LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIEŠO KONSULTAVIMOSI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS SPRENDIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1V-295

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 11 straipsniu, 30 straipsnio 4 dalimi, 37 straipsnio 4 dalimi, 39 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 6 dalies 2 punktu, 59 straipsniu, Lietuvos Respublikos pašto įstatymu (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr. 60-2125) bei įgyvendindamas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyvos) nuostatas:

1. Tvirtinu Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. 1V-104 „Dėl informacijos, reikalingos viešai skelbti, talpinimo Ryšių reguliavimo tarnybos interneto tinklalapyje“ (Žin., 2003, Nr. 91-4137).

3. Nurodau paskelbti šį įsakymą oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

Direktorius                                                                                       Tomas Barakauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos

2004 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. (1.4)-TN-6

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d.

įsakymu Nr. 1V-295

 

VIEŠO KONSULTAVIMOSI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS SPRENDIMŲ TAISYKLĖS

 

I. BendroSIOS NUOSTATOs

 

1. Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) priimamų sprendimų Taisyklių 4 punkte nurodytais atvejais tvarką ir sąlygas.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 11 straipsniu, 30 straipsnio 4 dalimi, 37 straipsnio 3 dalimi, 39 straipsnio 1 dalimi, 51 straipsnio 6 dalies 2 punktu, 59 straipsniu, Lietuvos Respublikos pašto įstatymu (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr. 60-2125) bei įgyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyvos) nuostatas.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Sprendimas – Tarnybos priimtas administracinis aktas, įskaitant norminius teisės (administracinius) aktus bei individualius teisės (administracinius) aktus.

Viešas konsultavimasis – procesas, kurio metu suinteresuoti asmenys per Tarnybos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą elektroniniu būdu, raštu ir (arba) žodžiu gali pareikšti savo pastabas dėl Tarnybos rengiamų sprendimų projektų.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos Respublikos pašto įstatyme.

 

II. Viešo konsultavimosi atvejai

 

4. Viešas konsultavimasis skelbiamas šiais atvejais:

4.1. kai Tarnyba parengia savo sprendimo projektą, kuris turės reikšmingą poveikį atitinkamai elektroninių ryšių rinkai, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 16 straipsnio 13 dalyje, taip pat išskyrus sprendimus, kuriais išsprendžiamas ginčas;

4.2. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais, kai Tarnyba parengia:

4.2.1. savo sprendimų, numatytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 31, 32, 33 straipsniuose, projektus;

4.2.2. savo norminių teisės (administracinių) aktų, numatytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 ir 36 straipsniuose, projektus;

4.3. kai Tarnyba parengia savo sprendimo, kuris nustato tarptautinių, Europos Sąjungos ir kitų regioninių standartizacijos organizacijų, taip pat nacionalinių standartų privalomumą, projektą;

4.4. kai Tarnyba parengia savo sprendimo, keičiančio bendrąsias sąlygas, kuriomis ūkio subjektai turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, projektą;

4.5. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nustatytu atveju, kai Tarnybai reikalinga konsultuotis su suinteresuotais asmenimis tuo atveju, kai Tarnyba pareikalauja, kad bet kuris elektroninių ryšių tinklų teikėjas ar kitas asmuo, valdantis tinkamą infrastruktūrą, nediskriminaciniais pagrindais leistų bendrai naudotis esama elektroninių ryšių infrastruktūra, taip pat kitais tinkamos paskirties vamzdynais, kabelių kanalais, kolektoriais, bokštais, stiebais, patalpomis ir kitokiais įrenginiais ar įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą viešųjų ryšių tinklų teikėjui;

4.6. kai Tarnyba parengia savo sprendimo, kuriuo keičiamos su elektroninių ryšių išteklių naudojimu susijusios teisės, sąlygos ir procedūros, projektą;

4.7. kai Tarnyba parengia savo sprendimo, kuriuo nusprendžia apriboti leidimų naudoti elektroninių ryšių išteklius skaičių, projektą;

4.8. kai Tarnyba parengia savo sprendimo įpareigoti asmenį, tiesiantį elektroninių ryšių tinklus, sudaryti tinkamas galimybes kitiems asmenims bendrai statyti elektroninių ryšių tinklus, projektą;

4.9. kai Tarnyba parengia savo sprendimo projektą, kuris turės reikšmingą poveikį pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkai;

4.10. kitais atvejais, kai viešo konsultavimosi reikalauja teisės aktai.

5. Tarnyba savo nuožiūra turi teisę konsultuotis, be Taisyklių 4 punkte nurodytų atvejų, ir kitais atvejais.

 

III. VIEŠO KONSULTAVIMOSI TVARKA IR SĄLYGOS

 

6. Informaciją apie viešą konsultavimąsi Tarnyba skelbia savo interneto tinklalapyje adresu www. rrt. lt, skyriaus „Viešos konsultacijos“ poskyryje „Vykstančios viešos konsultacijos“, o teisės aktų nustatytais atvejais ir oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

7. Tarnyba paskelbia Taisyklių 4 punkte nurodytų sprendimų projektus bei Taisyklių 8 punkte nurodytą informaciją, išskyrus informaciją, kuri yra valstybės, tarnybos ar komercinė paslaptis ar susijusi su fizinio asmens privačiu gyvenimu. Skelbdama Taisyklių 4 punkte nurodytų sprendimų projektus, Tarnyba gali skelbti kelis projekto alternatyvius variantus.

8. Skelbime apie viešą konsultavimąsi nurodoma:

8.1. konsultavimosi pavadinimas, tikslai, trumpas aprašymas (jei toks yra būtinas);

8.2. paaiškinimas (klausimai), kokios informacijos tikimasi viešo konsultavimosi metu;

8.3. konsultavimosi pradžia ir galutinė pastabų ir (arba) pasiūlymų pateikimo data;

8.4. kontaktinio asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas;

8.5. kita, Tarnybos nuomone, svarbi informacija.

9. Pastabas ir (arba) pasiūlymus teikiantis asmuo turi motyvuotai nurodyti, kokia jo teikiama informacija negali būti viešai skelbiama. Jei Tarnyba atsisako pripažinti asmens pateiktą informaciją konfidencialia, apie tai ji informuoja informaciją pateikusį asmenį.

10. Pastaboms ir (arba) pasiūlymams pateikti suteikiamas protingumo kriterijų atitinkantis terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 28 kalendorinės dienos, išskyrus, jei teisės aktai nenustato kito termino. Išimtinėmis aplinkybėmis, kai Tarnyba turi priimti sprendimą skubiai, gali būti nustatytas ir trumpesnis viešo konsultavimosi terminas. Tokiu atveju Tarnyba nurodo motyvus, kodėl yra nustatomas trumpesnis konsultavimosi terminas.

11. Pastabas ir (arba) pasiūlymus pateikęs asmuo informuojamas apie jų gavimą tokiu pat būdu, kokiu pateikė pastabas ir (arba) pasiūlymus.

12. Pasibaigus viešo konsultavimosi terminui, Tarnyba gali organizuoti gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų viešą aptarimą šiais atvejais:

12.1. jei viešam konsultavimuisi pateikto sprendimo projektui buvo pateiktos esminės pastabos ir (ar) pasiūlymai;

12.2. jei yra esminių prieštaravimų tarp asmenų pateiktų pastabų ir (ar) pasiūlymų;

12.3. kitais atvejais, kai, Tarnybos nuomone, yra reikalingas gautų pastabų ir (ar) pasiūlymų viešas aptarimas.

13. Apie vyksiantį aptarimą Tarnyba skelbia interneto tinklalapyje www. rrt. lt, skyriaus „Viešos konsultacijos“ poskyryje „Vykstančios viešos konsultacijos“, nurodydama viešo aptarimo dalyvius, aptarimo datą, laiką ir vietą bei sprendimo projekto, dėl kurio organizuojamas aptarimas, pavadinimą. Aptarimo eiga protokoluojama, protokolas paskelbiamas Tarnybos interneto tinklalapyje www.rrt.lt skyriaus „Viešos konsultacijos“ poskyryje „Pasibaigusios viešos konsultacijos“, protokolas interneto tinklalapyje skelbiamas vienerius metus nuo paskelbimo dienos.

14. Pasibaigus konsultavimosi terminui, viešo konsultavimosi metu iš suinteresuotų asmenų gauta informacija (rezultatai) (išskyrus informaciją, kuri pagal Taisyklių 9 punktą pastabas ir (arba) pasiūlymus pateikusio asmens nurodyta kaip ta, kuri negali būti viešai skelbiama, išskyrus kai pagal teisės aktus tokia informacija negali būti konfidenciali, arba kurią Tarnyba laiko valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi ar informacija, susijusia su fizinio asmens privačiu gyvenimu) skelbiama ir vienerius metus nuo paskelbimo dienos saugoma Tarnybos interneto tinklalapyje www.rrt.lt skyriaus „Viešos konsultacijos“ poskyryje „Pasibaigusios viešos konsultacijos“.

15. Skelbiant konsultavimosi rezultatus, nurodoma:

15.1. konsultavimosi pavadinimas;

15.2. konsultavimosi laikotarpis;

15.3. sprendimo projektas (-ai), kuriam (-iems) buvo teiktos pastabos ir (ar) pasiūlymai;

15.4. priimtas sprendimas;

15.5. viešo konsultavimosi metu gauta informacija – pastabos ir (arba) pasiūlymai;

15.6. kita, Tarnybos nuomone, svarbi informacija.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

16. Tarnybos rengiamų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų įstatymų ir kitų aktualiausių norminių teisės aktų projektai skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje www.rrt.lt, skyriaus „Viešos konsultacijos“ poskyryje „Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektai“, vadovaujantis Įstatymų ir kitų aktualiausių norminių teisės aktų projektų skelbimo „Interneto“ tinkle tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 118 (Žin., 1999, Nr. 15-389).

17. Tarnybos veiksmai ar neveikimas vykdant šias taisykles gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________