LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 6, 8, 12, 13, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 22 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO 3, 4, 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. vasario 19 d. Nr. XI-181

Vilnius

 

(Žin., 2008, Nr. 149-6016)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Papildyti 12 straipsnį 10 dalimi:

„10. Šeimos vidutinės mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsnyje. Jei pagal praėjusių kalendorinių metų šeimos vidutines mėnesio pajamas šeima neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, šeimos pajamoms sumažėjus, šeimos vidutinės mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio pajamas. Jei šeima gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir (ar) socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, išmoka vaikui skiriama pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę paramą.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Papildyti 12 straipsnį 11 dalimi:

„11. Pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, paskyrusi išmoką vaikui savivaldybės administracija Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų nustatyta tvarka pateikia naujų išmokos vaikui gavėjų duomenis, išskyrus atvejus, kai išmoka vaikui skiriama vaikui iki 3 metų, vaikui iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, arba globojamam (rūpinamam) vaikui, kuriam mokama globos (rūpybos) išmoka ir (ar) našlaičių pensija.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

4 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka ir išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos. Šio įstatymo 6 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais išmoka vaikui skiriama 12 mėnesių, o pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi kreiptis ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, taip pat nurodyti duomenis apie šeimos pajamas už praėjusius kalendorinius metus. Socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir (ar) socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą gaunančiai šeimai išmoka vaikui be atskiro prašymo skiriama ir mokama 12 mėnesių.“

 

3 straipsnis. 7 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 7 straipsnį 4 dalimi:

„4. 2009 m. kovo 1 d. socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir (ar) nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą gaunančioms šeimoms išmoka vaikui nuo 2009 m. kovo 1 d. skiriama be naujo prašymo. Sprendimas dėl išmokos vaikui skyrimo priimamas pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę paramą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________