LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠTO ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. spalio 2 d. Nr. XI-2255

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr. 60-2125)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kriminalinės žvalgybos subjektai, žvalgybos institucijos, ikiteisminio tyrimo įstaigos gali gauti informaciją apie pašto ar pasiuntinių paslaugų naudotojus, apžiūrėti pašto siuntas ir jų dokumentus, patikrinti ar kitaip kontroliuoti siunčiamus daiktus ir daryti jų poėmį tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________