VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL MAISTO SAUGOS IR HIGIENOS

 

2013 m. kovo 8 d. Nr. B1-141

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-893), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2011, Nr. 70-3314), 20.3 punktu ir siekdamas, kad viešojo maitinimo įmonės, tvarkydamos maistą, užtikrintų jo saugą ir higieną bei užkirstų kelią žmonių ūmiems infekciniams žarnyno susirgimams:

1. N u r o d a u viešojo maitinimo įmonėms (restoranams, kavinėms, užkandinėms ir kt.):

1.1. organizuojant pobūvius, šventes ar kt. renginius, nepriimti iš paslaugos užsakovų pirkto ar namuose gaminto maisto;

1.2. užtikrinti, kad maisto netvarkytų asmenys, sergantys ar esantys ligų, kurios gali būti perduodamos per maistą, nešiotojai.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymą vykdyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui.

 

Direktorius                                                                                                 Jonas Milius

 

_________________