LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAŠARŲ ĮSTATYMO 3, 4, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. liepos 11 d. Nr. VIII-1832

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 34-952)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 23 dalies pakeitimas

3 straipsnio 23 dalyje vietoj žodžių „Valstybinės veterinarijos tarnybos“ įrašyti žodžius „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

23. Veterinarijos sertifikatas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamas oficialus dokumentas, liudijantis apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimą (ar nebuvimą) pašarus eksportuojančioje šalyje ar atitinkamoje jos teritorijoje.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimas

4 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „Valstybine veterinarijos tarnyba“ įrašyti žodžius „Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Žemės ūkio ministerija kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba nustato:

1) privalomuosius pašarų saugos ir ženklinimo reikalavimus;

2) privalomuosius pašarų kokybės deklaravimo reikalavimus;

3) patalpų veterinarijos ir higienos būklės reikalavimus;

4) draudžiamų naudoti medžiagų, pašarinių žaliavų ir pašarų priedų sąrašą;

5) kenksmingų (nepageidautinų) medžiagų, produktų, augalinių priemaišų ir pašarų priedų didžiausias leistinas normas gaminamuose pašaruose;

6) pašarų priedų gamybos, vartojimo, prekybos jais tvarką.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

8 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Valstybinė veterinarijos tarnyba“ įrašyti žodžius „Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi teisę uždrausti įvežti į Lietuvos Respubliką pašarus, jei jie neatitinka pašarams taikomų privalomųjų reikalavimų.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________