LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gegužės 7 d. Nr. V-132

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 123 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintomis „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėmis“ (Žin., 2006, Nr. 56-2000), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 patvirtintomis Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir Bendros asmens būklės įvertinimo metodikomis (Žin., 2006, Nr. 71-2641) bei vykdydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimą:

1. Tvirtinu Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodines rekomendacijas (rekomendacijos su priedais pridedamos).

2. Įpareigoju Valstybinės darbo inspekcijos Teisės skyrių teikti konsultacijas dėl Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų nuostatų taikymo.

3. Nurodau šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS

VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS                                  MINDAUGAS PLUKTAS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-132

 

NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos (toliau – šios Metodinės rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 123 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintomis „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėmis“ (Žin., 2006, Nr. 56-2000), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 patvirtintomis Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti (toliau – medicininė apžiūra) atlikimo ir Bendros asmens būklės įvertinimo metodikomis (Žin., 2006, Nr. 71-2641).

2. Šių Metodinių rekomendacijų tikslas – rekomenduoti darbdaviui procedūras, kaip nušalinti nuo darbo darbuotoją, kai darbuotojas darbo metu yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

3. Šiose Metodinėse rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintose „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėse“, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1073), Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatyme (Žin., 1997, Nr. 30-711) vartojamas sąvokas.

 

II. NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ PROCEDŪRA IR ĮFORMINIMAS

 

4. Jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) neleidžia jam dirbti ir nemoka jam darbo užmokesčio (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio 1 dalis).

5. Prieš pradedant nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ir/ar apsvaigimo nuo narkotinių ar toksinių medžiagų (toliau – psichiką veikiančios medžiagos) procedūrą rekomenduojama įvertinti:

5.1. požymius, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų:

5.1.1. iš burnos sklindantis alkoholio kvapas;

5.1.2. neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kiti požymiai);

5.1.3. nerišli kalba;

5.1.4. nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena;

5.1.5. kitus požymius.

5.2. techninių (alkotesterių ir kitų) priemonių neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti (toliau – techninės priemonės) parodymus. Dėl techninių priemonių naudojimo gali būti susitarta darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse, o tokio susitarimo nesant, techninės priemonės galėtų būti naudojamos tik esant darbuotojo sutikimui;

5.3. ar darbuotojas galimai neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų yra:

5.3.1. darbo vietoje, kurioje privalo atlikti darbines pareigas;

5.3.2. darbo metu (kai privalo atlikti darbines pareigas arba privalo laikytis darbovietėje nustatytos tvarkos);

5.4. ar apsvaigimo nesukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai arba kitas darbo aplinkos veiksnių, nepriklausančių nuo darbuotojo valios, poveikis.

6. Įvertinus šių Metodinių rekomendacijų 5 punkte nurodytas aplinkybes ir esant pagrįstam įtarimui, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, rekomenduojama nedelsiant surašyti Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų aktą (1 priedas) (toliau – Nušalinimo aktas).

7. Nušalinimo aktą rekomenduojama surašyti ir pasirašyti įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – įmonės) vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam asmeniui, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem įmonės darbuotojams.

8. Nušalinimo akte rekomenduojama nurodyti:

8.1. pagrindą (pavyzdžiui, tarnybinis pranešimas ar kita informacija), dėl kurio kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;

8.2. požymius, nurodytus šių Metodinių rekomendacijų 5.1 punkte ir kuriems esant kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.

9. Rekomenduojama, kad nušalinamas darbuotojas įmonės vadovo arba kito darbdavio įgalioto asmens raštišku nurodymu nedelsdamas raštu pateiktų paaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų. Apie tai, kad darbuotojui pateiktas raštiškas nurodymas, raštu pateikti paaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų ir apie paaiškinimo pateikimą ar nepateikimą rekomenduojama pažymėti Nušalinimo akte.

10. Susipažinus su Nušalinimo aktu, nušalinamam darbuotojui siūlomajame pasirašyti nurodant apie savo sutikimą ar nesutikimą su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų.

11. Apie nušalinamo darbuotojo atsisakymą susipažinti su Nušalinimo aktu ir pasirašyti rekomenduojama pažymėti pačiame akte.

12. Jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu (apie tai pažymi Nušalinimo akte ar nepasirašo Nušalinimo akto) arba nepateikia paaiškinimo dėl jam pateiktų įtarimų, kad jis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, rekomenduojama, kad įmonės vadovas arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo nedelsdamas surašytų Siuntimą dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo (2 priedas) (toliau – Siuntimas), jį įteiktų darbuotojui ir pastarąjį pristatytų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Siuntimo kopiją rekomenduojama saugoti įmonėje.

13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių“ 23 punktu, Siuntime privaloma nurodyti:

13.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią siunčiamas darbuotojas atlikti medicininės apžiūros, pavadinimą ir adresą;

13.2. pristatančiojo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą darbdavio atstovo ar kito įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas, taip pat įstaigos, kurioje dirba, pavadinimą, adresą ir kodą;

13.3. siunčiamojo darbuotojo vardą, pavardę ir gimimo datą;

13.4. siuntimo priežastį;

13.5. darbuotojo pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą datą ir tikslų laiką (valandą ir minutes).

14. Siuntime taip rekomenduojama nurodyti:

14.1. Siuntimo surašymo laiką;

14.2. darbdavio įsipareigojimą dėl medicininės apžiūros išlaidų atlyginimo pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktą sąskaitą.

15. Siuntimą dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo rekomenduojama surašyti ir į asmens sveikatos priežiūros įstaigą nušalintą darbuotoją pristatyti (nušalintam darbuotojui atvykti) per 1 valandą nuo to laiko, kai buvo surašytas Nušalinimo aktas, arba per laikotarpį, kurį nustato darbdavys, atsižvelgdamas į atstumą iki asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kitas svarbias aplinkybes, turinčias įtakos operatyviam medicininės apžiūros atlikimui.

16. Rekomenduojama, kad nušalinto darbuotojo pristatymą medicininei apžiūrai į asmens sveikatos priežiūros įstaigą darbdavio transporto priemonėmis organizuotų įmonės vadovas arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo. Siūloma, kad nušalintą darbuotoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą lydėtų darbdavio įgaliotas asmuo.

17. Jeigu nuo darbo nušalintas darbuotojas atsisako medicininės apžiūros atlikimo, apie tai rekomenduojama pažymėti Nušalinimo akte.

18. Siuntimas pateikiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos specialistui, atliksiančiam pristatytojo darbuotojo medicininę apžiūrą.

19. Medicininės apžiūros išlaidos atlyginamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių“ 26 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

 

III. NUŠALINTO DARBUOTOJO MEDICININĖ APŽIŪRA

 

20. Jeigu nušalintas darbuotojas atsisako vykti įstaigos transportu, įmonės vadovo arba kito darbdavio įgalioto asmens sutikimu, rekomenduojama, kad jis pats kreiptųsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą per šių Metodinių rekomendacijų 15 punkte nurodytą laikotarpį. Rekomenduojama, kad darbuotojo atsisakymas vykti įstaigos transportu ir darbdavio sutikimas, kad darbuotojas pats nuvyktų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, būtų patvirtinami darbuotojo ir darbdavio parašais Nušalinimo akte.

21. Medicininė apžiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir Bendros asmens būklės įvertinimo metodikomis.

22. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininės apžiūros akto išvada patvirtina, kad nušalintas nuo darbo darbuotojas buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, medicininės apžiūros išlaidas Lietuvos Respublikos darbo kodekso XVII skyriuje nustatyta tvarka atlygina nušalintas darbuotojas.

23. Nušalinto dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo medicininę apžiūrą atlikti (nustatyti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų) gali darbdavio turimi asmens sveikatos priežiūros specialistai.

24. Rekomenduojama paaiškinti darbuotojui, kad ne vėliau kaip per 1 valandą nuo medicininės apžiūros atlikimo arba nuo atsisakymo atlikti medicininę apžiūrą momento nušalintas darbuotojas turi teisę pats kreiptis į pageidaujamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir prašyti jo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą, jeigu jis atsisako darbdavio asmens sveikatos priežiūros specialistų arba siuntime nurodytos sveikatos priežiūros įstaigos specialistų atliekamos medicininės apžiūros ar nesutinka su jos rezultatais.

 

IV. DARBUOTOJŲ, VAIRUOJANČIŲ DARBDAVIUI PRIKLAUSANČIAS AR DARBO TIKSLAIS NAUDOJAMAS ASMENINES TRANSPORTO PRIEMONES, NEBLAIVUMO (GIRTUMO) IR APSVAIGIMO KONTROLĖ

 

25. Darbdaviai kontroliuoja savo darbuotojų, vairuojančių darbdaviui priklausančias ar darbo tikslais naudojamas asmenines transporto priemones, neblaivumą (girtumą). Darbdaviai privalo užtikrinti, kad prieš reisą būtų tikrinama, ar jų darbuotojai, vairuojantys transporto priemones, yra blaivūs ar neapsvaigę.

26. Darbuotojų, vairuojančių darbdaviui priklausančias ar darbo tikslais naudojamas asmenines transporto priemones, medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių“ VI–VIII, X skyriuose nustatyta tvarka ir šiomis Metodinėmis rekomendacijomis.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Šiomis Metodinėmis rekomendacijomis siūloma vadovautis darbdaviams (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ar kitoms organizacinėms struktūroms, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo), kolektyvinėse sutartyse, darbo tvarkos taisyklėse ar kituose vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose nustatant nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarką.

28. Įmonės vadovo ar kito darbdavio įgalioto asmens raštišką nurodymą darbuotojui pateikti paaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų, kad jis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, darbuotojo raštišką pasiaiškinimą dėl jam pateiktų įtarimų, Nušalinimo aktą, asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininės apžiūros akto išvadą rekomenduojama perduoti darbdavio atstovui ar kitam įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl drausminės atsakomybės.

29. Jeigu nušalinamas darbuotojas nesutinka pasirašyti Nušalinimo akto, Siuntimo arba atsisako vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros, darbdavys turi teisę darbuotojo neblaivumo faktą įrodinėti kitų darbuotojų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais ir kitomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nustatytomis priemonėmis.

30. Medicinos, policijos įstaigų pateiktas pranešimas apie darbuotojo darbo metu nustatytą jo neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų faktą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, laikomas rašytiniu įrodymu, kurio pagrindu gali būti surašomas darbuotojo Nušalinimo aktas ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso XVI skyriuje nustatyta tvarka vykdoma drausminės atsakomybės taikymo procedūra.

31. Nušalinant darbuotoją dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų rekomenduojama vadovautis Neblaivių ir apsvaigusių nuo psichiką veikiančių medžiagų darbuotojų nušalinimo nuo darbo schema (3 priedas).

 

_________________

 

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų

1 priedas

 

.................................................................................................................

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

 

NUŠALINIMO NUO DARBO
DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ AKTO
PAVYZDINĖ FORMA

 

200.... m. ....................... d. Nr. ..............

 

.................. val. .................. min.

 

................................................

(surašymo vieta)

 

Pagrindas

(tarnybinis pranešimas, kita informacija)

Darbuotojas

(vardas ir pavardė)

Pareigos

 

Darbo vieta

 

Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ir/ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų:

 

Iš burnos sklindantis alkoholio kvapas

 

(taip – 1, ne – 2)

 

Neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus, kt.)

 

(taip – 1, ne – 2)

 

Nerišli kalba

 

(taip – 1, ne – 2)

 

Nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena

 

(taip – 1, ne – 2)

 

Alkoholio nustatymo iškvepiamame ore aparato (alkotesterio) rezultatai:

 

 

 

Kiti duomenys

 

 

 

Darbuotojui įteiktas raštiškas nurodymas pateikti paaiškinimą dėl pateiktų

 

įtarimų, kad jis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų

 

(taip – 1, ne – 2)

 

Nušalinamo darbuotojo paaiškinimas raštu

 

(pateikė, atsisakė pateikti, kita)

 

Siuntimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo į asmens

 

sveikatos priežiūros įstaigą

 

(įteiktas – 1, neįteiktas – 2)

 

Darbuotojas atsisakė medicininės apžiūros atlikimo

 

(taip – 1, ne – 2)

 

Darbuotojas atsisakė vykti darbdavio transportu ir darbdavio atstovas sutiko,

 

kad darbuotojas pats nuvyktų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą

 

(taip – 1, ne – 2)

 

 

Nušalinimo aktą užpildė:

____________________                ______________                  ____________________

(pareigos)                                    (parašas)                             (vardas ir pavardė)

____________________                ______________                  ____________________

(pareigos)                                    (parašas)                             (vardas ir pavardė)

____________________                ______________                  ____________________

(pareigos)                                    (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

Nušalinamo darbuotojo įrašas ranka apie susipažinimą su nušalinimo aktu:

(susipažinau ir sutinku/nesutinku su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo)

 

 

 

 

 

_______________________________

(parašas)

_______________________________

(vardas ir pavardė)

_______________________________

(data)

 

Patvirtiname, kad darbuotojas atsisakė susipažinti su nušalinimo aktu*

 

____________________                ______________                  ____________________

(pareigos)                                    (parašas)                             (vardas ir pavardė)

____________________                ______________                  ____________________

(pareigos)                                    (parašas)                             (vardas ir pavardė)

____________________                ______________                  ____________________

(pareigos)                                    (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

* Pildoma, jei nušalinamas darbuotojas atsisako susipažinti su nušalinimo aktu.

 

_________________

 

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų

2 priedas

 

___________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas,

___________________________________________________________________________

adresas ir kodas)

 

SIUNTIMO
DĖL ASMENS NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO PAVYZDINĖ FORMA

 

200... m. ..................... d. Nr. ...........

.............. val. ................. min.

_______________________________

(surašymo vieta)

 

Darbuotojas

(vardas ir pavardė)

 

(gimimo data)

 

(darbo vieta)

siunčiamas į

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas)

 

 

medicininei apžiūrai neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti

 

Siuntimo priežastis

(įtarimas dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų)

 

 

 

Darbdavys pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktą sąskaitą įsipareigoja

atlyginti medicininės apžiūros išlaidas

...............................................           ...........................                   .............................................

(darbdavio atstovo,

kito įgalioto asmens pareigos)                 (parašas)                                   (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kodas)

 

 

Į asmens sveikatos priežiūros įstaigą darbuotojas atvyko (pristatytas):

 

200.... m. .................. d. .................. val. ..................... min.

(pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas)

 

_________________

 

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų

3 priedas

 

NEBLAIVIŲ IR APSVAIGUSIŲ NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ DARBUOTOJŲ NUŠALINIMO NUO DARBO SCHEMA

 

Tarnybinis pranešimas ar kita
informacija

 

 

 

 

 

ĮTARIMAS, KAD DARBUOTOJAS DARBE YRA NEBLAIVUS AR APSVAIGĘS, ESANT POŽYMIAMS:

1.    iš burnos sklinda alkoholio kvapas;

2.    neadekvati elgsena;

3.    nerišli kalba;

4.    nekoordinuoti judesiai ir kt.

 

DARBDAVIO PAREIGA NUŠALINTI DARBUOTOJĄ NUO DARBO (LRDK123 STR.)

(darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo (LR DK 240 str.))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEBLAIVAUS AR APSVAIGUSIO DARBUOTOJO BUVIMO DARBE FAKTO FIKSAVIMAS:

surašomas nušalinimo nuo darbo aktas

(nurodomas pagrindas (tarnybinis pranešimas ar kita informacija), dėl kurio kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, taip pat požymiai, kuriems esant kilo įtarimas, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų)

 

DARBUOTOJAS PRIPAŽĮSTA FAKTĄ, KAD YRA VARTOJĘS ALKOHOLĮ AR PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS

 

(pripažįsta, kad yra neblaivus ar apsvaigęs, pasirašo ant surašyto akto, pateikia paaiškinimus ir kt.)

 

 

 

 

 

ATSIRANDA PAGRINDAS TAIKYTI DRAUSMINIO POVEIKIO PRIEMONES

(darbuotojui pripažinus faktą, kad jis yra neblaivus, ar apsvaigęs, pateikus paaiškinimus ir pan., sprendžiamas klausimas dėl drausminės atsakomybės taikymo)

 

 

 

 

 

 

DARBUOTOJAS NEPRIPAŽĮSTA, KAD YRA NEBLAIVUS AR APSVAIGĘS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBDAVYS SIUNČIA DARBUOTOJĄ ATLIKTI MEDICININĖS APŽIŪROS

 

(surašomas siuntimas dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo)

 

DARBUOTOJAS SUTINKA VYKTI MEDICININĖS APŽIŪROS ATLIKIMUI

 

surašoma medicininės apžiūros akto išvada apie darbuotojo blaivumo būklę, nustačius neblaivumą, nurodomas laipsnis (lengvas, 0,41 ‰%. – 1,5 ‰%., vidutinis, 1,51 ‰%. – 2,5 ‰%., sunkus > 2,5 ‰%.).

 

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 

(sprendžiamas klausimas dėl drausminės atsakomybės taikymo)

 

 

 

 

 

 

DARBUOTOJAS ATSISAKO MEDICININĖS APŽIŪROS

 

Neblaivumo ar apsvaigimo faktas įrodinėjamas kitomis CPK 177 str. 2 ir 3 d. nustatytomis priemonėmis.

 

 

 

_________________