Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 11 d. Nr. 86

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įsteigimo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 10-350), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau vadinama – Energetikos ministerija, ministerija) yra valstybės įstaiga.

Energetikos ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas energetikos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Energetikos ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

3. Energetikos ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Energetikos ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas).

 

II. ENERGETIKOS MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Svarbiausieji Energetikos ministerijos uždaviniai siekiant užtikrinti Lietuvos energetinio ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus yra:

5.1. įgyvendinti Nacionalinę energetikos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430), modernizuoti šalies energetikos ūkį, suderinti jį su valstybės poreikiais, ekonomiškumo, energetinio saugumo, darnios plėtros, konkurencingumo, aplinkosaugos ir valdymo tobulinimo srities tarptautiniais reikalavimais; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką branduolinės energetikos srityje, nutraukti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau vadinama – valstybės įmonė Ignalinos AE) eksploatavimą;

5.2. pagal kompetenciją įgyvendinti Lietuvos ūkio plėtros politiką, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), ir Lisabonos strategiją;

5.3. tobulinti energetiką reglamentuojančius teisės aktus;

5.4. dalyvauti įgyvendinant investicijų politiką energetikos srityje;

5.5. dalyvauti įgyvendinant valstybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politiką energetikos srityje;

5.6. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką, Europos saugumo ir gynybos politiką, atstovauti Lietuvos Respublikai Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje (toliau vadinama – NATO) energetikos ūkio plėtros klausimais;

5.7. užtikrinti optimalią valstybės energetikos struktūrą;

5.8. sudaryti sąlygas efektyviai energetikos veiklai;

5.9. užtikrinti nenutrūkstamą energijos tiekimą ir nustatytų kokybės parametrų pastovumą;

5.10. skatinti efektyviai vartoti energiją ir jos išteklius;

5.11. skatinti vartoti vietinius ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius.

6. Energetikos ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. bendrosios ekonominės (makroekonominės) politikos įgyvendinimo srityje:

6.1.1. analizuoja Lietuvos ir užsienio energetikos būklę ir raidos tendencijas;

6.1.2. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ilgalaikes valstybės saugumo stiprinimo programas;

6.2. energetikos politikos įgyvendinimo srityje:

6.2.1. pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką energetikos sektoriuje;

6.2.2. rengia ir įgyvendina programas Energetikos ministerijai nustatytose srityse;

6.2.3. pagal kompetenciją įgyvendina Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programas, palaiko ryšius su Europos Sąjungos institucijomis Lisabonos strategijos klausimais;

6.2.4. dalyvauja organizuojant energetikos mokslinės techninės pažangos valstybinį valdymą;

6.2.5. organizuoja Energetikos ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;

6.2.6. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką energijos vartotojų teisių apsaugos srityje;

6.2.7. rengia ir tobulina teisės aktus, užtikrinančius patikimą energijos ir jos išteklių tiekimą, energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, efektyvų energijos ir jos išteklių naudojimą; dalyvauja įgyvendinant nurodytųjų teisės aktų reikalavimus;

6.2.8. rengia, peržiūri Nacionalinės energetikos strategijos projektą, teikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei, taip pat rengia Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą, koordinuoja Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimą;

6.2.9. rengia Energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos projektą, teikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kartu su kitomis ministerijomis ir institucijomis organizuoja ir koordinuoja šios programos įgyvendinimą;

6.2.10. organizuoja branduolinės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą, taip pat dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje;

6.2.11. organizuoja valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą, derasi su Europos Komisija dėl jo finansavimo;

6.2.12. rengia Valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programą ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

6.2.13. koordinuoja Europos Sąjungos Ignalinos programą;

6.2.14. administruoja Specialiąją Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programą;

6.2.15. dalyvauja Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veikloje;

6.2.16. valdo Valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondą;

6.2.17. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

6.2.18. organizuoja radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laidojimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl konkrečių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, saugyklų ir kapinynų statybos arba jų eksploatavimo nutraukimo;

6.2.19. organizuoja dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje;

6.2.20. kontroliuoja valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklos programų įgyvendinimą;

6.2.21. organizuoja branduolinių avarijų prevencijos, likvidavimo, tyrimo ir padarinių šalinimo priemones Energetikos ministerijos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuose;

6.2.22. koordinuoja Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių energetikos sistemų sujungimo įgyvendinimą;

6.2.23. rengia energijos išteklių poreikio prognozes, preliminarius kuro, elektros ir šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo balansus;

6.2.24. nustato prioritetines energijos išteklių rūšis ir energijos vartojimo režimą;

6.2.25. pagal kompetenciją koordinuoja energijos išteklių gavybos ir perdirbimo klausimus;

6.2.26. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina gamybos iš vietinių ir antrinių žaliavų skatinimo programas, taip pat vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių vartojimą skatinančias programas;

6.2.27. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principų reglamentavimo;

6.2.28. nustato vartotojų, gamintojų energetikos objektų prijungimo prie energijos tinklų tvarką ir sąlygas, kartu su Aplinkos ministerija nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su naujų energetikos infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu ir projektavimu, rengia ir, suderinusi su Aplinkos ministerija, tvirtina statinio saugos ir paskirties teisės aktus, nustatančius esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ir statybos produktų charakteristikų lygius ir klases;

6.2.29. rengia energetikos ūkio eksploatavimo, energijos ir jos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles, nustato energetikos specialistų ir įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarką;

6.2.30. nustato energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarką;

6.2.31. rengia šilumos ūkio plėtros kryptis;

6.2.32. kaupia ir analizuoja informaciją apie biodegalų gamybą Lietuvoje;

6.2.33. numato ir įgyvendina priemones, užtikrinančias būtiną energijos ir kuro tiekimą ekstremaliomis aplinkybėmis;

6.2.34. pagal kompetenciją derina, ar Energetikos ministerijos teikiama parama nepažeidžia valstybės pagalbą reglamentuojančių Europos Bendrijos teisės aktų nuostatų;

6.3. valstybės turto valdymo, juridinių asmenų ūkinės veiklos valdymo ir teisinio reglamentavimo srityje:

6.3.1. rengia Energetikos ministerijai priskirtos licencijuotinos veiklos licencijavimo taisyklių projektus arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina šias taisykles, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu išduoda Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos veiklos energetiniame sektoriuje licencijas (leidimus);

6.3.2. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, įgyvendina viešųjų įstaigų dalininko ar savininko teises ir pareigas, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas;

6.3.3. teikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui pagal Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtus objektus pasiūlymus dėl strateginių ir ypač svarbių ūkio objektų privatizavimo tikslingumo, turimų valstybei priklausančių akcijų pardavimo sąlygų ir būdų;

6.3.4. organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų tvarkymą ir kaupimą, nustato energijos išteklių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką;

6.4. užsienio energetikos sektoriaus politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje:

6.4.1. dalyvauja rengiant energetinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis sutartis, kitus su tuo susijusius dokumentus, pagal kompetenciją dalyvauja konsultacinėse konferencijose ir derybose su tarptautinėmis organizacijomis, siekdama plėsti Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimą ir spręsti energetikos sektoriui aktualias problemas, dalyvauja rengiant dvišalių ir daugiašalių Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimo komisijų posėdžius;

6.4.2. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja tarptautinių sutarčių įgyvendinimą;

6.4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

6.4.4. pagal kompetenciją organizuoja tarptautinius Energetikos ministerijai priskirtų energetikos šakų efektyvumo ir potencialo didinimo projektų konkursus;

6.4.5. pagal kompetenciją padeda organizuoti valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje;

6.5. Europos Sąjungos reikalų srityje:

6.5.1. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos;

6.5.2. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

6.5.3. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

6.6. pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytas užduotis krizių valdymo, civilinės saugos srityje;

6.7. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais.

7. Energetikos ministerija atlieka ir kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III. ENERGETIKOS MINISTERIJOS TEISĖS

 

8. Energetikos ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, mokslo įstaigų ir organizacijų išvadas dėl ministerijos rengiamų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų dokumentų projektų, taip pat informaciją ir kitokią medžiagą, kurios reikia Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

8.2. sudaryti iš ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų, susitarus su jų vadovais, komisijas (darbo grupes) įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektams parengti ir kitiems ministerijos kompetencijos klausimams nagrinėti;

8.3. pasitelkti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, svarstyti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

8.4. pagal Energetikos ministerijos kompetenciją organizuoti seminarus, konferencijas ir kitus renginius, dalyvauti Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kitose užsienio valstybėse organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

8.5. tikrinti pagal kompetenciją Energetikos ministerijai priskirtų įstaigų darbą, nustatyti joms uždavinius, išklausyti jų darbo ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus.

9. Energetikos ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. ENERGETIKOS MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

10. Energetikos ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis energetikos ministro patvirtintais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir derinamais su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, taip pat kitais strateginio planavimo dokumentais. Sutrumpintam ministerijos strateginiam veiklos planui pritaria Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijos strateginis veiklos planas skelbiamas ministerijos interneto tinklalapyje.

Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo grupė. Ministerijos strateginių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.

11. Energetikos ministerijos administracijos padalinių veikla reguliuojama energetikos ministro tvirtinamais Energetikos ministerijos darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Energetikos ministerijos administracijos padalinių nuostatais, taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymais.

12. Energetikos ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų šių nuostatų 14.6, 14.9, 14.13–14.15 punktuose.

13. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

14. Ministras:

14.1. sprendžia ministerijos kompetencijos klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;

14.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;

14.3. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089), nustatyta tvarka įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

14.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

14.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami (energetikos ministro priimami įsakymai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka); prireikus priima kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus;

14.6. tvirtina ministerijos strateginius veiklos planus, įstaigų prie ministerijos strateginius ar metinius veiklos planus, jeigu tvirtinti įstaigos prie ministerijos metinių veiklos planų nepaveda įstaigos prie ministerijos vadovui;

14.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Energetikos ministerijos metines veiklos ataskaitas, kuriose informuoja, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės, ministerijos strateginis veiklos planas ir įstaigų prie ministerijos strateginiai ar metiniai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

14.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;

14.9. tvirtina Energetikos ministerijos administracijos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

14.10. tvirtina Energetikos ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

14.11. koordinuoja ir kontroliuoja Energetikos ministerijos administracijos padalinių veiklą;

14.12. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda ministerijos valstybės sekretoriui ir ministerijos sekretoriams ir jeigu įstatymai nenustato kitaip;

14.13. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos valstybės sekretoriui;

14.14. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

14.15. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus ir ministerijos sekretorių administravimo sritis;

14.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto tinklalapyje, jeigu yra galimybė, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones ar susitikimus su gyventojais;

14.17. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

15. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

16. Viceministras:

16.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktų projektai atitinka ministro politines nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ministrui pavestose valdymo srityse;

16.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

16.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose;

16.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

16.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

17. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

18. Energetikos ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius. Energetikos ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiamų departamentų, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas atliekančių tarnybų, inspekcijų ir kitų įstaigų.

19. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Ministerijos valstybės sekretorius:

19.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

19.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

19.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą;

19.4. koordinuoja Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinimą;

19.5. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip rengiami ir derinami teisės aktų projektai;

19.6. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

19.7. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

19.8. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

20. Jeigu ministerijos valstybės sekretoriaus laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti ministerijos sekretoriui.

21. Ministerijos valstybės sekretorius, o kai jo laikinai nėra, – ministerijos sekretorius, atliekantis ministerijos valstybės sekretoriaus funkcijas, pagal kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos valstybės sekretorius saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

22. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui.

23. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

23.1. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

23.2. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

23.3. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro ar ministerijos valstybės sekretoriaus pavestas funkcijas.

24. Jeigu ministerijos sekretoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka ministro paskirtas kitas ministerijos sekretorius arba įstatymų nustatyta tvarka laikinai į ministerijos sekretoriaus pareigas perkeltas ministerijos administracijos padalinio vadovas.

25. Energetikos ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus.

26. Energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

V. ENERGETIKOS MINISTERIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

 

27. Energetikos ministerijos finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

28. Energetikos ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos Vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Energetikos ministerija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________