VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS VOKŲ ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugsėjo 8 d. Nr. 1S-86

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 31 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu:

Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašą (pridedama);

Viešojo pirkimo komisijos vokų su techniniais pasiūlymo duomenimis atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekonominį naudingumą, protokolo pavyzdinę VPKt-1 formą (pridedama);

Viešojo pirkimo komisijos vokų su nurodytomis kainomis atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekonominį naudingumą, protokolo pavyzdinę VPKt-2 formą (pridedama);

Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų kainą, protokolo pavyzdinę VPKt-3 formą (pridedama);

Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimą atliekant derybų būdu, protokolo pavyzdinę VPKt-4 formą (pridedama).

2. Nustatau, kad perkančiosios organizacijos šio įsakymo 1 punkte nurodytais dokumentais vadovaujasi, vykdydamos nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. pradėtus viešuosius pirkimus, atliekamus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo II ir III skyrių nuostatas. Nuo šios dienos pradėtų viešųjų pirkimų, atliekamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo IV skyriumi, atveju šio įsakymo 1 punkte nurodyti dokumentai yra tik rekomendaciniai.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS                                                VAIDOTAS JAKŠTAS


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86

 

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS VOKŲ ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija) vokų atplėšimo procedūros protokolas surašomas vykdant vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūrą. Vokų atplėšimui prilyginamas pirmas susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais elektroninėmis priemonėmis.

2. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas.

3. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Neužklijuoti vokai grąžinami tiekėjams (išskyrus elektroninėmis priemonėmis perduotus pasiūlymus).

4. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų ar konkurencinio dialogo būdu, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai (toliau – tiekėjų atstovai). Viešuosius pirkimus kontroliuojančios institucijos visais atvejais turi teisę dalyvauti komisijos posėdyje ir stebėti visas procedūras, prireikus filmuoti.

5. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių Komisijos posėdyje tiekėjų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį tiekėjo atstovas neatvyksta. Pasiūlymų, pateiktų elektroninėmis priemonėmis, naudojant Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemones, vokų atplėšimo procedūrą atlieka mažiausiai du Komisijos nariai, kurie kiekvienas jam suteiktu kodu atidaro pasiūlymą.

6. Tuo atveju, kai prisijungimas prie elektroninių prietaisų nepavyksta dėl elektros tiekimo, interneto ryšio sutrikimų, kompiuterio gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių, ir elektroninėmis priemonėmis pateiktas pasiūlymas lieka neatidarytas ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos, bandymas prisijungti yra fiksuojamas Komisijos posėdžio protokole, o susipažinimas su šiais pasiūlymais atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali būti atidėtas ir kitai dienai). Jei yra gauta ne elektroninėmis priemonėmis pateiktų vokų su pasiūlymais, šie vokai atplėšiami nedelsiant. Išsprendus problemą dėl prisijungimo prie elektroninių prietaisų, vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis tęsiamas.

7. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis.

8. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

9. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

10. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra vykdoma ir protokolas rašomas atliekant viešąjį pirkimą atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ir konkurencinio dialogo būdu, taikant dinaminę pirkimų sistemą.

11. Kai perkančioji organizacija vertina pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų ir pirkimas atliekamas derybų būdu, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami viename Komisijos posėdyje ir surašomas vienas protokolas. Kai pirkimai atliekami kitais pirkimo būdais, o pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose ir surašomi du atskiri protokolai:

11.1. pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (ši nuostata netaikoma, kai atidaromas elektroninėmis priemonėmis perduotas pasiūlymas). Atidarius elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą, skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos. Jeigu pageidauja nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjo atstovas, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus;

11.2. antras posėdis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatytais atvejais – ir tiekėjų kvalifikaciją. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

12. Kai pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (ši nuostata netaikoma, kai atidaromas elektroninėmis priemonėmis perduotas pasiūlymas). Atidarius elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą, skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams arba jų atstovams skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Šios kainos turi būti nurodomos ir vokų su kainomis atplėšimo posėdžio protokole.

13. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu, parengtu pagal pavyzdines formas: VPKt-1 ir VPKt-2 formos naudojamos, kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų būdu, VPKt-3 – kai pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, VPKt-4 – kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimą atliekant derybų būdu.

14. Protokolo turinys dėstomas tekstu ir lentelėmis. Jį sudaro įvadinė ir dėstomoji dalys.

 

II. ĮVADINĖ PROTOKOLO DALIS

 

15. Įvadinėje protokolo dalyje rašoma protokolo teksto antraštė, kurioje nurodomas pirkimo pavadinimas ir numeris (jei suteiktas), posėdžio data, posėdžio pradžios laikas minutės tikslumu, protokolo surašymo vieta (adresas), protokolo numeris, posėdyje dalyvaujantys asmenys (Komisijos pirmininkas ir nariai, tiekėjų atstovai, viešuosius pirkimus kontroliuojančios institucijos atstovai), darbotvarkė.

16. Perkančiosios organizacijos pavadinimas protokole rašomas nesutrumpintas didžiosiomis paryškintomis raidėmis po lapo viršutine parašte arba po herbo ar prekių ženklo rekvizitu.

17. Nurodomi posėdyje dalyvaujančių tiekėjų pavadinimai, jų atstovų vardai ir pavardės bei pareigos (išskyrus, kai pirkimai vykdomi derybų ir konkurencinio dialogo būdu). Ši informacija gali būti pateikta atskirame tiekėjų (jų atstovų) sąraše – protokolo priede. Dalyvaujantys tiekėjai (jų atstovai) pasirašo.

18. Kai perkančioji organizacija vertina pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirmojo posėdžio protokolo darbotvarkėje rašoma: „Vokų su tiekėjų pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūra“. Antrojo Komisijos posėdžio arba, kai vertinami pasiūlymai pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros posėdžio protokolo darbotvarkėje rašoma: „Vokų su tiekėjų pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, atplėšimo procedūra“. Darbotvarkėje taip pat turi būti nurodyta, koks pirkimas atliekamas (prekės, paslaugos ar darbai), ir pirkimo būdas.

 

III. DĖSTOMOJI PROTOKOLO DALIS

 

19. Dėstomojoje protokolo dalyje nurodoma:

19.1. leidiniai ir kitos priemonės, kuriose buvo paskelbta apie pirkimą: Europos Sąjungos oficialaus leidinio data ir numeris, „Valstybės žinių“ priedo „Informaciniai pranešimai“ data ir numeris, paskelbimo CVP IS data bei kiti leidiniai ar interneto adresai, jei buvo skelbta kitur (išskyrus vokų su kainomis atplėšimo procedūrą, kai pasiūlymai vertinami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi);

19.2. bendras gautų pasiūlymų skaičius, vokų su pasiūlymais skaičius ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų pasiūlymų skaičius;

19.3. vokų, pateiktų neužklijuotuose vokuose ir grąžintų juos pateikusiems tiekėjams, skaičius;

19.4. vokus su pasiūlymais atplėšiančio Komisijos nario vardas ir pavardė, jei reikalinga, pavyzdžiui, kai atidaromi elektroninėmis priemonėmis pateikti pasiūlymai, kelių Komisijos narių vardai ir pavardės;

19.5. vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo eilės tvarka;

19.6. vokų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų pasiūlymų būklė: ar nėra pažeistų vokų, ar nebuvo užregistruota neteisėtos prieigos prie elektroninėmis priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra – jų skaičius). Bendrų vokų, kuriuose pateikti atskiri vokai su pasiūlymų kainomis ir techniniais pasiūlymo duomenimis bei kita informacija, atplėšimo atveju – voko viduje rastų abiejų vokų būklė (išskyrus elektroninėm priemonėm perduotus pasiūlymus);

19.7. informacija apie posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių pasirašymą ant kiekvieno pasiūlymo paskutinio lapo antros pusės (išskyrus elektroninėmis priemonėmis perduotus pasiūlymus);

19.8. jei buvo trukdymų prisijungti prie elektroninių prietaisų elektroninėmis priemonėmis pateiktiems pasiūlymams atidaryti – informacija apie tai, nurodant, kokios problemos buvo kilusios, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis;

19.9. posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai;

19.10. kita informacija perkančiosios organizacijos nuožiūra.

20. Surašoma posėdžio metu paskelbta informacija:

20.1. apie tai, ar pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), apie pasiūlymo (su priedais) lapų sunumeravimą, susiuvimą, pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, o elektroninėmis priemonėmis pateiktų pasiūlymų – ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

20.2. apie tai, ar pasiūlymas patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu;

20.3. atplėšiant vokus, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pagrindinės (posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams pageidaujant – visos) techninės pasiūlymo charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus (ši nuostata netaikoma, kai vertinama pagal mažiausios kainos kriterijų);

20.4. atplėšiant vokus su pasiūlytomis kainomis, pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Vokų atplėšimo procedūros protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir posėdžio sekretorius.

22. Vokų atplėšimo procedūroje nedalyvavusių tiekėjų, pateikusių pasiūlymus, prašymu pateikiami protokolo išrašai.

23. Posėdžių protokolai perkančiojoje organizacijoje saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. Europos Bendrijų Komisijos prašymu šie dokumentai jai teikiami siekiant pateisinti priimtus sprendimus ar suteikti informaciją.

 

_________________


 

VPKt-1 forma patvirtinta

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86

 

(PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS)

 

VIEŠOJO _________________________________  PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

(įrašomas pirkimo pavadinimas ir numeris)

PROTOKOLAS

 

200 m. _______________ d. Nr. _______

_______________________________

(protokolo surašymo vieta)

 

Posėdis įvyko __________________________________________________________ .

(posėdžio pradžios laikas val., min.)

Posėdžio pirmininkas (vardas ir pavardė).

Posėdžio sekretorius (vardas ir pavardė).

Dalyvavo: (Komisijos narių, kitų dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės arba nurodoma, kad sąrašas pridedamas).

 

DARBOTVARKĖ. Vokų su tiekėjų pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymų duomenys, atplėšimo procedūra, atliekant (kas nereikalinga, išbraukti) prekių, paslaugų, darbų pirkimą atviro konkurso, riboto konkurso, konkurencinio dialogo būdu, taikant dinaminę pirkimą sistemą (pasiūlymus vertinant pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų).

 

SVARSTYTA. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir (ar) susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis perduotais pasiūlymais procedūra.

 

Pranešėjas (vardas ir pavardė).

Pranešimo turinys:

 

Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“                 ;

(data ir numeris)

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje __________________________________________

(data ir numeris)

ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ________________________________ .

(paskelbimo data)

Papildomai apie pirkimą skelbta ________________________________________________ .

(data ir numeris)

 

Gauti (-a) _________________________________________________  pasiūlymai (-ų):

(nurodomas bendras kiekis skaičiais ir žodžiais)

 

1) _____________ vokai (-ų) su pasiūlymais, iš jų mechaniškai pažeistų vokų nėra arba mechaniškai pažeisti (-a) ______________ vokai (-ų).

 

2) ____________ pasiūlymai (-ų), perduoti (-ų) elektroninėmis priemonėmis, iš jų neteisėtos prieigos atvejų nebuvo arba neteisėtos prieigos atvejų – _________________________________________ .

 

Gauti (-a) ir gražinti (-a) tiekėjams ____________________  neužklijuoti (-ų) vokai (-ų).

(nurodomas kiekis)

 

Vokus atplėšia arba susipažįsta su elektroniniais pasiūlymais:

_____________________________________________________________________ .

(Komisijos nario (-ių), kuris (-ie) atplėšė vokus arba atidarė elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti ir (ar) elektroniniai pasiūlymai tinkamai užkoduoti ir neteisėtos prieigos atvejų prie elektroninėmis priemonėmis perduotų pasiūlymų nebuvo užregistruota

Bendrieji vokai atplėšiami {nepildoma, kai pasiūlymas perduotas elektroninėmis priemonėmis) eilės tvarka pagal jiems suteiktus eilės numerius:

 

Bendro (išorinio) voko Eil. Nr.

Iš bendro voko išimto voko, kuriame yra techniniai pasiūlymo duomenys, būklė

(įrašoma: tinkama arba nurodomi neatitikimai pirkimo dokumentų reikalavimams)

Iš bendro voko išimto voko, kuriame nurodytos kainos, būklė

(įrašoma: tinkama arba nurodomi neatitikimai pirkimo dokumentų reikalavimams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atplėšiami tinkamai įforminti ir nepažeisti vokai arba susipažįstama su elektroniniais pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys ir paskelbiama ši informacija:

 

Voko Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne)

Pildoma, kai prašoma

Pasiūlymo lapai (su priedais) susiūti ir sunumeruoti (Taip/Ne)

Nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis

Pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, o elektroninėmis priemonėmis perduotas pasiūlymas patvirtintas elektroniniu parašu (Taip/Ne)

Nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (Taip/Ne)

Pasiūlymą (su priedais) sudaro lapų (-ai) (skaičiais ir žodžiais)

Nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašė visi posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai: (kas nereikalinga, išbraukti) taip, ne (nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis).

 

Paskelbiamos kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pagrindinės arba visos (tiekėjų prašymu) techninės charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus:

 

Pirkimo dalis

 

Tiekėjo pavadinimas

(voko Nr. )

1

2

3

4

 

Nurodomos pasiūlymo pagrindinės arba visos techninės charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su elektroninėmis priemonėmis susipažinta be trukdymų arba ____________________

__________________________________________________________________________ .

(jeigu posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų prisijungti prie elektroninių prietaisų susipažinti su elektroninėmis priemonėmis perduotais pasiūlymais, nurodyti informaciją, kokios problemos buvo kilę, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis)

 

Posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai (netaikoma konkurencinio dialogo atveju):

 

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo pareikšti pageidavimai ir pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

Kitą informaciją perkančioj i organizacija nurodo savo nuožiūra.

 

Posėdžio pirmininkas                                  (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius                                   (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

Nariai:                                                         (parašai)                            (vardai ir pavardės)

 

_________________


 

VPKt-2 forma patvirtinta

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86

 

(PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS)

 

VIEŠOJO _________________________________  PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

(įrašomas pirkimo pavadinimas ir numeris)

PROTOKOLAS

 

200 m. _________________ d. Nr. ______

____________________________

(protokolo surašymo vieta)

 

Posėdis įvyko __________________________________________________________ .

(posėdžio pradžios laikas val., min.)

Posėdžio pirmininkas (vardas ir pavardė).

Posėdžio sekretorius (vardas ir pavardė).

Dalyvavo: (Komisijos narių, kitų dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės arba nurodoma, kad sąrašas pridedamas).

DARBOTVARKE. Vokų su tiekėjų pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, atplėšimo procedūra, atliekant (kas nereikalinga, išbraukti) prekių, paslaugų, darbų pirkimą atviro konkurso, riboto konkurso, konkurencinio dialogo būdu, taikant dinaminę pirkimų sistemą (pasiūlymus vertinant pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų).

 

SVARSTYTA. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir (ar) susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis perduotais pasiūlymais procedūra.

 

Pranešėjas (vardas ir pavardė).

Pranešimo turinys:

 

Gauti (-a) _______________________________________  pasiūlymai (-ų) su kainomis:

(nurodomas bendras kiekis skaičiais ir žodžiais)

 

1) ______ vokai (-ų) su pasiūlymais, iš jų mechaniškai pažeistų vokų nėra arba mechaniškai pažeisti (-a) ___________ vokai (-ų).

 

2) ______ pasiūlymai (-ų), perduoti (-ų) elektroninėmis priemonėmis, iš jų neteisėtos prieigos atvejų nebuvo arba neteisėtos prieigos atvejų – ___________.

 

Atplėšiami (-a) ___________________________________  pasiūlymai (-ų) su kainomis:

(nurodomas bendras kiekis skaičiais ir žodžiais)

 

1) __________ vokai (-ų) su pasiūlymais;

 

2) __________ pasiūlymai (-ų), perduoti (-ų) elektroninėmis priemonėmis.

 

Vokus atplėšia arba susipažįsta su elektroniniais pasiūlymais:

_____________________________________________________________________ .

(Komisijos nario (-ių), kuris (-ie) atplėšė vokus arba atidarė elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

Atplėšiami vokai, susipažįstama su elektroniniais pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos. Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti ir (ar) elektroniniai pasiūlymai tinkamai užkoduoti ir neteisėtos prieigos atvejų prie elektroninėmis priemonėmis perduotų pasiūlymų nebuvo užregistruota. Vokai atplėšiami, susipažįstama su elektroniniais pasiūlymais tik tų tiekėjų, kurių techniniai pasiūlymų duomenys (ir tiekėjų kvalifikacija) po pirmojo vokų atplėšimo procedūros posėdžio buvo patikrinti ir įvertinti kaip atitinkantys pirkimo dokumentuose keliamus minimalius reikalavimus. Vokai atplėšiami ir (ar) susipažįstama su elektroniniais pasiūlymais eilės tvarka pagal jiems suteiktus eilės numerius:

 

Voko Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne)

Pildoma, kai prašoma

Pasiūlymo lapai (su priedais) susiūti ir sunumeruoti (Taip/Ne)

Nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis

Pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, o elektroninėmis priemonėmis perduotas pasiūlymas patvirtintas elektroniniu parašu (Taip/Ne)

Nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (Taip/Ne)

Pasiūlymą (su priedais) sudaro lapų (-ai) (skaičiais ir žodžiais)

Nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašė visi posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai: (kas nereikalinga, išbraukti) taip, ne (nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis).

 

Paskelbiama kiekvieno tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina*:

 

Pirkimo dalis

 

Tiekėjo pavadinimas

(voko Nr. )

1

2

3

4

 

Nurodoma tiekėjo pasiūlyta kaina šiai pirkimo daliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jeigu pirkimas neskaidomas į dalis arba dėl atskirti pirkimo dalių prašoma pateikti pasiūlymus atskiruose vokuose, perkančiajai organizacijai rekomenduojama sujungti šioje ir prieš tai esančioje lentelėje nurodytą informaciją, t.y. dėstyti visą informaciją pirmoje lentelėje (dėl kiekvienos dalies atskiroje lentelėje), ją papildžius stulpeliu „kaina“.

 

Su elektroninėmis priemonėmis susipažinta be trukdymų arba ____________________

__________________________________________________________________________ .

(jeigu posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų prisijungti prie elektroninių prietaisų susipažinti su elektroninėmis priemonėmis perduotais pasiūlymais, nurodyti informaciją, kokios problemos buvo kilę, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis)

 

Posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai (netaikoma konkurencinio dialogo atveju):

 

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo pareikšti pageidavimai ir pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

Kitą informaciją perkančioji organizacija nurodo savo nuožiūra.

 

Posėdžio pirmininkas                                (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius                                 (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

Nariai:                                                       (parašai)                              (vardai ir pavardės)

 

_________________


 

VPKt-3 forma patvirtinta

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86

 

(PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS)

 

VIEŠOJO _________________________________  PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

(įrašomas pirkimo pavadinimas ir numeris (jei suteiktas)

PROTOKOLAS

 

200 m. _________________d. Nr. _________

_________________________________

(protokolo surašymo vieta)

 

Posėdis įvyko __________________________________________________________ .

(posėdžio pradžios laikas val., min.)

Posėdžio pirmininkas (vardas ir pavardė).

Posėdžio sekretorius (vardas ir pavardė).

Dalyvavo: (Komisijos narių, kitų dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės arba nurodoma, kad sąrašas pridedamas).

DARBOTVARKĖ. Vokų su tiekėjų pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos, atplėšimo procedūra, atliekant (kas nereikalinga, išbraukti) prekių, paslaugų, darbų pirkimą. atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų būdu, taikant dinaminę pirkimų sistemą (pasiūlymus vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų).

 

SVARSTYTA. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir (ar) susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis perduotais pasiūlymais procedūra.

 

Pranešėjas (vardas ir pavardė).

Pranešimo turinys:

 

Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“                 ;

(data ir numeris)

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje __________________________________________

(data ir numeris)

ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ________________________________ .

(paskelbimo data)

Papildomai apie pirkimą skelbta ________________________________________________ .

(data ir numeris)

 

Gauti (-a) _________________________________________________  pasiūlymai (-ų):

(nurodomas bendras kiekis skaičiais ir žodžiais)

 

1) _____________ vokai (-ų) su pasiūlymais, iš jų mechaniškai pažeistų vokų nėra arba mechaniškai pažeisti (-a) _________________ vokai (-ų).

 

2) ___________ pasiūlymai (-ų), perduoti (-ų) elektroninėmis priemonėmis, iš jų neteisėtos prieigos atvejų nebuvo arba neteisėtos prieigos atvejų – _________.

 

 

Gauti (-a) ir grąžinti (-a) tiekėjams ____________________  neužklijuoti (-ų) vokai (-ų).

(nurodomas kiekis)

 

Vokus atplėšia arba susipažįsta su elektroniniais pasiūlymais:

_____________________________________________________________________ .

(Komisijos nario (-ių), kuris (-ie) atplėšė vokus arba atidarė elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti ir (ar) elektroniniai pasiūlymai tinkamai užkoduoti ir neteisėtos prieigos atvejų prie elektroninėmis priemonėmis perduotų pasiūlymų nebuvo užregistruota. Vokai atplėšiami eilės tvarka pagal jiems suteiktus eilės numerius:

 

Voko Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne)

Pildoma, kai prašoma

Pasiūlymo lapai (su priedais) susiūti ir sunumeruoti (Taip/Ne)

Nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis

Pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, o elektroninėmis priemonėmis perduotas pasiūlymas patvirtintas elektroniniu parašu (Taip/Ne)

Nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (Taip/Ne)

Pasiūlymą (su priedais) sudaro lapų (-ai) (skaičiais ir žodžiais)

Nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašė visi posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai: (kas nereikalinga, išbraukti) taip, ne (nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis).

 

Paskelbiama kiekvieno tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina*:

 

Pirkimo dalis

 

Tiekėjo pavadinimas

(voko Nr. )

1

2

3

4

 

Nurodoma tiekėjo pasiūlyta kaina šiai pirkimo daliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jeigu pirkimas neskaidomas į dalis arba dėl atskirti pirkimo dalių prašoma pateikti pasiūlymus atskiruose vokuose, perkančiajai organizacijai rekomenduojama sujungti šioje ir prieš tai esančioje lentelėje nurodytą informaciją, t.y. dėstyti visą informaciją pirmoje lentelėje (dėl kiekvienos dalies atskiroje lentelėje), ją papildžius stulpeliu „kaina“.

 

Su elektroninėmis priemonėmis susipažinta be trukdymų arba ____________________

__________________________________________________________________________ .

(jeigu posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų prisijungti prie elektroninių prietaisų susipažinti su elektroninėmis priemonėmis perduotais pasiūlymais, nurodyti informaciją, kokios problemos buvo kilę, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis)

 

Posėdžio metu pareikštos tiekėjų arba jų atstovų pastabos, pageidavimai ir pasiūlymai:

 

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo pareikšti pageidavimai ir pasiūlymai

 

 

 

 

 

 

 

Kitą informaciją perkančioji organizacija nurodo savo nuožiūra.

 

Posėdžio pirmininkas                                (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius                                 (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

Nariai:                                                       (parašai)                              (vardai ir pavardės)

 

_________________


 

VPKt-4 forma patvirtinta

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 1S-86

 

(PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS)

 

VIEŠOJO _________________________________  PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

(įrašomas pirkimo pavadinimas ir numeris (jei suteiktas)

PROTOKOLAS

 

200 m. ________________ d. Nr. ___________

________________________________

(protokolo surašymo vieta)

 

Posėdis įvyko __________________________________________________________ .

(posėdžio pradžios laikas val., min.)

Posėdžio pirmininkas (vardas ir pavardė).

Posėdžio sekretorius (vardas ir pavardė).

Dalyvavo: (Komisijos narių, kitų dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės arba nurodoma, kad sąrašas pridedamas).

DARBOTVARKE. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra, atliekant (kas nereikalinga, išbraukti) prekių paslaugų, darbų pirkimą skelbiamų derybų arba neskelbiamų derybų būdu (pasiūlymus vertinant pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų).

 

SVARSTYTA. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir (ar) susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis perduotais pasiūlymais procedūra.

 

Pranešėjas (vardas ir pavardė).

Pranešimo turinys:

 

Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas (nepildoma neskelbiamų derybų atveju): „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ____________________________________________________ ;

(data ir numeris)

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje __________________________________________

(data ir numeris)

ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ________________________________ .

(paskelbimo data)

Papildomai apie pirkimą skelbta ________________________________________________ .

(data ir numeris)

 

Gauti (-a) _________________________________________________  pasiūlymai (-ų):

(nurodomas bendras kiekis skaičiais ir žodžiais)

 

1) _____________ vokai (-ų) su pasiūlymais, iš jų mechaniškai pažeistų vokų nėra arba mechaniškai pažeisti (-a) _____________ vokai (-ų).

 

2) _______________ pasiūlymai (-ų), perduoti (-ų) elektroninėmis priemonėmis, iš jų neteisėtos prieigos atvejų nebuvo arba neteisėtos prieigos atvejų – ____________.

 

Gauti (-a) ir grąžinti (-a) tiekėjams ____________________  neužklijuoti (-ų) vokai (-ų).

(nurodomas kiekis)

 

Vokus atplėšia arba susipažįsta su elektroniniais pasiūlymais:

_____________________________________________________________________ .

(Komisijos nario (-ių), kuris (-ie) atplėšė vokus arba atidarė elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

Atplėšiami vokai yra užklijuoti bei mechaniškai nepažeisti ir (ar) elektroniniai pasiūlymai tinkamai užkoduoti ir neteisėtos prieigos atvejų prie elektroninėmis priemonėmis perduotų pasiūlymų nebuvo užregistruota. Vokai atplėšiami arba susipažįstama su elektroniniais pasiūlymais eilės tvarka pagal jiems suteiktus eilės numerius:

 

Voko Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne)

Pildoma, kai prašoma

Pasiūlymo lapai (su priedais) susiūti ir sunumeruoti (Taip/Ne)

Nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis

Pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, o elektroninėmis priemonėmis perduotas pasiūlymas patvirtintas elektroniniu parašu (Taip/Ne)

Nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (Taip/Ne)

Pasiūlymą (su priedais) sudaro lapų (-ai) (skaičiais ir žodžiais)

Nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašė visi posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai: (kas nereikalinga, išbraukti) taip, ne (nepildoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis).

 

Tiekėjo pasiūlymo pagrindinės, visos techninės charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus, ir kaina litais (kas nereikalinga, išbraukti):

 

Voko Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymo pagrindinės (visos) techninės charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus

Pasiūlymo kaina

 

 

1. –

2. –

3. –

 

 

 

1. –

2. –

3. –

 

 

Su elektroninėmis priemonėmis susipažinta be trukdymų arba ____________________

__________________________________________________________________________ .

(jeigu posėdžio metu įvyko nenumatytų trukdymų prisijungti prie elektroninių prietaisų susipažinti su elektroninėmis priemonėmis perduotais pasiūlymais, nurodyti informaciją, kokios problemos buvo kilę, kuriam laikui buvo atidėtas posėdis)

 

Kitą informaciją perkančioji organizacija nurodo savo nuožiūra.

 

Posėdžio pirmininkas                                (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 

Posėdžio sekretorius                                 (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 

Nariai:                                                       (parašai)                      (vardai ir pavardės)

 

_________________