LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 „DĖL IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 19 d. Nr. 3D-363

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 3D-524 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų“ (Žin., 2007, Nr. 126-5142):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų pripažinimo taisyklėse išbraukiu 38.2 punkte žodžius ir skaičius „kairėje 1,5 cm, aukštis dešinėje“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintąją Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų tarybą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintąjį Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų ekspertų komitetą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų tarybos nuostatuose:

4.1. Įrašau 1 punkte vietoj žodžio „sprendimų“ žodį „nutarimų“.

4.2. Įrašau 5 ir 11 punktuose vietoj žodžių „Maisto saugos ir kokybės“ žodžius „Kokybės politikos“.

4.3. Įrašau 16 punkte vietoj žodžių ir skaičių „2/3 Tarybos narių“ žodžius ir skaičius „4 Tarybos nariai“.

4.4. Papildau nuostatus nauju 21 punktu (ankstesniuosius 21–23 punktus atitinkamai laikau 22–24 punktais):

21. Tarybos pirmininko sprendimu gali būti organizuojama Tarybos narių apklausa elektroniniu paštu, kartu pateikiant klausimo sprendimo projektą ir kitą su juo susijusią medžiagą. Tarybos nariai turi pareikšti savo nuomonę pateiktu klausimu per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Nutarimas laikomas priimtu, jei klausimo sprendimo projektui elektroniniu paštu pritaria ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos posėdžių sekretorius elektroninės apklausos rezultatus bei tarybos narių išsakytas nuomones svarstomu klausimu įformina protokolu, kurio kopijas elektroniniu paštu išsiunčia visiems tarybos nariams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.“

4.5. Įrašau 22 punkto trečiajame sakinyje vietoj skaičiaus „5“ skaičių „4“.

4.6. Įrašau 23 punkte po žodžio „sekretorius“ žodžius „elektroniniu paštu“.

5. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų ekspertų komiteto nuostatuose:

5.1. Įrašau 1 punkte vietoj žodžių „sprendimų priėmimo“ žodžius „išvadų teikimo“.

5.2. Įrašau 5 ir 13 punkte vietoj žodžių „Maisto saugos ir kokybės“ žodžius „Kokybės politikos“.

5.3. Papildau nuostatus nauju 16 punktu (ankstesniuosius 16–21punktus atitinkamai laikau 17–22 punktais):

16. Komiteto nariams dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti posėdyje, atitinkama organizacija ar institucija raštu įgalioja posėdyje dalyvauti kitą atstovą. Įgaliotas atstovas komiteto posėdžiuose turi balsavimo teisę.“

5.4. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip trečdalis Komiteto narių. Komiteto išvados priimamos atviru balsavimu paprastąja posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Nuomonėms išsiskyrus, atskiros nuomonės protokoluojamos.“

5.5. Papildau nuostatus nauju 20 punktu (ankstesniuosius 20–22 punktus atitinkamai laikau 21–23 punktais):

20. Komiteto narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas balsavimo rezultatais. Jis privalo apie tai informuoti posėdžio dalyvius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.“

5.6. Įrašau 21 punkto trečiajame sakinyje vietoj skaičiaus „5“ skaičių „4“.

5.7. Įrašau 22 punkte po žodžio „sekretorius“ žodžius „elektroniniu paštu“.

5.8. Papildau nuostatus nauju 23 punktu:

23. Komiteto pirmininko sprendimu gali būti organizuojama Komiteto narių apklausa elektroniniu paštu, kartu pateikiant klausimo sprendimo projektą ir kitą su juo susijusią medžiagą. Komiteto nariai turi pareikšti savo nuomonę pateiktu klausimu per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Bendru sutarimu laikoma, kai klausimo sprendimo projektui elektroniniu paštu pritaria ne mažiau kaip pusė Komiteto narių. Komiteto posėdžių sekretorius elektroninės apklausos rezultatus bei Komiteto narių išsakytas nuomones svarstomu klausimu įformina protokolu, kurio kopijas elektroniniu paštu išsiunčia visiems Komiteto nariams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.“

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                             KAZYS STARKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2007 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. 3D-524

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2009 m. gegužės 19 d.

įsakymo Nr. 3D-363 redakcija)

 

IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TARYBA

 

Marius Busilas – Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius;

Zita Čeponytė – Lietuvos vartotojų instituto prezidentė;

Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Kokybės politikos departamento direktorius;

Elena Paviržienė – asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė;

Prof. habil. dr. Algirdas Jonas Raila – Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio

inžinerijos fakulteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius;

Dr. Antanas Šarkinas – Kauno technologijos universiteto Maisto instituto direktorius;

Remigijus Urbonas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius.

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2007 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. 3D-524

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2009 m. gegužės 19 d.

įsakymo Nr. 3D-363 redakcija)

 

IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPERTŲ KOMITETAS

 

Angelė Liubeckienė – Žemės ūkio ministerijos Kokybės politikos departamento Kokybės skyriaus vedėja, komiteto pirmininkė;

Albertas Barzda – Valstybinio aplinkos sveikatos centro direktoriaus pavaduotojas;

Vaclovas Beržinskas – Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos skyriaus vedėjas;

Eimantas Bičius – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Rinkos informacinės sistemos skyriaus vedėjas;

Algirdas Bikulčius – Lietuvos vartotojų asociacijos tarybos narys;

Edita Bishop – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Maisto produktų, turizmo ir rekreacinių paslaugų departamento direktorė;

Rūta Cimakauskienė – Nacionalinės paukščių augintojų ir veisėjų asociacijos narė, žemės ūkio kooperatyvo „Nemuno slėnio tradicijos“ direktorė;

Gintautas Čereška – Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjo pavaduotojas, valstybinis veterinarijos inspektorius;

Prof. habil. dr. Honorata Danilčenko – Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros profesorė;

Almonas Gutkauskas – VšĮ „Tatulos programa“ direktorius, Tarybos pirmininkas;

Dr. Ina Jasutienė – Kauno technologijos universiteto Maisto instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, tarybos sekretorė;

Dr. Jonas Jatkauskas – Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas;

Prof. habil. dr. Gražina Juodeikienė – Kauno technologijos universiteto Maisto produktų technologijos katedros profesorė;

Vaidas Kukarėnas – UAB „RIMI LIE TUVA“ kokybės vadovas;

Vitalija Kuliešienė – Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ prezidentė;

Aristydas Kulvinskas – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros generalinis direktorius;

Aldona Paražinskienė – UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Biovela“ gamybos direktorė;

Prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius – Lietuvos mokslų akademijos narys-ekspertas, Biochemijos instituto direktorius;

Dr. Audronė Mankevičienė – Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja;

Virginijus Masionis – VšĮ „Ekoagros“ I sertifikavimo skyriaus vadovas;

Renata Navikienė – Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos tarybos narė;

Elena Paviržienė – asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė;

Prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius – Lietuvos mokslų akademijos narys, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas;

Jonas Stanius – Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas, valstybinis veterinarijos inspektorius;

Dalia Stasiūnienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos viceprezidentė-vykdančioji direktorė;

Antanas Šležas – Lietuvos šiltnamių asociacijos prezidentas;

Dr. Pranas Viškelis – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas;

Habil. dr. Vytautas Tėvelis – Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas.

 

_________________