LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYMO NELAISVĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. GEGUŽĖS 16 D. ĮSAKYMO NR. 250/224 PAKEITIMO

 

2002 m. spalio 2 d. Nr. 519/449

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988) 4 straipsnio 2 dalies 14 punktu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 6.37 punktu,

1. Tvirtiname Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisykles (pridedama).

2. Pakeičiame Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 250/224 (Žin., 2002, Nr. 60-2478):

2.1. 8.1 punktą išdėstome taip:

8.1. gavus Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento leidimą pagal Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisykles, ir/arba;“;

2.2. 8.2 punktą išdėstome taip:

8.2. gavus Aplinkos ministerijos leidimą pagal Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarką, patvirtintą 2002 m. birželio 4 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 298 (Žin., 2002, Nr. 62-254).“;

2.3. 12 punktą išdėstome taip:

12. Zoologinių kolekcijų tvarkytojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988), Laukinių gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo, išvežimo, pervežimo ir prekybos tvarkos, patvirtintos 2001 m. spalio 22 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 517 (Žin., 2001, Nr. 91-3201), Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių, Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos bei kitų teisės aktų reikalavimų.“;

2.4. laikome netekusiu galios 15 punktą.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „gyvūnija“ ir „valdymo sistema“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                           KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu

Nr. 519/449

 

LAUKINIŲ GYVŪNŲ LAIKYMO NELAISVĖJE TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato aptvarų, voljerų ir kitų statinių laukiniams gyvūnams laikyti įrengimą ir naudojimą, laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje sąlygas.

2. Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, esantiems Lietuvos Respublikoje.

 

II. Pagrindinės sąvokos

 

3. Aptvarai, voljerai ir kiti statiniai tai teritorijos/įrenginiai, aptverti tvora ar įrengti taip, kad juose laikomi laukiniai gyvūnai, kuriems laikyti šie aptvarai, voljerai ir kiti statiniai buvo įrengti, negalėtų ištrūkti į laisvę, o laisvėje gyvenantys tos pačios sistematinės grupės laukiniai gyvūnai negalėtų į juos patekti, taip pat tai statiniai, skirti laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje su įrengtais juose stacionariais terariumais, narvais, baseinais laukiniams gyvūnams ir pan.

4. Aptvarų, voljerų ir kitų statinių naudotojai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys – žemės, pastatų ar statinių savininkai, valdytojai ar nuomininkai, šių Taisyklių nustatyta tvarka gavę leidimą aptvarams, voljerams ir kitiems statiniams įrengti bei naudoti.

 

III. Leidimų aptvarams, voljerams bei kitiems statiniams įrengti išdavimas

 

5. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys įrengti voljerą, aptvarą ar kitą statinį, privalo gauti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento leidimą (toliau – Leidimas) (2 priedas).

6. Leidimus (2 priedas) aptvarams, voljerams ir kitiems statiniams įrengti išduoda Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai.

7. Leidimui gauti fiziniai ar juridiniai asmenys pateikia atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui paraišką (1 priedas) dėl aptvaro, voljero ar kito statinio įrengimo. Joje nurodoma: numatomo įrengti aptvaro, voljero ar kito statinio teritorija, plotas, numatytos laikyti gyvūnų rūšys, individų skaičius, jų laikymo tikslai bei žemės (statinio) naudojimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai, taip pat pateikiamos apskrities, miesto ar rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos) pažymos apie teritorijos tinkamumą laikyti paraiškoje išvardytus laukinius gyvūnus, atsižvelgiant į jų rūšį bei skaičių, ir apie numatomų laikyti laukinių gyvūnų sveikatos būklę. Jeigu aptvarą ar voljerą numatoma įrengti miške, reikia pateikti savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimą apriboti fizinių asmenų lankymąsi šioje teritorijoje. Prie paraiškos pridedamų dokumentų originalai grąžinami paraišką pateikusiam asmeniui, o kopijos paliekamos ir saugomos Leidimą išdavusiame Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamente dešimt metų.

8. Aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose numatomų laikyti laukinių gyvūnų laikymo tikslai (veisimas, eksponavimas ir pan.) įrašomi į Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamento išduotą Leidimą.

9. Aptvarų, voljerų ir kitų statinių dydis ir kiti parametrai nustatomi, išduodant Leidimą jiems įrengti, atsižvelgus į teritorijos gamtines sąlygas bei numatomų juose laikyti laukinių gyvūnų biologines savybes ir individų skaičių, laikantis Laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo programos, patvirtintos 2002 m. birželio 27 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 346 (Žin., 2002, Nr. 81-3502), reikalavimų. Aptvaro, voljero ar kito statinio įrengimo vieta ir forma turi būti parenkama taip, kad nesuardytų nusistovėjusių laukinių gyvūnų migracijos kelių ir medžioklės plotų vienetų, sudarytų Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) nustatyta tvarka, vientisumo. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas gali reikalauti, kad numatyta aptvaro, voljero ar kito statinio įrengimo vieta būtų suderinta su medžioklės plotų naudotoju.

10. Aptvarų, voljerų ir kitų statinių naudotojas atlieka ir organizuoja darbus, susijusius su aptvarų, voljerų ir kitų statinių įrengimu, ir naudoja aptvarus, voljerus ir kitus statinius laukiniams gyvūnams laikyti, vadovaudamasis įstatymais, šiomis Taisyklėmis bei kitais teisės aktais.

11. Leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

12. Leidimas išduodamas, pratęsiamas arba kitas motyvuotas sprendimas dėl leidimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir kitų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

 

IV. Laukinių gyvūnų laikymas aptvaruose, voljeruose bei kituose statiniuose, jų naudojimas ir išleidimas į laisvę

 

13. Į aptvarus, voljerus ir kitus statinius laukiniai gyvūnai gali būti įleidžiami tik turint Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą Gyvūno sveikatos pažymėjimą.

14. Aptvaruose, voljeruose ir kituose statiniuose išauginti Lietuvoje natūraliai gyvenantys laukiniai gyvūnai gali būti išleidžiami į laisvę tik suderinus su atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padaliniu, kurio atstovas pasirašo atitinkamus laukinių gyvūnų išleidimo į laisvę aktus.

15. Lietuvoje natūraliai negyvenantys laukiniai gyvūnai iš aptvarų, voljerų ir kitų statinių, esančių Lietuvos teritorijoje, įsigyjami laikymui aptvaruose, voljeruose ir kituose statiniuose netaikant apribojimų, tačiau būtina turėti jų įsigijimo teisėtumą patvirtinančius dokumentus. Įvežant juos iš kitų valstybių, būtina turėti leidimus, išduotus pagal Laukinių gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo, išvežimo, pervežimo ir prekybos tvarkos, patvirtintos 2001 m. spalio 22 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 517 (Žin., 2001, Nr. 91-3201), reikalavimus.

16. Aptvaruose, voljeruose ir kituose statiniuose išauginti gyvūnų hibridai bei Lietuvoje natūraliai negyvenę laukiniai gyvūnai negali būti išleidžiami į laisvę. Jiems pabėgus iš aptvarų, voljerų ir kitų statinių, naudotojai privalo laukinius gyvūnus per 30 dienų sugauti. Jeigu naudotojas per šį laiką laukinių gyvūnų nesugauna, jie laikomi laisvėje gyvenančiais valstybei nuosavybės teise priklausančiais laukiniais gyvūnais. Jeigu Aplinkos ministerija ar Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas nustato, kad ištrūkę gyvūnai kelia hibridizacijos ar konkuravimo su giminingomis rūšimis, epidemijų išplitimo, buveinių pakitimo pavojų ar kitaip gali sutrikdyti ekosistemų stabilumą, kelia grėsmę žmonių, naminių ar laukinių gyvūnų sveikatai ar gyvybei, – laukiniai gyvūnai turi būti sugauti arba numarinami. Laukinių gyvūnų sugavimas ir numarinimas turi būti atliekamas aptvarų, voljerų ar kitų statinių naudotojų lėšomis. Apie laukinių gyvūnų pabėgimą aptvarų, voljerų bei kitų statinių naudotojai privalo nedelsdami informuoti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinį ir policiją.

17. Kiekvienas laukinių gyvūnų, įrašytų į Lietuvos raudonosios knygos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą, patvirtintą 2000 m. liepos 20 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 306 (Žin., 2000, Nr. 66-1998), ir gyvūnų, saugomų pagal Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinę prekybos konvenciją (Žin., 2001, Nr. 50-1739), pagausėjimo (jauniklių atsivedimo, išsiritimo) faktas turi būti įforminamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinio aktu per 30 dienų.

18. Aptvarų, voljerų ir kitų statinių naudotojai kiekvienais metais iki gruodžio 15 d. pateikia Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams duomenis apie aptvaruose, voljeruose ir kituose statiniuose laikomų laukinių gyvūnų skaičiaus pokyčius ir jų būklę. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai kiekvienais metais iki sausio 31 d. šiuos duomenis kartu su informacija apie išduotus Leidimus pateikia Aplinkos ministerijai.

19. Aptvarų, voljerų ir kitų statinių naudotojai privalo pildyti registracijos žurnalą, kuriame įrašomi duomenys apie laikomus laukinius gyvūnus (rūšis, laukinių gyvūnų skaičius, amžius, lytis, sveikata, gimimo ir mirties datos, įsigijimo šaltinis, informacija apie laukinių gyvūnų perkėlimą, pervežimą į kitą vietą).

20. Laukiniai gyvūnai laikomi nelaisvėje pagal Laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo programos reikalavimus.

21. Laukinių gyvūnų sveikatą turi tikrinti veterinarijos specialistas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

 

V. Aptvarų, voljerų ir kitų statinių likvidavimas

 

22. Baigiantis Leidime nurodytam aptvaro, voljero ir kito statinio įrengimo ir eksploatavimo terminui, jis gali būti pratęsiamas, tik kai Leidimą išdavęs Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas atlieka aptvaro, voljero ir kito statinio įvertinimą.

23. Jeigu aptvaro, voljero ir kito statinio naudotojas nesilaiko šių Taisyklių, Laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose standartizavimo programos, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2001, Nr. 99-3521), Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988) bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių laukinės gyvūnijos naudojimą, reikalavimų, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas gali priimti sprendimą dėl Leidimo panaikinimo ir įpareigoti aptvaro, voljero ar kito statinio naudotoją likviduoti aptvarą, voljerą ar kitą statinį savo lėšomis arba Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas gali pakeisti Leidime įrašytas sąlygas.

24. Aptvarų, voljerų ir kitų statinių naudotojui pažeidus Lietuvos Respublikos gyvūnijos apsaugą reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, Leidimas gali būti pripažintas netekusiu galios.

 

VI. Aptvarų, voljerų ir kitų statinių naudotojų atsakomybė

 

25. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 


 

Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių

1 priedas

 

Paraiška aptvarui, voljerui ar kitam statiniui įrengti

 

200.... m.................................. d.

 

Prašome išduoti (pratęsti) leidimą aptvarui, voljerui ar kitam statiniui įrengti.

Duomenys apie numatomą įrengti aptvarą, voljerą ar kitą statinį:

Projektuojamas aptvaro, voljero ar kito statinio adresas.........................................................................

Aptvaro, voljero ar kito statinio plotas bei kiti matmenys (tvorų aukštis ir kt.).....................................

..................................................................................................... ...........................................................

Numatomos laikyti laukinių gyvūnų rūšys.............................................................................................

Individų skaičius (iš to skaičiaus patinų, patelių, jauniklių)...................................................................

Laukinių gyvūnų laikymo tikslas (eksponavimas, veisimas ir pan.)........................................................

PRIDEDAMA:

1. Žemės (statinio) naudojimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.

2. Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažyma apie teritorijos (statinio) tinkamumą laikyti numatomą laukinių gyvūnų rūšį ir skaičių ir jos kopija.

3. Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažyma apie laukinių gyvūnų sveikatos būklę ir jos kopija.

4. Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas apriboti fizinių asmenų lankymąsi aptvaro ar voljero teritorijoje (jeigu aptvaras ar voljeras numatytas įrengti miške).

5. Schema (M 1:10 000), kurioje nurodoma numatomo įrengti voljero, aptvaro ar kito statinio vieta.

 

Pareiškėjas.................................................

(vardas, pavardė)

Adresas:....................................................

..................................................................

..................................................................

Tel./faks.:...................................................

Parašas.......................................................

______________

 


 

Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių

2 priedas

 

Leidimas aptvarui, voljerui ar kitam statiniui įrengti

 

200.... m...................................... d.

 

Leidimas išduotas....................................................................................................................... ............

                                                                                   (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

................................................. ...............................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, adresas, registracijos kodas)

................................................. ...............................................................................................................

Numatomo įrengti aptvaro, voljero ar kito statinio adresas................................................................ ....

................................................. ...............................................................................................................

Aptvaro, voljero ar kito statinio plotas ir kiti matmenys.............................................................. ..........

................................................. ...............................................................................................................

Numatomos laikyti laukinių gyvūnų rūšys.......................................................... ...................................

................................................. ...............................................................................................................

Individų skaičius (iš to skaičiaus patinų, patelių, jauniklių)............................................................. ......

................................................. ...............................................................................................................

Laukinių gyvūnų laikymo tikslas (eksponavimas, veisimas ir pan.)........................................................

Leidimas galioja iki...................................................... ...........................................................................

 

Aplinkos ministerijos.......................................... regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius

 

 

____________________________________

          (vardas, pavardė)             (parašas)

A. V.

______________