LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 4, 12, 42, 461 IR 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-428

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 110-3992; 2003, Nr. 74-3417, Nr. 74-3428, Nr. 104-4645; 2004, Nr. 25-748, Nr. 60-2117, Nr. 73-2534, Nr. 134-4836; 2005, Nr. 81-2942, Nr. 85-3141, Nr. 153-5635; 2006, Nr. 116-4404; 2007, Nr. 55-2126, Nr. 80-3221, Nr. 117-4773; 2008, Nr. 47-1749, Nr. 87-3457, Nr. 149-6000, Nr. 149-6030; 2009, Nr. 25-976, Nr. 153-6880; 2010, Nr. 145-7413; 2011, Nr. 146-6852)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 26 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 26 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) pajamos iš Lietuvos vienetų paskirstytojo pelno ir išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą;“.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies 7 punkto pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 4 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą.“

 

3 straipsnis. 12 straipsnio 15 punkto pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15) turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir kuris yra pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio mokėtojas, akcijų perleidimą kitam vienetui arba fiziniam asmeniui, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 25 procentus balsus suteikiančių šio vieneto akcijų arba jei akcijos buvo perleistos šio Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais, ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 25 procentus balsus suteikiančių šio vieneto akcijų. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas jas perleidžia šias akcijas išleidusiam vienetui. Į šiame punkte nustatytus terminus dėl akcijų turėjimo neatsižvelgiama tais atvejais, kai akcijos perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų;“.

 

4 straipsnis. 42 straipsnio 10 dalies pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Šio straipsnio nuostatos taikomos tik tuo atveju, kai šio Įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais vienetas ar jo dalyviai, mainais gavę akcijų (dalių, pajų), jų neparduoda ar kitaip neperleidžia nuosavybėn trejus metus, išskyrus atvejus, kai akcijos (dalys, pajai) perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų, ar vėlesnius šio Įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytus atvejus.“

 

5 straipsnis. 461 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 461 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vienetas, vykdantis investicinį projektą, apmokestinamąjį pelną gali sumažinti šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Apmokestinamąjį pelną galima sumažinti per mokestinį laikotarpį, už kurį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas, faktiškai patirtų išlaidų šioje dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu (įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, apmokestinamąjį pelną dėl šio turto įsigijimo galima sumažinti tik iki vieno milijono litų patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma). Apmokestinamasis pelnas mažinamas, jeigu turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:

1) turtas yra priskirtinas šio Įstatymo 1 priedėlyje nurodytoms ilgalaikio turto grupėms „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“ ir ilgalaikio turto grupės „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų“ turtui – krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms, ir

2) turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).“

2. Pakeisti 461 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2018 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.“

 

6 straipsnis. 53 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 53 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis mokami pagal metines pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas. Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos. Veiklą baigiančių mokesčio mokėtojų pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis pagal paskutinio mokestinio laikotarpio metines pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas turi būti sumokėti ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio ir (arba) metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijų pateikimo termino dieną. Jeigu metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma viršija už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, mokesčio mokėtojas privalo šį skirtumą sumokėti į biudžetą. Mokesčio permoka grąžinama Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1 ir 2 straipsniai įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 3, 4 straipsnių, 5 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

3. Šio įstatymo 6 straipsnio nuostatos taikomos deklaruojant 2013 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________