LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ VETERINARINIO PATVIRTINIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. B1-738

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15) 6 straipsnio 1 dalies 6, 8 ir 14 punktais bei siekdamas įgyvendinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/ 2004 dėl maisto produktų higienos, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/ 2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, valstybinės kontrolės taisykles, nustatytus atitinkamus reikalavimus ir užtikrinti tinkamą visuomenės sveikatos apsaugą, gyvūninio maisto tvarkymo subjektų apskaitą ir kontrolę, nustatyti vienodus veterinarijos reikalavimus gyvūninio maisto tvarkymo subjektams, eksportui ir vidaus rinkai gaminantiems produktus, bei kitus reikalavimus, apibrėžtus maistą reglamentuojančiuose teisės aktuose:

1. Tvirtinu pridedamą Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą.

2. Pavedu apskričių, miestų ir rajonų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms:

2.1. užvesti bylą kiekvienam patvirtintam ar įregistruotam gyvūninio maisto tvarkymo subjektui, kurioje būtų segami jo veterinariniam patvirtinimui, laikinajam patvirtinimui ar registravimui pristatyti dokumentai, planai ir veiklos aprašymai, laboratorinių tyrimų protokolai, patikrinimo aktai, nustatytų trūkumų šalinimo planai ir kiti su gyvūninio maisto saugos ir kokybės kontrole susiję dokumentai;

2.2. vykdyti gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registravimą ir naujai įregistruotų subjektų sąrašus kiekvieną mėnesį iki 10 d. pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui;

2.3. vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. B1-31 patvirtintais Maisto tvarkymo subjektų valstybinės kontrolės ir valstybinės veterinarinės priežiūros nurodymais vykdyti patvirtintų ir registruotų gyvūninio maisto tvarkymo subjektų valstybinę veterinarinę priežiūrą ir/ar valstybinę veterinarinę kontrolę.

3. Nurodau:

3.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui tvarkyti Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą bei Įregistruotų gyvūninio maisto tvarkymo subjektų sąrašą;

3.2. Informacinių sistemų ir informacijos skyriui paskelbti Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą bei Įregistruotų gyvūninio maisto tvarkymo subjektų sąrašą tinklalapyje;

3.3. apskričių, miestų ir rajonų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms šį įsakymą taikyti tiek pradedantiems tiekti rinkai gyvūninius produktus subjektams, tiek subjektams, jau tiekiantiems rinkai gyvūninius produktus, kuriems prieš tai nebuvo taikomas reikalavimas dėl veterinarinio patvirtinimo ar registravimo.

4. Laikau netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. 355 „Dėl įmonių veterinarinio patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3401).

5. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito ir Maisto skyriams.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu

Nr. B1-738

 

GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ VETERINARINIO PATVIRTINIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) tikslas – užtikrinti, kad gyvūniniai maisto produktai būtų gaminami veterinarijos reikalavimus atitinkančiose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) patvirtintose arba registruotose patalpose gamybos įranga ir įrengimais, užtikrinančiais saugių gyvūninio maisto produktų gamybą.

2. Šios Tvarkos aprašas nustato gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo arba registravimo sąlygas.

3. Šis Tvarkos aprašas taikomas fiziniams asmenims, turintiems kompetentingos institucijos išduotą verslo liudijimą gyvūninio maisto tvarkymui ir juridiniams asmenims, tvarkantiems gyvūninį maistą.

4. Tvarkos aprašas netaikomas maisto tvarkymo subjektams, turintiems Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, suteiktą vadovaujantis VMVT direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-727 patvirtintais Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo reikalavimais (Žin., 2005, Nr. 153-5668).

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Gyvūninio maisto tvarkymo subjektas (toliau – subjektas) – fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis gyvūninio maisto tvarkymą.

Laikinasis veterinarinis patvirtinimas – teisės suteikimas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamam gyvūninio maisto tvarkymo subjektui tam tikru laikotarpiu vykdyti nustatytą veiklą, suteikiant jam veterinarinio patvirtinimo numerį.

Registravimas – gyvūninio maisto tvarkymo subjekto įtraukimas į apskrities, miesto ar rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą sąrašą, suteikiant teisę vietinei rinkai tiekti paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos, medžiojamųjų laukinių gyvūnų mėsos, žuvų, pieno produktų bei kitų pirminių gyvūninių produktų mažus kiekius ir atpažinimo numerį.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

Veterinarinio patvirtinimo numeris – veterinarinio patvirtinimo ar laikinojo veterinarinio patvirtinimo metu gyvūninio maisto tvarkymo subjektui suteiktas individualus numeris, kuris nurodomas sveikumo ženkle arba atpažinimo žymenyje (identifikavimo žymoje).

Veterinarinis patvirtinimas – teisės suteikimas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamam gyvūninio maisto tvarkymo subjektui vykdyti nustatytą veiklą, suteikiant jam veterinarinio patvirtinimo numerį.

6. Subjekto veterinarinis patvirtinimas, laikinasis veterinarinis patvirtinimas yra suteikiamas ir panaikinamas VMVT direktoriaus įsakymu pagal Tvarkos aprašo II, IV skyrių reikalavimus. Subjekto veiklos papildymas įforminamas atskiru VMVT direktoriaus įsakymu.

7. Subjektas registruojamas, registravimas panaikinamas atitinkamos apskrities, miesto ar rajono VMVT viršininko įsakymu pagal Tvarko aprašo III ir IV skyrių reikalavimus.

8. Jeigu subjektas atitinka visus reikalavimus, nurodytus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, atitinkamos apskrities ar miesto VMVT teikia subjektą veterinariniam patvirtinimui.

9. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad subjekto infrastruktūra ir įranga atitinka reikalavimus, tačiau subjektas negali įrodyti, kad bus laikomasi kitų reikalavimų, numatytų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, atitinkamos apskrities ar miesto VMVT teikia subjektą laikinajam veterinariniam patvirtinimui. Laikinasis veterinarinis patvirtinimas negali būti suteiktas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. Žuvų perdirbimo laivams ir laivams šaldytuvams, plaukiojantiems su Lietuvos Respublikos vėliava, laikinasis veterinarinis patvirtinimas gali būti suteiktas iki 12 mėnesių laikotarpiui.

10. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo laikinojo veterinarinio patvirtinimo suteikimo patikrinus subjektą ir nustačius, kad jis atitinka reikalavimus, nurodytus 8 punkte, atitinkamos apskrities ar miesto VMVT teikia subjektą veterinariniam patvirtinimui.

11. Jeigu nustatoma, kad buvo padaryta akivaizdi pažanga, tačiau laikinąjį veterinarinį patvirtinimą turintis subjektas vis dar neatitinka 8 punkto reikalavimų, laikinasis veterinarinis patvirtinimas gali būti pratęsiamas neviršijant bendro 10 punkte nurodyto laikinojo veterinarinio patvirtinimo galiojimo termino – 6 (ar atitinkamai 12) mėnesių.

12. Kiekvienam patvirtintam subjektui, įskaitant tuos, kurie buvo patvirtinti laikinai, VMVT suteikia veterinarinio patvirtinimo numerį, kurį sudaro 4 skaičių derinys, kurio pirmieji du skaičiai reiškia administracinės teritorijos kodą, nurodytą 8 priede, kiti du atskiriami brūkšniu ir suteikiami eilės tvarka nuo 01 iki 99 (pvz., Anykščių r. sav. esančio subjekto veterinarinio patvirtinimo numeris būtų 34-01, kito subjekto 34-02 ir t. t.). Prie subjektų, kurių pagrindinė veiklos sritis – pienas, veterinarinio patvirtinimo numerio turi būti nurodyta raidė P. To pačio subjekto skirtingu adresu esančioms gamybos patalpoms suteikiamas atskiras veterinarinis patvirtinimas ir veterinarinio patvirtinimo numeris.

13. Kiekvienam įregistruotam subjektui atitinkamos apskrities, miesto ar rajono VMVT suteikia atpažinimo numerį, kurį sudaro 5 skaičių derinys, kurio pirmieji trys skaičiai reiškia administracinės teritorijos kodą, nurodytą 8 priede, kiti trys atskiriami brūkšniu ir suteikiami eilės tvarka nuo 001 iki 999 (pvz., Anykščių r. sav. esančio subjekto atpažinimo numeris būtų 34-001, kito subjekto 34-002 ir t. t.). Prie skaitmenų turi būti nurodyti raidiniai kodai, žymintys subjekto veiklos sritis: pienas – P, mėsa – M, žuvys – Ž, kiaušiniai – K, medus – B.

14. Veterinarinis patvirtinimas ir registravimas subjektui suteikiamas neterminuotam laikui.

15. Subjektą veterinariniam patvirtinimui, laikinajam veterinariniam patvirtinimui ir panaikinimui teikia atitinkamų apskričių ar miestų VMVT pagal 1-4 prieduose nurodytas formas. Įregistruotų subjektų sąrašai kiekvieną mėnesį pateikiami VMVT Maisto skyriui pagal 6 priede nustatytą formą.

16. Teikiant VMVT Maisto skyriui 1-4 prieduose ir 6 priede nurodytas formas, vartojami 7 priede nurodyti kodai, reikšmės ir sritys.

17. Patvirtintų bei įregistruotų subjektų sąrašai skelbiami VMVT tinklalapyje pagal 5-6 prieduose nustatytą formą.

 

II. REIKALAVIMAI VETERINARINIAM PATVIRTINIMUI

 

18. Subjektas, norėdamas gauti veterinarinį patvirtinimą, turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, bei pateikti atitinkamos apskrities ar miesto VMVT:

18.1. subjekto vadovo (jo įgalioto asmens) pasirašytą laisvos formos prašymą suteikti veterinarinį patvirtinimą atitinkamai veiklai;

18.2. juridinio asmens registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimą ar fizinio asmens verslo liudijimo kopiją;

18.3. nuosavybės teisę į gamybos patalpas patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą antspaudu ir subjekto vadovo (jo įgalioto asmens) parašu, arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties patvirtintą kopiją, jei subjektas neturi nuosavybės teise priklausančių patalpų, kuriose vykdys veiklą;

18.4. atitinkamos apskrities ar miesto VMVT patvirtintą subjekto techninį projektą su technologiniais sprendimais, gamybinio proceso aprašymą, nurodant projektinį pajėgumą, skerdyklose – numatomą paskersti gyvūnų skaičių per laiko vienetą (valandą), personalo skaičių, pamainų skaičių.

19. Apskrities ar miesto VMVT per 14 darbo dienų nuo prašymo suteikti veterinarinį patvirtinimą pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytus reikalavimus.

20. Subjektas apskrities ar miesto VMVT patikrinimui turi būti parengęs:

20.1. subjekto gamybos patalpų planą ir teritorijos topografinį planą (rekomenduojama 1:1000 masteliu);

20.2. vandens tiekimo planą ir jo aprašymą (su nurodytais vandens naudojimo taškais) ir geriamojo vandens saugos ir kokybės laboratorinių tyrimų duomenis;

20.3. panaudoto vandens (nuotekų) šalinimo sistemos planą ir aprašymą;

20.4. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo aprašymą;

20.5. kenkėjų (graužikų, vabzdžių) kontrolės aprašymą;

20.6. subjekto valymo, plovimo ir dezinfekavimo aprašymą;

20.7. personalo higienos ir profesinio mokymo aprašymą;

20.8. procedūrų, paremtų RVASVT principais, aprašymą;

20.9. subjekto higienos, gamybai naudojamo vandens tinkamumo, žaliavų ir gaminamų produktų laboratorinių tyrimų tvarkos aprašymus;

20.10. gamybai būtinus norminius, technologinius dokumentus (pvz.: standartus, technines sąlygas, receptūras);

20.11. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduotus sveikatos žinių pažymėjimus ir asmens medicinines knygeles, suteikiančius teisę dirbti su maisto produktais.

21. Apskrities ar miesto VMVT, patikrinusi ir įvertinusi subjekto atitikimą nustatytus reikalavimus, bei 18 ir 20 punktuose nurodytus dokumentus, surašo Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktą.

 

III. REIKALAVIMAI REGISTRAVIMUI

 

22. Subjektas, norėdamas būti įregistruotas, turi atitikti teisės aktuose nustatytus gyvūninio maisto saugos ir kokybės reikalavimus ir pateikti atitinkamai apskrities, miesto ar rajono VMVT laisvos formos prašymą dėl registravimo bei juridinio asmens registravimo pažymėjimo ar fizinio asmens verslo liudijimo kopiją.

23. Apskrities, miesto ar rajono VMVT per 7 darbo dienas nuo prašymo dėl registravimo pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytus reikalavimus. Subjektas patikrinimui turi būti pasirengęs ir turi pateikti:

23.1. patalpų išdėstymo planą;

23.2. geriamojo vandens kontrolės aprašymą;

23.3. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo aprašymą;

23.4. kenkėjų (graužikų, vabzdžių) kontrolės aprašymą;

23.5. subjekto valymo, plovimo ir dezinfekavimo aprašymą;

23.6. temperatūros registravimo ir kontrolės aprašymą;

23.7. asmenų medicinines knygeles (sveikatos pasus) F 048/a su žyma „Dirbti leidžiama“ iš sveikatos priežiūros įstaigos.

 

IV. VETERINARINIO PATVIRTINIMO, LAIKINOJO VETERINARINIO PATVIRTINIMO IR REGISTRAVIMO PANAIKINIMAS

 

24. Subjekto veterinarinis patvirtinimas ir suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris, registravimas ir suteiktas atpažinimo numeris panaikinami, jeigu:

24.1. subjektas likviduojamas, reorganizuojamas arba baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo;

24.2. subjektas nevykdo veiklos ilgiau nei 3 mėnesius (jei tai nesusiję su subjekto gamybos patalpų rekonstrukcija, remontu ar darbo sezoniškumu);

24.3. jeigu patikrinus nustatomi rimti trūkumai ir subjektas negali pateikti tinkamų garantijų dėl tvarkomų produktų saugos ir kitų maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi;

24.4. subjektas nepašalino per nustatytą laikotarpį apskrities, miesto ar rajono VMVT patikrinimų metu nustatytų trūkumų;

24.5. subjektas nustatytu laiku neapmoka už subjekto valstybinės veterinarinės priežiūros atlikimą.

25. Subjekto laikinasis patvirtinimas ir suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris panaikinami, jeigu:

25.1. subjektas likviduojamas, reorganizuojamas arba baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo;

25.2. jeigu patikrinus nustatomi rimti trūkumai ir subjektas negali pateikti tinkamų garantijų dėl tvarkomų produktų saugos ir kitų maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi;

25.3. subjektas nepašalino per nustatytą laikotarpį apskrities, miesto ar rajono VMVT patikrinimų metu nustatytų trūkumų;

25.4. subjektas nustatytu laiku neapmoka už subjekto valstybinės veterinarinės priežiūros atlikimą.

______________

 


 

Gyvūninio maisto tvarkymo subjektą

veterinarinio patvirtinimo ir registravimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

___________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

TEIKIMAS

DĖL GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTO VETERINARINIO PATVIRTINIMO

 

___________ Nr. _________

                                                                                      (data)

_____________________

(vietovė)

 

_______________ valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pagal _______ m. __________________ d. subjekto prašymą patikrinusi atitikimą nustatytus reikalavimus bei pasirengimą gamybai, patvirtina, kad minėtas subjektas atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius higienos reikalavimus gyvūninės kilmės maistui, bei kitus maisto saugą ir tvarkymą reglamentuojančiuos teisės aktuos:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti teisės aktus)

nustatytus reikalavimus ir teikia šį subjektą veterinariniam patvirtinimui.

 

Informacija

Teikimo priežastis:

£ – pradedama veikla

£ – papildoma veikla

£ – naikinama veikla

Subjekto pavadinimas, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

Gamybos patalpų adresas

 

Kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas)

 

Gamybos veikla ir projektinis pajėgumas per savaitę*

 

Veiklos sritis

 

Subjekto/veiklos kodas

 

VMVT direktoriaus įsakymo dėl subjekto laikinojo veterinarinio patvirtinimo data ir numeris (jei suteiktas)

 

Veterinarinio patvirtinimo numeris (jei suteiktas)

 

Kontroliuojančios VMVT pavadinimas

 

 

 

PRIDEDAMA. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto __________ patikrinimo akto Nr. _______

                                                                                                                             (data)

kopija, _________lap___.

 

Viršininkas                                  ______________                     _______________________

                                                                                (parašas)                                                     (vardas, pavardė)

 

* – projektinis pajėgumas nurodomas: produktų – tonomis, skerdžiamų gyvūnų – vienetais, sandėlio – talpa tonomis.

______________

 


Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų

veterinarinio patvirtinimo ir registravimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

________________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

TEIKIMAS

DĖL GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTO LAIKINOJO VETERINARINIO PATVIRTINIMO

 

_______________ Nr. _________

                                                                                     (data)

___________________

(vietovė)

 

________________ valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pagal ______ m. _________________ d. subjekto prašymą patikrinusi atitikimą nustatytus reikalavimus bei pasirengimą gamybai, patvirtina, kad minėtas subjektas atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius higienos reikalavimus gyvūninės kilmės maistui, nurodytus infrastruktūros ir įrangos reikalavimus ir teikia šį subjektą laikinajam veterinariniam patvirtinimui.

 

Informacija

Subjekto pavadinimas, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktą nustatyta tvarka

 

Gamybos patalpų adresas

 

Kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas)

 

Gamybos veikla ir projektinis pajėgumas per savaitę*

 

Veiklos sritis

 

Subjekto/veiklos kodas

 

Kontroliuojančios VMVT pavadinimas

 

 

 

PRIDEDAMA. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto ___________ patikrinimo akto Nr. ________

                                                                                                                            (data)

________ kopija, _______ lap___.

 

Viršininkas                                  ______________                     _______________________

                                                                                (parašas)                                                     (vardas, pavardė)

 

* – projektinis pajėgumas nurodomas: produktų – tonomis, skerdžiamų gyvūnų – vienetais, sandėlio – talpa tonomis.

______________


Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų

veterinarinio patvirtinimo ir registravimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

______________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

TEIKIMAS

DĖL GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTO VETERINARINIO PATVIRTINIMO PANAIKINIMO

 

_____________ Nr. __________

                                                                                      (data)

_________________

(vietovė)

 

_________________ valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prašo panaikinti veterinarinį patvirtinimą.

 

Informacija

Subjekto pavadinimas

 

Subjekto gamybos patalpų adresas

 

Subjekto kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas)

 

Veiklos sritis

 

Subjekto/veiklos kodas

 

VMVT direktoriaus įsakymo dėl subjekto veterinarinio patvirtinimo data ir numeris

 

Veterinarinio patvirtinimo numeris

 

Veterinarinio patvirtinimo panaikinimo priežastys (pažymėti):

5 – nutraukia veiklą

5 – nevykdo veiklos ilgiau kaip 3 mėnesius, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu

5 – nepašalino trūkumų per nustatytą laikotarpį

5 – nustatyta rimtų pažeidimų ir subjektas negali užtikrinti gaminamų produktų saugos

5 – laiku neapmoka už valstybinės veterinarinės priežiūros atlikimą

 

Viršininkas                                  ______________                     _______________________

                                                                                (parašas)                                                     (vardas, pavardė)

______________

 

 


Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų

veterinarinio patvirtinimo ir registravimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

______________ VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

TEIKIMAS

DĖL GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTO LAIKINOJO VETERINARINIO PATVIRTINIMO PANAIKINIMO

 

_____________ Nr. __________

                                                                                       (data)

_________________

(vietovė)

 

_________________ valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prašo panaikinti laikinąjį veterinarinį patvirtinimą.

 

Informacija

Subjekto pavadinimas

 

Subjekto gamybos patalpų adresas

 

Subjekto kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeris, el. pašto adresas)

 

Veiklos sritis

 

Subjekto/veiklos kodas

 

VMVT direktoriaus įsakymo dėl subjekto laikinojo veterinarinio patvirtinimo data ir numeris

 

Veterinarinio patvirtinimo numeris

 

Laikinojo veterinarinio patvirtinimo panaikinimo priežastys (pažymėti):

5 – nutraukia veiklą

5 – nepašalino trūkumų per nustatytą laikotarpį

5 – nustatyta rimtų pažeidimų ir subjektas negali užtikrinti gaminamų produktų saugos

5 – laiku neapmoka už valstybinės veterinarinės priežiūros atlikimą

 

Viršininkas                                  ______________                     _______________________

                                                                                (parašas)                                                     (vardas, pavardė)

______________


Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų

veterinarinio patvirtinimo ir registravimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS PATVIRTINTŲ GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Veterinarinio patvirtinimo numeris

Subjekto pavadinimas

Apskritis/ miestas/ rajonas

Veiklos sritis

Subjekto/ veiklos kodas

Gyvūnų rūšies kodas

Pastabos kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų

veterinarinio patvirtinimo ir registravimo

tvarkos aprašo

6 priedas

 

ĮREGISTRUOTŲ GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Atpažinimo numeris

Subjekto pavadinimas

Apskritis/ miestas/ rajonas

Veiklos sritis

Subjekto/ veiklos kodas

Gyvūnų rūšies kodas

Pastabos kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų

veterinarinio patvirtinimo ir registravimo

tvarkos aprašo

7 priedas

 

REGISTRAVIMO IR VETERINARINIO TVIRTINIMO METU NAUDOJAMŲ KODŲ IŠAIŠKINIMAS

 

GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ/ VEIKLŲ KODAI

Kodas

Reikšmė

Kodas

Reikšmė

Kodas

Reikšmė

AH

Aukcionas

SH

Skerdimas

CS

Šaltasis sandėlis

CC

Surinkimo centras

CP

Išpjaustymas

GHE

Laukinių gyvūnų mėsos perdirbimas

DC

Išsiuntimo centras (moliuskų)

MM

Mėsos smulkinimas

ZV

Laivas šaldytuvas

PC

Valymo centras (moliuskų)

MSM

Mechaniškas mėsos atskyrimas

FV

Žuvų perdirbimo laivas

RW

Perpakavimas

MP

Mėsos pusgaminių gamyba

EPC

Kiaušinių pakavimas

WH

Didmeninė prekyba

PP

Produktų perdirbimas

LEP

Skystųjų kiaušinių gamyba

GYVŪNŲ RŪŠIŲ KODAI

A

Naminiai paukščiai

P

Kiaulės

wA

Laukiniai paukščiai

B

Galvijai

L

Triušiai

wL

Laukiniai kiškiniai gyvūnai

C

Ožkos

S

Neporakanopiai gyvūnai

wM

Laukiniai žinduoliai

0

Avys

R

Stručiai

fM

Ūkiuose auginami laukiniai žinduoliai

PASTABŲ KODAI

bl

Kraujo produktai

st

Skrandžių, pūslių, žarnų tvarkymas

pap

Mėsos ekstraktai, miltai

mp

Mėsos gaminiai

 

 

 

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS

VEIKLOS KODAI

Mėsa

CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH

Pienas

CC, CS, PP, RW

Kiaušiniai

CC, CS, EPC, LEP, PP, RW

Žuvininkystės produktai/ gyvi dvigeldžiai moliuskai

AH, CS, DC, FV, PC, PP, RW, WM, ZV

______________

 


Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų

veterinarinio patvirtinimo ir registravimo

tvarkos aprašo

8 priedas

 

ADMINISTRACINĖS TERITORIJOS KODAI, NAUDOJAMI VETERINARINIO PATVIRTINIMO, ATPAŽINIMO NUMERIŲ SUDARYMUI

 

KODAS

ADMINISTRACINĖ TERITORIJA

32

Akmenės r. sav.

11

Alytaus m. sav.

33

Alytaus r. sav.

34

Anykščių r. sav.

12

Birštono sav.

36

Biržų r. sav.

15

Druskininkų sav.

42

Elektrėnų sav.

45

Ignalinos r. sav.

46

Jonavos r. sav.

47

Joniškio r. sav.

94

Jurbarko r. sav.

49

Kaišiadorių r. sav.

48

Kalvarijos sav.

19

Kauno m. sav.

52

Kauno r. sav.

58

Kazlų Rūdos sav.

53

Kėdainių r. sav.

54

Kelmės r. sav.

21

Klaipėdos m. sav.

55

Klaipėdos r. sav.

56

Kretingos r. sav.

57

Kupiškio r. sav.

59

Lazdijų r. sav.

18

Marijampolės sav.

61

Mažeikių r. sav.

62

Molėtų r. sav.

23

Neringos sav.

63

Pagėgių sav.

65

Pakruojo r. sav.

25

Palangos m. sav.

27

Panevėžio m. sav.

66

Panevėžio r. sav.

67

Pasvalio r. sav.

68

Plungės r. sav.

69

Prienų r. sav.

71

Radviliškio r. sav.

72

Raseinių r. sav.

74

Rietavo sav.

73

Rokiškio r. sav.

75

Skuodo r. sav.

84

Šakių r. sav.

85

Šalčininkų r. sav.

29

Šiaulių m. sav.

91

Šiaulių r. sav.

87

Šilalės r. sav.

88

Šilutės r. sav.

89

Širvintų r. sav.

86

Švenčionių r. sav.

77

Tauragės r. sav.

78

Telšių r. sav.

79

Trakų r. sav.

81

Ukmergės r. sav.

82

Utenos r. sav.

38

Varėnos r. sav.

39

Vilkaviškio r. sav.

13

Vilniaus m. sav.

41

Vilniaus r. sav.

30

Visagino m. sav.

43

Zarasų r. sav.

______________