LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ ĮGYVENDINIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. IX-2207

Vilnius

 

1 straipsnis. Išduotų vizų ir leidimų gyventi galiojimas

Vizos ir leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoti užsieniečiams iki Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įsigaliojimo, galioja šiuose dokumentuose nurodytą laiką.

 

2 straipsnis.         Užsieniečių, apsigyvenusių Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu faktiškai joje gyvenančių, teisė gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

1. Užsieniečiams, kurie gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje, tačiau neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išsaugoma teisė įgyti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje iki 2004 m. gruodžio 31 d., jeigu duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje įrašyti gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose.

2. Užsieniečiai, kurie gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje, tačiau duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje nėra įrašyti gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose, privalo teismo tvarka nustatyti juridinį faktą apie gyvenimą Lietuvos Respublikoje iki nurodyto laikotarpio ir kad šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teisme užsienietis privalo įrodyti, kad jis:

1) turi teisėtą pragyvenimo šaltinį Lietuvos Respublikoje ir

2) moka pajamų ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus mokesčius ar įmokas, ir

3) turi gyvenamąją patalpą Lietuvos Respublikoje.

 

3 straipsnis.         Užsieniečių, apsigyvenusių Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. liepos 1 d. ir šiuo metu negyvenančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, teisinė padėtis

Užsieniečiai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3237) 3 straipsnį buvo išsaugota teisė gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, tačiau šio Įstatymo įsigaliojimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje negyvena arba jų gyvenamoji vieta nežinoma, yra laikomi netekusiais šios teisės

 

4 straipsnis.         Užsieniečių, kurių leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas pasibaigė arba jie išrašyto leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje per šešis mėnesius neatsiėmė, teisinė padėtis

Užsieniečiai, kurių leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje šio Įstatymo įsigaliojimo dieną negalioja šešis ir daugiau mėnesių, taip pat užsieniečiai, kurie per šešis mėnesius išrašyto leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje neatsiėmė, laikomi netekusiais teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jų teisinė padėtis sprendžiama Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka.

 

5 straipsnis. Užsieniečių, esančių Lietuvos Respublikoje neteisėtai, teisinė padėtis

1. Jeigu šio Įstatymo įsigaliojimo dieną užsienietis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje neteisėtai, jis privalo asmeniškai ne vėliau kaip per 7 dienas nuo šio Įstatymo įsigaliojimo dienos užsiregistruoti Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per vidaus reikalų ministro įgaliotas institucijas ir pateikti būtinus dokumentus jo teisinei padėčiai Lietuvos Respublikoje nustatyti.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems užsieniečiams atsakomybė už neteisėtą atvykimą, buvimą ar gyvenimą Lietuvos Respublikos teritorijoje netaikoma, o jų tolesnio buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje teisinės padėties klausimas turi būti išnagrinėtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos užsieniečiams, kurie šio Įstatymo įsigaliojimo dieną yra sulaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis.         Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 nurodytoms valstybės institucijoms

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 nurodytos valstybės institucijos iki 2004 m. rugsėjo 1 d. peržiūri teisės aktus, susijusius su šio Įstatymo nuostatų įgyvendinimu, ir prireikus parengia atitinkamus jų pakeitimo projektus ar priima naujus teisės aktus.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė skiria lėšų užsieniečiams išsiųsti bei savanoriškai sugrįžti, taip pat prieglobsčio suteikimo procedūros efektyvumui gerinti pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktas priemones.

 

7 straipsnis. Netekęs galios įstatymas

Įsigaliojus šiam Įstatymui, netenka galios Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 115-3237).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________