LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 235 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 30 d. Nr. XI-976

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741; 2004, Nr. 54-1835; 2007, Nr. 81-3309; 2009, Nr. 146-6484)

 

1 straipsnis. 235 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. 235 straipsnio pavadinime po žodžio „melagingi“ įrašyti žodžius „skundas, pareiškimas, pranešimas“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

235 straipsnis. Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas“.

2. Pakeisti 235 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tas, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________