VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DėL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 333 „DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. lapkričio 19 d. Nr. VA-83

 

Vilnius

 

1. P a k e i č i u ir išdėstau nauja redakcija Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“:

 

„VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992) 2.1 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. pavyzdinę Verslo liudijimo formą GPM307 (toliau – GPM307 forma);

1.2. Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. pildant GPM307 formą turi būti nurodyti šie rekvizitai:

2.1.1. verslo liudijimo numeris (atitinkamų metų verslo liudijimui suteiktas identifikacinis numeris, kurį sudaro 2 didžiosios raidės ir mokesčių administratoriaus nustatyta skaičių seka) ir jo versijos numeris (to paties verslo liudijimo duomenų pasikeitimo eilės numeris),

2.1.2. mokestiniai metai (nurodomi mokestiniai metai, kuriais vykdoma veikla),

2.1.3. asmens, kuriam išduodamas verslo liudijimas, vardas, pavardė ir mokesčių mokėtojo gimimo data (Valstybinės mokesčių inspekcijos suteiktas mokėtojo kodas Gyventojų registre neregistruotiems mokesčių mokėtojams (užsieniečiams),

2.1.4. veiklos rūšis (veiklos grupė (paslaugų, gamybos ar prekybos), veiklos rūšies kodas, veiklos rūšies pavadinimas, stacionarios vietos (ST) žymėjimas, Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, (Žin., 2007, Nr. 119-4877) EVRK klasė (nurodoma pagal Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi, turint verslo liudijimą, klasifikatorių, veiklos ypatumai, veiklos rūšies porūšiai (nurodomi tuo atveju, kai gyventojas pageidauja įsigyti verslo liudijimą tik vienam ar keliems atitinkamos veiklos rūšies porūšiams),

2.1.5. veiklos vykdymo teritorija (nurodoma pasirenkama veiklos vykdymo teritorija, kuri gali būti: neribojant veiklos teritorijos, visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas, konkrečios savivaldybės teritorijoje),

2.1.6. veiklos vietos adresas (privalo būti nurodytas, jei veiklos rūšis pažymėta ženklu (ST),

2.1.7. veiklos vykdymo laikotarpiai (nurodomi mėnesiais ir dienomis),

2.1.8. kiti duomenys (veiklos objektų skaičius, šeimos narių, kurie dalyvauja gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, vardai, pavardės, jų gimimo datos ir kita informacija),

2.1.9. verslo liudijimą išdavusio Valstybinės mokesčių inspekcijos padalinio pavadinimas ir išdavimo data,

2.1.10. svarbi informacija (paaiškinama veiklos rūšies pavadinime nurodyta žyma).

2.2. GPM307 forma turi būti naudojama gyventojams išduodant verslo liudijimus 2010 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai.“

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 243 „Dėl patento formos ir kitų formų bei dokumentų, reguliuojančių patentus įsigijusių fizinių asmenų veiklą, patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 109-3509);

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. 136 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 243 „Dėl patento formos ir kitų formų bei dokumentų, reguliuojančių patentus įsigijusių fizinių asmenų veiklą, patvirtinimo“ ir 2001 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 12 „Dėl klasifikatorių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 54-2162);

2.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. VA-46 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2009 m. lapkričio 19 d.

įsakymu Nr. VA-83

 

(Verslo liudijimo formos GPM307 pavyzdys)

 

VERSLO LIUDIJIMAS Nr. (verslo liudijimo numeris)-(versijos numeris)

Mokestiniai metai: (metai)

 

Mokesčių mokėtojas:

(vardas ir pavardė, gimimo data)

 

Veiklos rūšis:

(veiklos grupė, veiklos rūšies kodas, veiklos rūšies pavadinimas, stacionarios vietos (ST) žymėjimas, EVRK klasė, veiklos rūšies ypatumai, porūšiai)

 

Veiklos vykdymo teritorija:

(veiklos teritorija)

 

Veiklos vietos adresas:

(veiklos vietos adresai)

 

Veiklos vykdymo laikotarpiai:

(veiklos vykdymo laikotarpiai mėnesiais ir dienomis)

 

Kiti duomenys:

(veiklos objektai, šeimos nariai, kita informacija)

 

Išdavė:

(Valstybinės mokesčių inspekcijos padalinys, data)

 

 

___________________________________________________________________________

(svarbi informacija)

 

_________________