LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. gruodžio 13 d. Nr. X-442

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį, 2 dalį pripažinti netekusia galios ir visą straipsnį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Seimo kontrolieriaus priesaika

Asmuo, paskirtas Seimo kontrolieriumi, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei. Prisiekiantis asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:

1) „Aš, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius (-ė) (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, savo pareigas atlikti garbingai, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), saugoti man patikėtas paslaptis.

Tepadeda man Dievas.“;

2) „Aš, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius (-ė) (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, savo pareigas atlikti garbingai, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), saugoti man patikėtas paslaptis.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS