LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 m. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. lapkričio 16 d. Nr. V-935

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574) 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

p a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530; 2004, Nr. 161-5892):

1. Įrašau 16.6.1 punkte vietoj žodžio „gliteno“ žodį „glitimo“.

2. Išdėstau 16.6.2 punktą taip:

16.6.2. Vienai iš šios higienos normos 2 priede išvardytų grupių priskiriamos sudedamosios dalys turi būti nurodomos tos grupės vardu, o šalia nurodomas jų specifinis pavadinimas arba E numeris, tačiau šios higienos normos 2 priedo 12 pozicijoje nurodyta sudedamoji dalis nurodoma žodžiais: „modifikuotas krakmolas“ arba „pakeistų savybių krakmolas“. Jei vienai iš šios higienos normos 2 priede išvardytų grupių priskiriama sudedamoji dalis priklauso daugiau kaip vienai grupei, nurodoma grupė pagal šiame maisto produkte atliekamą funkciją, tačiau šalia pavadinimo „modifikuotas krakmolas“ arba „pakeistų savybių krakmolas“, jei ši sudedamoji dalis gali turėti glitimo, visada turi būti nurodyta jo specifinė augalinė kilmė.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS