LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2010 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. V-47 „DĖL KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1103

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 25 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. DT-8/8 „Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų įskaičiavimo į transplantacijos paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programos lėšų, bazines kainas“:

1. P a k e i č i u Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 13-657), ir išdėstau 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 


Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei

apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo

Nr. V-1103 redakcija)

 

KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS

 

Etapas

Paslaugos pavadinimas

Normatyvinė gydymo trukmė lovadieniais

Bazinė kaina balais

Pastabos

I

Pacientų atranka kepenų transplantacijai

12

5767

 

II

Potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas

 

184

Iki 6 apsilankymų per metus

III

Potencialaus recipiento paruošimas gyvo/mirusio donoro kepenų transplantacijai

1

1592

 

IV

Potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas

 

907

Vienam potencialiam donorui – ne daugiau kaip 1 paslauga

V

Potencialaus mirusio donoro atranka ir ištyrimas

 

 

Apmokama pagal Nacionalinio transplantaci-jos biuro ataskaitą

VI

Kepenų paėmimo operacija

VI. I

Gyvo donoro

 

8450

 

VI. II

Mirusio donoro

 

8972

 

VI. III

Mirusio multiorganinio donoro

 

6917

 

VII

Kepenų transplantacijos operacija

 

 

 

19477

 

VIII

Recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplanta -cijos

VIII. I

Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje

14

59363

 

VIII. II

Abdominalinės chirurgijos skyriuje

7

6774

 

VIII. III

Gastroenterologijos skyriuje

14

9189

 

IX

Įvadinis imunosu -presinis gydymas stacionare

IX. I

Pirmą mėnesį po KT taikyti gydymo kursai (tos pačios hospitalizacijos metu)

 

11476

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

IX. II

Antrą mėnesį taikytas gydymo kursas (tos pačios hospitalizacijos metu)

 

3735

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

IX. III

Pakartotinės hospitalizacijos metu taikytas gydymo kursas

3

5802

Pakartotinės hospitalizaci-jos metu taikytas gydymas

 

Etapas

Paslaugos pavadinimas

Normatyvinė gydymo trukmė lovadieniais

Bazinė kaina balais

Pastabos

X

Recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos

 

316

Pirmą pusmetį – iki 6 apsilankymų.

Antrą pusmetį – iki 3 apsilankymų.

Antrais ir vėlesniais metais – iki 4 apsilankymų per metus

XI

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl chirurginių komplikacijų

12

17561

 

XII

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl kitų priežasčių

12

1805

 

XIII

Transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

8274

 

XIV

Steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

21

50590

 

XV

Citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

9346

 

XVI

Virusinio hepatito B ištyrimas ir gydymas po transplanta-cijos

XVI. I

Virusinio hepatito B profilaktika kepenų transplantacijos metu

 

40320

KT metu taikyta profilaktika

XVI. II

Virusinio hepatito B gydymas stacionare po transplantacijos

 

81514

Kitų KT etapų metu taikytas 4 savaičių gydymas

XVI. III

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

 

8064

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

XVI. IV

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

1

8531

 

 

_________________