LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 2, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 20, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

1999 m. liepos 7 d. Nr. VIII-1302

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 107-2688)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 2 dalies papildymas ir straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 2 straipsnio 2 dalies pirmąjį sakinį žodžiais „ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymą“, straipsnį papildyti 3 dalimi ir šias dalis išdėstyti taip:

2. Privatizavimo objektai privačios nuosavybės teise gali būti perleisti pagal šį įstatymą ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymą. Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos ir kitas turtas kitų asmenų nuosavybėn gali būti perleistas pagal šį įstatymą, jei kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

3. Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus, kurie visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia mažiau kaip 1/4 balsų, privatizavimo institucijos gali parduoti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo nustatyta tvarka, kai yra pateiktas oficialus privalomas pasiūlymas.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 4 dalies 2, 5 punktų pakeitimas ir papildymas

1. 5 straipsnio 4 dalies 2 punkte vietoj žodžių „Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje“ įrašyti žodžius „vertybinių popierių biržose“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) pritarti ar nepritarti privatizavimo sandorių projektams, išskyrus vertybinių popierių biržose sudarytus privatizavimo sandorius;“.

2. 5 straipsnio 4 dalį papildyti 5 punktu:

5) pritarti ar nepritarti valstybei, taip pat savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketų pagal sutartį perduotų privatizuoti valstybės įmonei Valstybės turto fondas, kurie visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia mažiau kaip 1/4 balsų, pardavimui, kai Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo nustatyta tvarka yra pateiktas oficialus privalomas pasiūlymas pirkti šį akcijų paketą.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies papildymas

6 straipsnio 2 dalį papildyti trečiuoju sakiniu ir išdėstyti taip:

2. Savivaldybių turto privatizavimo komisijų narių skaičių ir jų personalinę sudėtį nustato savivaldybės taryba. Savivaldybių turto privatizavimo komisijos savivaldybių lygiu atlieka tas pačias funkcijas kaip ir Privatizavimo komisija. Jei savivaldybės taryba nesteigia savivaldybės turto privatizavimo komisijos, jos funkcijas atlieka Privatizavimo komisija.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio 1, 3, 4 dalių papildymas ir pakeitimas

1. 7 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžio „įplaukos“ įrašyti žodį „pajamos“, punktą papildyti žodžiais „ir pardavus valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymą, kai yra pateiktas oficialus privalomas pasiūlymas“, pakeisti 2 punktą, 3 punkte vietoj žodžio „įplaukos“ įrašyti žodį „pajamos“, papildyti 4 punktu ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Privatizavimo lėšos yra:

1) pajamos, gautos iš privatizavimo sandorių ir pardavus valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymą, kai yra pateiktas oficialus privalomas pasiūlymas;

2) palūkanos už atidėtas įmokas ir netesybos (baudos ir delspinigiai už privatizavimo sandoriuose numatytų sąlygų nevykdymą);

3) kitos pajamos (tarptautinių organizacijų parama, pajamos už papildomai teikiamas paslaugas, duomenų bazės naudojimą ir kitos pajamos);

4) kitos įplaukos.“

2. 7 straipsnio 3 dalį papildyti 6 punktu:

6) objektų parengimui privatizuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką.“

3. 7 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „įplaukų“ įrašyti žodžius „pajamų, gautų pinigais“, vietoj žodžių „procentinį dydį“ įrašyti žodį „procentą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Turto fondui pervedama privatizavimo lėšų dalis nustatoma procentais nuo šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų pajamų, gautų pinigais, į privatizavimo fondo sąskaitą. Šį procentą Finansų ministerijos teikimu kas pusę metų tvirtina Vyriausybė. Privatizavimo komisijos funkcijoms įgyvendinti lėšas pagal Finansų ministerijos pateiktą sąmatą kas pusę metų skiria Vyriausybė. Vyriausybė nustato ir privatizavimo fondo lėšų apskaitos ir naudojimo tvarką. Vyriausybė periodiškai informuoja Seimą apie privatizavimo lėšų naudojimą.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio 11 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 11 dalies pirmąjį sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

11. Kai Vyriausybė patvirtina privatizavimo objektų sąrašą, kiekvienas potencialus pirkėjas turi teisę pateikti iniciatyvinį pasiūlymą pirkti ilgalaikį materialųjį turtą ir (ar) akcijų paketą tų įmonių, kuriose valstybei nuosavybės teise priklauso mažiau kaip 1/3 akcijų. Tokio iniciatyvinio pasiūlymo pateikimo tvarką ir sąlygas nustato Vyriausybė. Jei potencialus pirkėjas iniciatyvinį pasiūlymą pateikia pagal Vyriausybės nustatytus reikalavimus, tokio objekto privatizavimo programa turi būti parengta per Vyriausybės nustatytą laiką.“

 

6 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas

14 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje“ įrašyti žodžius „vertybinių popierių biržose“, vietoj žodžių „šios biržos“ įrašyti žodžius „šių biržų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Akcinių bendrovių akcijos parduodamos vertybinių popierių biržose pagal šių biržų nustatytas taisykles. Valstybės ar savivaldybės vertybiniams popieriams vertybinių popierių biržose parduoti Turto fondas ar tam tikra savivaldybės institucija turi teisę samdyti vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką.“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti taip:

3. Jei viešame aukcione yra parduodamas uždarosios akcinės bendrovės, kurioje valstybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiantis akcijų paketas ar akcinės bendrovės akcijų paketas, apie šią bendrovę turi būti rengiamas informacinis leidinys Turto fondo nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. 17 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti taip:

2. Tiesioginės derybos su vienu ar daugiau potencialių pirkėjų - strateginių investitorių, kurių sąrašui kartu su objekto privatizavimo programa pritarė Privatizavimo komisija ir patvirtino Vyriausybė, gali būti vykdomos šio įstatymo nustatyta tvarka.“

 

9 straipsnis. 20 straipsnio 1, 2 dalių pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 20 straipsnio 1 ir 2 dalis, 3 dalį pripažinti netekusia galios ir šį straipsnį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Apmokėjimas už privatizavimo objektą

1. Apmokėti už įsigyjamą privatizavimo objektą potencialus pirkėjas, mokantis Lietuvoje, moka Lietuvos Respublikos pinigais arba kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais mokėjimo dokumentais, o potencialus pirkėjas, įregistruotas ir mokantis užsienyje, moka ir (ar) privatizavimo sandoryje nustatyta užsienio valiuta arba kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais mokėjimo dokumentais.

2. Privatizavimo objekto pirkimo tvarka ir terminai nustatomi privatizavimo sandoryje. Privatizavimo objektą (akcijas) pirkti galima ir dalimis, tačiau pirmąja dalimi turi būti perkama ne mažiau kaip 51 procentas parduodamų akcijų, o apmokėjimas už paskutiniąją akcijų dalį negali būti atidėtas ilgiau kaip 5 metams. Pirmoji parduodamų akcijų dalis, kai mokėjimas atidedamas, arba ne mažiau kaip 60 procentų pardavimo kainos, kai mokama iš karto, turi būti apmokama litais, jei už privatizavimo objektą potencialus pirkėjas moka Lietuvoje, arba privatizavimo sandoryje nustatyta užsienio valiuta, jei potencialus pirkėjas yra įregistruotas ir moka užsienyje. Už atidėtus mokėjimus pirkėjas turi mokėti palūkanas, kurios apskaičiuojamos, vadovaujantis vidutine komercinių bankų palūkanų norma, nuo nesumokėtos visos akcijų paketo sumos. Jei už privatizavimo objektą moka Lietuvos gyventojas ar jų grupė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo“ turi būti pateikta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma.“

 

10 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnio pavadinimą ir išdėstyti taip:

21 straipsnis. Pirkėjo įsipareigojimai privatizavimo sandoryje ir nuosavybės teisės į privatizavimo objektą atsiradimas“.

2. Papildyti 21 straipsnį nauja 5 dalimi, buvusią 5 dalį laikyti 6 dalimi, 6 dalyje vietoj žodžio „ir“ įrašyti žodį „ar“ ir šias dalis išdėstyti taip:

5. Nuosavybės teisę į privatizavimo objektą - ilgalaikį materialųjį turtą pirkėjas įgyja nuo jo įregistravimo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, kai jis pateikia privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutartį ir privatizavimo objekto nuosavybės teisės perdavimą bei priėmimą patvirtinantį dokumentą. Nuosavybės teisę į privatizavimo objektą - akcijas pirkėjas įgyja, kai jo vardu atidarytoje asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje įrašomos pagal pirkimo-pardavimo sutartį įsigytos akcijos (kai parduodamos nematerialiosios akcijos) arba pirkėjo vardu padaromas indosamento įrašas ar išduodamas akcijų sertifikatas (kai parduodamos materialiosios akcijos), kai jis pateikia privatizavimo objekto nuosavybės teisės perdavimą ir priėmimą patvirtinantį dokumentą. Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto privatizavimo sandorių notariškai tvirtinti neprivaloma.

6. Privatizavimo sandoriui yra taikomos Civilinio kodekso nuostatos, jei šiame įstatyme ar privatizavimo sandoryje nenustatyta kitaip.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS