LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVOS“ 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1229

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 20-517; 1994, Nr. 15-248)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas ir papildymas

3 straipsnio 1 punkte po žodžio „Vyriausybės“ įrašyti žodžius „apskričių valdytojų administracijos“, išbraukti žodžius „ir ant savivaldybių tarybų sprendimuose nurodytų pastatų“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis.

Lietuvos valstybės vėliava iškeliama:

1) prie Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, apskričių valdytojų administracijos, savivaldybių tarybų pastatų, taip pat ant Gedimino pilies bokšto Vilniuje – nuolat.

Prie Lietuvos Respublikos valdžios įstaigų nuolat iškeliama tik Lietuvos valstybės vėliava. Naudoti kitų valstybių vėliavas prie Lietuvos Respublikos valdžios įstaigų, taip pat jų pastatų viduje neleidžiama, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytus atvejus;

2) prie valstybinės valdžios ar valdymo organų, įmonių, įstaigų ir organizacijų pastatų, gyvenamųjų namų – Vasario 16-ąją, o kitomis dienomis – Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarus;

3) prie Lietuvos Respublikos diplomatinių, prekybinių atstovybių, konsulinių įstaigų pastatų – pagal diplomatinio protokolo reikalavimus;

4) laivuose ar ant kitų transporto priemonių, kur yra Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras ar kiti asmenys, oficialiai atstovaujantys Lietuvos Respublikai, – nurodytiems asmenims sutikus;

5) laivuose, įregistruotuose Lietuvos Respublikoje;

6) laivuose, įplaukusiuose į Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis, uostus;

7) prie balsavimo patalpų – Lietuvos Respublikos Seimo narių ir savivaldybių tarybų deputatų rinkimų, referendumo, visuotinės gyventojų apklausos (plebiscito) dienomis;

8) prie pastatų, kuriuose vyksta savivaldybių tarybų sesijos, – tarybos posėdžių dienomis;

9) sporto arenose – per Lietuvos Respublikos čempionatus ir pirmenybes, tarptautines sporto varžybas, kuriose dalyvauja nacionalinės rinktinės, ir per tarptautinių varžybų nugalėtojų, atstovaujančių Lietuvos Respublikos sporto rinktinėms, apdovanojimo ceremonijas;

10) krašto apsaugos daliniuose – vadovaujantis krašto apsaugos tarnybos statutais.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS