LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO Nr. 1K-261 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SRITIES ĮSTAIGŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR FINANSŲ MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1K-300

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 1K-261 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ (Žin., 2007, Nr. 101-4130; 2008, Nr. 64-2425; 2009, Nr. 121-5242; 2010, Nr. 148-7602) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR FINANSŲ MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 16 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 (Žin., 2011, Nr. 60-2877):

1. T v i r t i n u Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašą (pridedama).

2. S u d a r a u Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisiją (toliau – komisija):

Finansų ministerijos kancleris (komisijos pirmininkas);

Personalo skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Apskaitos metodologijos departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Biudžeto departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Ekonomikos departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Finansų rinkų politikos departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Fiskalinės politikos departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Informacinių technologijų departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Įstaigų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Mokesčių departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Nacionalinio fondo departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Teisės departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Turto valdymo departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Valstybės iždo departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas;

Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento direktorius arba jo pavedimu jo pavaduotojas.

3. P a v e d u komisijai:

3.1. koordinuoti ir kontroliuoti Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos apraše nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir korupcijos proceso organizavimą;

3.2. pasitvirtinti komisijos darbo reglamentą.

4. Į p a r e i g o j u finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių vadovus:

4.1. įgalioti asmenis atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę nurodytose įstaigose ir įmonėse;

4.2. sudaryti veiklos analizės darbo grupes korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamose veiklos srityse nustatyti.

5. P a v e d u:

5.1. Finansų ministerijos Personalo skyriui techniškai aptarnauti komisiją;

5.2. Finansų ministerijos Personalo skyriaus vyriausiajai specialistei Lidijai Vaišnorienei atlikti asmens, įgalioto atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje, funkcijas.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261

(2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1K-300

redakcija)

 

FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos apraše (toliau – aprašas) reglamentuojama Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės, korupcijos prevencijos proceso organizavimas, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimas bei kontrolė.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (Žin., 2002, Nr. 98-4339).

 

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

3. Korupcijos prevencijos priemonės yra šios:

3.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir vertinimas;

3.2. antikorupcinių programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrolė;

3.3. teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);

3.4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimas;

3.5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;

3.6. visuomenės informavimas;

3.7. kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės (valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos klausimais, valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų viešųjų ir privačių interesų derinimas).

 

II. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS, ANALIZĖ IR VERTINIMAS

 

4. Komisija, vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais ir atsižvelgdama į Finansų ministerijos administracijos padalinių ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių pasiūlymus, teikia finansų ministrui tvirtinti Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašą ir siūlo veiklos sritis, kuriose einamaisiais metais tikslinga atlikti veiklos analizę ir vertinimą.

5. Finansų ministerijos administracijos padaliniai ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės nuolat antikorupciniu požiūriu stebi, vertina vykdomą veiklą, kaupia ir sistemina informaciją.

6. Finansų ministerijos personalo padalinys, atlikdamas korupcijos rizikos valdymo funkciją, kasmet kreipiasi į Finansų ministerijos administracijos padalinius ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtas įstaigas, įmones dėl informacijos apie jų veikloje galimas aktualias korupcijos grėsmes, veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo pakeitimo, pasiūlymų dėl veiklos sričių, kuriose einamaisiais metais tikslinga atlikti analizę ir vertinimą, rengia ir teikia komisijai svarstyti gautą informaciją ir pasiūlymus.

7. Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

8. Korupcijos rizikos veiksniai finansų ministro patvirtintose veiklos srityse nustatomi analizuojant Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių priimtus, atitinkamas veiklos sritis reglamentuojančius teisės aktus, sprendimus, atliktus veiksmus ir vertinant, ar yra laikomasi įstatymų, Lietuvos Republikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei sutarčių, turinčių įtakos veiklai, ar priimti visi teisės aktai, būtini įstatymams taikyti, ar juose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, t. y. ar įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, sprendimo priėmimo terminai, sprendimus priimantys subjektai, ar aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, nustatyta sprendimų apskundimo tvarka ir pan., ar ši nustatyta tvarka pakankama, ar ji nesuteikia įgaliojimų valstybės tarnautojams (darbuotojams) veikti savo nuožiūra, ar joje nėra papildomų reikalavimų, ar yra įtvirtinta ir ar funkcionuoja vidaus kontrolės sistema ir kt.

9. Veiklos analizę ir vertinimą kiekvienų metų III ketvirtį atlieka Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse sudarytos darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamose veiklos srityse nustatyti (toliau – darbo grupė), veikiančios pagal pasitvirtintą darbo reglamentą.

10. Darbo grupių skaičius priklauso nuo finansų ministro nustatytų einamaisiais metais pasirinktų analizuoti veiklos sričių skaičiaus – kiekvienai analizuojamai veiklos sričiai gali būti sudaroma atskira darbo grupė. Darbo grupių vadovais rekomenduojama skirti asmenis, įgaliotus vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir (arba) finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse, o nariais – kompetentingus specialistus, išmanančius analizuojamas veiklos sritis ir (arba) atsakingus už jas arba susijusius su šiomis veiklos sritimis.

11. Veiklos analizės ir vertinimo etapai ir priemonės:

11.1. I etapas – veiklos srities analizavimo ir vertinimo klausimyno (toliau – klausimynas) parengimas ir pildymas:

11.1.1. darbo grupė parengia atskirą klausimyną kiekvienai analizuojamai veiklos sričiai. Klausimynui parengti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 (Žin., 2011, Nr. 60-2877) patvirtintose rekomendacijose pateiktu klausimynu, pritaikant jį konkrečiai analizuojamos veiklos srities specifikai;

11.1.2. darbo grupė parengtą klausimyną pateikia pildyti analizuojamą veiklą vykdantiems padaliniams;

11.2. II etapas – analizuojamos veiklos srities vertinimo aprašymas (toliau – veiklos srities vertinimo aprašymas) ir jo pateikimas:

11.2.1. darbo grupė šio aprašo 7 punkte apibūdintais tikslais vertina informaciją, gautą iš veiklą vykdančių Finansų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų, įmonių, užpildžiusių klausimyną, ir pagal šio aprašo 1 priede pateiktą formą parengia atskirą kiekvienos veiklos srities vertinimo aprašymą;

11.2.2. Finansų ministerijoje sudarytos darbo grupės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 15 dienos veiklos srities vertinimo aprašymus pateikia Finansų ministerijos personalo padaliniui PDF ir Word formatu jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

11.2.3. finansų ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 15 dienos veiklos sričių vertinimo aprašymus pateikia Finansų ministerijai PDF ir Word formatu elektroninio pašto adresu finmin@finmin.lt.

11.3. III etapas – veiklos sričių vertinimo aprašymų svarstymas ir motyvuotos išvados dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių einamųjų metų analizės ir vertinimo rezultatų (toliau – motyvuota išvada) rengimas ir pateikimas:

11.3.1. Finansų ministerijos personalo padalinys per 15 darbo dienų nuo šio aprašo 11.2.2 ir 11.2.3 punktuose nurodytų veiklos sričių vertinimo aprašymų gavimo dienos teikia komisijai svarstyti šiuos veiklos sričių vertinimo aprašymus ir pagal juos parengtą motyvuotos išvados projektą;

11.3.2. komisija svarsto veiklos sričių vertinimo aprašymus, priima sprendimą dėl jų įtraukimo į motyvuotos išvados projektą ir šio projekto teikimo finansų ministrui;

11.3.3. finansų ministras pasirašo motyvuotos išvados projektą, priima sprendimą dėl jame siūlomų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ir dėl motyvuotos išvados pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT);

11.3.4. Finansų ministerijos personalo padalinys per vieną mėnesį nuo motyvuotos išvados pasirašymo ir finansų ministro sprendimo teikti šią išvadą STT dienos pateikia šią išvadą STT.

12. Šio aprašo 11.3.3 punkte nurodytos korupcijos prevencijos priemonės tvirtinamos finansų ministro įsakymu, kurio projektą rengia Finansų ministerijos personalo padalinys.

 

III. ANTIKORUPCINIŲ PROGRAMŲ, JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANŲ SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ

 

13. Finansų ministerijos antikorupcinė programa rengiama vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio ir Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatomis, tvirtinama finansų ministro įsakymu ir taikoma Finansų ministerijai ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms, įmonėms, atliekant įstatymų ir kitų teisės aktų joms pavestas funkcijas finansų srityje ir įgyvendinant šioje srityje valstybės politiką.

Finansų ministerijos antikorupcinėje programoje turi būti reglamentuojama jos priemonių įgyvendinimo tvarka, įgyvendinimo vertinimo kriterijai, stebėsena, koordinavimas, kontrolė, atskaitomybės teikimas, programos atnaujinimo procedūros, finansavimo tvarka ir atsakomybė už šios programos priemonių įgyvendinimą.

14. Finansų ministerijos antikorupcinė programa įgyvendinama pagal priemonių planą, į kurį įtraukiamos valstybės institucijoms ir įstaigoms privalomos priemonės pagal galiojančius, korupcijos prevenciją reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos priemonės, už kurias atsakinga Finansų ministerija, ir finansų ministro patvirtintos priemonės, parengtos šio aprašo II skyriaus II skirsnyje nustatyta tvarka.

15. Finansų ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės antikorupcines programas rengia Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnyje nustatytais pagrindais. Šias programas tvirtina jas parengusių įstaigų, įmonių vadovai, kurie atsako už patvirtintų programų įgyvendinimą.

16. Finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių antikorupcinės programos įgyvendinamos pagal priemonių planus, į kuriuos įtraukiamos finansų ministro patvirtintos priemonės, skirtos Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos priemonėms įgyvendinti kartu su Finansų ministerija ir kitomis institucijomis, finansų ministro patvirtintos priemonės, parengtos šio aprašo II skyriaus II skirsnyje nustatyta tvarka, ir šių įstaigų, įmonių vadovų patvirtintos papildomos priemonės.

 

IV. TEISĖS AKTŲ PROJEKTAIS NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO KORUPCIJOS MASTUI VERTINIMAS

 

17. Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių rengiamų teisės aktų projektų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, nurodytus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinis vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 23-975) nustatyta tvarka. Už teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo atlikimą atsakingi teisės aktų projektus rengiančių Finansų ministerijos administracijos padalinių ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių vadovai.

 

V. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS VALSTYBĖS ĮSTAIGOJE, PATEIKIMAS

 

18. Informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės įstaigoje ar įmonėje, Finansų ministerija ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės teikia Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais atvejais, terminais ir tvarka.

 

VI. INFORMACIJOS PATEIKIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAMS

 

19. Informacija valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse, pateikiama Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnyje nustatytais pagrindais.

 

VII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

20. Informacija apie veiklą kovojant su korupcija skelbiama Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių interneto svetainėse, prireikus teikiama per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais.

 

VIII. KITOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

21. Mokymai profesinės etikos ir korupcijos prevencijos klausimais yra privaloma Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų dalis. Asmenų, įgaliotų vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse, mokymus, susijusius su šio aprašo nuostatų įgyvendinimu, kiekvienais metais organizuoja Finansų ministerijos personalo padalinys, raštu informuoja apie mokymų vietą ir laiką finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių vadovus ir siūlo įpareigoti asmenis, vykdančius korupcijos prevenciją ir kontrolę, privalomai juose dalyvauti.

22. Valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų viešųjų ir privačių interesų derinimas užtikrinamas įgyvendinant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr.18-431) nuostatas.

 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

23. Komisija koordinuoja ir kontroliuoja:

23.1. šio aprašo 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse;

23.2. šio aprašo 3.3–3.7 punktuose nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Finansų ministerijoje.

24. Šio aprašo 3.3–3.7 punktuose nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą finansų ministro veiklos sričiai priskirtose įstaigose, įmonėse koordinuoja ir kontroliuoja šių įstaigų, įmonių vadovai arba jų pavedimu kiti šių įstaigų, įmonių darbuotojai.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Finansų ministerija antikorupcinėje veikloje laikosi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms, siekti, kad valstybės tarnautojai (darbuotojai):

25.1. atliktų savo funkcijas ir priimtų sprendimus vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nurodytais principais;

25.2. teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo žodžiu, raštu arba elektroninėmis priemonėmis, iš jų ir esančiomis ministerijos interneto ir intraneto svetainių skyreliuose, šio aprašo 2 priede nurodytiems asmenims.

26. Finansų ministerijoje gauti dokumentai, kuriuose pateikta šio aprašo 25.2 punkte nurodyta informacija ir pasiūlymai, registruojami, skiriami nagrinėti ir dėl jų atsirandančios užduotys vykdomos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1K-251 (Žin., 2003 Nr. 100-4512; 2009, Nr. 79-3301), nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Finansų ministerijos ir finansų ministro

valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių

korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Veiklos srities vertinimo aprašymo forma)

 

__________________________________________________________________________

(Įstaiga, įmonė ir jos veiklos sritis, kurios analizė ir vertinimas atlikti einamaisiais metais)

 

VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS

 

__________________________________________________________________________

(Subjektai, atlikę veiklos srities analizę ir vertinimą)

__________________________________________________________________________

(Analizuotas laikotarpis)

 

1. VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

(Aprašomi analizės ir vertinimo metu naudoti esamos situacijos vertinimo metodai, veiksmai ir vertinimo kriterijai)

 

2. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI

(Aprašomos sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, susijusios su Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje įtvirtintais kriterijais, galinčios sudaryti prielaidas korupcijai)

 

3. PRIEŽASTYS, DIDINANČIOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO RIZIKOS LYGĮ

(Išsamiai paaiškinamos priežastys, kurios pagrindžia atsiradusius skirtumus tarp esamos situacijos ir tos situacijos, kuri turėtų būti pagal vertinimo kriterijus, įvertinama jų įtaka korupcijos pasireiškimo lygiui)

 

4. PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO

(Pagal įstaigų, įmonių veiklos sričių einamųjų metų analizės ir vertinimo rezultatus pateikiami pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurias tikslinga įgyvendinti)

 

Priemonės

Įvykdymo laikas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos, įmonės (darbo grupės) vadovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Rengėjo nuoroda

 

_________________

 

 

 

Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai

priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos

aprašo

2 priedas

 

ASMENYS, ĮGALIOTI VYKDYTI KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ FINANSŲ MINISTERIJOJE IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTOSE ĮSTAIGOSE

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Vadovai ir jų kontaktai

Atsakingi asmenys, jų pareigos ir kontaktai

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Adresas: Lukiškių g. 2, Vilnius

Vadovė – Ingrida Šimonytė, 

tel.: (8 5) 239 0100, 239 0005,

faksas (+370 5) 212 6387,

el. paštas finmin@finmin.lt

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Lidija Vaišnorienė

(el. p. L.Vaisnoriene@finmin.lt,  tel. (8 5) 239 0227)

2.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Adresas: A. Jakšto g. 1/25, Vilnius

Vadovas – Antanas Šipavičius,

tel. (+370 5) 266 6111,

el. paštas info@cust.lt

Tarnybinių tyrimų tarnybos viršininkas Giedrius Cininas

(el. p. giedrius.cininas@cust.lt, tel. (8 5) 236 2315)

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Adresas: Vasario 16-osios g. 15, Vilnius

Vadovas – Modestas Kaseliauskas,

tel. (+370 5) 268 7802,

el. paštas vmi@vmi.lt

Vidaus saugumo skyriaus vedėjo pavaduotojas Andrejus Malijauskas

(el. p. A.Malijauskas@vmi.lt, tel. (8 5) 268 7820)

4.

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

Adresas: L. Sapiegos g. 17, Vilnius

Vadovas – Vaclovas Juknevičius,

tel. (+370 5) 212 2547,

el. paštas info@vdtat.gov.lt 

Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jūratė Kazlauskienė

(el. p. j.kazlauskiene@vdtat.gov.lt, tel. (8 5) 262 6961)

5.

Finansų ministerijos mokymo centras

Adresas: Birutės g. 56, Vilnius

Vadovas – Eugenijus Chlivickas,

tel. (+370 5) 272 4384,

el. paštas fmmc@fmmc.lt

Informacijos ir mokymo organizavimo skyriaus viršininkė Gryta Čepinskaitė

(el. p. g.cepinskaite@fmmc.lt, tel. (8 5) 279 1251)

6.

Turto vertinimo priežiūros tarnyba

Adresas: Ukmergės g. 222, Vilnius

Vadovė – Lina Lizūnaitė,

tel. (+370 5) 263 9291,

el. paštas tvpt@tvpt.lt

Vyriausioji specialistė Violeta Mažylienė

(el. p. Violeta.Mazyliene@.tvpt.lt, tel. (8 5) 212 6815)

7.

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Adresas: S. Konarskio g. 13, Vilnius

Vadovas – Mindaugas Keizeris,

tel. (+370 5) 251 4400,

el. paštas info@cpva.lt

Kokybės užtikrinimo skyriaus vyresnysis teisininkas Gintaras Mickus

(el. p. g.mickus@cpva.lt, tel. ( 8 5) 219 1345)

8.

Audito ir apskaitos tarnyba

Adresas: Ukmergės g. 222, Vilnius

Vadovas – Audrius Linartas,

tel. (+370 5) 212 5464,

el. paštas admin@aat.lt

Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vedėjas Jovaldas Černiauskas

(el. p. j.cerniauskas@aat.lt, tel. (8 5) 205 2021)

9.

Lietuvos statistikos departamentas

Adresas: Gedimino pr. 29, Vilnius

Vadovė – Vilija Lapėnienė,

tel. (+370 5) 236 4800,

el. paštas statistika@stat.gov.lt

L. e. Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėjo pareigas Margarita Malakauskienė

(el. p. margarita.malakauskiene@stat.gov.lt, tel. (8 5) 236 4817)

10.

Lošimų priežiūros tarnyba

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Adresas: Ukmergės g. 222, Vilnius

Vadovas – Danielius Stašys,

tel. (+370 5) 233 6246,

el. paštas info@vlpk.lt

Teisės taikymo ir veiklos organizavimo skyriaus vedėja Indrė Rulevičiūtė

(el. p. indre@vlpk.lt, tel. (8 5) 233 6246)

 

_________________