LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS PATENTŲ ORGANIZACIJOS

 

S U S I T A R I M A S

DĖL BENDRADARBIAVIMO PATENTŲ SRITYJE (BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ („Lietuva“),

atstovaujama Rimvydo Naujoko, Lietuvos valstybinio patentų biuro Direktoriaus,

ir

EUROPOS PATENTŲ ORGANIZACIJA („Organizacija“),

atstovaujama garbės daktaro Paul Braendli, Europos Patentų Tarnybos („EPT“) Prezidento,

ATSIŽVELGDAMOS

į 1973 m. spalio 5 d. Konvencijos dėl Europos Patentų Suteikimo („Europos Patentų Konvencijos“) nuostatas ir ypač į šios Konvencijos 33 straipsnio 4 dalies nuostatas,

ATSIŽVELGDAMOS

į 1994 m. sausio 18 d. Lietuvos patentų įstatymą,

ATSIŽVELGDAMOS

į priemones, kurių Lietuva jau ėmėsi, siekdama veiksmingos pramoninės nuosavybės apsaugos inter alia, priartindama savo patentų įstatyminius aktus prie Europos Patentų Organizacijos šalyse dalyvėse esančio apsaugos lygio,

ĮSITIKINUSIOS,

kad Organizacijos ir Lietuvos bendradarbiavimas yra reikšmingas abiems šalims ir padės stiprinti pramoninės nuosavybės apsaugą Europoje,

SUSITARĖ:

 

1 straipsnis

Susitarimo dalykas

 

Susitariančiosios Šalys, vadovaudamosi šiuo Susitarimu, bendradarbiaus siekdamos toliau tobulinti Lietuvos patentų sistemos infrastruktūros efektyvumą.

 

2 straipsnis

Techninis bendradarbiavimas

 

Organizacija kiek galėdama teiks pagalbą Lietuvai, ypatingą dėmesį skirdama šioms sritims:

a) Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro („Lietuvos patentų biuro“) personalo bei kitų valstybinių įstaigų darbuotojų, kurių veikla susijusi su patentų klausimais, baziniam ir tolesniam mokymui;

b) jos patentinių patikėtinių sistemos kūrimui bei organizavimui;

c) tinkamos patentinės informacijos paslaugų dokumentacijos kūrimui;

d) oficialių Lietuvos patentų biuro leidinių leidimui;

e) patentinės informacijos sistemos kūrimui;

f) patentų išdavimo bei darbo su patentais duomenų apdirbimo sistemų kūrimui.

 

3 straipsnis

Teisinis ir administracinis bendradarbiavimas

 

1. Susitariančiosios Šalys nuolat keisis informacija apie teisinių pokyčių jų patentų sistemose eigą.

2. Lietuvai prašant, Organizacija pateiks savo išvadas apie pasiūlymus priimti arba papildyti su Lietuvos patentų sistema susijusias teisines nuostatas.

3. Jeigu Lietuva įdiegs tokią sistemą, kuri sudarys sąlygas Europos patentams įsigalioti jos teritorijoje, Organizacija bendradarbiaus su Lietuvos patentų biuru, vadovaudamasi specialiu tokios sistemos įdiegimo susitarimu.

 

4 straipsnis

Jungtinis Komitetas

 

1. Visiems iš šio Susitarimo kylantiems bei su jo įgyvendinimu susijusiems klausimams nagrinėti bus sudarytas Jungtinis Komitetas, susidedantis iš EPT ir iš Lietuvos patentų biuro atstovų. Su šio Susitarimo įgyvendinimu tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių kitų valstybinių įstaigų atstovai gali būti kviečiami konsultantais.

2. Jungtinio Komiteto posėdžiai šaukiami Lietuvos patentų biuro Direktoriaus arba EPT Prezidento iniciatyva. Kiekvieno posėdžio darbotvarkė, vieta ir laikas nustatomi abiejų šalių susitarimu.

 

5 straipsnis

Susitarimo įgyvendinimas

 

1. Europos Patentų Tarnyba ir Lietuvos patentų biuras vykdys šiuo Susitarimu nustatytas užduotis. Atskirų klausimų sprendimą EPT gali pavesti Europos Patentų Konvencijai priklausančių šalių patentų tarnyboms, prieš tai gavusi jų sutikimą.

2. Šio Susitarimo įgyvendinimo tvarką nustatys Lietuvos patentų biuro Direktorius ir EPT Prezidentas.

 

6 straipsnis

Susitarimo pakeitimai

 

Organizacijos arba Lietuvos prašymu Susitariančiosios Šalys gali pradėti derybas dėl šio Susitarimo pakeitimo.

 

7 straipsnis

Susitarimo galiojimo laikas

 

Šis Susitarimas galios penkis metus ir galės būti kiekvieną kartą pratęsiamas tolimesniam dviejų metų laikotarpiui.

 

8 straipsnis

Įsigaliojimas

 

Šis Susitarimas įsigalios, Lietuvos užsienio reikalų ministrui ir Europos Patentų Tarnybos Prezidentui apsikeitus notomis.

 

Sudaryta Miunchene 1994 m. sausio 25 d. dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą galią, lietuvių, vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS                                                                 EUROPOS PATENTŲ

VYRIAUSYBĖS VARDU                                                                    ORGANIZACIJOS VARDU

______________