LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS VALSTYBINĖS KAZIMIERO BŪGOS STIPENDIJOS LIETUVIŲ KALBĄ UŽSIENIO ŠALIŲ AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE STUDIJUOJANTIEMS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS ĮSTEIGIMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 28 d. Nr. 336

Vilnius

 

Įgyvendindama Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. IX-1595 (Žin., 2003, Nr. 57-2537), Valstybinės kalbos politikos 2004–2008 metų gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 240 (Žin., 2004, Nr. 35-1140), 15.1 punktą ir siekdama skatinti lietuvių kalbos mokymą užsienio šalių aukštosiose mokyklose, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos valstybinę Kazimiero Būgos stipendiją lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio šalių piliečiams.

2. Patvirtinti Lietuvos valstybinės Kazimiero Būgos stipendijos lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio šalių piliečiams nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad:

3.1. Lietuvos valstybinė Kazimiero Būgos stipendija lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio šalių piliečiams – 8 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžių per mėnesį.

3.2. Kasmet iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Švietimo ir mokslo ministerijai, skiriama ne daugiau kaip 10 Lietuvos valstybinių Kazimiero Būgos stipendijų lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio šalių piliečiams.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Roma Žakaitienė

______________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 336

 

LIETUVOS VALSTYBINĖS KAZIMIERO BŪGOS STIPENDIJOS LIETUVIŲ KALBĄ UŽSIENIO ŠALIŲ AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE STUDIJUOJANTIEMS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos valstybinės Kazimiero Būgos stipendijos lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio šalių piliečiams nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos valstybinės Kazimiero Būgos stipendijos lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio šalių piliečiams (toliau vadinama – Kazimiero Būgos stipendija) skyrimo, mokėjimo, nutraukimo ir atsiskaitymo už studijas tvarką.

2. Kazimiero Būgos stipendijos skyrimo tikslas:

2.1. skatinti domėjimąsi lietuvių kalba ir literatūra užsienyje;

2.2. remti lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose mokyklose studijuojančius studentus.

3. Kazimiero Būgos stipendija skiriama konkurso būdu.

4. Kazimiero Būgos stipendija skiriama vienerių akademinių metų (10 mėnesių) trukmės lietuvių kalbos ir literatūros studijoms užsienio šalies aukštojoje mokykloje.

5. Tos pačios užsienio šalies aukštosios mokyklos studentams tais pačiais mokslo metais gali būti skiriama ne daugiau kaip viena Kazimiero Būgos stipendija.

6. Tam pačiam asmeniui Kazimiero Būgos stipendija negali būti skiriama dvejus mokslo metus paeiliui.

7. Kazimiero Būgos stipendija neskiriama, jeigu asmuo gauna kitą paramą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

II. KANDIDATAMS KELIAMI REIKALAVIMAI IR ATRANKOS KRITERIJAI

 

8. Kazimiero Būgos stipendijos skyrimo konkurse gali dalyvauti užsienio šalių aukštųjų mokyklų bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų studentai, jeigu jie atitinka visus šiuos reikalavimus:

8.1. studijuoja pagal lituanistikos ir (ar) baltistikos studijų programas dienine studijų forma;

8.2. studijuoja lietuvių kalbą ne mažiau kaip vienerius metus;

8.3. yra rekomenduoti dviejų dėstytojų (iš jų vienas turi būti lietuvių kalbos dėstytojas).

9. Atrankos Kazimiero Būgos stipendijai gauti kriterijai (toliau vadinama – atrankos kriterijai) yra šie:

9.1. geri studijų rezultatai;

9.2. moksliniai interesai;

9.3. lietuvių kalbos studijų pasirinkimo motyvacija ir tikslai.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau vadinama – Švietimo ir mokslo ministerija) kasmet iki kovo 1 d. paskelbia savo interneto svetainėje apie organizuojamą Kazimiero Būgos stipendijos konkursą. Informacija taip pat išsiunčiama Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir užsienio šalių aukštųjų mokyklų lituanistikos (baltistikos) centrams, katedroms ar kitiems padaliniams (toliau vadinama – lituanistikos centrai užsienyje).

11. Atranka Kazimiero Būgos stipendijai gauti vykdoma dviem etapais: lituanistikos centruose užsienyje ir Švietimo ir mokslo ministerijoje.

12. Studentas, norintis gauti Kazimiero Būgos stipendiją, lituanistikos centrui užsienyje, kuriame studijuoja, pateikia šiuos dokumentus (lietuvių kalba):

12.1. asmens duomenų anketą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau vadinama – švietimo ir mokslo ministras, ministras) patvirtintą formą;

12.2. savo motyvacinį laišką, kuriame turi būti nurodyta jo moksliniai interesai, lietuvių kalbos studijų pasirinkimo motyvacija ir tikslai, kokius jis tikisi atlikti mokslo tiriamuosius darbus, kokias publikacijas paskelbti Kazimiero Būgos stipendijos gavimo laikotarpiu;

12.3. šiuos išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas):

12.3.1. pažymą apie dviejų paskutinių sesijų studijų rezultatus;

12.3.2. bakalauro ar jį atitinkančios kvalifikacijos diplomo ir jo priedo kopijas (šis reikalavimas taikomas magistrantūros studentui);

12.3.3. magistro ar jį atitinkančios kvalifikacijos diplomo ir jo priedo kopijas, pažymą apie išlaikytų doktorantūros egzaminų įvertinimą (šis reikalavimas taikomas doktorantūros studijų studentui);

12.4. dvi dėstytojų (iš jų vienas turi būti lietuvių kalbos dėstytojas) rekomendacijas;

12.5. mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymą ir publikacijų sąrašą (šis reikalavimas taikomas doktorantūros studijų studentui);

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją.

13. Lituanistikos centras užsienyje pagal šių Nuostatų 8 ir 9 punktuose nustatytus kandidatams keliamus reikalavimus ir atrankos kriterijus atrenka vieną kandidatą ir iki rugpjūčio 31 d. pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai 12 punkte nurodytus dokumentus.

14. Šių Nuostatų 12 punkte nurodyti dokumentai pareiškėjams negrąžinami.

15. Švietimo ir mokslo ministro sudaryta ir patvirtinta komisija per mėnesį nuo šių Nuostatų 13 punkte nurodytos datos išnagrinėja lituanistikos centrų užsienyje pateiktus kandidatų dokumentus ir, vadovaudamasi šiais Nuostatais, pateikia švietimo ir mokslo ministrui siūlymus dėl Kazimiero Būgos stipendijų skyrimo. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 11 ir ne daugiau kaip 15 asmenų: Švietimo ir mokslo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, mokslo ir studijų institucijų ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungų atstovų.

16. Švietimo ir mokslo ministras per 14 dienų nuo komisijos siūlymų pateikimo patvirtina Kazimiero Būgos stipendijos gavėjus. Apie ministro priimtą sprendimą raštu informuojami Kazimiero Būgos stipendijos gavėjai ir lituanistikos centrai užsienyje, kuriuose studijuoja stipendijos gavėjai.

 

IV. STIPENDIJOS MOKĖJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

17. Kazimiero Būgos stipendijai skirtos mokslo metų I semestro (5 mėnesių) lėšos per mėnesį nuo švietimo ir mokslo ministro sprendimo priėmimo pervedamos į stipendijos gavėjo sąskaitą. Kazimiero Būgos stipendijai skirtos mokslo metų II semestro (5 mėnesių) lėšos pervedamos tik esant teigiamiems Kazimiero Būgos stipendijos gavėjo mokslo metų I semestro rezultatams.

18. Lituanistikos centras užsienyje per mėnesį nuo mokslo metų I semestro pabaigos pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai pažymą apie Kazimiero Būgos stipendijos gavėjo praeito semestro studijų rezultatus. Ministerija, gavusi iš lituanistikos centro užsienyje pažymą, Kazimiero Būgos stipendijai skirtas kito semestro lėšas per mėnesį perveda į stipendijos gavėjo sąskaitą.

19. Švietimo ir mokslo ministras priima sprendimą nutraukti Kazimiero Būgos stipendijos mokėjimą, jeigu Kazimiero Būgos stipendijos gavėjo praeito semestro studijų rezultatai yra neigiami arba Kazimiero Būgos stipendijos gavėjas nutraukia lietuvių kalbos studijas. Lituanistikos centras užsienyje nedelsdamas turi pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai informaciją apie stipendijos gavėjo studijų, kurioms buvo skiriama Kazimiero Būgos stipendija, neigiamus rezultatus arba šių studijų nutraukimą.

 

V. ATSISKAITYMAS UŽ STUDIJAS

 

20. Pasibaigus mokslo metams, lituanistikos centras užsienyje per mėnesį raštu informuoja Švietimo ir mokslo ministeriją apie Kazimiero Būgos stipendijos gavėjo baigtas studijas ir pateikia pažymą apie paskutinio semestro studijų rezultatus.

21. Jeigu lituanistikos centras užsienyje neinformuoja Švietimo ir mokslo ministerijos apie Kazimiero Būgos stipendijos gavėjo studijų, kurioms buvo skiriama Kazimiero Būgos stipendija, rezultatus arba šių studijų nutraukimą, to lituanistikos centro užsienyje studentams Kazimiero Būgos stipendija kitais mokslo metais neskiriama.

______________