CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL AB „FLYLAL – LITHUANIAN AIRLINES“ VEŽĖJO PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

2010 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 4R-168

Vilnius

 

2010 m. rugpjūčio 18 d. atlikus bazinių objektų patikrą, nustatyta, kad AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ neturi vežėjui būtinos organizacijos, vadybos, skrydžio ir salono įgulų, be to, nuo 2009 m. vasario 12 d. nebeturi nė vieno orlaivio ir skrydžių nebevykdo, t. y. daugiau kaip 6 mėnesius yra nutraukusi savo veiklą.

Atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 18 d. Vežėjo bazinių objektų patikros lape pateiktas išvadas bei 2010 m. rugpjūčio 25 d. Skrydžių priežiūros skyriaus vedėjo tarnybinio pranešimo Nr. 13R-584 rekomendaciją ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3-643 (Žin., 2010, Nr. 2-63) patvirtinto Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo 41.3 punktu:

Panaikinu AB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ vežėjo pažymėjimo Nr. LT-001, išduoto 2008 m. liepos 25 d., galiojimą.

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla

 

_________________