LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SRITIES ĮSTAIGŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR FINANSŲ MINISTERIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2007 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1K-261

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297, 2003, Nr. 38-1728) 16 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (Žin., 2002, Nr. 98-4339), ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. 164 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4622):

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Sudarau Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisiją (toliau vadinama – komisija):

Giedrius Rimša

Finansų ministerijos valstybės sekretorius (komisijos pirmininkas);

Gražina Urbonienė

Personalo skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Jūratė Balevičienė

Mokesčių departamento direktorė;

Aušra Baliukonienė

Nacionalinio fondo departamento direktoriaus pavaduotoja;

Audrutė Dziskienė

Finansų rinkos departamento direktorė;

Irena Džervienė

Biudžeto departamento Krašto ir visuomenės apsaugos programų skyriaus vedėja;

Viktorija Jakubonienė

Teisės departamento direktorė;

Veronika Kiškienė

Finansų skyriaus vedėja;

Darius Matusevičius

Finansų kontrolės metodologijos departamento direktorius;

Dzintra Sakevičienė

Fiskalinės politikos departamento direktoriaus pavaduotoja;

Diana Seredokaitė

Informacinių technologijų departamento direktorė;

Ana Stankaitienė

Europos Sąjungos sanglaudos politikos ir struktūrinės paramos koordinavimo departamento direktorė;

Živilė Turevičienė

Ministerijai pavaldžių įstaigų priežiūros skyriaus vedėja;

Ieva Vilimienė

Veiksmų programų valdymo departamento direktorė;

Audrius Želionis

Valstybės iždo departamento direktorius.

3. Įpareigoju Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos, Finansų ministerijos Mokymo centro, viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto vadovus:

3.1. įgalioti asmenis atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę nurodytose įstaigose;

3.2. sudaryti veiklos analizės darbo grupes.

4. Pavedu Finansų ministerijos Personalo skyriaus vyriausiajai specialistei Lidijai Vaišnorienei atlikti:

4.1. asmens, įgalioto atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje, funkcijas;

4.2. komisijos sekretorės funkcijas.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                RIMANTAS ŠADŽIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SRITIES ĮSTAIGŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau vadinama – Finansų ministerija) ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) reglamentuoja Finansų ministerijoje ir jos reguliavimo srities įstaigose įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Finansų ministerijos reguliavimo srities įstaigos – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos, Finansų ministerijos Mokymo centras, viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos apskaitos institutas.

Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 57-2297) (toliau vadinama – Korupcijos prevencijos įstatymas), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (Žin., 2002, Nr. 98-4339), bei Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 (Žin., 2003, Nr. 103-4622), vartojamas sąvokas.

 

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

3. Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos priemonės yra šios:

3.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir vertinimas;

3.2. antikorupcinių programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrolė;

3.3. teisės aktų ir/arba jų projektų antikorupcinis vertinimas;

3.4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;

3.5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;

3.6. visuomenės informavimas;

3.7. kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės (valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos klausimais, valstybės tarnyboje dirbančių asmenų privačių ir viešųjų interesų derinimas).

 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

4. Finansų ministro sudaryta Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija (toliau vadinama – komisija) koordinuoja ir kontroliuoja:

4.1. šio aprašo 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Finansų ministerijoje ir jos reguliavimo srities įstaigose;

4.2. šio aprašo 3.3–3.7 punktuose nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Finansų ministerijoje.

5. Šio aprašo 3.3–3.7 punktuose nurodytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Finansų ministerijos reguliavimo srities įstaigose koordinuoja ir kontroliuoja šių įstaigų vadovai arba asmenys, jų įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.

6. Komisijos darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas, kurį tvirtina komisija.

 

IV. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS

 

7. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Finansų ministerijoje ir jos reguliavimo srities įstaigose atliekama veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas (toliau vadinama – veiklos analizė ir vertinimas) pagal šio aprašo 1 priede nurodytą Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizės ir vertinimo schemą.

8. Vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais ir atsižvelgdama į Finansų ministerijos reguliavimo srities įstaigų pasiūlymus, komisija teikia finansų ministrui tvirtinti sąrašą Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir siūlo veiklos sritis, kuriose einamaisiais metais tikslinga atlikti analizę ir vertinimą.

9. Šio aprašo 8 punkte nustatyta tvarka finansų ministro patvirtintų veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – išnagrinėti esamą situaciją (atliekamas procedūras, dokumentų rengimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, priimamus sprendimus, jų kontrolės mechanizmą ir pan.) ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, siekiant nustatyti, ar veikla pakankamai reglamentuota, ar nėra teisės aktų prieštaravimų, spragų, leidžiančių daryti prielaidą, kad įgyvendinant nustatytus Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų uždavinius gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir/arba kitas su korupcija susijusias veikas.

10. Veiklos analizė ir vertinimas atliekami kiekvienų metų III ketvirtį.

11. Veiklos analizę ir vertinimą atlieka Finansų ministerijoje ir jos reguliavimo srities įstaigose sudarytos veiklos analizės darbo grupės (toliau vadinama – darbo grupė):

11.1. darbo grupės darbo tvarką nustato darbo grupės darbo reglamentas, kurį tvirtina darbo grupė;

11.2. darbo grupių skaičius priklauso nuo einamaisiais metais pasirinktų analizuoti veiklos sričių skaičiaus – kiekvienai analizuojamai veiklos sričiai gali būti sudaroma atskira darbo grupė;

11.3. darbo grupių vadovais rekomenduojama skirti asmenis, įgaliotus vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir/arba jos reguliavimo srities įstaigose, o nariais – kompetentingus specialistus, išmanančius analizuojamas veiklos sritis ir/arba atsakingus už jas arba susijusius su šiomis veiklos sritimis.

12. Veiklos analizės ir vertinimo etapai, būdai ir priemonės:

12.1. I etapas – korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo lapų (toliau vadinama – vertinimo lapai) (2–9 priedai) pildymas:

12.1.1. vertinimo lapuose surašoma veiklos analizei ir vertinimui reikalinga pirminė informacija apie analizuojamą veiklą ir nurodomi ją reglamentuojantys teisės aktai;

12.1.2. darbo grupė pateikia analizuojamą veiklą atliekantiems padaliniams pildyti vertinimo lapus – atskirus kiekvienam iš kriterijų, nurodytų Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje;

12.1.3. darbo grupė šio aprašo 9 punkte apibūdintais tikslais atlieka padalinių užpildytuose vertinimo lapuose pateiktos informacijos analizę.

12.2. II etapas – motyvuotos išvados pateikimas ir pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos priemonių. Darbo grupė atlieka veiklos analizę ir vertinimą, parengia išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir prielaidų bei pasiūlymus dėl priemonių, įtrauktinų į antikorupcines programas ir jų įgyvendinimo planų projektus.

13. Finansų ministerijos reguliavimo srities įstaigos iki kiekvienų metų rugsėjo 30 dienos pateikia Finansų ministerijai informaciją apie veiklos analizės ir vertinimo rezultatus bei darbo grupių išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir prielaidų.

14. Asmuo, įgaliotas atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje, parengia motyvuotą išvadą apie korupcijos pasireiškimo tikimybę ir prielaidas Finansų ministerijoje ir jos reguliavimo srities įstaigose, kuri iki kiekvienų metų spalio 31 dienos pateikiama Specialiųjų tyrimų tarnybai.

 

V. ANTIKORUPCINIŲ PROGRAMŲ, JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANŲ SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ

 

15. Komisija svarsto Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų pateiktą informaciją apie veiklos analizės ir vertinimo rezultatus ir darbo grupių parengtas veiklos analizės išvadas bei priima sprendimą dėl jų pateikimo finansų ministrui.

16. Komisija teikia finansų ministrui tvirtinti korupcijos prevencijos priemones, įtrauktinas į Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų antikorupcines programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus.

17. Finansų ministerijos reguliavimo srities įstaigos, įvertinusios darbo grupių išvadas ir pasiūlymus, pagal poreikį rengia papildomas korupcijos prevencijos priemones, įtrauktinas į šių įstaigų antikorupcines programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus.

18. Finansų ministerijos administracijos padaliniai, vykdantys veiklą, kuri buvo analizuojama ir vertinama, ir jos reguliavimo srities įstaigos vykdo korupcijos prevencijos priemonių planus, rengia ir per 15 dienų pasibaigus ketvirčiui teikia komisijai šių priemonių planų vykdymo ataskaitas.

19. Komisija svarsto Finansų ministerijos administracijos padalinių ir jos reguliavimo srities įstaigų pateiktas korupcijos prevencijos priemonių planų vykdymo ataskaitas ir priima sprendimą dėl šių ataskaitų tvirtinimo.

 

VI. TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

20. Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų rengiamų teisės aktų projektų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir galiojančių teisės aktų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 23-975) nustatyta tvarka.

 

VII. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOJE, PATEIKIMAS

 

21. Informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, Finansų ministerija ir jos reguliavimo srities įstaigos teikia Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais.

 

VIII. INFORMACIJOS PATEIKIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAMS

 

22. Informacija valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius Finansų ministerijoje ir jos reguliavimo srities įstaigose, pateikiama Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnyje nustatytais pagrindais.

 

IX. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

23. Informacija apie veiklą kovojant su korupcija skelbiama Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų tinklalapiuose, o esant reikalui teikiama per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais.

 

X. KITOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

24. Mokymai korupcijos prevencijos klausimais yra privaloma Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų dalis.

25. Valstybės tarnyboje dirbančių asmenų privačių ir viešųjų interesų derinimas užtikrinamas įgyvendinat Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659) nuostatas.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Šio aprašo nuostatas įgyvendina Finansų ministerijos administracijos padaliniai (departamentai ir savarankiški skyriai), taip pat Finansų ministerijos reguliavimo srities įstaigos.

27. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja komisija.

______________


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

1 priedas

 

FINANSŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SRITIES ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ANALIZĖS IR VERTINIMO SCHEMA

 

Atlieka veiklos analizę ir vertinimą finansų ministro patvirtintose veiklos srityse, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.Ataskaitas rengia priemones įvykdę administracijos padaliniaiVeiklos analizės darbo grupė

 

 

Rengia veiklos analizės ir vertinimo išvadas.
Atsižvelgdama į išvadas, suformuluotas dėl analizuojamos veiklos srities, teikia komisijai pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių, įtrauktinų į antikorupcines programas ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus.

 

 

 

 

 

 

 


______________

 


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir

jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos

prevencijos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(vertinimo pagal pirmąjį kriterijų lapo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(analizuojamą veiklą atliekančio padalinio pavadinimas)

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO PAGAL PIRMĄJĮ KRITERIJŲ LAPAS

 

                                            Nr. ______________

                                                                              (data)

                                              

(sudarymo vieta)

 

PADARYTA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

Kriterijaus sudedamosios dalys

Informacija dėl vertinimo rodiklio parinkimo

Galimi vertinimo rodikliai (balais)

Pasirinktas vertinimo rodiklis

Pasirinkto vertinimo pagrindimas

A. Korupcinio pobūdžio veika, turinti nusikalstamos veikos požymių

Sudedamosios dalies apibūdinimas

Kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas pateikimas, neteisingų duomenų apie pelną pateikimas, neteisingų duomenų apie turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, nusikalstama veika, kai tokios veikos padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, nusikalstama veika, kai siekiama ar reikalaujama papirkimo, nusikalstama veika, kai siekiama ar reikalaujama nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą ar kt.

Tokios veikos faktai neužfiksuoti

0

 

 

Faktai yra, bet ikiteisminis tyrimas nutrauktas, vyksta, byla nagrinėjama teisme, įsiteisėjo išteisinamasis nuosprendis

1

 

 

Faktai yra, bet nuosprendis apskųstas aukštesnei teismo instancijai

2

 

 

Įsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis

3

 

 

B. Korupcinio pobūdžio neteisėta veika

 

B.1. Užfiksuota vidaus teisės aktais

 

Tokios veikos faktai neužfiksuoti

0

 

 

Faktai yra, bet imtasi reikiamų priemonių

1

 

 

Faktai yra, bet iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Faktai yra, priemonių nesiimta

3

 

 

B.2. Užfiksuota institucijos veiklos kontrolės metu

Kai gauta informacija iš kitų asmenų ar institucijų apie galimą korupcinę veiklą

Tokios veikos faktai neužfiksuoti

0

 

 

Faktai yra, bet imtasi reikiamų priemonių

1

 

 

Faktai yra, bet iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Faktai yra, priemonių nesiimta

3

 

 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo pagal pirmąjį kriterijų diagrama

Balai

A. Padaryta korupcinio pobūdžio veika, turinti nusikalstamos veikos požymių

B. Korupcinio pobūdžio neteisėta veika

B.1. Užfiksuota vidaus teisės aktais

B.2. Užfiksuota kontroliuojant veiklą

3

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

0

 

 

 

 

(Padalinio vadovo pareigų pavadinimas)                (Parašas)                               (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Užpildė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

______________


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

3 priedas

 

(vertinimo pagal antrąjį kriterijų lapo formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________________

(analizuojamą veiklą atliekančio padalinio pavadinimas)

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO PAGAL ANTRĄJĮ KRITERIJŲ LAPAS

 

                                       Nr. ______________

(data)

                                                

(sudarymo vieta)

 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS YRA KONTROLĖS AR PRIEŽIŪROS VYKDYMAS

(pagal šį kriterijų vertinama, kai padalinio ar tik valstybės tarnautojo, ar darbuotojo pagrindinė veiklos funkcija yra išorinė kontrolė ir (arba) priežiūra)

Kriterijaus sudedamosios dalys

Informacija dėl vertinimo rodiklio parinkimo

Galimi vertinimo rodikliai  (balais)

Pasirinktas vertinimo rodiklis

Pasirinkto vertinimo pagrindimas

(nurodomi visi teisės aktai ir kt. dokumentai, reglamentuojantys analizuojamą veiklą, jos kontrolę, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimą ir padalinio sprendimų priėmimo tvarką)

A. Veikla

 

A.1. Veiklos vykdymo apimtis

Visa padalinio veikla susijusi su kitų institucijų kontrole ir (arba) priežiūra

 

1

 

 

Kai kurių padalinio sudedamųjų dalių veikla susijusi su kitų institucijų kontrole ir (arba) priežiūra

 

2

 

 

Kai kurių darbuotojų veikla susijusi su kitų institucijų kontrole ir (arba) priežiūra

3

 

 

 

 

A.2. Veiklos sričių reglamentavimas

Kontroliuojamos ir (arba) prižiūrimos veiklos sritys

ne platesnės ir ne siauresnės nei nustatyta

(reglamentuota)

0

 

 

Kontroliuojamos ir (arba) prižiūrimos veiklos sritys siauresnės nei nustatyta

(reglamentuota)

1

 

 

Kontroliuojamos ir (arba) prižiūrimos veiklos sritys yra platesnės nei nustatyta

(reglamentuota)

2

 

 

Kontroliuojamos ir (arba) prižiūrimos veiklos sritys nenustatytos

(nereglamentuotos)

3

 

 

A.3. Veiklos vertinimas

Kontroliuojamos ir (arba)  prižiūrimos veiklos vertinimo kriterijai (principai, taisyklės

nustatyti (reglamentuoti) išsamiai

0

 

 

Kontroliuojamos ir (arba) prižiūrimos veiklos vertinimo kriterijai (principai, taisyklės

nustatyti (reglamentuoti) neišsamiai

1

 

 

Kontroliuojamos ir (arba)  prižiūrimos veiklos vertinimo kriterijai (principai, taisyklės

nustatyti (reglamentuoti), bet jais nesivadovaujama

2

 

 

Kontroliuojamos ir (arba) prižiūrimos veiklos vertinimo kriterijai (principai, taisyklės nenustatyti (nereglamentuoti)

3

 

 

B. Veiklos kontrolė

B.1. Prevencinė kontrolė (problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas)

Prevencinė kontrolė atliekama, kaip numatyta (reglamentuota) teisės aktuose

0

 

 

Prevencinė kontrolė atliekama, bet nenumatyta (nereglamentuota) teisės aktuose

1

 

 

Prevencinės kontrolės atlikimas nenumatytas

(nereglamentuotas) teisės aktuose

2

 

 

Tokia kontrolė nenumatyta (nereglamentuota), neatliekama

3

 

 

B.2. Lyginamoji kontrolė (proceso tikrinimas ir reguliavimas)

Lyginamoji kontrolė atliekama, kaip numatyta (reglamentuota)

0

 

 

Lyginamoji kontrolė atliekama, bet nenumatyta (nereglamentuota)

1

 

 

Lyginamosios kontrolės atlikimas neprivalomas

(nereglamentuotas)

2

 

 

Tokia kontrolė nenumatyta (nereglamentuota), neatliekama

3

 

 

B.3. Grįžtamoji kontrolė (rezultatų tikrinimas, mokymasis iš klaidų)

Grįžtamoji kontrolė atliekama, kaip numatyta (reglamentuota)

0

 

 

Grįžtamoji kontrolė atliekama, bet nenumatyta (nereglamentuota)

1

 

 

Grįžtamosios kontrolės atlikimas neprivalomas (nereglamentuotas)

2

 

 

Tokia kontrolė nenumatyta (nereglamentuota), neatliekama

3

 

 

B.4. Išorės subjektų kontrolė

Nėra pranešimų dėl kontrolės ir (arba)  priežiūros vykdymo proceso

0

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl kontrolės ir (arba)  priežiūros vykdymo proceso: imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl kontrolės ir (arba)  priežiūros vykdymo proceso: iš dalies imtasi  reikiamų priemonių

2

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl kontrolės ir (arba)  priežiūros vykdymo proceso: priemonių nesiimta

3

 

 

C. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai

C.1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimas

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių kontrolę ir (arba)  priežiūrą, veikla ne siauresnė ir ne platesnė nei reglamentuota

0

 

 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių kontrolę ir (arba)  priežiūrą, veikla siauresnė nei reglamentuota

1

 

 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių kontrolę ir (arba) priežiūrą, veikla platesnė nei reglamentuota

2

 

 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių kontrolę ir (arba) priežiūrą, veikla nereglamentuota

3

 

 

C.2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos kontrolė

Nėra jokių pranešimų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos kontrolės

0

 

 

Yra įvairaus pobūdžio (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, audito išvada) pranešimų dėl kontrolės ir (arba)  priežiūros vykdytojų veiksmų, veiklos ar kt.: imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl kontrolės ir (arba)  priežiūros vykdytojų veiksmų, veiklos ar kt.: iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl kontrolės ir (arba)  priežiūros vykdytojų veiksmų, veiklos ar kt.: priemonių nesiimta

3

 

 

C.3. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

Kontrolę ir (arba) priežiūrą atliekantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai per metus už veiklos rezultatus skatinti du ir daugiau kartų

1

 

 

Kontrolę ir (arba) priežiūrą atliekantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi  dvi ir daugiau tarnybinių nuobaudų

2

 

 

Kontrolę ir (arba) priežiūrą atliekantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai už veiklos rezultatus nei skatinami, nei baudžiami

3

 

 

D. Sprendimai

D.1. Poveikio sprendimui vertinimas

Nėra jokių pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą

0

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą: imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą: iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą: priemonių nesiimta

3

 

 

D.2. Sprendimo pagrįstumas

Nėra jokių pranešimų dėl skirtingų sprendimų vertinant panašias aplinkybes (sąlygas)

0

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl skirtingų sprendimų vertinant panašias aplinkybes (sąlygas): imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl skirtingų sprendimų vertinant panašias aplinkybes (sąlygas): iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl skirtingų sprendimų vertinant panašias aplinkybes (sąlygas): priemonių nesiimta

3

 

 

D.3. Sprendimų priėmimas

Dauguma sprendimų dėl kontroliuojamos srities yra

priimami kolegialiai

1

 

 

Dauguma sprendimų dėl kontroliuojamos srities yra vienasmeniai, bet ne galutiniai

2

 

 

Dauguma sprendimų dėl kontroliuojamos srities yra vienasmeniai ir galutiniai

3

 

 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo pagal antrąjį kriterijų diagrama

Balai

A. Veikla

B. Veiklos kontrolė

C. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai

D. Sprendimai

A.1. Veiklos vykdymo apimtis

A.2. Veiklos sričių reglamentavimas

A.3. Veiklos vertinimas

B.1. Prevencinė kontrolė

B.2. Lyginamoji kontrolė

B.3. Grįžtamoji kontrolė

B.4. Išorės subjektų kontrolė

C.1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimas

C.2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos kontrolė

C.3. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

D.1. Poveikio sprendimui vertinimas

D.2. Sprendimo pagrįstumas

D.3. Sprendimų priėmimas

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Padalinio vadovo pareigų pavadinimas)                       (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Užpildė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

______________


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

4 priedas

 

(vertinimo pagal trečiąjį kriterijų lapo formos pavyzdys)

 

_____________________________________________________________________

(analizuojamą veiklą atliekančio padalinio pavadinimas)

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO PAGAL TREČIĄJĮ KRITERIJŲ LAPAS

 

                                                Nr. ______________

(data)

                                                  

(sudarymo vieta)

 

KAI KURIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS, UŽDAVINIAI, DARBO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA BEI ATSAKOMYBĖ NĖRA IŠSAMIAI REGLAMENTUOTI (vertinant pagal šį kriterijų, atsižvelgiama į valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas, uždavinius, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką bei atsakomybę reglamentuojančius teisės aktus, pvz., Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą (8 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“, padalinių nuostatus (darbo reglamentus), pareigybių aprašymus (pareigines instrukcijas, darbo reglamentus ir pan.), taip pat į audito išvadas bei rekomendacijas)

Kriterijaus sudedamosios dalys

Informacija dėl vertinimo rodiklio parinkimo

Galimi vertinimo rodikliai (balais)

Pasirinktas vertinimo rodiklis

Pasirinkto vertinimo pagrindimas

(nurodomi visi teisės aktai ir kt. dokumentai, reglamentuojantys analizuojamą veiklą, jos kontrolę, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimą ir padalinio sprendimų priėmimo tvarką)

 

A. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos reglamentuotos išsamiai

0

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos reglamentuotos neišsamiai

1

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos nereglamentuotos

2

 

 

Visų padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos nereglamentuotos

3

 

 

 

B. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai reglamentuoti išsamiai

0

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai reglamentuoti neišsamiai

1

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai nereglamentuoti

2

 

 

Visų padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai nereglamentuoti

3

 

 

 

C. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo tvarka

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo tvarka reglamentuota išsamiai

0

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo tvarka reglamentuota neišsamiai

1

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo tvarka nereglamentuota

2

 

 

Visų padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo tvarka nereglamentuota

3

 

 

 

D. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų sprendimų priėmimo tvarka

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų sprendimų priėmimo tvarka reglamentuota išsamiai

0

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų sprendimų priėmimo tvarka reglamentuota neišsamiai

1

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų sprendimų priėmimo tvarka nereglamentuota

2

 

 

Visų padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų sprendimų priėmimo tvarka nereglamentuota

3

 

 

 

E. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybė

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybė reglamentuota išsamiai

0

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybė reglamentuota neišsamiai

1

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybė nereglamentuota

2

 

 

Visų padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybė nereglamentuota

3

 

 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo pagal trečiąjį kriterijų diagrama

Balai

A. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos

B. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai

C. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo tvarka

D. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų sprendimų priėmimo tvarka

E. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybė

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

(Padalinio vadovo pareigų pavadinimas)                      (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Užpildė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

______________


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

5 priedas

 

(vertinimo pagal ketvirtąjį kriterijų lapo formos pavyzdys)

 

______________________________________________________________

(analizuojamą veiklą atliekančio padalinio pavadinimas)

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO PAGAL KETVIRTĄJĮ KRITERIJŲ LAPAS

 

                                        Nr. ______________

(data)

                                               

(sudarymo vieta)

 

VEIKLA YRA SUSIJUSI SU LEIDIMŲ, NUOLAIDŲ, LENGVATŲ IR KITOKIŲ PAPILDOMŲ TEISIŲ SUTEIKIMU AR APRIBOJIMU (pagal šį kriterijų vertinama, kai padalinio veikla ar valstybės tarnautojo, darbuotojo funkcijos susijusios su licencijų, leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių kitiems subjektams suteikimu ar apribojimu)

Kriterijaus sudedamosios dalys

Informacija dėl vertinimo rodiklio parinkimo

Galimi vertinimo rodikliai (balais)

Pasirinktas vertinimo rodiklis

Pasirinkto vertinimo pagrindimas

(nurodomi visi teisės aktai ir kt. dokumentai, reglamentuojantys analizuojamą veiklą, jos kontrolę, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimą ir padalinio sprendimų priėmimo tvarką)

A. Veikla

A.1. Veiklos vykdymo apimtis

Visa padalinio veikla susijusi su tam tikrų teisių suteikimu (apribojimu)

1

 

 

Kai kurių padalinio sudedamųjų dalių veikla susijusi su tam tikrų teisių suteikimu (apribojimu)

2

 

 

Kai kurių darbuotojų veikla susijusi su tam tikrų teisių suteikimu (apribojimu)

3

 

 

A.2. Veiklos reglamentavimas

Tam tikrų teisių suteikimo (apribojimo) principai (taisyklės, kriterijai) nustatyti (reglamentuoti) išsamiai

0

 

 

Tam tikrų teisių suteikimo (apribojimo) principai (taisyklės, kriterijai) nustatyti (reglamentuoti) neišsamiai

1

 

 

Tam tikrų teisių suteikimo (apribojimo) principai (taisyklės, kriterijai) nenustatyti (nereglamentuoti)

2

 

 

Veikla, susijusi su tam tikrų teisių suteikimu (apribojimu), nereglamentuota

3

 

 

A.3. Veiklos specifika

Tam tikros suteikiamos teisės yra neribotos (neribotas teisių skaičius)

1

 

 

Tam tikros suteikiamos teisės yra ribotos (ribotas teisių skaičius)

2

 

 

Tam tikrų suteikiamų teisių skaičius yra ribotas, nustatomas institucijos

3

 

 

B. Veiklos kontrolė

B.1. Prevencinė kontrolė (problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas)

Prevencinė kontrolė atliekama, kaip numatyta (reglamentuota) teisės aktuose

0

 

 

Prevencinė kontrolė atliekama, bet nenumatyta (nereglamentuota) teisės aktuose

1

 

 

Prevencinės kontrolės atlikimas nenumatytas (nereglamentuotas) teisės aktuose

2

 

 

Tokia kontrolė nenumatyta (nereglamentuota), neatliekama

3

 

 

B.2. Lyginamoji kontrolė (proceso tikrinimas ir reguliavimas)

Lyginamoji kontrolė atliekama, kaip numatyta (reglamentuota)

0

 

 

Lyginamoji kontrolė atliekama, bet nenumatyta (nereglamentuota)

1

 

 

Lyginamosios kontrolės atlikimas neprivalomas (nereglamentuotas)

2

 

 

Tokia kontrolė nenumatyta (nereglamentuota), neatliekama

3

 

 

B.3. Grįžtamoji kontrolė (rezultatų tikrinimas, mokymasis iš klaidų)

Grįžtamoji kontrolė atliekama, kaip numatyta (reglamentuota)

0

 

 

Grįžtamoji kontrolė atliekama, bet nenumatyta (nereglamentuota)

1

 

 

Grįžtamosios kontrolės atlikimas neprivalomas (nereglamentuotas)

2

 

 

Tokia kontrolė nenumatyta (nereglamentuota), neatliekama

3

 

 

B.4. Išorės subjektų kontrolė

Nėra pranešimų dėl tam tikrų teisių suteikimo (apribojimo) proceso

0

 

 

Yra pranešimų dėl tam tikrų teisių suteikimo (apribojimo) proceso: imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra pranešimų dėl tam tikrų teisių suteikimo (apribojimo) proceso: iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra pranešimų dėl tam tikrų teisių suteikimo (apribojimo) proceso: priemonių nesiimta

3

 

 

C. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai

C.1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimas

Tam tikrų teisių suteikimą (ribojimą) atliekančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla yra ne siauresnė, ne platesnė nei reglamentuota

0

 

 

Tam tikrų teisių suteikimą (ribojimą) atliekančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla yra siauresnė nei reglamentuota

1

 

 

Tam tikrų teisių suteikimą (ribojimą) atliekančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla yra platesnė nei reglamentuota

2

 

 

Tam tikrų teisių suteikimą (ribojimą) atliekančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla nereglamentuota

3

 

 

C.2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos kontrolė

Nėra jokių pranešimų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos

0

 

 

Yra įvairaus pobūdžio (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, audito išvada) pranešimų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų: imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų: iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų: priemonių nesiimta

3

 

 

C.3. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

Tam tikras teises suteikiantys (ribojantys) valstybės tarnautojai ir darbuotojai per metus už veiklos rezultatus skatinti du ir daugiau kartų

1

 

 

Tam tikras teises suteikiantys (ribojantys) valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi dvi ir daugiau tarnybinių nuobaudų

2

 

 

Tam tikras teises suteikiantys (ribojantys) valstybės tarnautojai ir darbuotojai už veiklos rezultatus nei skatinami, nei baudžiami

3

 

 

D. Sprendimai

D.1. Poveikio sprendimui vertinimas

Nėra jokių pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą

0

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą: imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą: iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą: priemonių nesiimta

3

 

 

D.2. Sprendimo pagrįstumas

Nėra jokių pranešimų dėl skirtingų sprendimų vertinant panašias aplinkybes (sąlygas)

0

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl skirtingų sprendimų vertinant panašias aplinkybes (sąlygas): imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl skirtingų sprendimų vertinant panašias aplinkybes (sąlygas): iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl skirtingų sprendimų vertinant panašias aplinkybes (sąlygas): priemonių nesiimta

3

 

 

D.3. Sprendimų priėmimas

Dauguma sprendimų dėl kontroliuojamos srities yra priimami kolegialiai

1

 

 

Dauguma sprendimų dėl kontroliuojamos srities yra vienasmeniai, bet ne galutiniai

2

 

 

Dauguma sprendimų dėl kontroliuojamos srities yra vienasmeniai ir galutiniai

3

 

 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo pagal ketvirtąjį kriterijų diagrama

Balai

A. Veikla

B. Veiklos kontrolė

C. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai

D. Sprendimai

A.1. Veiklos vykdymo apimtis

A.2. Veiklos reglamentavimas

A.3. Veiklos specifika

B.1. Prevencinė kontrolė

B.2. Lyginamoji kontrolė

B.3. Grįžtamoji kontrolė

B.4. Išorės subjektų kontrolė

C.1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimas

C.2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos kontrolė

C.3. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

D.1. Poveikio sprendimui vertinimas

D.2. Sprendimo pagrįstumas

D.3. Sprendimų priėmimas

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Padalinio vadovo pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                       (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Užpildė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

______________


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

6 priedas

 

(vertinimo pagal penktąjį kriterijų lapo formos pavyzdys)

 

______________________________________________________________

(analizuojamą veiklą atliekančio padalinio pavadinimas)

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO PAGAL PENKTĄJĮ KRITERIJŲ LAPAS

 

                                              Nr. ______________

(data)

                                                

(sudarymo vieta)

 

DAUGIAUSIA PRIIMAMI SPRENDIMAI, KURIEMS NEREIKIA KITOS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS PATVIRTINIMO (pagal šį kriterijų vertinama, kai padalinys priima administracinius (valdymo) sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Vertinant pagal šį kriterijų atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodytus viešojo administravimo principus – įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo, „vieno langelio“)

Kriterijaus sudedamosios dalys

Informacija dėl vertinimo rodiklio parinkimo

Galimi vertinimo rodikliai (balais)

Pasirinktas vertinimo rodiklis

Pasirinkto vertinimo pagrindimas

(nurodomi visi teisės aktai ir kt. dokumentai, reglamentuojantys analizuojamą veiklą, jos kontrolę, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimą ir padalinio sprendimų priėmimo tvarką)

A. Veikla

 

A.1. Veiklos vykdymo kryptys

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla daugiausia susijusi su sprendimų priėmimu, kai nereikia kitos įstaigos patvirtinimo

1

 

 

Kai kurių padalinio struktūrinių dalių veikla daugiausia susijusi su sprendimų priėmimu, kai nereikia kitos įstaigos patvirtinimo

2

 

 

Visa padalinio veikla daugiausia susijusi su sprendimų priėmimu, kai nereikia kitos įstaigos patvirtinimo

3

 

 

A.2. Veiklos reglamentavimas

Veiklos sritys, kuriose valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali daugiausia priimti tokius sprendimus, yra ne siauresnės ir ne platesnės nei nustatyta (reglamentuota)

0

 

 

Veiklos sritys, kuriose valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali daugiausia priimti tokius sprendimus, yra siauresnės nei nustatyta (reglamentuota)

1

 

 

Veiklos sritys, kuriose valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali daugiausia priimti tokius sprendimus, yra platesnės nei nustatyta (reglamentuota)

2

 

 

Veiklos sritys, kuriose valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali daugiausia priimti tokius sprendimus, nenustatytos (nereglamentuotos)

3

 

 

A.3. Veiklos specifika

Visa institucijos veikla daugiausia susijusi su sprendimų, susijusių su kitų fizinių ar juridinių asmenų veikla (nauda), priėmimu

1

 

 

Kai kurių institucijos padalinių veikla daugiausia susijusi su sprendimų, susijusių su kitų fizinių ar juridinių asmenų veikla (nauda), priėmimu

2

 

 

Kai kurių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla daugiausia susijusi su sprendimų, susijusių su kitų fizinių ar juridinių asmenų veikla (nauda), priėmimu

3

 

 

B. Veiklos kontrolė

B.1. Prevencinė kontrolė (problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas)

Prevencinė kontrolė atliekama, kaip numatyta (reglamentuota) teisės aktuose

0

 

 

Prevencinė kontrolė atliekama, bet nenumatyta (nereglamentuota) teisės aktuose

1

 

 

Prevencinės kontrolės atlikimas nenumatytas (nereglamentuotas) teisės aktuose

2

 

 

Tokia kontrolė nenumatyta (nereglamentuota), neatliekama

3

 

 

B.2. Lyginamoji kontrolė (proceso tikrinimas ir reguliavimas)

Lyginamoji kontrolė atliekama, kaip numatyta (reglamentuota)

0

 

 

Lyginamoji kontrolė atliekama, bet nenumatyta (nereglamentuota)

1

 

 

Lyginamosios kontrolės atlikimas neprivalomas (nereglamentuotas)

2

 

 

Tokia kontrolė nenumatyta (nereglamentuota), neatliekama

3

 

 

B.3. Grįžtamoji kontrolė (rezultatų tikrinimas, mokymasis iš klaidų)

Grįžtamoji kontrolė atliekama, kaip numatyta (reglamentuota)

0

 

 

Grįžtamoji kontrolė atliekama, bet nenumatyta (nereglamentuota)

1

 

 

Grįžtamosios kontrolės atlikimas neprivalomas (nereglamentuotas)

2

 

 

Tokia kontrolė nenumatyta (nereglamentuota), neatliekama

3

 

 

B.4. Išorės subjektų kontrolė

Nėra pranešimų dėl sprendimo priėmimo proceso

0

 

 

Yra pranešimų dėl sprendimo priėmimo proceso: imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra pranešimų dėl sprendimo priėmimo proceso: iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra pranešimų dėl sprendimo priėmimo proceso: priemonių nesiimta

3

 

 

C. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai

C.1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimas

Tokius sprendimus priimančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla ne siauresnė ir ne platesnė nei reglamentuota

0

 

 

Tokius sprendimus priimančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla siauresnė nei reglamentuota

1

 

 

Tokius sprendimus priimančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla platesnė nei reglamentuota

2

 

 

Tokius sprendimus priimančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla nereglamentuota

3

 

 

C.2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos kontrolė

Nėra jokių pranešimų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos kontrolės

0

 

 

Yra įvairaus pobūdžio (užfiksuotas anoniminis skambutis pasitikėjimo telefonu, asmens rašytinis, tarnybinis pranešimas, vidaus tyrimo išvada, visuomenės informavimo priemonių pateikta informacija, sociologiniai tyrimai, audito išvada) pranešimų dėl kontrolės ir (arba) priežiūros vykdytojų veiksmų, veiklos ar kt.: imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl kontrolės ir (arba) priežiūros vykdytojų veiksmų, veiklos ar kt.: iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl kontrolės ir (arba) priežiūros vykdytojų veiksmų, veiklos ar kt.: priemonių nesiimta

3

 

 

C.3. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

Tokius sprendimus priimantys darbuotojai per metus už veiklos rezultatus skatinti du ir daugiau kartų

1

 

 

Tokius sprendimus priimantys darbuotojai turi dvi ir daugiau tarnybinių nuobaudų

2

 

 

Tokius sprendimus priimantys darbuotojai už veiklos rezultatus nei skatinami, nei baudžiami

3

 

 

D. Sprendimai

D.1. Poveikio sprendimui vertinimas

Nėra jokių pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą

0

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą: imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą: iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra įvairaus pobūdžio pranešimų dėl bandymo paveikti sprendimą: priemonių nesiimta

3

 

 

D.2. Sprendimo priėmimo tvarka

Sprendimų priėmimo tvarka (kriterijai, principai, taisyklės) reglamentuota išsamiai

0

 

 

Sprendimų priėmimo tvarka (kriterijai, principai, taisyklės) reglamentuota neišsamiai

1

 

 

Sprendimų priėmimo tvarka (kriterijai, principai, taisyklės) reglamentuota, bet netaikoma

2

 

 

Sprendimų priėmimo tvarka (kriterijai, principai, taisyklės) nereglamentuota

3

 

 

D.3. Sprendimų priėmimo būdas

Dauguma sprendimų yra priimami kolegialiai

1

 

 

Dauguma sprendimų yra vienasmeniai, bet ne galutiniai

2

 

 

Dauguma sprendimų yra vienasmeniai ir galutiniai

3

 

 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo pagal penktąjį kriterijų diagrama

Balai

A. Veikla

B. Veiklos kontrolė

C. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai

D. Sprendimai

A.1. Veiklos vykdymo kryptys

A.2. Veiklos reglamentavimas

A.3. Veiklos specifika

B.1. Prevencinė kontrolė

B.2. Lyginamoji kontrolė

B.3. Grįžtamoji kontrolė

B.4. Išorės subjektų kontrolė

C.1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimas

C.2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos kontrolė

C.3. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

D.1. Poveikio sprendimui vertinimas

D.2. Sprendimo priėmimo tvarka

D.3. Sprendimų priėmimo būdas

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Padalinio vadovo pareigų pavadinimas)                   (Parašas)                                (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Užpildė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

______________


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

7 priedas

 

(vertinimo pagal šeštąjį kriterijų lapo formos pavyzdys)

 

_______________________________________________________________

(analizuojamą veiklą atliekančio padalinio pavadinimas)

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO PAGAL ŠEŠTĄJĮ KRITERIJŲ LAPAS

 

                                             Nr. ______________

(data)

                                        

(sudarymo vieta)

 

NAUDOJAMA VALSTYBĖS AR TARNYBOS PASLAPTĮ SUDARANTI INFORMACIJA (toliau – tokia informacija). Vertinant pagal šį kriterijų atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo reikalavimus)

Kriterijaus sudedamosios dalys

Informacija dėl vertinimo rodiklio parinkimo

Galimi vertinimo rodikliai (balais)

Pasirinktas vertinimo rodiklis

Pasirinkto vertinimo pagrindimas

(nurodomi visi teisės aktai ir kt. dokumentai, reglamentuojantys analizuojamą veiklą, jos kontrolę, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimą ir padalinio sprendimų priėmimo tvarką)

A. Veikla

A.1. Veiklos vykdymo apimtis

Kai kurie padalinio valstybės tarnautojai ir darbuotojai susiję su tokios informacijos disponavimu

1

 

 

Kai kurios padalinio sudedamosios dalys susijusios su tokios informacijos disponavimu

2

 

 

Visa padalinio veikla susijusi su tokios informacijos disponavimu

3

 

 

A.2. Veiklos reglamentavimas

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę susipažinti ir dirbti su informacija su žyma „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“

1

 

 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę susipažinti ir dirbti su informacija su žyma „Slaptai“

2

 

 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę susipažinti ir dirbti su informacija su žyma „Visiškai slaptai“

3

 

 

A.3. Veiklos teisėtumas

Dirbti su tokia informacija paskirti tam tikri nuolatiniai valstybės tarnautojai ir darbuotojai

1

 

 

Kokie valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tokia informacija, nustatyta neišsamiai

2

 

 

Kokie valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tokia informacija, nenustatyta

3

 

 

B. Informacija

B.1. Informacijos naudojimo tvarka

Yra patvirtinta tokios informacijos naudojimo (saugojimo) tvarka ir paskirti atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai

0

 

 

Nėra patvirtinta tokios informacijos naudojimo (saugojimo) tvarka, tačiau paskirti atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai

1

 

 

Nėra paskirti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už tokios informacijos naudojimą (saugojimą)

2

 

 

Nėra patvirtinta tokios informacijos naudojimo (saugojimo) tvarka

3

 

 

B.2. Informacijos naudojimas priimant sprendimus

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbdami su tokia informacija, dažniausiai sprendimus priima kolegialiai

1

 

 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbdami su informacija su žyma „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“, dažniausiai priima sprendimus vienasmeniškai

2

 

 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbdami su informacija su žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, dažniausiai priima sprendimus vienasmeniškai

3

 

 

B.3. Disponavimas informacija

Nėra atleista valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbusių su tokia informacija

0

 

 

Yra atleista valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbusių su tokia informacija, o šios informacijos įslaptinimo terminas pasibaigęs

1

 

 

Yra atleista valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbusių su tokia informacija, o šios informacijos įslaptinimo terminas nepasibaigęs

2

 

 

Yra atleista dėl tarnybinio nusižengimo ar nusikaltimo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbusių su tokia informacija, o šios informacijos įslaptinimo terminas nepasibaigęs

3

 

 

C. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai

C.1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimas

Dirbančių su tokia informacija valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla ne siauresnė ir ne platesnė nei reglamentuota

0

 

 

Dirbančių su tokia informacija valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla siauresnė nei reglamentuota

1

 

 

Dirbančių su tokia informacija valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla platesnė nei reglamentuota

2

 

 

Dirbančių su tokia informacija valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla nereglamentuota

3

 

 

C.2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos kontrolė

Nėra pranešimų dėl tokia informacija disponuojančių darbuotojų veiksmų, veiklos ar kt.

0

 

 

Yra pranešimų dėl tokia informacija disponuojančių darbuotojų veiksmų, veiklos ar kt.: imtasi atitinkamų priemonių

1

 

 

Yra pranešimų dėl tokia informacija disponuojančių darbuotojų veiksmų, veiklos ar kt.: iš dalies imtasi reikiamų priemonių

2

 

 

Yra pranešimų dėl tokia informacija disponuojančių darbuotojų veiksmų, veiklos ar kt.: priemonių nesiimta

3

 

 

C.3. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys su tokia informacija, per metus už veiklos rezultatus skatinti du ir daugiau kartų

1

 

 

Tokia informacija disponuojantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi dvi ir daugiau tarnybinių nuobaudų

2

 

 

Tokia informacija disponuojantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai už veiklos rezultatus nei skatinami, nei baudžiami

3

 

 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo pagal šeštąjį kriterijų diagrama

Balai

A. Veikla

B. Informacija

C. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai

A.1. Veiklos vykdymo apimtis

A.2. Veiklos reglamentavimas

A.3. Veiklos teisėtumas

B.1. Informacijos naudojimo tvarka

B.2. Informacijos naudojimas priimant sprendimus

B.3. Disponavimas informacija

C.1. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos reglamentavimas

C.2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos kontrolė

C.3. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimas

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Padalinio vadovo pareigų pavadinimas)                   (Parašas)                                (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Užpildė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

______________


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

8 priedas

 

(vertinimo pagal septintąjį kriterijų lapo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________

(analizuojamą veiklą atliekančio padalinio pavadinimas)

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO PAGAL SEPTINTĄJĮ KRITERIJŲ LAPAS

 

                                 Nr. ______________

(data)

                                        

(sudarymo vieta)

 

ANKSČIAU ATLIKUS KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ BUVO NUSTATYTA VEIKLOS TRŪKUMŲ (vertinant pagal šį kriterijų, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir atsižvelgiama į Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktą išvadą dėl korupcijos rizikos analizės)

 

Informacija dėl vertinimo rodiklio parinkimo

Galimi vertinimo rodikliai (balais)

Pasirinktas vertinimo rodiklis

Pasirinkto vertinimo pagrindimas

(nurodomi atitinkami pasirinkto rodiklio pagrindimo dokumentai)

(Kiekvienas nustatytas trūkumas vertinamas atskirai)

Trūkumas pašalintas

1

 

 

Trūkumas šalinamas

2

 

 

Trūkumas nepašalintas

3

 

 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo pagal septintąjį kriterijų diagrama

Balai

A. Trūkumai

B. Trūkumai

C. Trūkumai

D. Trūkumai

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

(Padalinio vadovo pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Užpildė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

______________


Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo

9 priedas

 

(vertinimo lapo formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________

(analizuojamą veiklą atliekančio padalinio pavadinimas)

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMO PAGAL PAPILDOMUS KRITERIJUS LAPAS

 

                                      Nr. ______________

(data)

                                         

(sudarymo vieta)

 

Papildomas vertinimas

 

Informacija dėl vertinimo rodiklio parinkimo

Galimi vertinimo rodikliai (balais)

Pasirinktas vertinimo rodiklis

Pasirinkto vertinimo pagrindimas

A. Ar analizuojama ir vertinama veikla atitinka institucijos misiją?

Veikla atitinka institucijos misiją

1

 

 

Veikla iš dalies atitinka institucijos misiją

2

 

 

Veikla neatitinka institucijos misijos

3

 

 

B. Ar analizuojama ir vertinama veikla atitinka institucijos strateginius tikslus?

Veikla atitinka institucijos strateginius tikslus

1

 

 

Veikla iš dalies atitinka institucijos strateginius tikslus

2

 

 

Veikla neatitinka institucijos strateginių tikslų

3

 

 

C. Analizuojamos ir vertinamos veiklos kontrolė

Veiklą kontroliuoja tik kita institucija

1

 

 

Veiklą kontroliuoja paskirti kiti institucijos valstybės tarnautojai, darbuotojai (padaliniai)

2

 

 

Veiklą kontroliuoja tik tie patys veiklą vykdantys valstybės tarnautojai ir darbuotoja

3

 

 

D. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų rotacija

Vykdančių veiklą valstybės tarnautojų ir darbuotojų rotacija didesnė nei 25 proc. darbuotojų per metus

1

 

 

Vykdančių veiklą valstybės tarnautojų ir darbuotojų rotacija didesnė nei 50 proc. darbuotojų per metus

2

 

 

Nėra veiklą vykdančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų rotacijos

3

 

 

E. Interesų konfliktas

Vykdant veiklą galėjo kilti (nors nekilo) interesų konfliktas

1

 

 

Vykdant veiklą buvo kilęs interesų konfliktas

2

 

 

Vykdant veiklą nuolat kyla interesų konfliktas

3

 

 

F. Veiksmų (veiklos) suderinamumas su kitais teisės aktais

Vykdant veiklą galėjo būti pažeisti teisės aktai (yra įvairių pranešimų)

1

 

 

Vykdant veiklą pažeistos teisės aktų normos (yra įvairių pranešimų

2

 

 

Vykdant veiklą pažeisti teisės aktai (yra įvairių pranešimų)

3

 

 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo pagal papildomus kriterijus diagrama

Balai

A. Ar analizuojama ir vertinama veikla atitinka institucijos misiją?

B. Ar analizuojama ir vertinama veikla atitinka institucijos strateginius tikslus?

C. Analizuojamos ir vertinamos veiklos kontrolė

D. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų rotacija

E. Interesų konfliktas

F. Veiksmų (veiklos) suderinamumas su kitais teisės aktais

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

(Padalinio vadovo pareigų pavadinimas)                       (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

 

 

Užpildė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

______________