, COREPER ir Specialiojo žemės ūkio komiteto posėdžiuose, taip pat Lietuvos Respublikos pozicija dėl kitų ES dokumentų valstybės institucijos ar įstaigos pagal kompetenciją pasiūlymu gali būti aptariama ministerijų valstybės sekretorių pasitarime. Prireikus ši pozicija atitinkamos valdymo srities ministro ar Ministro Pirmininko pasiūlymu gali būti svarstoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

21. Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento, kuris apima dviejų ar daugiau valstybės institucijų ar įstaigų veiklos kompetenciją ir dėl kurio nepavyko pasiekti susitarimo tarp suinteresuotų institucijų ir įstaigų, derinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose (dalyvaujant suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat Užsienio reikalų ministerijos ir Europos teisės departamento atstovams) ir prireikus aptariama ministerijų valstybės sekretorių pasitarime, svarstoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

22. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos posėdyje nagrinėjamais klausimais, išskyrus Lietuvos Respublikos pozicijas, kurios dėl objektyvių priežasčių negali būti parengtos likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki atitinkamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio (Lietuvos Respublikos pozicijos neeiliniame ES Tarybos posėdyje svarstomais klausimais, Lietuvos Respublikos pozicijos dėl ES dokumentų, kurie nepateikiami iki nurodyto termino, ir kitos), o prireikus – ir kitos Lietuvos Respublikos pozicijos svarstomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime, prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje. Šios Lietuvos Respublikos pozicijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime apsvarstomos prieš tai, kai pristatomos Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje, Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitete arba Užsienio reikalų komitete.

Kai Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos posėdyje nagrinėjamais klausimais, pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybei likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki atitinkamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, neapsvarstomos atitinkamame Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje iki paskutinės galimos Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymo Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitete arba Užsienio reikalų komitete datos prieš atitinkamą Europos Vadovų Tarybos ar ES Tarybos posėdį, tokias Lietuvos Respublikos pozicijas minėtuose Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose turi teisę pristatyti šių Taisyklių 24 punkte nurodyti asmenys.

23. Lietuvos Respublikos pozicijos dėl ES teisės aktuose numatytų šių teisės aktų perkėlimo ir (ar) įgyvendinimo išlygų ir (ar) išimčių taikymo valstybės institucijos ar įstaigos pagal kompetenciją pasiūlymu svarstomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime, o prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

24. Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitų ES dokumentų Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje, Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitete arba Užsienio reikalų komitete pristato Ministras Pirmininkas arba atitinkamas ministras. Išimtiniais atvejais Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus ar kitų ES dokumentų atitinkamas ministras gali pavesti pristatyti viceministrui.

25. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos pozicija po svarstymo ES Tarybos darbo grupių, komitetų, Specialiojo žemės ūkio komiteto ir COREPER posėdžiuose iš esmės skiriasi nuo anksčiau suderintos Lietuvos Respublikos pozicijos, atsakinga institucija prireikus kartu su darbo grupe aptaria iš naujo parengtą Lietuvos Respublikos poziciją, kurią ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki kartotinio svarstymo ES Tarybos darbo grupių, komitetų, Specialiojo žemės ūkio komiteto, COREPER ar ES Tarybos posėdžiuose pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai pateikus argumentuotą prašymą, 3 darbo dienų terminą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija gali sutrumpinti iki vienos darbo dienos. Tokia Lietuvos Respublikos pozicija derinama ir prireikus svarstoma vadovaujantis šių Taisyklių 13, 20-22, 24 punktais.

26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamus pasitarimus gali pasiūlyti rengti ir valstybės institucijos bei įstaigos, pateikdamos argumentuotą pasiūlymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai. Šiuose pasitarimuose dalyvauja Užsienio reikalų ministerijos, Europos teisės departamento, kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų atstovai. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakinga institucija (arba prireikus – Užsienio reikalų ministerija) pristato ES valstybių narių pozicijų apibendrinimą.

27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija paprastai ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo parengia ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo darbotvarkę Lietuvos Respublikos pozicijų aptarimo klausimais ir kartu su Lietuvos Respublikos pozicijomis išplatina ją valstybės institucijoms ir įstaigoms, naudodamasi Lietuvos narystės ES informacine sistema. Užsienio reikalų ministerija ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo, o prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo, prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio darbotvarkės Lietuvos Respublikos pozicijų aptarimo COREPER II posėdžiuose nagrinėjamais klausimais projektą kartu su Lietuvos Respublikos pozicijomis.

28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su Užsienio reikalų ministerija, rašo ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolą, kuriame išdėstomos nuostatos dėl Lietuvos Respublikos pozicijos dėl pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento. Ministerijų valstybės sekretorių pasitarimo protokolą COREPER nagrinėjamais klausimais pasirašo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai. Remdamasi patvirtintu protokolu, Užsienio reikalų ministerija teikia pavedimus Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje (toliau vadinama – Lietuvos nuolatinė atstovybė) vadovui dėl Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymo COREPER ir informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją. Oficialūs valstybės institucijų ir įstaigų pavedimai Lietuvos nuolatinės atstovybės vadovui teikiami per Užsienio reikalų ministeriją.

 

IV. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS PRISTATYMAS ES INSTITUCIJOSE

 

29. Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų posėdžiuose pristato valstybės institucijų, įstaigų, taip pat prireikus kitų institucijų pagal Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu patvirtintą sąrašą atstovai arba Lietuvos nuolatinės atstovybės atstovai. Sąraše nurodoma už pozicijos pristatymą kiekvienoje ES Tarybos darbo grupėje, komitete, Europos Komisijos komitete ir kitame komitete atsakinga institucija, prireikus – dalyvaujanti (-čios) institucija (-os), taip pat institucijų atstovų skaičius. Pagal šį potvarkį valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat kitų institucijų vadovai per 20 darbo dienų nuo potvarkio įsigaliojimo paskiria konkrečius ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų veikloje dalyvausiančius asmenis, atitinkamų įsakymų, potvarkių ar kitų teisės aktų ir vėliau jų pakeitimų kopijas persiųsdami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai.

30. Lietuvos Respublikos poziciją Europos Bendrijų agentūrų valdymo organų susitikimuose pristato valstybės institucijos ir įstaigos pagal patvirtintą sąrašą (šių Taisyklių 4 priedas). Konkrečius šių valdymo organų veikloje dalyvaujančius asmenis paskiria valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, atitinkamų įsakymų, potvarkių ar kitų teisės aktų ir vėliau jų pakeitimų kopijas persiųsdami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai.

31. Lietuvos Respublikos poziciją COREPER pristato Lietuvos nuolatinės atstovybės vadovas arba jo pavaduotojas, o Specialiajame žemės ūkio komitete – atsakingas Žemės ūkio ministerijos atstovas ir (ar) Lietuvos nuolatinės atstovybės atstovas, kuruojantis žemės ūkį.

32. ES Tarybos posėdyje Lietuvos Respublikos Vyriausybei pagal ministrų, atsakingų už dalyvavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą ES Taryboje, sąrašą (šių Taisyklių 5 priedas) atstovauja ir Lietuvos Respublikos poziciją pristato Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas – ministras arba ministro įgaliotas atstovas.

ES Tarybos posėdyje dalyvaujančios Lietuvos Respublikos delegacijos sudėtį pagal ES Tarybos darbo reglamentą nustato Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas, iš anksto informavęs apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją.

33. Ministras Pirmininkas, atstovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir pristatantis Lietuvos Respublikos poziciją Europos Vadovų Tarybos posėdyje, taip pat Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas – ministras arba ministro įgaliotas atstovas, atstovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir pristatantis Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos posėdyje, prireikus gali keisti Lietuvos Respublikos poziciją, atsižvelgdamas į aplinkybes. Už tokį pozicijos pakeitimą Ministras Pirmininkas, Lietuvos Respublikos delegacijos vadovas – ministras arba ministro įgaliotas atstovas atsiskaito artimiausiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime, prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

34. Lietuvos Respublikos atstovai, dalyvavę ES Tarybos, ES Tarybos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, remdamiesi dalyvavimo ES institucijų, jų darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių atstovais ataskaitos tipine struktūra (šių Taisyklių 6 priedas), parengia ataskaitą, kurią ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po posėdžio kartu su svarbia svarstyta informacija šių Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka pateikia už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos nuolatinei atstovybei, o prireikus išplatina ir darbo grupės nariams. Šią ataskaitą rengia už dalyvavimą posėdyje ar susitikime atsakinga institucija. Lietuvos nuolatinė atstovybė rengia COREPER posėdžių ataskaitas.

Lietuvos Respublikos atstovai, dalyvavę Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų posėdžiuose ir atskiruose susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių nuolatinių atstovybių darbuotojais, remdamiesi dalyvavimo ES institucijų, jų darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių atstovais ataskaitos tipine struktūra (šių Taisyklių 6 priedas), parengia ataskaitą, kurią ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio ar susitikimo kartu su svarbia svarstyta informacija šių Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka pateikia už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingai institucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos nuolatinei atstovybei, o prireikus išplatina ir darbo grupės nariams. Šią ataskaitą rengia už dalyvavimą posėdyje ar susitikime atsakinga institucija.

35. Valstybės institucijos ir įstaigos savo atstovus, dalyvaujančius ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų posėdžiuose, aprūpina techninėmis darbo priemonėmis, kurių reikia šių Taisyklių 34 punkte numatytoms ataskaitoms parengti. Lietuvos nuolatinė atstovybė sudaro sąlygas operatyviai išsiųsti ataskaitas šių Taisyklių 34 punkte nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

36. Dalyvavimo ES institucijų, jų darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir susitikimuose su ES institucijų ir valstybių narių atstovais ataskaitos prireikus svarstomos darbo grupėse arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose, ministerijų valstybės sekretorių pasitarime, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime. Ministras Pirmininkas, ministrai, kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai, dalyvavę Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos posėdžiuose, jų rezultatus pristato Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime, Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto ir Užsienio reikalų komiteto posėdžiuose arba Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje.

37. Valstybės institucijos ar įstaigos, rengusios Lietuvos Respublikos pozicijas, nurodytas šių Taisyklių 12 punkto trečiojoje pastraipoje ir 23 punkte, ES institucijoms jas teikia raštu per Lietuvos nuolatinę atstovybę.

 

V. ES TEISĖS AKTŲ PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ IR ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS

 

38. Valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją atsakingos už ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą.

39. ES teisės aktų, kurių skelbti ES oficialiajame leidinyje pagal ES teisę neprivaloma ir kurie ES institucijų teikiami tiesiogiai valstybėms narėms, originalus Lietuvos nuolatinė atstovybė persiunčia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, o jų kopijos (elektroniniu paštu) pateikiamos Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms.

40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija priimtus ir ES oficialiajame leidinyje paskelbtus privalomuosius ES teisės aktus (išskyrus tuos, kurie susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laiką), taip pat iš Lietuvos nuolatinės atstovybės gautus ES teisės aktus, kurių skelbti pagal ES teisę neprivaloma, prireikus – ir kitus ES teisės aktus paskirsto atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją.

Nesutarimai dėl ES teisės aktų paskirstymo sprendžiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose, o prireikus – ministerijų valstybės sekretorių pasitarime ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.

41. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nenustato kito termino, per 3 savaites nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos informacijos apie šių Taisyklių 40 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus priimtus naujus ES teisės aktus pateikimo valstybės institucijoms ir įstaigoms dienos jos pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai pateikia:

41.1. dėl ES institucijų direktyvų (toliau vadinama – direktyvos) ir ES institucijų reglamentų, sprendimų ir kitų teisės aktų (toliau vadinama – kiti ES teisės aktai):

41.1.1. Lietuvos Respublikos teisės akto (-ų), kuriuo (- iais) planuojama perkelti ir (ar) įgyvendinti direktyvą, taip pat įgyvendinti kitą ES teisės aktą nacionalinėje teisėje, pavadinimą (-us);

41.1.2. Lietuvos Respublikos teisės akto (-ų), kuriuo (- iais) planuojama perkelti ir (ar) įgyvendinti direktyvą, taip pat įgyvendinti kitą ES teisės aktą nacionalinėje teisėje, numatomą priėmimo datą (-as), pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei datą (-as), o įstatymo projekto – ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pritarimo projektui numatomą datą;

41.2. dėl kitų ES teisės aktų – pasiūlymus dėl kitų priemonių, būtinų kitų ES teisės aktų įgyvendinimui užtikrinti.

42. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nenustato kito termino, Lietuvos Respublikos teisės akto, kuriuo planuojama perkelti ir (ar) įgyvendinti direktyvą nacionalinėje teisėje, numatoma priėmimo data negali būti vėlesnė kaip mėnuo iki direktyvoje nurodytos įgyvendinimo datos. Jeigu valstybės institucijos ir įstaigos nustato, kad direktyvai perkelti ir (ar) įgyvendinti nacionalinėje teisėje būtina parengti Lietuvos Respublikos įstatymo projektą, numatoma data, kada Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų pritarti šiam įstatymo projektui – ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki direktyvoje nurodytos įgyvendinimo datos (nebent Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nustatytų kitą terminą), išskyrus tuos atvejus, kai laikotarpis tarp nustatytos direktyvos įgyvendinimo datos ir jos paskelbimo ES oficialiajame leidinyje trumpesnis nei 8 mėnesiai.

43. Direktyvai perkelti ir (ar) įgyvendinti arba kitam ES teisės aktui įgyvendinti būtino nacionalinio teisės akto rūšis pagal teisinę galią, priėmimo terminai ir kiti su tuo susiję klausimai prireikus apsvarstomi darbo grupėje arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose.

44. Pagal valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija rengia ir nuolat atnaujina ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planą, kurį sudaro direktyvų perkėlimo ir įgyvendinimo planas ir kitų ES teisės aktų įgyvendinimo planas.

45. Valstybės institucija ar įstaiga, nusprendusi rengti projektą į ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planą neįtraukto nacionalinio teisės akto, kuris perkelia ir (ar) įgyvendina ES teisės aktą, apie tai informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir pasiūlo papildyti ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planą, pateikdama šių Taisyklių 41 punkte nurodytą informaciją.

46. Valstybės institucijos ir įstaigos iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 28 d. pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai informaciją apie įtrauktų į ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planą jų kompetencijos teisės aktų projektų ir kitų priemonių rengimo būklę.

47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija analizuoja suplanuotų teisės aktų projektų ir kitų priemonių rengimo darbus ir kiekvieno kalendorinio mėnesio pradžioje teikia apibendrintą informaciją ministerijų valstybės sekretorių pasitarimui, o prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimui.

48. Kiekvieno kalendorinio mėnesio pradžioje Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija informuoja Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetą apie tai, kaip valstybės institucijos ir įstaigos rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, būtinų ES teisės aktams perkelti ir (ar) įgyvendinti, projektus.

49. Visų pagal kompetenciją priskirtų direktyvų kiekvieno direktyvos straipsnio atžvilgiu valstybės institucijos ir įstaigos pildo direktyvų (kitų ES teisės aktų) ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų (teisės aktų projektų) atitikties lentelę (toliau vadinama – atitikties lentelės) (šių Taisyklių 7 priedas). Atitikties lentelės turi būti užpildytos ir pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai likus ne mažiau kaip mėnesiui iki direktyvoje nurodytos įgyvendinimo datos, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija pavedimu nenustato kitų terminų.

50. Atitikties lentelės taip pat pildomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka rengiant, derinant ir teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų, perkeliančių ir (ar) įgyvendinančių direktyvų nuostatas, taip pat tada, kai prie įstatymo projekto yra priedas su nuorodomis į kitus ES teisės aktus.

Jeigu rengiamas projektas teisės akto, perkeliančio ir (ar) įgyvendinančio kelias direktyvas, teisės akto projektą rengianti valstybės institucija pildo atskirą kiekvienos direktyvos atitikties lentelę. Teisės akto projektą rengianti institucija visų atitinkamos direktyvos straipsnių pagal kompetenciją atžvilgiu pateikia atitinkamas rengiamo teisės akto projekto nuostatas, taip pat direktyvos perkėlimą ir įgyvendinimą užtikrinančių jau priimtų teisės aktų nuostatas ir (ar) ateityje planuojamų priimti teisės aktų pavadinimus. Kitų atitinkamos direktyvos straipsnių atžvilgiu teisės akto projektą rengianti institucija, remdamasi ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planu, nurodo, kurios valstybės institucijos kompetencijai šie straipsniai priskiriami.

Jeigu rengiamas projektas įstatymo, kuris įgyvendina kitus ES teisės aktus, atitikties lentelė pildoma tiems atitinkamo ES teisės akto straipsniams, kurie įgyvendinami atitinkamu įstatymo projektu.

51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija rengia atitikties lentelių pildymo rekomendacijas, konsultuoja valstybės institucijas ir įstaigas su tuo susijusiais klausimais.

52. Valstybės institucijos ir įstaigos informaciją apie direktyvos nuostatas perkeliančius ir įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus suveda į elektroninio notifikavimo duomenų bazę per 3 darbo dienas po atitinkamo nacionalinio teisės akto paskelbimo „Valstybės žiniose“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, vadovaudamasi valstybės institucijų ir įstaigų elektroninio notifikavimo duomenų bazėje tinkamai suvesta informacija, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas notifikuoja Europos Komisijai apie direktyvų perkėlimą ir įgyvendinimą nacionalinėje teisėje. Pakeitus, papildžius ar pripažinus netekusiomis galios notifikuotų nacionalinės teisės aktų nuostatas, perkeliančias ir (ar) įgyvendinančias atitinkamos direktyvos nuostatas, už atitinkamos direktyvos perkėlimą ir įgyvendinimą atsakingos valstybės institucijos informaciją apie tai nedelsdamos suveda į elektroninio notifikavimo duomenų bazę.

53. Siekdama užtikrinti sklandų ir veiksmingą ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo procesą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija gali prašyti, kad valstybės institucijos ir įstaigos pateiktų raštu šiose Taisyklėse nurodytą, taip pat papildomą informaciją apie tai, kaip ES teisė (acquis communautaire) perkeliama į nacionalinę teisę ir (ar) įgyvendinama.

54. Valstybės institucijos ir įstaigos atsakymus ES institucijoms apie Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį ES teisės reikalavimams derina su Europos teisės departamentu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, kurie pagal kompetenciją pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės institucijų ir įstaigų atsakymų pateikia per 5 darbo dienas, jeigu valstybės institucija ar įstaiga nenustato kito termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Užsienio reikalų ministerijai valstybės institucijų ir įstaigų atsakymų ES institucijoms apie Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį ES teisės reikalavimams kopijos pateikiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių atsakymų išsiuntimo ES institucijoms.

55. Valstybės institucijos ir įstaigos ES teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu teikia ES institucijoms pranešimus, ataskaitas ir kitą informaciją (toliau vadinama – pranešimai), kaip vykdomi jų kompetencijos ES teisės aktai ir kiti narystės ES įsipareigojimai. Pranešimas rengiamas laikantis su pranešimu susijusiame ES teisės akte (aktuose) nustatytų pranešimo formos ir terminų reikalavimų, atsižvelgiama į ES institucijų pateiktas rekomendacijas ir gaires, ankstesnius pranešimus ta pačia tema, taip pat išvadas ir rekomendacijas, gautas dėl ankstesnių pranešimų. Pranešimas, išskyrus neformaliai ES institucijoms teikiamą kasdienio pobūdžio informaciją, nedarančią poveikio oficialiai Lietuvos Respublikos pozicijai, rengiamas, derinamas ir teikiamas ES institucijoms šių Taisyklių 56-59 punktuose nustatyta tvarka.

56. Dėl informacijos pranešimui, apimančiam dviejų ar daugiau valstybės institucijų veiklos kompetenciją, pranešimą rengianti institucija gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės institucijas, kurios reikiamą informaciją pateikia per 10 darbo dienų (kai teikiama didelės apimties informacija – per 15 darbo dienų), jeigu atsakinga institucija nenustato kito termino, kuris paprastai negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos. Prireikus toks pranešimas gali būti rengiamas ir derinamas atitinkamoje ES reikalų darbo grupėje ar pranešimą rengiančios institucijos organizuojamuose institucijų pasitarimuose, į kuriuos kviečiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Užsienio reikalų ministerijos ir kitų suinteresuotų valstybės institucijų atstovai.

57. Jeigu pranešimą rengianti institucija mano, kad parengtame pranešime esanti informacija gali paliesti svarbius Lietuvos Respublikos interesus, susijusius su parengto pranešimo turiniu, ji pranešimo projektą pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms, kurios per 5 darbo dienas nuo projekto gavimo pateikia savo pastabas. Pranešimą rengiančios institucijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ar Užsienio reikalų ministerijos iniciatyva toks pranešimas gali būti aptariamas ministerijų valstybės sekretorių pasitarime, o prireikus – svarstomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

58. Valstybės institucijos ar įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtintas pranešimas per Lietuvos nuolatinę atstovybę perduodamas atitinkamai ES institucijai (jos sekretoriatui). Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pranešimą atitinkamai ES institucijai (jos sekretoriatui) Užsienio reikalų ministerijos pavedimu nedelsdama perduoda Lietuvos nuolatinė atstovybė.

59. Prireikus pristatyti ir paaiškinti pranešimo turinį, rengiant pranešimą dalyvavusių valstybės institucijų atstovai dalyvauja nagrinėjant pranešimą ES institucijoje ir pagal kompetenciją teikia paaiškinimus. Lietuvos Respublikos atstovų grupei vadovauja pranešimą rengiančios institucijos atstovas.

60. Valstybės institucijos ir įstaigos raštu arba elektroniniu būdu informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją apie svarbią teikiamą Europos Komisijai, jos komitetams, ES Tarybai, jos darbo grupėms ir komitetams, kitoms ES institucijoms papildomą informaciją, susijusią su ES teisės perkėlimu ir (ar) įgyvendinimu, apie valstybės institucijų ir įstaigų atstovų svarbius susitikimus su ES institucijų, ES valstybių narių atstovais (kuriuose svarstomi ES teisės perkėlimo ir (ar) įgyvendinimo klausimai), dalomąją medžiagą ir susirašinėjimą su ES institucijomis ES teisės perkėlimo ir (ar) įgyvendinimo klausimais.

 

VI. ES TEISĖS PAŽEIDIMO PROCEDŪROS KOORDINAVIMAS

 

61. Valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją atsakingos už atsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu (iki byla perduodama Europos Bendrijų Teisingumo Teismui), pateikimą, o prireikus – jų pristatymą ir paaiškinimą ES institucijoms.

62. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu.

63. Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Komisijos dokumentus, susijusius su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu (oficialius pranešimus, pagrįstas nuomones ir kitus dokumentus), siunčia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, o kopijas (elektroniniu paštu) pateikia Užsienio reikalų ministerijai, Europos teisės departamentui ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

64. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija iš Lietuvos nuolatinės atstovybės gautą Europos Komisijos oficialų pranešimą, pagrįstą nuomonę ar kitą dokumentą apie numanomą ES teisės akto neperkėlimą ar neįgyvendinimą arba kurios nors kitos pareigos pagal ES teisę neįvykdymą (toliau vadinama – ES teisės pažeidimas) pateikia už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai. Nesutarimai dėl atsakingos institucijos sprendžiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose, o prireikus – ir ministerijų valstybės sekretorių pasitarime ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.

65. Už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakinga valstybės institucija ar įstaiga dėl oficialaus pranešimo ar kito dokumento rengia atsakymą Europos Komisijai. Dėl pagrįstos nuomonės už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakinga valstybės institucija ar įstaiga kartu su Europos teisės departamentu rengia Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisės pažeidimo ir atsakymą Europos Komisijai.

66. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija nenustato kito termino, už atitinkamo ES teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakinga valstybės institucija ar įstaiga (toliau vadinama – atsakymą rengianti institucija) parengtą Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisės pažeidimo ir (ar) atsakymo Europos Komisijai projektą pateikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai per mėnesį nuo oficialaus pranešimo, pagrįstos nuomonės ar kito dokumento iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos gavimo, bet ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki oficialiame pranešime, pagrįstoje nuomonėje ar kitame dokumente nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos.

67. Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo ir (ar) atsakymo Europos Komisijai projektas, iki pateikiami derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, derinami su Užsienio reikalų ministerija (kuri prireikus pateikia kitų ES valstybių narių pozicijų dėl analogiško ES teisės pažeidimo apibendrinimą), Europos teisės departamentu, taip pat kitomis valstybės institucijomis, su kurių kompetencija susijęs ES teisės pažeidimas arba rengiama Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo ir (ar) atsakymas Europos Komisijai.

68. Valstybės institucijos pastabas ir reikiamą informaciją atsakymą rengiančiai institucijai pateikia per 5 darbo dienas, jeigu atsakymą rengianti institucija nenustato kito termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos.

69. Prireikus pozicija ir (ar) atsakymo projektas rengiami ir derinami atitinkamoje ES reikalų darbo grupėje arba atsakymą rengiančios institucijos organizuojamuose institucijų pasitarimuose, į kuriuos kviečiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Užsienio reikalų ministerijos, Europos teisės departamento, kitų suinteresuotų valstybės institucijų atstovai.

70. Atsakyme Europos Komisijai turi būti pateikta nuomonė apie oficialiame pranešime, pagrįstoje nuomonėje ar kitame dokumente Europos Komisijos pateiktus ES teisės pažeidimo įrodymus, nurodyta, kada ir kokiomis nacionalinėmis priemonėmis planuojama pašalinti Europos Komisijos nustatytus ES teisės pažeidimus, su kuriais sutinkama, taip pat pateikta kita Europos Komisijos prašoma ir (ar), atsakymą rengiančios institucijos nuomone, būtina informacija.

71. Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais tipine struktūra (šių Taisyklių 3 priedas) – užpildomi jos 1, 4-6, 7.1, 7.5, 8-12 punktai.

72. Prireikus atsakymo Europos Komisijai dėl oficialaus pranešimo ar kito dokumento projektas teikiamas aptarti ministerijų valstybės sekretorių pasitarime ne vėliau kaip likus savaitei iki oficialiame pranešime ar kitame dokumente nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos.

Atsakymą rengianti institucija atsakymą Europos Komisijai dėl oficialaus pranešimo ar kito dokumento, pasirašytą atitinkamos valdymo srities ministro ir prireikus aptartą ministerijų valstybės sekretorių pasitarime, ne vėliau kaip iki oficialiame pranešime ar kitame dokumente nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos per Lietuvos nuolatinę atstovybę pateikia Europos Komisijai (Generaliniam sekretoriatui), o kopiją – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai ir Europos teisės departamentui.

73. Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo ir atsakymo Europos Komisijai dėl pagrįstos nuomonės projektas teikiami svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ne vėliau kaip likus savaitei iki pagrįstoje nuomonėje nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos. Atsakymą rengianti institucija Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime apsvarstytą ir atitinkamos valdymo srities ministro pasirašytą atsakymą Europos Komisijai dėl pagrįstos nuomonės ne vėliau kaip iki pagrįstoje nuomonėje nustatytos atsakymo pateikimo Europos Komisijai datos per Lietuvos nuolatinę atstovybę pateikia Europos Komisijai (Generaliniam sekretoriatui), o kopiją – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Europos teisės departamentui ir Užsienio reikalų ministerijai.

74. Prireikus Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija informuoja Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetą apie gautus iš Europos Komisijos dokumentus, susijusius su ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu, taip pat apie Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų teikiamus Europos Komisijai atsakymus dėl jų.

 

VII. LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS DĖL EUROPOS TEISMINĖSE INSTITUCIJOSE SVARSTOMŲ BYLŲ RENGIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS, PATEIKIMAS IR ATSTOVAVIMAS JAI, EUROPOS TEISMINIŲ INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDYMAS

 

75. Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų rengiamos siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikai aiškinant ir taikant ES teisę Europos teisminėse institucijose, taip pat ginant Lietuvos Respublikos teisėtus interesus ir teises ES.

Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų (toliau šiame skyriuje vadinama – Lietuvos Respublikos pozicija) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostata dėl stojimo į bylą, pastabų pateikimo byloje, taip pat Lietuvos Respublikos vardu teikiamo ieškinio ar kitokio dokumento arba atsiliepimo į ieškinį. Kai Lietuvos Respublika ketina kelti bylą arba yra atsakovas, Lietuvos Respublikos pozicijoje pateikiami principiniai teisiniai ir faktiniai argumentai. Pagal šį skyrių rengiant Lietuvos Respublikos poziciją netaikomas šių Taisyklių 3 priedas.

76. Šio skyriaus nustatyta tvarka taikoma Lietuvos Respublikos pozicijoms, rengiamoms dėl bet kurios Europos teisminėje institucijoje svarstomos bylos teisės klausimais ir (ar) susijusių su byla faktų, bet kuriuo svarstomos bylos klausimu (dėl bylos esmės, teismo jurisdikcijos, laikinųjų priemonių, teismo išlaidų ar kitų procesinių klausimų), neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos procesinį statusą (ieškovas, atsakovas, į bylą stojanti šalis ir panašiai).

77. Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą koordinuoja, reikiamus procesinius dokumentus rengia ir Europos teisminėms institucijoms teikia Europos teisės departamentas.

78. Lietuvos Respublikos pozicija turi būti rengiama, kai:

78.1. Lietuvos Respublika svarstomoje byloje yra atsakovas;

78.2. Europos Komisija ar kita ES valstybė narė iškelia bet kuriai kitai ES valstybei narei bylą dėl ES teisės pažeidimo, analogiško tam, dėl kurio Lietuvos Respublikai jau iškelta byla ar pradėtas ikiteisminis procesas, arba į jį panašaus;

78.3. Lietuvos Respublikos teismas kreipiasi į Europos teisminę instituciją dėl preliminaraus nutarimo ES teisės aiškinimo ir taikymo klausimais;

78.4. bylą, įskaitant kreipimąsi į Europos Komisiją dėl kitos ES valstybės narės daromo pažeidimo ir ikiteisminį kreipimąsi į ES instituciją dėl to, kad ji nesiima veiksmų, kelia Lietuvos Respublika.

79. Visais kitais atvejais Lietuvos Respublikos pozicija rengiama atsižvelgiant į kiekvienos bylos dalyką, suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų poziciją, kitas aplinkybes ir bendrą interesą prisidėti prie ES teisės aiškinimo ir taikymo.

80. Europos teisminių institucijų siunčiami dokumentai, susiję su svarstomomis bylomis, gaunami ir registruojami Europos teisės departamente. Lietuvos nuolatinė atstovybė gautą su Europos teisminėse institucijose svarstoma byla susijusį dokumentą raštu ir elektroniniu paštu pateikia Europos teisės departamentui.

81. Europos teisės departamentas iš Europos teisminių institucijų gautus ir užregistruotus dokumentus, taip pat informaciją apie ES oficialiajame leidinyje paskelbtus pranešimus apie Europos teisminėse institucijose svarstomas bylas nedelsdamas raštu ar elektroniniu paštu pateikia už atitinkamą sritį atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms (toliau vadinama – kompetentingos institucijos ir įstaigos).

82. Kompetentingos institucijos ir įstaigos pateikia Europos teisės departamentui nuomonę apie kiekvienos gautos bylos svarbą Lietuvai, o tais atvejais, kai dėl svarbios Lietuvai bylos siūlo rengti Lietuvos Respublikos poziciją arba ją būtina rengti šių Taisyklių nustatytais atvejais, – Lietuvos Respublikos poziciją, kiek įmanoma pagrįsdamos ją teisiniais ir faktiniais argumentais, taip pat pateikdamos kitą, kompetentingos institucijos ar įstaigos nuomone, būtiną informaciją.

83. Kompetentinga institucija ar įstaiga savo nuomonę apie bylos svarbą Lietuvai ar parengtą Lietuvos Respublikos poziciją pateikia per 10 darbo dienų nuo atitinkamo dokumento iš Europos teisės departamento gavimo.

84. Parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos paprastai derinamos ES teismų darbo grupėje. Kompetentingos institucijos ar įstaigos pasiūlymu Lietuvos Respublikos pozicija gali būti derinama kitoje ES reikalų darbo grupėje, apie kurios posėdžius informuojami ir kviečiami juose dalyvauti suinteresuotų institucijų ir įstaigų atstovai. Lietuvos Respublikos pozicija, kurios nepavyksta suderinti darbo grupėje, gali būti derinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose ir prireikus aptariama ministerijų valstybės sekretorių pasitarime.

85. Tais atvejais, kai Europos teisminėje institucijoje svarstoma byla susijusi su Lietuvos Respublikos Seimo kompetencija, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų aiškinimu ir (ar) atitiktimi ES teisei, Europos teisės departamentas apie tai informuoja Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetą ir specializuotus komitetus. Prireikus Europos teisės departamentas informuoja Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetą ir specializuotus komitetus apie Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų.

86. Šių Taisyklių 78.4 punkte nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos poziciją rengia ir teikia derinti šių Taisyklių 84 punkte nustatyta tvarka kompetentinga institucija ar įstaiga.

87. Lietuvos Respublikos pozicijos dėl bylų, apie kurias Europos teisminės institucijos skelbia ES oficialiajame leidinyje, rengiamos ir derinamos šių Taisyklių 81-84 punktuose nustatyta tvarka.

88. Europos teisės departamentas parengtą ir suderintą Lietuvos Respublikos poziciją kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijos projektu, vizuotu teisingumo ministro, ir kita būtina papildoma medžiaga teikia svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.

89. Lietuvos Respublikos pozicijai dėl kiekvienos bylos pritariama Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime priimant Vyriausybės rezoliuciją.

90. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, kuriuose svarstomos pagal šį skyrių parengtos ir suderintos Lietuvos Respublikos pozicijos, dalyvauja Europos teisės departamento generalinis direktorius.

91. Priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliuciją dėl Lietuvos Respublikos pozicijos, Europos teisės departamentas kartu su kompetentingomis institucijomis ir įstaigomis parengia reikiamus procesinius dokumentus, kuriuose išdėstomi teisiniai ir faktiniai argumentai.

92. Lietuvos Respublikos pozicijai Europos teisminėse institucijose atstovauja Europos teisės departamento generalinis direktorius (toliau vadinama – įgaliotas asmuo). Įgaliotas asmuo turi teisę byloje, dėl kurios pateikta Lietuvos Respublikos pozicija, atlikti visus procesinius veiksmus, įskaitant teisę pavesti bylą kartu ar savarankiškai vesti kitam jo pasirinktam valstybės tarnautojui, teisę pasitelkti patarėjus ar advokatus, naudotis visomis atstovo teisėmis, numatytomis Europos teisminių institucijų darbą reglamentuojančiuose teisės aktuose, išskyrus teisę atsiimti ieškinį. Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali papildomai įgalioti ir kitą valstybės tarnautoją atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijai, taip pat nustatyti jam suteikiamų įgaliojimų ribas.

93. Įgaliotas asmuo ar šių Taisyklių 92 punkte numatytu atveju – įgalioti asmenys pasirašo ir teikia Europos teisminėms institucijoms visus su byla susijusius dokumentus. Tokių dokumentų kopijos raštu ar elektroniniu paštu teikiamos kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms, o prireikus ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

94. Atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijai Europos teisminėse institucijose įgalioto asmens arba bet kurios kitos suinteresuotos institucijos iniciatyva gali būti šaukiami šių Taisyklių 84 punkte nurodytų darbo grupių posėdžiai svarstomos bylos eigai aptarti.

95. Europos teisės departamentas informuoja suinteresuotas valstybės institucijas ir įstaigas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją apie Europos teisminių institucijų priimtus sprendimus bylose, dėl kurių pateikta Lietuvos Respublikos pozicija.

96. Valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją atsakingos už Europos teisminių institucijų priimtų sprendimų vykdymą ir apie priimtas priemones šiems sprendimams vykdyti informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, Užsienio reikalų ministeriją ir Europos teisės departamentą.

Padėdamas įgyvendinti šį uždavinį, Europos teisės departamentas analizuoja kitus Europos teisminių institucijų priimtus sprendimus, susijusius su ES teisės taikymu ir aiškinimu, galinčius veikti Lietuvos Respublikos teisės sistemą, ir prireikus informuoja apie juos suinteresuotas valstybės institucijas ir įstaigas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją.

97. Tais atvejais, kai vykdant Europos teisminės institucijos priimtą sprendimą reikia priimti teisės aktus, tokių teisės aktų projektų rengimą koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija pagal atitinkamas šių Taisyklių V skyriaus nuostatas, o parengti teisės aktų projektai Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derinami ir su Europos teisės departamentu.

98. Europos teisės departamentas informuoja atitinkamas Europos teismines institucijas ir Europos Komisiją apie priimtų sprendimų vykdymą.

99. Europos teisės departamentas ir kiekviena kompetentinga institucija dengia savo išlaidas, patirtas dėl Europos teisminėse institucijose svarstomų bylų (komandiruočių, tyrimo išlaidos, užmokestis ekspertams už darbą ir panašiai). Teismo išlaidos, kurias Lietuvos Respublika turi atlyginti pagal Europos teisminės institucijos sprendimą, dengiamos iš Europos teisės departamentui šiam tikslui skirtų asignavimų.

100. Europos teisminių institucijų sprendimai, kuriais skiriama piniginė prievolė Lietuvos Respublikai, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

101. Europos teisės departamentas kiekvienais metais ne vėliau kaip iki ministerijų metinių veiklos ataskaitų pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia savo veiklos atstovaujant Lietuvos Respublikos pozicijoms ataskaitas teisingumo ministrui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

______________

 

 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

ES REIKALŲ DARBO GRUPIŲ SUDARYMO IR JŲ DARBO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. ES reikalų darbo grupė (toliau vadinama – darbo grupė) skirta padėti ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms (toliau vadinama – valstybės institucijos ir įstaigos), atsakingoms už atitinkamas ES teisės (acquis communautaire) sritis, derinti Lietuvos Respublikos narystės ES darbus, apimančius dviejų ir daugiau valstybės institucijų ir įstaigų veiklos kompetenciją, ir spręsti tarpžinybines problemas.

2. Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

3. Šios Taisyklės taikomos ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir įstaigoms prie ministerijų, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo ir įgyvendinimo procese. Kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios dalyvauja sprendimų ES institucijose nagrinėjamais klausimais priėmimo ir įgyvendinimo procese, rekomenduojama vadovautis šiomis Taisyklėmis.

4. Darbo grupės veiklą organizuoja ir techniškai aptarnauja už darbo grupės veiklos organizavimą atsakinga institucija pagal ES reikalų darbo grupių sąrašą.

 

II. DARBO GRUPĖS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

5. Darbo grupė atlieka šias funkcijas:

5.1. padeda už atitinkamos ES teisės (acquis communautaire) srities narystės ES darbus atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms rengti ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas ES nagrinėjamais klausimais;

5.2. padeda spręsti ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo tarpžinybines problemas ir kitus su ES teisės perkėlimu ir įgyvendinimu susijusius klausimus, iš anksto svarsto probleminius Lietuvos Respublikos teisės aktus, derintinus su ES teise.

6. Darbo grupė, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų su darbo grupės veikla susijusiais klausimais.

 

III. DARBO GRUPĖS SUDARYMAS

 

7. Darbo grupė sudaroma iš suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų, kurių kompetencijai priskiriama atitinkama ES teisės (acquis communautaire) reglamentuojama sritis, atstovų.

8. Kai atitinkamą ES teisės (acquis communautaire) sritį kuruoja ministerija, darbo grupei vadovauja ministro paskirtas asmuo, einantis viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus ar ministerijos sekretoriaus pareigas. Kai atitinkamą ES teisės (acquis communautaire) sritį kuruoja kita valstybės institucija ar įstaiga (ne ministerija), darbo grupės vadovu skiriamas tos valstybės institucijos ar įstaigos vadovas arba vadovo pavaduotojas. Darbo grupės vadovas gali turėti jo paties iš darbo grupės narių skiriamus pavaduotojus.

9. Institucijos atstovas deleguojamas į darbo grupę institucijos vadovo įsakymu (sprendimu).

10. Darbo grupėse, kurių kompetencijai priskirta sudėtinga ir didelė ES teisės (acquis communautaire) sritis, gali būti sudaromi pogrupiai, kurie nėra įtraukti į Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių 2 priedą „ES reikalų darbo grupės“. Pogrupis sudaromas, jo vadovas ir pogrupio nariai skiriami darbo grupės vadovo sprendimu, suderintu su skiriamu steigiamo pogrupio vadovu.

11. Darbo grupės vadovo teikimu jo atstovaujamos institucijos vadovas įsakymu paskiria darbo grupės (pogrupio) sekretorių. Sekretorius siūlomas iš darbo grupės (pogrupio) vadovo atstovaujamos institucijos valstybės tarnautojų.

 

IV. DARBO GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Darbo grupės veiklos forma yra posėdžiai, kuriuos kviečia darbo grupės vadovas. Darbo grupės veikla gali būti organizuojama ir gaunant narių nuomonę raštu ar elektroniniu paštu. Darbo grupės posėdžiuose gali dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo atstovai, o darbo grupės vadovo pakviesti patariamojo balso teise gali dalyvauti kitų valstybės institucijų ir įstaigų, asociacijų, socialinių partnerių, mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti asmenys.

13. Darbo grupės posėdyje darbotvarkės klausimais sprendimai priimami bendru sutarimu, t. y. suderinus visų posėdyje dalyvaujančių narių nuomonę. Sprendimai įforminami posėdžio protokolu. Tam tikru klausimu nepavykus priimti sprendimo, jis teikiamas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos rengiamuose pasitarimuose. Nepriėmus sprendimo pasitarimuose, klausimas teikiamas svarstyti ministerijų valstybės sekretorių pasitarime, prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime.

14. Kai darbo grupės veikla organizuojama gaunant narių nuomonę raštu ar elektroniniu paštu, darbo grupės nariai savo nuomonę ir pastabas darbotvarkės klausimais turi pateikti per darbo grupės vadovo nustatytą terminą. Lietuvos Respublikos pozicijos ES nagrinėjamais klausimais rengimo ir derinimo atveju darbo grupės nariams per šį laikotarpį nepateikus pritarimo Lietuvos Respublikos pozicijos projektui ar pastabų dėl jo, priimtu laikomas pirminis Lietuvos Respublikos pozicijos projektas.

15. Darbo grupės vadovas:

15.1. sudaro darbo grupės posėdžių darbotvarkę, kviečia į juos, pirmininkauja posėdžiams;

15.2. atsako už gerą darbo grupės veiklos organizavimą, užtikrina, kad darbo grupė laiku ir tinkamai atliktų darbus;

15.3. kviečia į posėdžius kitų valstybės institucijų ir įstaigų, suinteresuotų socialinių grupių, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir kitus asmenis.

16. Darbo grupės nariai:

16.1. privalo vykdyti darbo grupės priimtus sprendimus ir darbo grupės vadovo pavedimus pagal atstovaujamos institucijos kompetenciją ir kiek tai susiję su darbo grupės veikla;

16.2. atstovauja juos delegavusios institucijos interesams ir teikia darbo grupei su šios institucijos vadovybe suderintą poziciją.

______________

 

 

Europos Sąjungos reikalųkoordinavimo taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

ES REIKALŲ DARBO GRUPĖS

 

Eil. Nr.

Darbo grupė ir jos pogrupiai

Darbo grupėje dalyvaujančios institucijos

1.

Aplinkos apsaugos darbo grupė

Aplinkos ministerija (atsakinga institucija), Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinis aplinkos sveikatos centras, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Valstybinė darbo inspekcija, Respublikinis mitybos centras, Higienos institutas, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

radiacinės saugos pogrupis

Radiacinės saugos centras (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Aplinkos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

triukšmo valdymo pogrupis

Sveikatos apsaugos ministerija (atsakinga institucija), Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Susisiekimo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

2.

Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių darbo grupė

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ginklų fondas, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

3.

Ekonominės ir monetarinės politikos darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Lietuvos bankas, Ūkio ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

4.

Energetikos darbo grupė

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

branduolinės saugos ir „Euroatom“ garantijų pogrupis

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

5.

ES plėtros darbo grupė

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

6.

ES teisės planavimo darbo grupė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Europos teisės departamentas

7.

ES teismų darbo grupė

Europos teisės departamentas (atsakinga institucija), Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (Pastaba. Darbo grupės vadovas gali kviesti dalyvauti grupėje kitų institucijų atstovus pagal ES teismuose nagrinėjamos bylos pobūdį)

8.

Finansinių ir biudžetinių reikalų darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos bankas, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

9.

Finansinių paslaugų darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

10.

Informacinės visuomenės darbo grupė

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

11.

Institucinių, personalo ir administravimo reikalų darbo grupė

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

12.

Išorinių ekonominių santykių darbo grupė

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija)

 

išorinių ekonominių santykių pogrupis

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

pagalbos pogrupis

Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

prekybos apsaugos priemonių pogrupis

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Užsienio reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

13.

Jaunimo darbo grupė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė jaunimo reikalų taryba, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

14.

Mokesčių darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Lietuvos bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

15.

Muitų sąjungos darbo grupė

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

16.

Pramonės ir verslo konkurencingumo darbo grupė

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Švietimo ir mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros pogrupis

Švietimo ir mokslo ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

17.

Regioninės politikos ir struktūrinių priemonių koordinavimo darbo grupė

Finansų ministerija (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Kultūros ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

18.

Socialinės politikos ir užimtumo darbo grupė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija)

 

profesinių kvalifikacijų pripažinimo pogrupis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Sveikatos apsaugos ministerija, Aplinkos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centras, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

socialinės apsaugos pogrupis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

užimtumo pogrupis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (atsakinga institucija), Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

19.

Sveikatos apsaugos darbo grupė

Sveikatos apsaugos ministerija (atsakinga institucija), Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

20.

Teisingumo darbo grupė

Teisingumo ministerija (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

21.

Telekomunikacijų darbo grupė

Susisiekimo ministerija (atsakinga institucija), Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

22.

Transporto darbo grupė

Susisiekimo ministerija (atsakinga institucija), Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Civilinės aviacijos administracija, Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos saugios laivybos administracija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

23.

Vartotojų apsaugos darbo grupė

Teisingumo ministerija (atsakinga institucija), Nacionalinė vartotojų teisių taryba, Sveikatos apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Konkurencijos taryba, Ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

24.

Vidaus reikalų darbo grupė

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

Šengeno pogrupis

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Užsienio reikalų ministerija, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

policijos bendradarbiavimo pogrupis

Vidaus reikalų ministerija (atsakinga institucija), Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

civilinės saugos pogrupis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (atsakinga institucija), Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Valstybinė darbo inspekcija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

narkotikų kontrolės pogrupis

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (atsakinga institucija), Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

25.

Vidaus rinkos darbo grupė

Ūkio ministerija (atsakinga institucija), Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Konkurencijos taryba, Nacionalinė vartotojų teisių taryba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vertybinių popierių komisija, Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

autorių teisių pogrupis

Kultūros ministerija (atsakinga institucija), Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

pramoninės nuosavybės pogrupis

Valstybinis patentų biuras (atsakinga institucija), Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (Pastaba. Ūkio ministerija gali kviesti dalyvauti darbo grupėje kitų institucijų atstovus pagal vidaus rinkos srityje nagrinėjamus ES teisės aktų projektus)

26.

Žemės ūkio darbo grupė

Žemės ūkio ministerija (atsakinga institucija), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Respublikinis mitybos centras, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

27.

Žuvininkystės darbo grupė

Žemės ūkio ministerija (atsakinga institucija), Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

______________

 

 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS ES INSTITUCIJOSE NAGRINĖJAMAIS KLAUSIMAIS TIPINĖ STRUKTŪRA

 

1. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento pavadinimas (lietuvių ir (ar) anglų (prancūzų) kalba) ir numeris

 

2. Nuomonė, ar pasiūlymas priimti ES teisės aktą atitinka subsidiarumo principą

 

3. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento svarba Lietuvai (pagal Lietuvos Respublikos Seimo nustatytus prioritetus, vadovaujantis Europos Komisijos metine teisėkūros ir darbo programa)

 

4. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento esmė ir jo svarstymo eiga

 

5. Esamas teisinis reguliavimas Lietuvoje

 

6. Bazinis poveikio įvertinimas pagal Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2003, Nr. 23-975), 2 priedo 6 ir 7 punktus

 

7. Siūloma Lietuvos Respublikos pozicija ir jos svarstymo eiga:

7.1. maksimalus siektinas derybų rezultatas arba principinė Lietuvos pozicija dėl ES dokumento, susijusio su ES teisės pažeidimo procedūra;

7.2. minimalus būtinas derybų rezultatas;

7.3. konkrečios nuostatos, dėl kurių reikia kalbėti;

7.4. konkretus kalbos tekstas;

7.5. valstybės institucijų ir įstaigų, suinteresuotų socialinių grupių ir asociacijų, su kuriomis pozicija derinta, pavadinimai

 

8. Kitų ES valstybių narių pozicijos

 

9. Pasiūlymai dėl nacionalinių teisės aktų pakeitimo

 

10. Pridedama papildoma informacija

 

11. Lietuvos Respublikos pozicijos tiesioginis rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

12. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą atsakingos institucijos padalinio vadovas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

PILDOMA TIK TUO ATVEJU, JEIGU PASIŪLYMAS PRIIMTI ES TEISĖS AKTĄ AR KITAS ES DOKUMENTAS YRA COREPER DARBOTVARKĖS PIRMOJOJE DALYJE

13. Pritarimas ES dokumentui

1. (įrašyti: taip, ne, susilaikyti)

14. ES dokumento vertimo išlyga

 

2. (įrašyti: gautas, negautas, pateiktos pastabos, vertimas nebūtinas (ne teisės akto projektui)

15. ES dokumento laukimo išlyga

 

3. (įrašyti: taip, ne)

16. ES dokumento parlamentinė išlyga

4. (įrašyti: taip, ne + pastabų laukas)

______________

 

 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

4 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS, ATSAKINGOS UŽ DALYVAVIMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS PRISTATYMĄ EUROPOS BENDRIJŲ AGENTŪRŲ VALDYMO ORGANŲ SUSITIKIMUOSE

 

Eil. Nr.

Agentūros pavadinimas

Valstybės institucija ar įstaiga

1.

Europos profesinio mokymo raidos centras

Švietimo ir mokslo ministerija Studijų kokybės vertinimo centras Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2.

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.

Europos aplinkos agentūra

Aplinkos ministerija Aplinkos apsaugos agentūra

4.

Europos mokymo fondas

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Švietimo ir mokslo ministerija

5.

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

6.

Europos vaistų agentūra

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

7.

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas)

Valstybinis patentų biuras

8.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Valstybinė darbo inspekcija Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

9.

Bendrijos augalų veislių tarnyba

Lietuvos valstybinis augalų veislių tyrimo centras

10.

Europos rasizmo ir ksenofobijos centras

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

11.

Europos rekonstrukcijos agentūra

Užsienio reikalų ministerija

12.

Europos maisto saugos agentūra

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Respublikinis mitybos centras

13.

Europos jūrų saugos agentūra

Lietuvos saugios laivybos administracija

14.

Europos geležinkelių agentūra

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

15.

Europos aviacijos saugos agentūra

Civilinės aviacijos administracija

16.

Europos tinklų ir informacijos saugos agentūra (ENISA)

Susisiekimo ministerija Ryšių reguliavimo tarnyba

17.

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

18.

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra

Vidaus reikalų ministerija

______________

 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

5 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

MINISTRAI, ATSAKINGI UŽ DALYVAVIMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS PRISTATYMĄ ES TARYBOJE

 

Eil. Nr.

ES Taryba

Ministras

1.

Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių taryba

užsienio reikalų ministras

2.

Ekonomikos ir finansų taryba

finansų ministras

3.

Teisingumo ir vidaus reikalų taryba

teisingumo ministras, vidaus reikalų ministras

4.

Užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų apsaugos taryba

socialinės apsaugos ir darbo ministras, sveikatos apsaugos ministras, teisingumo ministras

5.

Konkurencingumo taryba (vidaus rinka, pramonė ir tyrimai)

ūkio ministras, švietimo ir mokslo ministras

6.

Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba

susisiekimo ministras, ūkio ministras

7.

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba

žemės ūkio ministras

8.

Aplinkos taryba

aplinkos ministras

9.

Švietimo, jaunimo ir kultūros taryba

švietimo ir mokslo ministras, socialinės apsaugos ir darbo ministras, kultūros ministras

______________

 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

6 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS ATASKAITOS TIPINĖ STRUKTŪRA

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai (taip pat žr. darbotvarkę 6 punkte):

2. Svarstytas klausimas arba svarstyto ES teisės akto projekto pavadinimas ir numeris:

3. Posėdžio eigos apibendrinimas:

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas):

8. Už ataskaitą atsakingas padalinio vadovas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas):

______________

 

 

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių

7 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 478 redakcija)

 

DIREKTYVŲ (KITŲ ES TEISĖS AKTŲ) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIŲ TEISĖS AKTŲ (TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ) ATITIKTIES LENTELĖ

 

Direktyvos (kito ES teisės akto) pavadinimas ir numeris:

Lietuvos Respublikos nacionalinio teisės akto (-ų) (teisės akto projekto (-ų) pavadinimas (-ai):

Direktyvos (kito ES teisės akto) perkėlimo (įgyvendinimo) lygis (visiškas, dalinis)

1 straipsnis (tekstas)

atitinkamą direktyvos (kito ES teisės akto) straipsnį atitinkančio nacionalinio teisės akto (teisės akto projekto) pavadinimas ir straipsnis (tekstas)

 

2 straipsnis (tekstas)

atitinkamą direktyvos (kito ES teisės akto) straipsnį atitinkančio nacionalinio teisės akto (teisės akto projekto) pavadinimas ir straipsnis (tekstas)

 

(ir t. t.)

(ir t. t.)

 

 

 

 

______________