LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-92 „DĖL SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS BEI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 9 d. Nr. A1-152

Vilnius

 

 

Pakeičiu Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1569, 79-2123; 2007, Nr. 53-2065), ir išdėstau 5 punktą taip:

„5. Socialinis darbuotojas turi turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamą išsilavinimą.

Prilyginamu išsilavinimu laikomas:

kitas aukštasis socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas ir įgyta socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija, kuri buvo suteikta išklausius ne mažiau kaip 40 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje (pastarasis reikalavimas netaikomas socialiniams darbuotojams, turintiems socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją ir dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos vaikais ir likusiais be tėvų globos vaikais);

kitas aukštasis ne socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas ir įgyta socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija, kuri buvo suteikta išklausius ne mažiau kaip 60 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje.

Socialinius darbuotojus rengianti aukštoji mokykla, atsižvelgdama į savo studijų programas, savarankiškai nusistato, kurie dalykai sudaro socialinio darbo dalykus, ir pagal tai įvairiomis formomis (pagrindinės studijos, magistrantūros studijos, specialiosios profesinės studijos, perkvalifikavimo studijos) organizuoja studijas socialinio darbuotojo profesinei kvalifikacijai gauti.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                              Vilija Blinkevičiūtė