LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISIŲ IR PRIEVOLIŲ, SUSIJUSIŲ SU ATSKIRTO GYVENAMOJO NAMO (NAMŲ) BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR KITOKIU TVARKYMU, REORGANIZAVUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJĄ, PERDAVIMO AKTO PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 23 d. Nr. 198

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2000, Nr. 77-2341; 2001, Nr. 58-2086) 2 punktu:

1. Tvirtinu Teisių ir prievolių, susijusių su atskirto gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, reorganizavus daugiabučių namų savininkų bendriją, perdavimo akto pavyzdinę formą (pridedama).

2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „būstas“, „nekilnojamasis turtas“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________


Pavyzdinė forma,

 

patvirtinta Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d.

įsakymu Nr. 198

 

___________________________________________________________

(reorganizuojamos bendrijos pavadinimas)

_______________________________________________________________

(naujai įsteigtos bendrijos pavadinimas)

 

TEISIŲ IR PRIEVOLIŲ, SUSIJUSIŲ SU ATSKIRTO GYVENAMOJO NAMO (NAMŲ) BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR KITOKIU TVARKYMU, REORGANIZAVUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJĄ, PERDAVIMO AKTAS

 

                                                Nr.____________

(data)

_________________________________

(sudarymo vieta)

 

1. Reorganizuojamos bendrijos pavadinimas, adresas: ..........................................................................

................................................................................................................................................................

2. Naujai įsteigtos bendrijos pavadinimas ir jai priskirto namo (namų) adresas: ...................................

................................................................................................................................................................

3. Perduodamam gyvenamajam namui (namams) priskirtas žemės sklypas: .........................................

................................................................................................................................................................

4. Perduodamo gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų būklė: ...................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.1. Bendrosios konstrukcijos:

4.1.1. Pamatai: .......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.1.2. Sienos: .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.1.3. Perdenginiai: ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.1.4. Stogas: .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.1.5. Kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai, stogelis ir durys): ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

4.2. Bendroji inžinerinė įranga:

4.2.1. Vandentiekio vamzdynai (stovai, skirstomieji vamzdynai iki pirmojo šulinio įvado, pakėlimo ar cirkuliaciniai siurbliai, elevatoriai): ..............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

4.2.2. Fekalinės kanalizacijos vamzdynai (stovai, skirstomieji vamzdynai iki pirmojo šulinio išvado):

................................................................................................................................................................

4.2.3. Dujų tiekimo vamzdynai iki apskaitos prietaisų: .........................................................................

................................................................................................................................................................

4.2.4. Šilumos tiekimo vamzdynai, siurbliai, šildymo radiatoriai: .........................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.2.5. Šilumos punktai, siurbliai, karšto vandens ruošimo įrenginiai: ....................................................

................................................................................................................................................................

4.2.6. Katilinė ir jai priklausantys įrengimai ir įranga: ...........................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.2.7. Ventiliacijos kameros: .................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.2.8. Elektros apšvietimo ir jėgos tinklai: .............................................................................................

................................................................................................................................................................

4.2.9. Elektros skydinės: .......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.2.10. Liftai: .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.2.11. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai: ...............................................................................................

................................................................................................................................................................

4.2.12. Televizijos kolektyvinės antenos: ..............................................................................................

................................................................................................................................................................

4.2.13. Kita įranga: ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.3. Bendrojo naudojimo patalpos:

4.3.1. Laiptinės: .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.3.2. Holai: ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.3.3. Koridoriai: ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.3.4. Galerijos: .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.3.5. Palėpės: ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.3.6. Sandėliai: .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.3.7. Rūsiai: ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.3.8. Pusrūsiai: .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.3.9. Kitos patalpos: .............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Eksploatacinių lėšų likutis konkrečiam gyvenamajam namui: ...........................................................

................................................................................................................................................................

6. Bendrojo naudojimo objektams atnaujinti sukauptų lėšų likutis: ......................................................

................................................................................................................................................................

7. Bendrijos sudarytos sutartys dėl perduodamų namų bendrojo naudojimo patalpų: .........................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

8. Reorganizuojamos ir naujai įsteigtos bendrijos įstatų registravimo data vietos savivaldos vykdomojoje institucijoje ir registracijos numeris: ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

9. Gyvenamojo namo (namų) techninė dokumentacija (inventorinis planas, pasas, statybos techninis projektas ir kt.): ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

10. Kiti bendrijos dokumentai (veiklos, personalo ir kt.): .....................................................................

................................................................................................................................................................

 

Perdavė

__________________________      __________________           ____________________________

(reorganizuojamos bendrijos pirmininko                 (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

Priėmė

__________________________      __________________           ____________________________

(naujai įsteigtos bendrijos pirmininko                       (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________