PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymO Nr. 1-141 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2012 m. vasario 23 d. Nr. 1-59

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų gaisrinių bandymų ir tyrimų, techninių įvertinimų, išplėstinio taikymo ir klasifikavimo ataskaitų parengimo kainų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1-141 (Žin., 2009, Nr. 63-2534), ir išdėstau 9 punktą taip:

9. Šioje metodikoje įvardytus valandinį įkainį (V), išlaidų koeficientą (I) ir Centro turto augimo koeficientą (T) per 10 darbo dienų nuo Centrui skirtų asignavimų paskelbimo dienos kiekvienais biudžetiniais metais apskaičiuoja Centro viršininko įsakymu paskirtas asmuo pagal Centro finansinės apskaitos dokumentus tvarkančio asmens pateiktus duomenis.“

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis