LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-258 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 4 d. Nr. 4-617

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 4-258 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3193; 2004, Nr. 115-4314; 2007, Nr. 68-2694) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 13 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi ir 29 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 330.3 punktas netaikomas, iki bus įgyvendintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 364 punkto nuostatos arba jeigu karšto vandens skaitiklių savininkai yra suderinę su Valstybinės metrologijos tarnyba karšto vandens skaitiklių, įrengtų iki šio įsakymo įsigaliojimo, pakeitimo ir patikros grafikus.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. 20 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 6-168);

3.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 4-261 „Dėl mokėjimo už šilumą pranešimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3196).“

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                       VYTAS NAVICKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2003 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. 4-258

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2008 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. 4-617 redakcija)

 

ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, tiesiogiai susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.

2. Taisyklės yra privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos vartotojams ir karšto vandens vartotojams, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojams bei šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 3 punktas).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atsiskaitymo laikotarpis – ne ilgesnis negu vienas mėnuo laikotarpis, nurodytas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse, už kurį šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo apskaičiuojamos šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui mokėtinos sumos už patiektą šilumą ir (ar) karštą vandenį.

Atsakingas už šilumos ūkį asmuo – pastato savininko arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių (toliau – Valdytojas), arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (toliau – Administratorius) raštu paskirtas asmuo, turintis techninį išsilavinimą, atestuotas darbo vietai ir turintis galiojantį pažymėjimą, suteikiantį teisę būti atsakingam už šilumos ūkį.

Buitinis karšto vandens skaitiklis – butuose ir kitose patalpose statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas su karštu vandeniu suvartoto geriamojo vandens kiekio matavimo prietaisas.

Buitims karšto vandens vartotojas – asmuo, kurio naudojami karšto vandens vartojimo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie karšto vandens perdavimo tinklų ar pastatų karšto vandens sistemų ir kuris karštą vandenį perka savo buities reikmėms pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

Buitinis kompleksinis karšto vandens skaitiklis butuose ir kitose patalpose statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas su karštu vandeniu tiekiamos šilumos kiekio ir geriamojo vandens kiekio matavimo prietaisas.

Buitinis šilumos skaitiklis – butuose ir kitose patalpose statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose suvartojamos šilumos kiekio matavimo prietaisas.

Buitinis šilumnešio skaitiklis – butuose ir kitose patalpose statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose cirkuliuojančio šilumnešio (išskyrus karštą vandenį) kiekio matavimo prietaisas.

Buto (kitų patalpų) naudingasis (šildomas) plotas – buto ar kitų patalpų visų kambarių verslo patalpų ir šiltų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų suma.

Buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas – buto (kitų patalpų) naudingasis (šildomas) plotas, padidintas proporcingai statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų galios padidinimui. Kai šildymo prietaisų galia atitinka statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytąją galią sąlyginis šildomas plotas ir naudingasis (šildomas) plotas sutampa.

Deklaruoti matavimo prietaisų rodmenys – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo ar jo pavedimu kito asmens Taisyklėse ir (ar) sutartyse nustatyta tvarka ir forma, vadovaujantis matavimo prietaisų rodmenimis, pateikiami duomenys apie atsiskaitymo laikotarpiu suvartotą ar prognozuojamą suvartoti šilumos, šilumnešio ir (ar) geriamojo vandens kiekį, pagal kuriuos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai apskaičiuoja mokėjimus už šį laikotarpį.

Geriamojo vandens skaitiklis – pastato geriamojo vandens įvade prieš karšto vandens ruošimo įrenginį statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas geriamojo vandens kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo prietaisas.

Įrengtoji šilumos galia – pastato projekte nurodytų ir sumontuotų įrenginių šilumos galia.

Įvadinis šilumos skaitiklis – pastato šilumos įvade statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas šilumos kiekio, tiekiamo pastato šildymo ir karšto vandens sistemoms, matavimo prietaisas.

Karšto vandens apskaitos prietaisai – su karštu vandeniu tiekiamo ir vartojamo geriamojo vandens kiekio matavimo priemonės.

Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo – pastato savininko, vartojančio karšto vandens tiekėjo tiekiamą karštą vandenį pastate, kuriame įrengta karšto vandens sistema ir karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje įrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su karšto vandens tiekėju.

Karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta – vamzdynų vieta, kurioje įrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai ir kurioje karšto vandens tiekėjas parduoda karštą vandenį karšto vandens vartotojui.

Karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis – pastato šilumos įvade prieš karšto vandens ruošimo įrenginį statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas šilumos kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo prietaisas.

Karšto vandens skaitiklis – pastato karšto vandens įvade po karšto vandens ruošimo įrenginio statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas geriamojo vandens kiekio, tiekiamo su karštu vandeniu, matavimo prietaisas.

Karšto vandens šilumos skaitiklis – pastato karšto vandens vamzdyne, po karšto vandens ruošimo įrenginio, statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas šilumos kiekio, tiekiamo su karštu vandeniu, matavimo prietaisas.

Karšto vandens tiekimo–vartojimo riba – pastato karšto vandens sistemos vamzdynų vieta, iki kurios karšto vandens tiekėjas pristato karštą vandenį karšto vandens vartotojui.

Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir pastato, kuriame įrengta karšto vandens sistema, buto ar kitų patalpų savininko – buitinio karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį buities reikmėms patalpose, kuriose įrengti arba neįrengti karšto vandens skaitikliai.

Karšto vandens vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami karšto vandens vartojimo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie karšto vandens perdavimo tinklų ar pastatų karšto vandens sistemų ir kuris karštą vandenį perka pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

Kitos patalpos – gyvenamojo pastato negyvenamosios patalpos – dviejų ir daugiau butų namuose kitai paskirčiai (prekybai, paslaugų teikimui ir pan.) naudojamos patalpos, kurios nekilnojamojo turto registre registruojamos atskiru turto vienetu.

Neteisėtas šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimas – tai tokie atvejai, kada juridinis ar fizinis asmuo vartoja tiekiamą šilumą ir (ar) karštą vandenį, savavališkai prijungęs šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginius prie šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos įrenginių, arba savavališkai prijungęs juos prieš atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus ir (ar) atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, arba įtakoja šiuos apskaitos prietaisus ar jų rodmenis taip, kad negalima naudotis jų rodmenimis.

Pastato buto ar kitų patalpų šilumos įrenginys – pastato šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priemonė, skirta butams ir kitoms patalpoms šildyti, vėdinti ar vartoti karštą vandenį.

Pastato savininkas – juridinis arba fizinis asmuo, kuriam pastatas priklauso nuosavybės (bendrosios dalinės nuosavybės) teise arba kuris pastatą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teise.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis – sutartis tarp pastato savininko arba Valdytojo (Administratoriaus) ir fizinio ar juridinio asmens, teikiančio pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros paslaugas ir atitinkančio nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 65 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas.

Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas – šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ir pastato savininko arba Valdytojo (Administratoriaus), arba atsakingo už šilumos ūkį asmens bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pasirašytas dokumentas, kuriame fiksuojamas privalomų darbų dėl šilumos ūkio parengties įvykdymas.

Pastato šilumos įrenginys – pastato šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens sistemų techninė priemonė, skirta šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, kaupti, transformuoti ir (ar) transportuoti į butų ir kitų patalpų šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens įrenginius.

Sutartinė šilumos galia – pastato projekte arba šilumos įrenginių inventorizavimo projekte nustatyta ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta sumontuotų ir veikiančių šilumos įrenginių galia.

Šilumos įrenginių modernizavimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, kuriuos atliekant keičiami visi ar atskiri seni jo mazgai šiuolaikiniais naujais arba našesniais.

Šilumos įrenginių rekonstravimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas, kuriuos atlikus keičiamas jų tipas, sukuriama jų nauja kokybė ir pakinta pradinės, pastato šilumos įrenginio pase nurodytos, charakteristikos našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, keičiama šilumos tiekimo schema ir kita.

Šilumos įrenginių remontas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje (tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas ar rekonstravimas), kuriuos atlikus nepakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos, našumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, pagerinama šilumos ir karšto vandens tiekimo schema ir kita.

Šilumnešio parametrų grafikas – šilumnešio temperatūros, srauto, slėgio skaičiuojamoji priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo režimo ir patalpų bei aplinkos temperatūros.

Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo, vartojančio tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo.

Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ar gamintojo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens, vartojančio šilumą patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Vidutinė šilumos galia – pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS (IŠSKYRUS DAUGIABUČIUS NAMUS) ŠILUMOS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6. Taisyklių II skyrius reglamentuoja pastato savininkų – šilumos vartotojų ir šilumos tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo, geriamojo vandens tiekėjo bei kitų ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, tiesiogiai susijusius su šilumos tiekimu ir vartojimu pastatuose (išskyrus daugiabučius namus).

7. Taisyklių II skyrius taikomas šilumos tiekimo ir šilumos vartojimo pastatų šildymo, vėdinimo sistemose atvejams, nepriklausomai nuo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo.

8. Taisyklių II skyrius taikomas kai pastato savininkas – šilumos vartotojas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 15 ir 48 punktai) nustatyta tvarka pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo ir sudaro su šilumos tiekėju šilumos pirkimo–pardavimo sutartį dėl šilumos tiekimo pastato šildymui, vėdinimui bei karštam vandeniui ruošti, o su geriamojo vandens tiekėju – geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo karštam vandeniui ruošti arba tokios sutartys yra sudarytos iki Taisyklių įsigaliojimo.

 

II. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ

 

9. Pastato savininkas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Pastato savininkas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie kito pastato šilumos įrenginių, prašymą turi suderinti su to pastato savininku.

10. Savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko prašymą prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti projektavimo sąlygas (Taisyklių 4 priedas).

11. Projektavimo sąlygų sąvado išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4, 31 punktai).

12. Jeigu pastato šildymo ar karšto vandens sistema įrengiama keliais tarpsniais, pastato savininkas projektavimo sąlygų sąvadą turi gauti kiekvienam statybos tarpsniui atskirai.

13. Šilumos tiekėjas, gavęs iš savivaldybės institucijos Taisyklių 10 punkte nurodytą paraišką ne vėliau kaip per dešimt dienų išduoda projektavimo sąlygas (Taisyklių 5 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus arba pateikia savivaldybės institucijai motyvuotą atsisakymą išduoti projektavimo sąlygas.

Šilumos tiekėjas turi teisę atsisakyti išduoti projektavimo sąlygas, jeigu tai prieštarauja savivaldybės tarybos patvirtintam šilumos ūkio specialiajam planui arba jeigu pastato savininkui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad pastato savininkas nevykdys savo prievolių pagal projektavimo sąlygas, šilumos tiekėjui pareikalavus, pastato savininkas nepateikia visų būsimų prievolių pagal projektavimo sąlygų tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia atsiskaitymo garantijų, arba jeigu projektavimo sąlygų negalima išduoti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, arba jeigu projektavimo sąlygų negalima išduoti kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

14. Pastato savininkas pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus, išduotas projektavimo sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis.

15. Pastato savininkas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.

16. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti prie šilumos perdavimo tinklų nuo šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

17. Pastato savininkas, kuris savo šilumos įrenginius prijungia pažeisdamas Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

III. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ, PRIJUNGTŲ PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, REKONSTRAVIMAS

 

18. Pastato savininkas, pageidaujantis rekonstruoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos įrenginius, kai keičiama rekonstruojamų įrenginių šilumos galia, pralaidumas arba prijungimo schema, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Jeigu dėl rekonstravimo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina prašymą suderinti su šiais savininkais ir įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

19. Savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko prašymą ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti iš jo projektavimo sąlygas (Taisyklių 4 priedas).

20. Rekonstravimo projektavimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4, 31 punktai).

21. Jeigu pastato šilumos įrenginiai rekonstruojami keliais tarpsniais, pastato ar kitų patalpų savininkas turi gauti rekonstravimo projektavimo sąlygų sąvadą kiekvienam tarpsniui atskirai.

22. Šilumos tiekėjas, gavęs iš savivaldybės institucijos Taisyklių 19 punkte nurodytas paraiškas, ne vėliau kaip per dešimt dienų išduoda savivaldybės institucijai projektavimo sąlygas (Taisyklių 5 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus arba pateikia savivaldybės institucijai motyvuotą atsisakymą išduoti projektavimo sąlygas, jeigu pastato savininkui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad pastato savininkas nevykdys savo prievolių pagal rekonstravimo projektavimo sąlygas, šilumos tiekėjui pareikalavus, pastato savininkas nepateikia visų būsimų prievolių pagal rekonstravimo projektavimo sąlygas tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia atsiskaitymo garantijų arba jeigu pastato šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo sąlygų negalima išduoti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, arba jeigu pastato šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo sąlygų negalima išduoti kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

23. Pastato ar jo dalies patalpų šilumos įrenginių rekonstravimo projekte privalo būti:

23.1. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;

23.2. pastato rekonstruotų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

23.3. pastato rekonstruotos šildymo ir karšto vandens sistemos šilumos galia, reglamentuota teisės akte (Taisyklių 1 priedo 36 punktas);

23.4. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir rekonstravimo brėžiniai.

24. Pastato savininkas šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus, išduotas rekonstravimo projektavimo sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis.

25. Baigęs rekonstravimo darbus, pastato savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti rekonstruotų pastato šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.

26. Pastato ir kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami rekonstruoti nuo Taisyklių 25 punkte nurodyto akto pasirašymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

27. Pastato savininkai, kurie savo šilumos vartojimo įrenginius rekonstruoja pažeisdami Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. ŠILUMOS VARTOJIMAS

 

28. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija.

29. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10°C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10°C.

30. Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu.

31. Šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų higienos normų.

32. Jeigu šilumos vartotojai, išskyrus nurodytus Taisyklių 30 punkte, nusprendė anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti arba jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą.

33. Šilumos tiekėjas, įvertinęs teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas ir suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo pradedant šildymo sezoną ir išjungimo baigiant šildymo sezoną eiliškumą.

34. Pastatų, kuriuose buvo atliekami Taisyklių 9–27, 79–94, 110–126 punktuose nurodyti darbai, savininkai apie savo sprendimą pradėti vartoti šilumą praneša raštu šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo. Šiuo atveju, jeigu iki šios datos Taisyklių 9–27, 79–94, 110–126 punktuose nurodytų darbų užbaigimas neįformintas juose nustatyta tvarka:

34.1. šilumos tiekėjas tikrina, ar pastato ir kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka išduotas projektavimo sąlygas, išduoda šilumos įrenginių atitikties techninėms sąlygoms patikrinimo aktą-pažymą ir ją pateikia Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos;

34.2. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos tikrina, ar pastato ir kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka projektus ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus ir išduoda šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą;

34.3. šilumos tiekėjo bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos aktuose-pažymose įrašyti nurodymai pašalinti trūkumus pastato savininkui yra privalomi;

34.4. neatitinkantys išduotų projektavimo sąlygų, projekto ar teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimų pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų nejungiami tol, kol pastato savininkas nepašalina šilumos tiekėjo bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos aktuose-pažymose nurodymų trūkumų.

35. Pastato nauji arba rekonstruoti šilumos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šildymo ar karšto vandens sistemos, kai:

35.1. pastato šilumos įrenginių savininkas pateikia šilumos tiekėjui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo akto-pažymos bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka įforminto naujai sumontuotų ar rekonstruotų šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti akto kopijas;

35.2. pasirašytas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas (Taisyklių 2 priedas);

35.3. sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis.

36. Atsakingo už šilumos ūkį asmens paskyrimas yra privaloma sąlyga leisti pradėti pastatui tiekti šilumą išskyrus Taisyklių 37 ir 38 punktuose nurodytus atvejus.

37. Jeigu pastato savininkas neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui, turinčiam Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 20, 51, 57 punktai) nustatytą kvalifikaciją ir leidimus (atestatus) prižiūrėti šildymo ir karšto vandens sistemas bei paskirtą atsakingą už šilumos ūkį asmenį.

38. Individualiems ir dviejų butų gyvenamiesiems namams bei vienam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausantiems pastatams (jų dalims turinčioms atskirą šilumos įvadą), kurių šilumos įrenginių galia neviršija 50 kW, leidžiama pradėti tiekti šilumą kai jų savininkai šilumos tiekėjui raštu įsipareigoja tinkamai prižiūrėti šildymo ar karšto vandens sistemą ir išklauso šilumos tiekėjo instruktažą.

39. Pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti, derinimo bei statinių vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui, šilumos tiekėjas turi prijungti pastato šilumos vartojimo įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų pagal pastato savininko arba pastato statybos rangovo prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma, kad sumontuoti, rekonstruoti šilumos įrenginiai atitinka projektą bei teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus. Šiluma gali būti pradėta tiekti tik įrengus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir sudarius su šilumos tiekėju šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Suvartotas šilumos ir šilumnešio kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis.

40. Pastato savininkas arba, jeigu taip nustatyta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią šilumos tiekėjui turi pateikti:

40.1. dokumentus apie atliktus darbus, kuriuos privalu atlikti pagal Taisykles ir teisės aktus (Taisyklių 1 priedo 3, 51, 57 punktai);

40.2. dokumentus apie atliktus darbus pagal šilumos tiekėjo pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose jam nustatyta kompetencija, nurodymus;

40.3. dokumentus apie atliktus darbus pagal savivaldybės institucijos, vadovaujantis teisės aktuose jai nustatyta kompetencija, nurodymus.

41. Už Taisyklių 40 punkte nurodytuose dokumentuose teikiamos šilumos tiekėjui informacijos tikrumą atsako juos pateikęs juridinis ar fizinis asmuo.

42. Prieš šildymo sezono pradžią Taisyklių 40 punkte išvardytų dokumentų pagrindu turi būti pasirašomas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas (Taisyklių 2 priedas).

43. Neturint pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą draudžiama.

 

V. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

44. Šilumos tiekėjo, pastato savininko bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio teisės, pareigos, atsakomybė nustatomos:

44.1. šilumos pirkimo–pardavimo sutartimi;

44.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartimi.

45. Draudžiama tiekti arba savavališkai vartoti šilumą kitaip negu pagal galiojančią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.

46. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo sudaroma taip:

46.1. Šilumos tiekėjo su pastato savininku – šilumos vartotoju sudaroma terminuota šilumos pirkimo–pardavimo sutartis. Jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nėra nurodyta kitaip, nė vienai sutarties šaliai iki šios sutarties termino pabaigos nepareiškus apie sutarties nutraukimą pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą, ši šilumos pirkimo–pardavimo sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis.

46.2. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjai, esant pastato savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su pastato savininkais, bet ir su pastato nuomininkais. Prieš sudarant šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti pastato savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis pastato savininko turtu patvirtinantys dokumentai. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys su pastato nuomininkais sudaromos pastato savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir pastato nuomininkas susitaria, esant raštiškam pastato savininko sutikimui, pratęsti šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Pasibaigus šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminui ir nesudarius naujos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su pastato nuomininku, šilumos tiekėjo ir pastato savininko tarpusavio santykiai grindžiami teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14 punktas) nustatyta tvarka.

46.3. Šilumos tiekėjas gali atsisakyti sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su pastato nuomininku – šilumos vartotoju tik Taisyklių 46.4 punkte nurodytais atvejais.

46.4. Šilumos tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos vartotoju, jeigu šilumos vartotojas yra skolingas už suvartotą šilumą šilumos vartotojui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių leidžiančių pagrįstai manyti, kad šilumos vartotojas nevykdys savo prievolių pagal sudarytą šilumos pirkimo–pardavimo sutartį ir, šilumos tiekėjui pareikalavus, šilumos vartotojas nepateikia visų būsimų prievolių pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia atsiskaitymo garantijų arba jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutarties negalima sudaryti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

46.5. Sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato savininku ir būti šilumos tiekėju gali ne tik šilumos tiekimo įmonė, bet ir nepriklausomas šilumos gamintojas ar kitas šilumos gamintojas, turintis šilumos tiekimo licenciją.

47. Jeigu prie pastato savininkui nuosavybės teise priklausančių šilumos įrenginių yra prijungti kito pastato (ar kitų pastatų) šilumos įrenginiai, Taisyklių 46 punkte nustatyta tvarka, sudaroma daugiašalė šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo bei šilumos įrenginių savininko ir visų kitų pastatų savininkų – šilumos vartotojų. Šiuo atveju, jeigu kitas pastatas (ar kiti pastatai) yra daugiabutis namas, su jo butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais šilumos vartotojais sudaromos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys Taisyklių 203–212 punktuose nustatyta tvarka.

48. Neatskiriama šilumos pirkimo–pardavimo sutarties dalis yra šalių Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (Taisyklių 3 priedas). Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir gražinimo vamzdynų vietose, kuriose atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su šilumos vartotojo šilumos įrenginiais. Sutartimis gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos.

49. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14 punktas) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

50. Standartinės sąlygos sudarytoms šilumos pirkimo–pardavimo sutartims galioja tol, kol šalys individualiai susitaria dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų.

51. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

52. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

52.1. šalių sutartas šilumos tiekimo ir vartojimo režimas;

52.2. šilumos perdavimo tinklų bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

52.3. mokėjimų už suvartotą šilumą ir šilumnešį apskaičiavimo būdas, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas, Taisyklių 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma, jo pristatymo būdas ir terminai, atsiskaitymo būdas ir terminai;

52.4. šalių suderinti arba nurodyti pastato (ar jo dalies) projekte pastato šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai;

52.5. suvartoto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

52.6. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą

52.7. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

52.8. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

53. Šilumos tiekėjas pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato savininkui – šilumos vartotojui šilumą pastatui šildyti, vėdinti, geriamojo vandens pašildymui iki teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti, išskyrus atvejį, kai šilumos tiekėjas yra ir karšto vandens tiekėjas. Šiuo atveju:

53.1. su pastato savininku turi būti sudaroma atskira šilumos pirkimo–pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklių 132–135 punktuose nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis;

53.2. šilumos tiekėjas gali būti karšto vandens tiekėjas tik pastato savininko – karšto vandens vartotojo prašymu ir tik abiem šalims pasirašius karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

54. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis, vadovaujantis Taisyklių 7 priedo nuostatomis, sudaroma tarp šių šalių:

54.1. individualaus gyvenamojo namo savininko ir juridinio ar fizinio asmens, turinčio Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatus šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai, – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo;

54.2. negyvenamojo pastato savininko ir juridinio ar fizinio asmens, turinčio Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatus šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai, – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo.

55. Jeigu pastato savininkas nesudaro pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties su prižiūrėtoju, tai neatleidžia jo nuo prievolės vykdyti teisės aktuose nustatytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo funkcijas. Šiuo atveju pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma taip:

55.1. negyvenamojo pastato savininkai, išskyrus nurodytus Taisyklių 55.2 punkte, turi teisę, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 57 punktai) reikalavimais, patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius tik gavę Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatą šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai;

55.2. individualių gyvenamųjų namų savininkai ir vieno juridinio ar fizinio asmens negyvenamųjų pastatų, kurių plotas neviršija 200 kvadratinių metrų, savininkai, pasirašę šilumos pirkimo–pardavimo sutartį ir išklausę šilumos tiekėjo instruktažą turi teisę, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 57 punktai) reikalavimais, patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius.

56. Jeigu Taisyklių 54 punkte nurodytais atvejais šilumos tiekėjas ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas yra tas pats juridinis asmuo, šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato savininku – šilumos vartotoju ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaromos atskirai.

57. Šilumos tiekėjas gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, šalims sudarius pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį.

58. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartys sudaromos vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas).

 

VI. ŠILUMOS TIEKĖJO PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

 

59. Šilumos tiekėjas privalo:

59.1. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16 punktai) nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su kiekvienu pastato savininku – šilumos vartotoju arba tiekti šilumą pagal sutarčių standartines sąlygas (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 14, 15 punktai), jeigu šilumos vartotojų šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų;

59.2. šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis nenutrūkstamai tiekti šilumos vartotojams šilumą

59.3. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) šilumos vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus;

59.4. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo ir teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintus bešeimininkiais, bet naudojamus šilumos aprūpinimo sistemoje, šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;

59.5. pateikti savivaldybės institucijai šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas šilumos tiekimas vartotojams, grafikus;

59.6. informuoti šilumos vartotojus apie šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo dėl įrenginių remonto ir bandymų laiką bei trukmę;

59.7. pagal pastato savininko paraišką leisti prijungti prie veikiančių šilumos tiekimo įrenginių Taisyklių 35 ar 39 punkte nustatyta tvarka sumontuotus naujų ar rekonstruotų pastatų šilumos įrenginius ir pradėti tiekti šilumą jeigu tuo nenutraukiamas šilumos tiekimas kitiems šilumos vartotojams;

59.8. sudaryti šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir su pastatų, kuriems šiluma turi būti tiekiama nenutrūkstamai, savininkais;

59.9. užtikrinti šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių, statinių, kurie yra jo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą;

59.10. palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje teisės akte (Taisyklių 1 priedo 65 punktas) nustatytus šilumnešio parametrus;

59.11. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus;

59.12. palaikyti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje, vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nurodytomis pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, apskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų pastato savininkui – šilumos vartotojui arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo–vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią;

59.13. nustatyta tvarka pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos šaltinių, šilumos perdavimo tinklų įrenginiais;

59.14. prieš šildymo sezono pradžią parengti ir, įvertinęs teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas, pateikti savivaldybių institucijoms šilumnešio parametrų grafikus ir šildymo pradžios eilę pastatams;

59.15. šilumos vartotojo pretenziją dėl šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą informuoti šilumos vartotoją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gavimo dienos;

59.16. įrengti statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir prižiūrėti juos Taisyklių ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 26, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatyta tvarka;

59.17. priimti iš šilumos vartotojo gražinamą kondensatą šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis;

59.18. turėti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 ir 19 punktai) nustatytas licencijas;

59.19. šilumos vartotojo prašymu teikti kitas, Taisyklėmis nustatytas, paslaugas.

60. Šilumos tiekėjas, teisės aktuose nustatyta tvarka, atsako už:

60.1. šilumnešio parametrų nukrypimus, daugiau nei nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės ir jeigu šilumos vartotojas patyrė tiesioginius nuostolius. Tokiu atveju už suvartotą šilumą šilumos vartotojas atlygina šilumos tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

60.2. nepatiektą šilumą išskyrus Taisyklių 61, 339–351 punktuose nurodytus atvejus. Tokiu atveju šilumos tiekėjas atlygina šilumos vartotojo patirtus tiesioginius nuostolius įstatymų nustatyta tvarka, jei šalys nesusitarė kitaip;

60.3. šilumos vartotojo patirtą žalą dėl šilumos tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

61. Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą taip pat už šilumnešio parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

61.1. stichinių nelaimių ar kitos nenugalimos jėgos aplinkybių ir ilgalaikio atšalimo, kurio metu lauko oro temperatūra ilgiau kaip 72 val. buvo 3 °C ir žemesnė už teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 30, 36 punktai) šildymo sistemų projektavimui nustatytą ir nurodytą statinio projekte (ar jo dalyje) išorės oro temperatūrą ir jeigu tuo metu buvo išlaikomi tiekiamo šilumnešio parametrai pagal šilumnešio parametrų grafiką

61.2. pastato savininko – šilumos vartotojo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų;

61.3. Taisyklių 339–351 punktuose išvardytų šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežasčių, be to, šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Taisyklių 342 punktu, laikinai sustabdęs šilumos tiekimą neatsako už pastatų šilumos įrenginių ir kitų pastato inžinerinių sistemų sugadinimą dėl jų užšalimo, jeigu šilumos tiekimo sustabdymo laikotarpis neviršijo norminio pastato atvėsimo laiko iki užšalimo temperatūros arba jeigu nebuvo įvykdyti Taisyklių 69.1, 69.17, 74.2, 74.16 punktų reikalavimai;

61.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto nutarimo sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą.

62. Šilumos tiekėjas turi teisę:

62.1. šilumos vartotojo prašymu sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį;

62.2. pastato savininko – karšto vandens vartotojo prašymu sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14 punktai) nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį;

62.3. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti pastato savininkui – šilumos vartotojui priklausančių šilumos įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems šilumos vartotojams režimui, būklę;

62.4. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą tik Taisyklėse nustatyta tvarka.

63. Šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra – pagal šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio operatyvinių duomenų techninių registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

64. Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal ties šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui ir vėdinimui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.

65. Jeigu nėra šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų, dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš pastato savininko – šilumos vartotojo ar kitų jo įgaliotų atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį ir surašo aktą. Jeigu pastato savininkas ar šilumos tiekėjas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovai.

66. Šilumos tiekėjas, pažeidęs Taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. PASTATO SAVININKO – ŠILUMOS VARTOTOJO ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR PAREIGOS

 

67. Pastato savininkas – šilumos vartotojas atsako:

67.1. už jam nuosavybės teise priklausančių šilumos įrenginių bei pastato išorės atitvėrių (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) būklę ir priežiūrą. Pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas neatsako už Taisyklėse nustatytų pareigų vykdymą, kurios pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį tenka pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui;

67.2. kad už suvartotą šilumą šilumnešį būtų laiku sumokama pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą.

68. Pastato savininkas – šilumos vartotojas turi teisę:

68.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 16, 20, 21, 22, 23, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 57 punktai) nustatyta tvarka pats prižiūrėti arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį su juridiniu ar fiziniu asmeniu, turinčiu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatą šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai;

68.2. keisti, rekonstruoti arba atjungti savo šilumos įrenginius teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 34, 35 punktai) ir Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu tai nepažeidžia kitų pastatų savininkų – šilumos vartotojų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie jo pastato šilumos įrenginių teisių ir interesų;

68.3. reikalauti iš šilumos tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyti ar teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir Taisyklėse reglamentuoti šilumnešio parametrai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje;

68.4. gauti informaciją apie šilumos kainas, mokėjimų ir atsiskaitymo skaičiavimo tvarką mokėjimams apskaičiuoti panaudotus duomenis ir atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

68.5. pratęsti, informavęs šilumos tiekėją sąskaitos už šilumą apmokėjimo laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje, ši sąskaita buvo įteikta;

68.6. gauti informaciją apie šilumos, šilumnešio tiekimo apribojimus ir sustabdymus;

68.7. reikalauti atlyginti žalą patirtą dėl:

68.7.1. šilumos tiekėjo kaltės;

68.7.2. kito pastato savininko – šilumos vartotojo, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie jo pastato šilumos įrenginių, kaltės;

68.7.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo kaltės;

68.8. nutraukti ar riboti šilumos tiekimą kitiems šilumos vartotojams, kurių pastato šilumos įrenginiai prijungti prie jo pastato šilumos įrenginių tik Taisyklėse nustatyta tvarka;

68.9. reikalauti jo šilumos įrenginių bei apskaitos prietaisų, esančių kitų juridinių ar fizinių asmenų teritorijoje ir patalpose, tinkamos apsaugos ir atlyginti dėl jų kaltės jam padarytą žalą;

68.10. šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytomis sąlygomis gražinti kondensatą į šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklus;

68.11. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14 punktai) nustatyta tvarka sudaryti su šilumos tiekėju šilumos pirkimo–pardavimo sutartis.

69. Pastato savininkas – šilumos vartotojas privalo:

69.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 16, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka prižiūrėti pastato išorės atitvėres (langų, durų, sienų, stogo ir pan.), jam priklausančius šilumos įrenginius ir pats atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 16, 20, 21, 22, 23, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 57 punktai) nurodytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pareigas arba sudaryti sutartį su juridiniu ar fiziniu asmeniu, turinčiu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatą vykdyti šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklą, ir jam pavesti atlikti Taisyklėse nurodytas šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros pareigas;

69.2. laiku atsiskaityti už šilumą

69.3. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) reglamentuotus darbus bei šilumos tiekėjo ir savivaldybės institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktais jiems nustatyta kompetencija, nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą;

69.4. vykdyti šilumos tiekėjo operatyvinius-dispečerinius nurodymus dėl šilumos vartojimo;

69.5. laikytis šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytų šilumos vartojimo režimų;

69.6. neleisti viršnormių šilumnešio nuotėkių, o jiems atsiradus operatyviai informuoti šilumos tiekėją ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją bei imtis priemonių juos stabdyti;

69.7. užtikrinti, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 65 punktas), imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

69.8. pateikti šilumos tiekėjui šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais turimų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą, jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos arba jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip;

69.9. užtikrinti, kad naujai sumontuotus ar rekonstruotus pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 9–27, 79–94, 110–126 punktuose nustatyta tvarka;

69.10. suderinti su šilumos tiekėju pastato šilumos įrenginių laikino atjungimo sąlygas, kuriose turėtų būti numatyta, kaip kompensuoti šilumos tiekėjui nuostolius, patirtus dėl šilumos tiekimo nutraukimo, bei įrenginių stabdymo ir paleidimo išlaidas, jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu;

69.11. užtikrinti jo teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų bei atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą padarytą dėl netinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų;

69.12. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos įrenginių apsaugos reikalavimus;

69.13. leisti savo teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyse, jeigu tai nesusiję su avarijų likvidavimo darbais) šilumos tiekėjo bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos įrenginius ir atlikti priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus;

69.14. informuoti šilumos tiekėją šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka apie šilumos įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo jose nurodyto darbo režimo;

69.15. pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

69.16. užtikrinti tolygų visų pastato patalpų ir prijungtų kitų pastatų šildymą palaikant juose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekti į patalpas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytos temperatūros karštą vandenį;

69.17. siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šilumos įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos vartojimo reikalavimus;

69.18. imtis priemonių sumažinti žalą daromą dėl šilumos, šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo.

70. Pastato savininkas – šilumos vartotojas, pažeidęs Taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

71. Pastato savininko – šilumos vartotojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi šilumos tiekėjo ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę pastato savininko – šilumos vartotojo padarytą Taisyklių pažeidimą šilumos tiekėjo bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovai nurodo pastato savininkui – šilumos vartotojui pašalinti nustatytus pažeidimus. Pastato savininkui – šilumos vartotojui nesutikus su šilumos tiekėjo ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš pastato savininko – šilumos vartotojo ar jo įgalioto atstovo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas ar jo įgaliotas atstovas, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovai ar šilumos tiekėjo atstovai reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovai.

72. Nustatant pastato savininko – šilumos vartotojo padarytą Taisyklių pažeidimą jam gali atstovauti atsakingas už šilumos ūkį asmuo, šilumos tiekėjui – jo įgaliotas asmuo. Pastato savininko – šilumos vartotojo ar jo atstovo, dalyvavusio nustatant šilumos vartotojo padarytą Taisyklių pažeidimą, atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimą patvirtinantį aktą arba atsisakymas dalyvauti komisijos darbe, neatleidžia pastato savininko – šilumos vartotojo nuo atsakomybės.

 

VIII. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIŽIŪRĖTOJO ATSAKOMYBĖ, PAREIGOS IR TEISĖS

 

73. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas atsako už:

73.1. Taisyklėse, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8, 9, 16, 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka jam prižiūrėti pavestų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių būklę ir priežiūrą

73.2. Taisyklėse, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 51, 57 punktai), pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje nustatytą patalpų kokybišką šildymą ir tinkamos kokybės karšto vandens pristatymą šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams;

73.3. mokėjimų už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą teisingą apskaičiavimą

74.4. šilumos vartotojo patirtą žalą dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

74. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas privalo:

74.1. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) reglamentuotus darbus bei šilumos tiekėjo ir savivaldybės institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktais jiems nustatyta kompetencija, nurodymus ir nustatyta tvarka gauti Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas);

74.2. vykdyti šilumos tiekėjo operatyvinius dispečerinius nurodymus dėl šilumos įrenginių darbo režimo;

74.3. laikytis pastato savininko su šilumos tiekėju sudarytoje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų;

74.4. neleisti viršyti teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas) nustatytą šilumnešio nuotėkių dydį pastato šilumos įrenginiuose, o atsiradus juos operatyviai stabdyti;

74.5. užtikrinti, kad šildymo ir (ar) karšto vandens sistemose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas), imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

74.6. šalims sutarus, pateikti šilumos tiekėjui šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos arba jeigu šalys nesusitarė kitaip;

74.7. užtikrinti, kad šilumos vartotojų naujai sumontuotus ar rekonstruotus šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 9–27, 79–94, 110–126 punktuose nustatyta tvarka;

74.8. suderinti su šilumos tiekėju ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojais pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių laikino atjungimo sąlygas, jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu;

74.9. užtikrinti pastato savininko – šilumos vartotojo teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų ir atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl tinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų neužtikrinimo, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip;

74.10. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos tiekimo įrenginių apsaugos reikalavimus;

74.11. leisti pastato savininko – šilumos vartotojo teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje, išskyrus avarijų likvidavimo darbus) šilumos tiekėjo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir atlikti priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip;

74.12. informuoti šilumos tiekėją pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje nustatyta tvarka apie šilumos įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų;

74.13. pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos apie įvykusias pastato šildymo ir karšto vandens sistemos avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

74.14. užtikrinti tolygų visų pastato patalpų šildymą palaikant juose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į patalpas karšto vandens teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytą temperatūrą

74.15. siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šilumos įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos vartojimo reikalavimus;

74.16. imtis priemonių sumažinti žalą daromą dėl šilumos, šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

74.17. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) šilumos vartotojams atsiskaitymo dokumentus už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą

74.18. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 12, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytas šilumos įrenginių priežiūros sąlygas.

75. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas turi teisę:

75.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) reglamentuoti šilumnešio parametrai ties šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba arba kitoje šiose sutartyse nurodytoje vietoje;

75.2. gauti informaciją apie šilumos, šilumnešio tiekimo laikinus ribojimus ir nutraukimus;

75.3. reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl šilumos tiekėjo kaltės, kito pastato savininko – šilumos vartotojo, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie prižiūrimo pastato šilumos įrenginių, pastato savininko ir kitų patalpų savininko kaltės;

75.4. ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus apžiūrėti kitų patalpų savininkui priklausančių šilumos įrenginių būklę, kurie turi tiesioginę įtaką pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos darbui.

76. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, pažeidęs Taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

77. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi šilumos tiekėjo ir (ar) pastato savininko atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padarytą Taisyklių pažeidimą šilumos tiekėjo ir (ar) pastato savininko – šilumos vartotojo atstovai nurodo pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui pašalinti nustatytus pažeidimus. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui nesutikus su šilumos tiekėjo ir (ar) pastato savininko – šilumos vartotojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš pastato savininko – šilumos vartotojo ar jo įgalioto atstovo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas ar jo įgaliotas atstovas, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovai ir šilumos tiekėjo atstovai reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovai.

78. Nustatant pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padaryto pažeidimo faktą pastato savininkui gali atstovauti atsakingas už šilumos ūkį asmuo arba kitas įgaliotas asmuo, šilumos tiekėjui – jo įgaliotas asmuo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui – jo įgaliotas asmuo, kitų patalpų savininkui – šilumos vartotojui – jo įgaliotas asmuo. Bet kurio asmens, dalyvavusio nustatant Taisyklių pažeidimą atsisakymas pasirašyti pažeidimą patvirtinantį aktą arba atsisakymas dalyvauti komisijos darbe, neatleidžia pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo nuo atsakomybės.

 

IX. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ INICIATYVA

 

79. Pastato savininkas, pageidaujantis atjungti prijungtas prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos įrenginius ir keisti pastato šildymo būdą privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti. Prie šio prašymo pridedama:

79.1. savivaldybės įgaliotos institucijos išvada, kad kitas pasirinktas šildymo būdas, šilumnešis ar energijos rūšis atitinka ar neatitinka šilumos ūkio specialųjį planą

79.2. savivaldybės institucijos įgaliotos ar teisės aktu nustatytos kitos institucijos išvada, kad pastato šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų ir kitas pastato šildymo būdas nepadidina teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 17 ir 47 punktai) nustatyta tvarka apskaičiuotų vidutinių šilumos tiekimo sąnaudų likusiems sistemos šilumos vartotojams, arba šių sąnaudų skaičiuotė;

79.3. savivaldybės institucijos įgaliotos ar teisės aktų nustatytos kitos institucijos išvada, kad pastato šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų ir kitas pastato šildymo būdas nepadidina žalos aplinkai, arba šios žalos skaičiuotė;

79.4. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio juridinio asmens išduotos projektavimo sąlygos;

79.5. šilumos tiekėjo pažyma, kad dėl pakeisto pastato šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų namų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar atjungiamo namo šildymo ar karšto vandens sistemų, savininkų teisės ar teisėti interesai.

80. Jeigu dėl atjungimo bus pažeidžiami kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos perdavimo tinklų ar šildymo ir karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma prašymą suderinti su jais.

81. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pastato savininko – šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybės institucijoje išduoda atjungimo projektavimo sąlygų sąvadą arba motyvuotą atsisakymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą.

82. Jeigu pastato savininko – šilumos vartotojo pasirinkimas atitinka savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą jo prašymo įgyvendinimas nepadidina vidutinių šildymo sąnaudų kitiems sistemos šilumos vartotojams ir žalos aplinkai, apskaičiuotų vadovaujantis teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 17, 47 punktai) nuostatomis, savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko prašymą pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti iš jo projektavimo sąlygas.

83. Jeigu pastato savininko – šilumos vartotojo pasirinkimas neatitinka savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano arba jo prašymo įgyvendinimas padidintų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 17, 47 punktai) nustatytas vidutines šildymo sąnaudas, atsižvelgiant ir į žalą aplinkai, savivaldybės institucija gali teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 10 punktai) nustatyta tvarka atsisakyti išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pateikdama jam atsisakymo pagrindimą.

84. Individualaus ar dvibučio namo savininkai – buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, pageidaujantys atjungti prijungtas prie šilumos perdavimo tinklų pastato šildymo ar karšto vandens sistemas ir keisti pastato šildymo būdą turi teisę vienašališkai nutraukti šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, apie tai pranešę šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš mėnesį. Jeigu dėl individualaus namo atjungimo pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos ar karšto vandens įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma prašymą pateikti savivaldybės institucijai gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą darbams, užtikrinantiems kitų savininkų interesus, atlikti. Savivaldybės institucija, gavusi individualaus gyvenamojo namo savininko – buitinio šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo prašymą atsijungti prijungtas prie šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų pastato šildymo ar karšto vandens sistemas ir keisti pastato šildymo būdą ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos ar karšto vandens tiekėjui paraišką gauti iš jo projektavimo sąlygas.

85. Pastato savininkas, pageidaujantis atjungti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šildymo ar karšto vandens įrenginius, kada keičiama pastato paskirtis ir pastatas nebus šildomas (taip pat ir veiklos nutraukimo) arba kada numatoma pastatą nugriauti, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 31 punktai) nustatyta tvarka. Savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko prašymą ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti iš jo projektavimo sąlygas.

86. Šilumos tiekėjas, gavęs savivaldybės institucijos paraišką išduoti Taisyklių 82, 84 ir 85 punktuose nurodytas projektavimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškos įregistravimo priima sprendimą ir išduoda pastato šilumos įrenginių atjungimo projektavimo sąlygas (Taisyklių 4 priedas) arba pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti projektavimo sąlygas, jeigu tai prieštarauja savivaldybės tarybos patvirtintam šilumos ūkio specialiajam planui arba pastato savininkui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros, ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad pastato savininkas nevykdys savo prievolių pagal atjungimo projektavimo sąlygas, šilumos tiekėjui pareikalavus, šilumos vartotojas nepateikia visų būsimų prievolių pagal atjungimo projektavimo sąlygas tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia atsiskaitymo garantijų, arba šilumos įrenginių atjungimo projektavimo sąlygų negalima išduoti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, arba šilumos įrenginių atjungimo projektavimo sąlygų negalima išduoti kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

87. Pastato savininkas šilumos vartojimo įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus, išduotas projektavimo sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis.

88. Pastato savininkas, jeigu prie jo pastato šilumos perdavimo tinklų arba šildymo ir karšto vandens sistemų yra prijungtos kitų namų šildymo ir karšto vandens sistemos, gali atjungti savo šilumos įrenginius Taisyklių 89 punkte nurodyta tvarka, tik nepažeisdamas kitų pastatų savininkų – šilumos vartotojų teisių bei teisėtų interesų. Šių pastatų prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų schemos pakeitimai daromi vadovaujantis Taisyklių 9–17 arba 18–27 punktuose nurodyta tvarka.

89. Pastato savininkas – šilumos vartotojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį iki Taisyklių 87 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos tiekėjui apie numatomą atjungimą (šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą).

90. Baigęs Taisyklių 87 punkte nurodytus darbus, pastato savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti pastato šilumos įrenginių jungčių su šilumos perdavimo tinklais išardymo, kito pasirinkto šilumnešio ar energijos rūšies tiekimo ir (ar) kitų įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui ir kito pasirinkto šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjui.

91. Pastato šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant šilumos tiekėjo įgaliotam atstovui. Baigus pastato šilumos įrenginių atjungimo darbus, pastato savininkas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą ir susitarimą dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo.

92. Pastato šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 91 punkte nurodyto atjungimo akto ir susitarimo dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pasirašymo dienos, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

93. Pastato savininkas, kuris savo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos atjungia pažeisdamas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) ir Taisyklėse nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos vartotoju tol, kol atlieka Taisyklių 92 punkte nurodytus veiksmus.

94. Pastato savininkas, kuris savo šilumos įrenginius atjungia pažeisdamas Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

X. ATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

95. Šilumos tiekėjo patiektas šilumos vartotojui šilumos kiekis per ataskaitinį laikotarpį šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje nustatomas pagal įrengtų, vadovaujantis Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo aprašo (Taisyklių 12 priedas) nuostatomis, atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengiamų vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 12 punktai), rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu, vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytais būdais.

96. Šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

96.1. Atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis taikomas, kada šilumos vartotojai, teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse.

Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo ir karšto vandens sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį.

Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas pageidauja arba, vadovaujantis teisės aktuose ir Taisyklių 132–135 punktuose nustatyta tvarka, yra sudaręs karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju, šio įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, gali būti naudojami karštam vandeniui ruošti arba su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Skaičiavimams taikomas šilumos paskirstymo metodas, nustatantis, kaip įvadinio šilumos skaitiklio išmatuotas šilumos kiekis paskirstomas šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui ruošti (Taisyklių 13 priedas). Šiuo atveju pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį, nustatytą skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas), pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už šildymui, vėdinimui suvartotą šilumos kiekį, nustatytą skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas).

96.2. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio ir taikomas, kada šilumos vartotojai, teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju.

Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastato šildymui, vėdinimui šilumos kiekį.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir suvartotam pastato karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas, vadovaujantis teisės aktuose ir Taisyklių 132–135 punktuose nustatyta tvarka, yra sudaręs karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas).

96.3. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens šilumos skaitiklio taikomas, kada šilumos vartotojai, teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo – pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui ruošti ir kai negalima įrengti karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai) ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju.

Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastato šildymui, vėdinimui šilumos kiekį.

Karšto vandens šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens šilumos skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir suvartotam pastato karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas, vadovaujantis teisės aktuose ir Taisyklių 132–135 punktuose nustatyta tvarka, yra sudaręs karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūros palaikymui suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti matavimais arba skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas).

97. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir atsiskaitomojo šilumos kiekio apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas.

98. Kai pastatas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiau kaip vienam juridiniam asmeniui, patalpų savininkams – šilumos vartotojams ir kai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų šilumos įrenginiai nėra tiesiogiai sujungti su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, ir jie yra patalpų savininkai – šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas įrengiamas pastato įvado šilumnešio tiekimo ir gražinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių patalpų savininkų – šilumos vartotojų bendrojo naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su visais pastato šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Visas šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir tiekimo–vartojimo riboje, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas šilumos vartotojams pagal jų pasirinktą vieną iŠ Valstybinės kainų ir energetikos komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų. Šilumai paskirstyti patalpų savininkams – šilumos vartotojams gali būti naudojami ir statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengti šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, bet jų rodmenų ataskaitos naudojamos šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip. Šilumos paskirstymui gali būti naudojami tokie apskaitos prietaisai:

98.1. buitiniai karšto vandens skaitikliai;

98.2. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

98.3. buitiniai šilumos skaitikliai;

98.4. buitiniai šilumnešio skaitikliai.

99. Kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, savininkų pasirinkimu jie gali būti šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

99.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir gražinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų bendrojo naudojimo šilumos įrenginiais;

99.2. pastato kitų patalpų įvadų šilumnešio tiekimo ir gražinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų autonominiais patalpų šilumos įrenginiais;

99.3. šiose vietose nustatomos tiekimo–vartojimo ribos, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su pastato visais šilumos vartotojais nenustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos;

99.4. visas šilumos kiekis, suvartotas pastato bendrojo naudojimo šilumos įrenginiuose, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, įrengto pastato įvade, rodmenų ataskaitas, paskirstomas šilumos vartotojams pagal jų pasirinktą vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų;

99.5. šilumai paskirstyti gali būti naudojami ir kiti Taisyklių 98 punkte nurodyti prietaisai.

100. Taisyklių 96, 97 ir 99 punktuose nurodytus atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) šilumnešio kiekio apskaitos prietaisus šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos tiekėjas.

101. Taisyklių 98 punkte nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (išskyrus buitinius karšto vandens skaitiklius, kuriuos teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia karšto vandens tiekėjas arba geriamojo vandens tiekėjas) savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos vartotojas, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip, išskyrus atvejus, kai kitokią šių prietaisų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

102. Pastato visų šilumos vartotojų prašymu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyta tvarka neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus gali įsigyti, įrengti ir prižiūrėti šilumos tiekėjas, jeigu pagal šilumos vartotojų pasirinktą vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų šiluma šilumos vartotojams paskirstoma pagal šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijas. Šiuo atveju neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir priežiūros sąnaudas apmoka šilumos vartotojas.

103. Pastato savininkui arba patalpos savininkui priklausantys atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai perduodami (parduodami) šilumos tiekėjo nuosavybei, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

104. Šilumos kiekiui matuoti, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai pripažįstami tik įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jie turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas. Matavimo priemonės, naudojamos šilumos apskaitai vykdyti, turi atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus.

105. Draudžiama naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis, jeigu:

105.1. sugadintas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementas taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas, korpusas, varžos termometrai, termoporų jungtys ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita);

105.2. siekiant sumažinti apskaitomos šilumos kiekį arba skaitiklio rodmenis, suklastotos atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) šilumos tiekėjo uždėtos plombos, kitaip paveikiamas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis; specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi; apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita);

105.3. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas, pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą

105.4. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas dirba už gamintojo nustatytų minimalių ar maksimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.

106. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui ir (ar) patalpų savininkui, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ar neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 104 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 105.3 ir 105.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 105.1 ir 105.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, šilumos vartotojo suvartotos šilumos kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 13, 14, 15 punktai) ir Taisyklių 13 priede nustatyta tvarka.

107. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui ir (ar) patalpų savininkui, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 104 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 105.3 ir 105.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 105.1 ir 105.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, pastate suvartotos šilumos kiekiai patalpų savininkams – šilumos vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir Taisyklių 13 priede nustatyta tvarka, netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijoms nustatyti.

108. Šilumos tiekėjui priklausančių, bet įrengtų pastato savininko arba patalpų savininko patalpose atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų apsaugą užtikrina šių patalpų savininkas. Tyčinio sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto šilumos vartojimo atveju atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis įstatymų nustatyta tvarka.

109. Pastato, ar kitų patalpų savininkų patirta žala, jeigu šilumos tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų atsiskaitomųjų šilumos ar karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už šilumą ar karštą vandenį, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

 

XI. ŠILUMOS PUNKTŲ MODERNIZAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

110. Pastato savininkas, pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, kai keičiama punkto šilumos galia bei prijungimo schema, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti Taisyklių 18–27 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka.

111. Pastato savininkas, pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, kai nekeičiama punkto šilumos galia bei prijungimo schema, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti Taisyklių 119–126 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka.

112. Šilumos tiekėjas, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos modernizavimo, grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir karšto vandens tiekimo tinklų likvidavimo darbus, turi įrengti modernizuojamos šilumos tiekimo sistemos reikalavimus atitinkančius šilumos punktus arba šilumos gamybos ir (ar) perdavimo įrenginius šilumos vartotojų pastatuose (esamo šilumos punkto patalpose) ir darbus atlikti Taisyklių 119–126 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

113. Šilumos tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti skirtas tik jo tiekiamos šilumos ir šilumnešio pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje sutartiniams parametrams reguliuoti, iš likviduojamų grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir tinklų tiektam karštam vandeniui ruošti jo įrengto šilumos punkto šilumos įrenginiuose ir jo parametrams pastato šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje reguliuoti. Įrengtas šilumos punktas turi būti jungiamas prie esamo pastato šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių, nepažeidžiant pagal paskirtį jų veikimo savybių.

114. Pastato savininko prašymu ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka priimtu sprendimu Taisyklių 113 punkte nurodytu būdu tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti jungiamas prie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų ir skirtas šilumai, šilumnešiui bei karštam vandeniui tiekti ir parametrams reguliuoti šiose sistemose. Tokiu atveju seno šilumos punkto likvidavimo klausimus sprendžia pastato savininkas, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

115. Jeigu dėl darbų, modernizuojant pastato šilumos punktą pažeidžiamos kito pastato, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, savininko teisės ar teisėti interesai, privaloma įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3 punktai) nurodytus reikalavimus.

116. Taisyklių 113 punkte nurodytu atveju įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri šilumos tiekėjas, o pastato esamą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 5, 16 punktai), jeigu šalys nesusitarė kitaip.

117. Taisyklių 110 ir 111 punktuose nurodytais atvejais įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas vadovaudamasis Taisyklėmis ir teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 16, 21 punktai) nustatyta tvarka, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

118. Taisyklių 113 ir 114 punktuose nurodytais atvejais šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo santykiai įrengiant, prižiūrint ir apsaugant šilumos punktą reglamentuojami Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 21, 57, 65 punktai) nustatyta tvarka, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

XII. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ REMONTAS

 

119. Pastato savininkas, pageidaujantis remontuoti (keisti susidėvėjusius įrenginius tokiais pat ar juos atitinkančiais kitais) prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos įrenginius ar jų dalis, šilumos punktus, nekeičiant remontuojamos sistemos šilumos galios arba jos prijungimo schemos, privalo informuoti šilumos tiekėją apie darbų apimtis ir jiems atlikti numatytą laiką.

120. Modernizuojant šilumos punktą jeigu atliekami darbai atitinka Taisyklių 119 punkto reikalavimus, iš šilumos tiekėjo privaloma gauti modernizavimo projektavimo sąlygas.

121. Šilumos punkto modernizavimo darbai atliekami pagal šilumos tiekėjo išduotas projektavimo sąlygas ir su juo suderintą projektą.

122. Pastato savininkas atsako už keičiamų įrenginių kokybę ir jų atitiktį projektavimo charakteristikoms.

123. Jeigu dėl remonto pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, punktai) nurodytus reikalavimus ir gauti tų asmenų raštišką sutikimą.

124. Pastato savininkas šilumos įrenginius remontuoja ir visus kitus numatytus darbus atlieka savo lėšomis, išskyrus Taisyklių 112 punkte nurodytą atvejį, kada darbus atlieka šilumos tiekėjas, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

125. Baigęs remonto darbus, pastato savininkas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą kad remonto darbai bei reikalingi bandymai atlikti ir suremontuoti šilumos įrenginiai atitinka projektą ir jo kopiją pateikti šilumos tiekėjui.

126. Pastato savininkai, kurie savo šilumos įrenginius remontuoja pažeisdami Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

III. JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS (IŠSKYRUS DAUGIABUČIUS NAMUS) KARŠTO VANDENS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

127. Taisyklių III skyrius reglamentuoja pastato savininkų – karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjo, geriamojo vandens tiekėjo, šilumos tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo bei kitų ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, tiesiogiai susijusius su šilumos ar kitos energijos bei geriamojo vandens tiekimu karštam vandeniui ruošti, karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu pastatuose (išskyrus daugiabučius namus).

Taisyklių III skyrius taikomas, tik kai pastato savininkas – karšto vandens vartotojas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 15 ir 48 punktai) nustatyta tvarka pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą su karšto vandens tiekėju ir sudaro su karšto vandens tiekėju karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

128. Taisyklių III skyrius taikomas, iki pastato savininkas – karšto vandens vartotojas pasirenka kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo, jeigu iki Taisyklių įsigaliojimo teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 15 ir 48 punktai) nustatyta tvarka buvo taikomas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas, taip:

128.1. pastatuose, kuriuose šilumos tiekėjas iš geriamojo vandens tiekėjo pagal geriamojo vandens skaitiklio rodmenų ataskaitas ir galiojančias sutartis perka geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti visam pastatui, ir pagal galiojančias šilumos ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis karšto vandens vartotojui parduoda šilumą šildymui, karšto vandens temperatūros palaikymui ir karštą vandenį, iki karšto vandens vartotojas pasirenka kitą karšto vandens tiekėją arba kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą galioja esami šilumos tiekėjų ir geriamojo vandens tiekėjų bei šilumos tiekėjų ir karšto vandens vartotojų sutartiniai santykiai.

128.2. Taisyklių 128.1 punkte nurodytu atveju arba karšto vandens vartotojui karšto vandens tiekėju pasirinkus šilumos tiekėją atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai įrengiami Taisyklių 147.2 arba 147.3 punkte nustatyta tvarka, jeigu karštas vanduo tiekiamas iš grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir jeigu karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

II. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ MODERNIZAVIMAS, REMONTAS, REKONSTRAVIMAS, ATJUNGIMAS IR (AR) PRIJUNGIMAS PRIE ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS PERDAVIMO TINKLŲ BEI KARŠTO VANDENS VARTOJIMAS

 

129. Pastato karšto vandens įrenginių modernizavimas, remontas, rekonstravimas, atjungimas ir (ar) prijungimas prie šilumos ir (ar) karšto vandens perdavimo tinklų atliekamas vadovaujantis Taisyklių 9–27, 79–94, 110–126 punktuose nustatyta tvarka taip:

129.1. pastatų, kuriuose buvo atliekami Taisyklių 9–27, 79–94, 110–126 punktuose nurodyti darbai, savininkai ar jų įgalioti atstovai apie sprendimą pradėti vartoti karštą vandenį praneša karšto vandens tiekėjui karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse nurodytu būdu ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

129.2. karšto vandens tiekėjas tikrina, ar pastato karšto vandens įrenginiai atitinka išduotas projektavimo sąlygas, išduoda karšto vandens įrenginių atitikties projektavimo sąlygoms patikrinimo aktą-pažymą ir ją pateikia Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos;

129.3. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos tikrina, ar pastato karšto vandens įrenginiai atitinka statinio projektą (ar jo dalį) ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus, ir išduoda karšto vandens įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą

129.4. karšto vandens tiekėjo bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos aktuose-pažymose įrašyti nurodymai pašalinti trūkumus pastato savininkui yra privalomi;

129.5. neatitinkantys išduotų projektavimo sąlygų, statinio projekto (ar jo dalies) ar teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 12, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimų pastato karšto vandens įrenginiai prie karšto vandens tiekimo įrenginių nejungiami tol, kol pastato savininkas nepašalina karšto vandens tiekėjo bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos aktuose-pažymose nurodymų trūkumų;

129.6. pastato nauji arba rekonstruoti karšto vandens įrenginiai prijungiami prie karšto vandens tiekimo įrenginių arba pastato karšto vandens sistemos, kai pastato savininkas pateikia karšto vandens tiekėjui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotų karšto vandens įrenginių techninės būklės patikrinimo akto-pažymos bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka įforminto naujai sumontuotų ar rekonstruotų karšto vandens įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti akto kopijas ir yra sudaryta karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis;

129.7. pastato karšto vandens įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti derinimo bei statinių vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu karšto vandens tiekėjas, esant techninėms galimybėms, gali prijungti pastato karšto vandens vartojimo įrenginius prie karšto vandens tiekimo įrenginių pagal pastato savininko arba pastato statybos rangovo prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos karšto vandens įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma, kad sumontuoti, rekonstruoti karšto vandens įrenginiai atitinka statinio projektą (ar jo dalį) bei teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus. Karštas vanduo gali būti pradėtas tiekti tik įrengus karšto vandens (šilumos ir geriamojo vandens) apskaitą ir sudarius su karšto vandens tiekėju karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu šioje sutartyje nenustatyta kitaip. Suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis.

 

III. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

130. Karšto vandens tiekėjo, pastato savininko bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio teisės, pareigos, atsakomybė nustatomos sutartimis:

130.1. karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartimi;

130.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartimi.

131. Draudžiama tiekti arba vartoti karštą vandenį kitaip negu pagal galiojančią karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

132. Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis, vadovaujantis Taisyklių 11 priedo nuostatomis, sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir pastato savininko – karšto vandens vartotojo taip:

132.1. su pastato savininku – karšto vandens vartotoju sudaroma terminuota karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis. Jeigu karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nėra nurodyta kitaip, nė vienai sutarties šaliai iki termino pabaigos nepareiškus apie sutarties nutraukimą pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą ši karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis;

132.2. karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis karšto vandens tiekėjai, esant pastato savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su pastato savininkais, bet ir su pastato nuomininkais. Prieš sudarant karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis su pastato nuomininku, karšto vandens tiekėjui turi būti pateikti pastato savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis pastato savininko turtu patvirtinantys dokumentai. Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartys su pastato nuomininkais sudaromos pastato savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai karšto vandens tiekėjas ir pastato nuomininkas susitaria, esant raštiškam pastato savininko sutikimui, pratęsti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą sutartį;

132.3. karšto vandens tiekėjai gali atsisakyti sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį su pastato savininku arba pastato nuomininku – karšto vandens vartotoju tik Taisyklių 132.4 punkte nurodytais atvejais;

132.4. karšto vandens tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens vartotoju, jeigu karšto vandens vartotojas yra skolingas už suvartotą karštą vandenį, karšto vandens vartotojui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad karšto vandens vartotojas nevykdys savo prievolių pagal sudarytą karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį ir, karšto vandens tiekėjui pareikalavus, karšto vandens vartotojas nepateikia visų būsimų prievolių pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia atsiskaitymo garantijų arba jeigu karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties negalima sudaryti dėl nuo karšto vandens tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;

132.5. karšto vandens tiekėju gali būti šilumos tiekėjas, nepriklausomas šilumos gamintojas, karšto vandens gamintojas, kitos energijos (elektros, dujų) tiekėjas arba vartotojas, kurio nuosavybės teise priklausantys energijos karštam vandeniui ruošti tiekimo ir (arba) karšto vandens ruošimo įrenginiai yra sujungti su pastato savininko – karšto vandens vartotojo karšto vandens ruošimo įrenginiais ir (ar) pastato karšto vandens sistema arba juridinis asmuo, perkantis iŠ energijos (šilumos, dujų, elektros ir geriamojo vandens) tiekėjų energiją geriamajam vandeniui sušildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytos karšto vandens temperatūros bei geriamąjį vandenį ir karšto vandens vartotojui tiekia (pristato ir parduoda) karštą vandenį.

133. Jeigu prie pastato savininkui nuosavybės teise priklausančių karšto vandens įrenginių yra prijungti kito pastato ar kitų pastatų karšto vandens įrenginiai, Taisyklių 132 punkte nustatyta tvarka sudaroma daugiašalė karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis tarp karšto vandens tiekėjo bei karšto vandens įrenginių savininko ir visų kitų pastatų savininkų – karšto vandens vartotojų. Šiuo atveju, jeigu kitas pastatas (ar kiti pastatai) yra daugiabutis namas, su jo butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais karšto vandens vartotojais sudaromos karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys Taisyklių 293–305 punktuose nustatyta tvarka.

134. Neatskiriama karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties dalis yra Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (Taisyklių 3 priedas).

135. Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 11 priedas).

136. Karšto vandens tiekėjas pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato savininkui – karšto vandens vartotojui kompleksinį produktą – karštą vandenį, kurį sudaro geriamasis šaltas vanduo ir šiluma jam sušildyti iki teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti.

137. Karšto vandens tiekėjas pats gamina ir tiekia karštą vandenį arba perka šilumą karštam vandeniui ruošti iš šilumos tiekėjo ir geriamąjį šaltą vandenį iš šalto vandens tiekėjo ir tiekia karštą vandenį pastato savininkui – karšto vandens vartotojui.

 

IV. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

 

138. Karšto vandens tiekėjas privalo:

138.1. pastato savininko – karšto vandens vartotojo prašymu sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15 punktai) nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu karšto vandens vartotojo karšto vandens įrenginiai Taisyklių 129 punkte nustatyta tvarka yra prijungti prie karšto vandens tiekėjo nuosavybės teise priklausančių karšto vandens tiekimo įrenginių;

138.2. karšto vandens vartotojo prašymu teikti kitas Taisyklėse nurodytas paslaugas;

138.3. karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir parametrais nenutrūkstamai tiekti karšto vandens vartotojams karštą vandenį;

138.4. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 51 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) karšto vandens vartotojams mokėjimų už karštą vandenį dokumentus;

138.5. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo karšto vandens gamybos ir perdavimo įrenginius;

138.6. pateikti savivaldybės institucijai karšto vandens tiekimo įrenginių profilaktinio remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas karšto vandens tiekimas karšto vandens vartotojams, grafikus;

138.7. informuoti karšto vandens vartotojus apie karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo dėl įrenginių profilaktinio remonto ir bandymų laiką bei trukmę;

138.8. pagal pastato savininko paraišką leisti prijungti prie veikiančių karšto vandens tiekimo įrenginių Taisyklių 129.6 ar 129.7 punkte nustatyta tvarka sumontuotus naujų ar rekonstruotų pastatų karšto vandens įrenginius ir pradėti tiekti karštą vandenį, jeigu tuo nenutraukiamas karšto vandens tiekimas kitiems vartotojams;

138.9. sudaryti karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir su pastatų savininkais – karšto vandens vartotojais, kuriems karštas vanduo turi būti tiekiamas nenutrūkstamai;

138.10. užtikrinti karšto vandens įrenginių, statinių, kurie yra tiekėjo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą

138.11. palaikyti statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytus ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 12, 13, 14, 15, 24, 26, 29, 28, 45 punktai) nustatytus karšto vandens parametrus karšto vandens paėmimo (vartojimo) vietoje;

138.12. nustatyta tvarka pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su karšto vandens tiekimo įrenginiais;

138.13. pastato savininko – karšto vandens vartotojo pretenziją dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą informuoti karšto vandens vartotoją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gavimo dienos;

138.14. įrengti ir prižiūrėti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 26, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje arba karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytoje vietoje atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus.

139. Karšto vandens tiekėjas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

139.1. karšto vandens parametrų nukrypimus daugiau, nei nustatyta karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje, geriamojo vandens kokybę, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės ir jeigu pastato savininkas – karšto vandens vartotojas patyrė tiesioginius nuostolius. Tokiu atveju už suvartotą karštą vandenį karšto vandens vartotojas atlygina karšto vandens tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

139.2. nepatiektą karštą vandenį, išskyrus Taisyklių 140, 339–351 punktuose nurodytus atvejus. Tokiu atveju karšto vandens tiekėjas atlygina karšto vandens vartotojui patirtus tiesioginius nuostolius įstatymų nustatyta tvarka, jei šalys nesusitarė kitaip;

139.3. karšto vandens vartotojo patirtą žalą dėl tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

140. Karšto vandens tiekėjas neatsako už karšto vandens tiekimo nutraukimą apribojimą taip pat už karšto vandens parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

140.1. stichinių nelaimių ar kitų nenugalimos jėgos aplinkybių;

140.2. pastato savininko – karšto vandens vartotojo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų;

140.3. Taisyklių 339–351 punktuose išvardytų karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežasčių;

140.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ar savivaldybės institucijos priimto sprendimo sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą.

141. Karšto vandens tiekėjas turi teisę:

141.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti pastato savininkui – karšto vandens vartotojui priklausančių karšto vandens įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką karšto vandens tiekimo įrenginių darbui bei jo tiekimo kitiems karšto vandens vartotojams režimui, būklę;

141.2. sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą tik Taisyklėse nustatyta tvarka;

141.3. reikalauti, kad šilumos tiekėjas ir geriamojo šalto vandens tiekėjas šilumos ir geriamojo vandens pirkimo–pardavimo vietose ir (ar) tiekimo–vartojimo ribose atitinkamai užtikrintų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 14, 15, 24, 26, 28, 29, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje bei geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą šilumos, šilumnešio ir geriamojo vandens kokybę.

142. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas arba karšto vandens parametrus registruojančių matavimo prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra, pagal karšto vandens tiekėjo operatyvinių duomenų techninių registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

143. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės nepatiekto karšto vandens kiekis nustatomas pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje ar ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas.

144. Jeigu nėra atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų arba karšto vandens parametrus registruojančių matavimo prietaisų, karšto vandens tiekėjo kaltę dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo bei nepatiektą karšto vandens kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš pastato savininko ar kitų jo įgaliotų atstovų, šilumos ir (ar) geriamojo šalto vandens tiekėjų ir karšto vandens tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato nepatiektą karšto vandens kiekį ir surašo aktą. Jeigu pastato savininko ar vienas iš šilumos ir (ar) geriamojo šalto vandens tiekėjų ir karšto vandens tiekėjo atstovų reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovai.

145. Karšto vandens tiekėjas, pažeidęs Taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

146. Karšto vandens tiekėjo patiektas karšto vandens vartotojui karšto vandens (šilumos ir vandens) kiekis per ataskaitinį laikotarpį karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje nustatomas pagal įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų (Taisyklių 12 priedas) rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu (Taisyklių 13 priedas), vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytais būdais.

147. Karšto vandens apskaitai naudojamos tokie matavimo priemonių komplektai:

147.1. Matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio ir geriamojo vandens skaitiklio, taikomas, kada karšto vandens vartotojas teisės aktuose nustatyta tvarka karšto vandens tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje su karšto vandens tiekėju.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir suvartotam pastato karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūros palaikymui suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas).

Geriamojo vandens skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia geriamojo vandens tiekėjas. Geriamojo vandens skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir pastato karšto vandens sistemoje suvartotam geriamojo vandens kiekiui išmatuoti. Pagal geriamojo vandens skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį.

Pagal Taisyklių 147.1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų matavimo priemonių komplekto rodmenis karšto vandens vartotojas atsiskaito su karšto vandens tiekėju už suvartotą karšto vandens kiekį, vadovaudamasis teisės aktuose ir karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka;

147.2. Matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir geriamojo vandens skaitiklio, taikomas, kada karšto vandens vartotojas teisės aktuose nustatyta tvarka geriamojo vandens tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir šilumos karštam vandeniui ruošti tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse su karšto vandens tiekėju.

Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo ir karšto vandens sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, naudojami karštam vandeniui ruošti arba su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūros palaikymui patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį, nustatytą skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas).

Geriamojo vandens skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia geriamojo vandens tiekėjas. Geriamojo vandens skaitiklis naudojamas karšto vandens ruošimui patiektam ir pastato karšto vandens sistemoje suvartotam geriamojo vandens kiekiui išmatuoti. Pagal geriamojo vandens skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karšto vandens ruošimui suvartotą geriamąjį vandenį.

Pagal Taisyklių 147.2 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų matavimo priemonių komplekto rodmenis karšto vandens vartotojas atsiskaito su karšto vandens tiekėju už suvartotą karšto vandens kiekį, vadovaudamasis teisės aktuose ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka, skaičiavimais nustačius (Taisyklių 13 priedas), koks karšto vandens (šilumos ir geriamojo vandens) kiekis tenka karšto vandens vartotojui;

147.3. Matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš karšto vandens šilumos skaitiklio ir karšto vandens skaitiklio, taikomas, kada karšto vandens vartotojas karšto vandens pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje su karšto vandens tiekėju.

Karšto vandens šilumos skaitiklį, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens šilumos skaitiklis naudojamas po karšto vandens ruošimo įrenginio patiektam ir su karštu vandeniu suvartotam šilumos kiekiui išmatuoti arba, jeigu yra tokios prietaiso galimybės, su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūros palaikymui suvartotiems šilumos kiekiams išmatuoti. Karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūros palaikymui suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Karšto vandens šilumos skaitikliai naudojami, kai karštas vanduo į pastatą tiekiamas iš grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių karšto vandens perdavimo tinklais arba kai karštam vandeniui ruošti suvartotos šilumos kiekio negalima išmatuoti karšto vandens ruošimo šilumos skaitikliu (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai). Pagal karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Karšto vandens skaitiklį, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens skaitiklis naudojamas po karšto vandens ruošimo įrenginio patiektam ir su karštu vandeniu suvartotam geriamojo vandens kiekiui išmatuoti. Pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį.

Pagal Taisyklių 147.3 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų matavimo priemonių komplekto rodmenis karšto vandens vartotojas atsiskaito su karšto vandens tiekėju už suvartotą karšto vandens kiekį, vadovaudamasis teisės aktuose ir karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka.

148. Atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai įrengiami karštam vandeniui ruošti naudojamos energijos (šilumos, elektros, dujų ir geriamojo vandens) pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje arba Taisyklių 147.3 punkte nurodytu atveju karšto vandens tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su karšto vandens vartotojo karšto vandens įrenginiais, šioje vietoje nustatoma karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba. Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartimis gali būti nustatytos kitos karšto vandens tiekimo–vartojimo ribos.

149. Kai pastatas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiau kaip vienam juridiniam asmeniui, patalpų savininkams – karšto vandens vartotojams, ir patalpų savininkai yra karšto vandens vartotojai, su kuriais karšto vandens tiekėjas sudaro karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai įrengiami pastato įvade Taisyklių 148 punkte nustatyta tvarka. Šioje vietoje nustatoma karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba. Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse su visais pastato karšto vandens vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Visas karšto vandens (šilumos ir vandens) kiekis, nustatytas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje, pagal atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas priskiriamas patalpų savininkams – karšto vandens vartotojams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 12, 14, 15, 27, 28, 29, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir visų patalpų savininkų – karšto vandens vartotojų bendru sutarimu karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka. Karštam vandeniui paskirstyti patalpų savininkams – karšto vandens vartotojams gali būti naudojami patalpose statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengti karšto vandens šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai, jų rodmenų ataskaitos naudojamos karšto vandens šilumos ir (ar) vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių sutarimu karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip. Nesutarus karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse su karšto vandens tiekėju dėl šių matavimo prietaisų priežiūros, už jų techninę ir metrologinę priežiūrą atsako patalpų savininkas. Karšto vandens šilumos ir (ar) vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti gali būti naudojami tokie matavimo prietaisai:

149.1. buitiniai karšto vandens skaitikliai;

149.2. buitiniai šilumos skaitikliai;

149.3. buitiniai šilumnešio skaitikliai;

149.4. buitiniai kompleksiniai karšto vandens šilumos skaitikliai.

150. Pastato savininkui arba patalpos savininkui priklausantys atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai perduodami (parduodami) tiekėjų nuosavybei, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

151. Šilumos ir geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti kiekiams matuoti, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai pripažįstami tik įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jie turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas. Matavimo priemonės, naudojamos karšto vandens apskaitai vykdyti, turi atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus.

152. Draudžiama naudotis atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenimis, jeigu:

152.1. sugadintas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementas taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas, korpusas, varžos termometrai, termoporų jungtys ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita);

152.2. siekiant sumažinti apskaitomos šilumos, geriamojo vandens ir (ar) karšto vandens kiekį arba skaitiklio rodmenis, suklastotos atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) karšto vandens tiekėjo uždėtos plombos, kitaip paveikiamas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis; specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi; apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita);

152.3. atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas, pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą;

152.4. atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas dirba už gamintojo nustatytų minimalių ar maksimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.

153. Karšto vandens tiekėjui ar pastato savininkui ir (ar) patalpų savininkui, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 151 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 152.3 ir 152.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 152.1 ir 152.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, suvartotos šilumos, geriamojo vandens ir (ar) karšto vandens kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir Taisyklių 13 priede nustatyta tvarka.

154. Karšto vandens tiekėjui ar pastato savininkui ir (ar) patalpų savininkui, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius neatsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 151 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 152.3 ir 152.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 152.1 ir 152.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis neatsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, suvartotos šilumos, geriamojo vandens ir (ar) karšto vandens kiekiai karšto vandens vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir Taisyklių 13 priede nustatyta tvarka, netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijoms nustatyti.

155. Šilumos, geriamojo vandens ar karšto vandens tiekėjams priklausančių, bet įrengtų pastato savininko ir kitų patalpų savininko patalpose atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos, geriamojo vandens ar karšto vandens apskaitos prietaisų apsaugą užtikrina šių patalpų savininkas.

156. Tyčinio sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto karšto vandens vartojimo atveju atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal šilumos, geriamojo vandens ar karšto vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis teisės aktuose nustatyta tvarka.

157. Pastato ar kitų patalpų savininkų patirtą žalą jeigu šilumos, geriamojo vandens ar karšto vandens tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už karštą vandenį, kaltoji šalis atlygina teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

IV. ŠILUMOS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

158. Taisyklių IV skyrius reglamentuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų ir šilumos tiekėjo, geriamojo vandens tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo, pastato Valdytojo (Administratoriaus) bei kitų ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, tiesiogiai susijusius su šilumos tiekimu (pristatymu ir pardavimu) ir vartojimu pastato šilumos įrenginiuose, butams ar kitoms patalpoms, įskaitant bendrojo naudojimo patalpas, šildyti, vėdinti, geriamojo šalto vandens pašildymui iki teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūros palaikymui, taip pat geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti tiekimu ir vartojimu.

159. Taisyklių IV skyrius taikomas šilumos tiekimo ir šilumos vartojimo daugiabučių namų šildymo sistemose atvejams, nepriklausomai nuo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo.

160. Taisyklių IV skyrius taikomas šilumos tiekimo ir šilumos vartojimo daugiabučių namų karšto vandens sistemose atvejams, kai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai karšto vandens vartotojai teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 15 ir 48 punktai) nustatyta tvarka pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo.

161. Taisyklių IV skyrius taikomas šilumos tiekimo ir šilumos vartojimo daugiabučių namų karšto vandens sistemose atvejams, iki buitiniai karšto vandens vartotojai pasirenka kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, jeigu iki Taisyklių įsigaliojimo teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 15 ir 48 punktai) nustatyta tvarka buvo taikomas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas be karšto vandens tiekėjo.

162. Daugiabučiuose namuose, šilumos tiekėjas pagal galiojančias šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis parduoda buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams šilumą šildymui, karšto vandens temperatūros palaikymui ir geriamojo vandens pašildymui iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytos karšto vandens temperatūros, iki buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai daugiabučiuose namuose teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) ir Taisyklių nustatyta tvarka pasirenka karšto vandens tiekėją arba kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

 

II. DAUGIABUČIO NAMO (VISO PASTATO) ŠILUMOS ĮRENGINIŲ MODERNIZAVIMAS, REMONTAS, REKONSTRAVIMAS, ATJUNGIMAS IR (AR) PRIJUNGIMAS PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ

 

163. Daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimas, remontas, rekonstravimas, atjungimas ir (ar) prijungimas prie šilumos perdavimo tinklų atliekamas vadovaujantis Taisyklių 9–27, 79–94, 110–126 punktuose nustatyta tvarka. Taisyklių 9–27, 79–94, 110–126 punktuose nurodytas pastato savininko funkcijas vykdo ir darbus organizuoja Valdytojas arba Administratorius.

164. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimai dėl daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimo, remonto, rekonstravimo, atjungimo ir (ar) prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų priimami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka.

 

III. DAUGIABUČIO NAMO BUTO IR KITŲ PATALPŲ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ AR PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS

 

165. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas, pageidaujantis prijungti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šilumos įrenginių, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti.

166. Savivaldybės institucija, gavusi daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko prašymą prijungti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šilumos įrenginių, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką (Taisyklių 4 priedas) gauti iš jo projektavimo sąlygas.

167. Projektavimo sąlygų sąvado išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4, 31 punktai).

168. Jeigu pastato, buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemos įrengiamos keliais tarpsniais, pastato Valdytojas (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų savininkas projektavimo sąlygų sąvadą turi gauti kiekvienam statybos tarpsniui atskirai.

169. Šilumos tiekėjas, gavęs iš savivaldybės institucijos Taisyklių 166 punkte nurodytą paraišką ne vėliau kaip per dešimt dienų išduoda projektavimo sąlygas (Taisyklių 5 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus arba savivaldybės institucijai pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti pastato buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių prijungimo projektavimo sąlygas, jeigu tai prieštarauja savivaldybės tarybos patvirtintam šilumos ūkio specialiajam planui arba, jeigu pastato Valdytojui (Administratoriui) arba patalpų savininkams pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad pastato Valdytojas (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų savininkas nevykdys savo prievolių pagal prijungimo projektavimo sąlygas, šilumos tiekėjui pareikalavus, pastato Valdytojas (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų savininkas nepateikia visų būsimų prievolių pagal prijungimo projektavimo sąlygas tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia atsiskaitymo garantijų arba jeigu pastato buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių prijungimo projektavimo sąlygų negalima išduoti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių arba jeigu pastato buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių prijungimo projektavimo sąlygų negalima išduoti kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

170. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių projektavimo, montavimo bei susijusius pastato šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimo bei jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus, išduotas prijungimo projektavimo sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis.

171. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas, baigęs buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių montavimo bei susijusius pastato šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimo ir prijungimo darbus, privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 34 punktas) nustatyta tvarka gauti buto šilumos įrenginių bei rekonstruotos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.

172. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti nuo prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų datos.

173. Daugiabučio namo buitinio šilumos vartotojo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų datos, jeigu šalių sutarimu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

174. Valdytojas (Administratorius) arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos įrenginius prijungia pažeisdami Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ, PRIJUNGTŲ PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ AR PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS, REKONSTRAVIMAS

 

175. Buto ar kitų patalpų savininkas arba butų bei kitų patalpų savininkams teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priėmus sprendimą daugiabučio namo Valdytojas (Administratorius), pageidaujantys rekonstruoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šilumos įrenginių buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius ir jeigu keičiama rekonstruojamų įrenginių šilumos galia, pralaidumas arba prijungimo schema, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti.

176. Savivaldybės institucija, gavusi daugiabučio namo Valdytojo (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų savininko prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius, ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti iš jo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo sąlygas.

177. Rekonstravimo projektavimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4, 31 punktai).

178. Jeigu pastato, buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai rekonstruojami keliais tarpsniais, pastato Valdytojas (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų savininkas turi gauti rekonstravimo projektavimo sąlygas kiekvienam tarpsniui atskirai.

179. Šilumos tiekėjas, gavęs iš savivaldybės institucijos Taisyklių 176 punkte nurodytas paraiškas, ne vėliau kaip per dešimt dienų išduoda šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo sąlygas (Taisyklių 5 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus, arba savivaldybės institucijai pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti pastato buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo sąlygas, jeigu tai prieštarauja savivaldybės tarybos patvirtintam šilumos ūkio specialiajam planui arba, jeigu pastato Valdytojui (Administratoriui) arba patalpų savininkams pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad pastato Valdytojas (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų savininkas nevykdys savo prievolių pagal rekonstravimo projektavimo sąlygas, šilumos tiekėjui pareikalavus, pastato Valdytojas (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų savininkas nepateikia visų būsimų prievolių pagal rekonstravimo projektavimo sąlygas tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia atsiskaitymo garantijų arba jeigu pastato buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo sąlygų negalima išduoti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių arba jeigu pastato buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo sąlygų negalima išduoti kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

180. Buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių rekonstravimo projekte privalo būti:

180.1. lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines ir vidines, ribojančias svetimas gretimas patalpas, atitvaras skaičiuotė;

180.2. jeigu lyginamieji šilumos nuostoliai per vidines atitvaras didesni už lyginamuosius šilumos nuostolius per išorines atitvaras, tuomet pateikiami ir vidinių atitvarų rekonstravimo, sumažinančio lyginamuosius šilumos nuostolius iki neviršijančių teisės akte (Taisyklių 1 priedo 33 punktas) nustatytų lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines atitvaras, brėžiniai;

180.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos inventorizavimo brėžiniai;

180.4. pastato rekonstruotos šildymo ar karšto vandens sistemos hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

180.5. pastato ir buto ar kitų patalpų rekonstruotų šildymo ir karšto vandens sistemų reglamentuota teisės akte (Taisyklių 1 priedo 36 punktas) šilumos galia;

180.6. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir rekonstravimo brėžiniai.

181. Pastato Valdytojas (Administratorius) arba butų ir kitų patalpų savininkai šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) ir Taisyklių 180 punkto reikalavimus, išduotas rekonstravimo projektavimo sąlygas ir jas atitinkantį projektą savininko lėšomis, jeigu šalys nesusitarė kitaip.

182. Baigę rekonstravimo darbus, pastato Valdytojas (Administratorius) arba butų ir kitų patalpų savininkai privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti rekonstruotų pastato ir (ar) buto šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.

183. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginiai pripažįstami rekonstruoti nuo Taisyklių 182 punkte nurodyto akto pasirašymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

184. Pastato Valdytojas (Administratorius) arba butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginius rekonstruoja pažeisdami Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. ŠILUMOS VARTOJIMAS

 

185. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą atsižvelgdamos į faktinę lauko oro temperatūrą nustato savivaldybės institucija.

186. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10°C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10°C.

187. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas iki daugiabučio namo įvado, nepriklausomai nuo to, ar šildomi, ar nešildomi butai ir kitos patalpos. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytas higienos normas.

188. Buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose turi teisę teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5 punktai) nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų higienos normų.

189. Jeigu buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose nusprendė anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba Valdytojas (Administratorius) apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą Valdytojui (Administratoriui) arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti arba, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. Valdytojas (Administratorius) teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga.

190. Šilumos tiekėjas, įvertinęs teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas ir suderinęs su savivaldybės institucija, nustato daugiabučiams namams ar jų grupėms šildymo įjungimo pradedant šildymo sezoną ir išjungimo baigiant šildymo sezoną eiliškumą.

191. Daugiabučių namų, kuriuose buvo atliekami Taisyklių 163–184, 250–264, 287–338 punktuose nurodyti darbai, Valdytojas (Administratorius) apie sprendimą pradėti vartoti šilumą praneša šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo. Šiuo atveju, jeigu iki šios datos Taisyklių 163–184, 250–264, 287–338 punktuose nurodytų darbų užbaigimas neįformintas juose nustatyta tvarka:

191.1. šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas tikrina, ar daugiabučio namo arba buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka išduotas projektavimo sąlygas, išduoda šilumos įrenginių atitikties projektavimo sąlygoms patikrinimo aktą-pažymą ir ją pateikia Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos;

191.2. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos tikrina, ar pastato arba buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka statinio projektą ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus ir išduoda šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą

191.3. šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos aktuose-pažymose įrašyti nurodymai pašalinti trūkumus pastato Valdytojui (Administratoriui) arba buto ar kitų patalpų savininkui yra privalomi;

191.4. neatitinkantys išduotų projektavimo sąlygų, projekto ar teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimų pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų nejungiami tol, kol pastato Valdytojas (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų savininkas nepašalina šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos aktuose-pažymose nurodymų trūkumų.

192. Pastato, buto ar kitų patalpų nauji arba rekonstruoti šilumos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šildymo ar karšto vandens sistemos, kai:

192.1. pastato Valdytojas (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių savininkas pateikia šilumos tiekėjui Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo akto-pažymos bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka įforminto naujai sumontuotų ar rekonstruotų šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti akto kopijas;

192.2. pasirašytas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas (Taisyklių 2 priedas);

192.3. sudarytos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys su buitiniais šilumos vartotojais teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 15 punktai) nustatyta tvarka.

193. Atsakingo už šilumos ūkį asmens paskyrimas yra privaloma sąlyga leisti pradėti pastatui tiekti šilumą ar karštą vandenį, išskyrus Taisyklių 194 punkte nurodytus atvejus.

194. Jeigu pastato Valdytojas (Administratorius) neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui, turinčiam Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 20, 21, 51, 57 punktai) nustatytą kvalifikaciją ir leidimus (atestatus) prižiūrėti šildymo ir karšto vandens sistemas.

195. Pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti, derinimo bei statinių vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui, šilumos tiekėjas turi prijungti pastato šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų pagal pastato Valdytojo (Administratoriaus) arba pastato statybos rangovo prašymą. Kartu su prašymu šilumos tiekėjui turi būti pateikta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma, kad sumontuoti, rekonstruoti šilumos įrenginiai atitinka statinio projektą bei teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus. Šiluma gali būti pradėta tiekti tik įrengus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir sudarius su šilumos tiekėju šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Suvartotas šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis.

196. Pastato buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti, derinimo bei patalpų vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui, šilumos tiekėjas turi leisti prijungti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius prie pastato šildymo ir karšto vandens sistemos pagal Valdytojo (Administratoriaus) arba buto ar kitų patalpų savininko arba statybos rangovo prašymą. Kartu su prašymu šilumos tiekėjui turi būti pateikta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma, kad sumontuoti, rekonstruoti šilumos įrenginiai atitinka projektą bei teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus. Šiluma gali būti pradėta tiekti sudarius su šilumos tiekėju šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį. Suvartotas šilumos, šilumnešio ar karšto vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis ir pasirinktą šilumos paskirstymo buitiniams vartotojams metodą.

197. Pastato Valdytojas (Administratorius) arba, jeigu taip nustatyta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje, – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią šilumos tiekėjui turi pateikti:

197.1. dokumentus apie atliktus darbus, kuriuos privalu atlikti pagal Taisykles ir teisės aktus (Taisyklių 1 priedo 3, 51, 57 punktai);

197.2. dokumentus apie atliktus darbus pagal šilumos tiekėjo pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose jam nustatyta kompetencija, nurodymus;

197.3. dokumentus apie atliktus darbus pagal savivaldybės institucijos, vadovaujantis teisės aktuose jai nustatyta kompetencija, nurodymus.

198. Už Taisyklių 197 punkte nurodytuose dokumentuose teikiamos šilumos tiekėjui informacijos tikrumą atsako juos pateikęs juridinis ar fizinis asmuo.

199. Prieš šildymo sezono pradžią Taisyklių 197 punkte išvardytų dokumentų pagrindu turi būti pasirašomas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas (Taisyklių 2 priedas).

200. Nepasirašius pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, Valdytojas (Administratorius) pateikia šilumos tiekėjui trūkumų, dėl kurių nepasirašytas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas, pašalinimo bei šilumos įrenginių darbo saugumo užtikrinimo priemonių planą ir, jeigu yra techninės galimybės, šilumos tiekėjas šildymo sezono laikotarpiu leidžia vartoti šilumą ir (ar) karštą vandenį.

 

VI. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

201. Šilumos tiekėjo, pastato Valdytojo (Administratoriaus), daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio teisės, pareigos, atsakomybė nustatomos:

201.1. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimi;

201.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartimi;

201.3. šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartimi.

202. Draudžiama tiekti arba vartoti šilumą ir (ar) karštą vandenį kitaip negu pagal galiojančią šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

203. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma tarp šilumos tiekėjo ir butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų:

203.1. Su pastato butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, išskyrus Taisyklių 203.2 punkte nurodytus atvejus.

203.2. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjai, esant buto ar kitų patalpų savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su butų ir kitų patalpų savininkais, bet ir su butų ir kitų patalpų nuomininkais – buitiniais šilumos vartotojais. Prieš sudarant šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti buto ar kitų patalpų savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko butu ar kitomis patalpomis patvirtinantys dokumentai. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku sudaroma buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria, esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui, pratęsti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

203.3. Šilumos tiekėjai gali atsisakyti sudaryti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su buto ar kitų patalpų nuomininku – buitiniu šilumos vartotoju tik Taisyklių 203.4 punkte nurodytais atvejais.

203.4. Šilumos tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su Taisyklių 203.2 punkte nurodytu buto ar kitų patalpų nuomininku – buitiniu šilumos vartotoju, jeigu kitų patalpų nuomininkas – šilumos vartotojas yra skolingas už suvartotą šilumą arba buto ar kitų patalpų nuomininkui – buitiniam šilumos vartotojui pradėtos buto ar kitų patalpų nuomos sutarties nutraukimo procedūros, arba pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros, arba jeigu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties negalima sudaryti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

203.5. Šilumos tiekėju gali būti šilumos tiekėjas, turintis nustatytoje teritorijoje šilumos tiekimo licenciją nepriklausomas šilumos gamintojas, turintis nustatytoje teritorijoje šilumos tiekimo licenciją kitos tiekiamos energijos (elektros, dujų) vartotojas ar jos gamintojas, turintis šilumos (taip pat atliekinės) gamybos ir (ar) perdavimo įrenginius bei nustatytoje teritorijoje šilumos tiekimo licenciją ir kurių šilumos perdavimo įrenginiai yra sujungti su pastato butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams šilumos vartotojams, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais šilumos įrenginiais bei pastato šildymo ir karšto vandens sistema.

203.6. Butų bei kitų patalpų savininkams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus Valdytoją (Administratorių) sudaryti jų vardu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pagal šalių individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo Valdytojo (Administratoriaus) atstovas.

204. Neatskiriama šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties dalis yra Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (Taisyklių 3 priedas).

205. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų vietoje, kurioje šilumos tiekėjo įrenginiai sujungti su šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais prieš šilumos punkto įrenginius arba už šilumos punkto įrenginių, priklausomai nuo jų nuosavybės. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimis tiekimo–vartojimo riba gali būti nustatyta kitoje vietoje negu šilumos pirkimo–pardavimo vieta, arba bute ar kitose patalpose. Neatsižvelgiant į tai, kur nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba, atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje. Tokiu atveju šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo iki tiekimo–vartojimo ribos papildomas sąnaudas apmoka šie šilumos vartotojai. Pirmenybė pasirinkti tiekimo–vartojimo ribą suteikiama buitiniam šilumos vartotojui.

206. Jeigu pastato (daugiabučio namo) buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai turi šilumos įvadą sujungtą su šilumos perdavimo tinklais, šilumos vartotojų prašymu tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose šilumos vartotojo buto ar kitos patalpos šilumos įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su buto ar kitos patalpos šilumos įrenginiais. Šiuo atveju Taisyklių 205 punkte nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba taikoma pastato bendrojo naudojimo patalpoms.

207. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

208. Standartinės sąlygos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims galioja, iki šalys individualiai susitaria dėl šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų.

209. Standartinės sąlygos galioja šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

210. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

210.1. šalių suderintas šilumos ir šilumnešio tiekimo–vartojimo režimas;

210.2. teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 ir 5 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pastato buitinių šilumos vartotojų sutarimu pasirinktas iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 62, 63, 64 punktai) arba kitas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderintas šilumos kiekio, nustatyto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje, paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodas. Iki buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 ir 5 punktai) ir Taisyklių nustatyta tvarka pasirenka šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodą, atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumos paskirstymui naudojamus apskaitos prietaisus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojami ar su ja suderinti šilumos paskirstymo metodai gali būti taikomi taip:

210.2.1. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje pastato įvade įrengti šilumos apskaitos prietaisai, matuojantys atskirai šildymui suvartotą šilumos kiekį ir šaltam vandeniui pašildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį, taikomas Balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas Balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas) kartu su Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);

210.2.2. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje pastato įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengtas kompaktinis šilumos punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir kiekvieno buto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja visą buto suvartotą šilumos kiekį, o visų buitinių šilumos vartotojų suvartota šiluma pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti nustatoma iš įvadinio šilumos apskaitos prietaiso išmatuoto šilumos kiekio atimant butuose suvartotų šilumos (visoms reikmėms) kiekių sumą taikomas Metrologinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 2 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas);

210.2.3. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengta kolektorinė šildymo sistema su buto įvade įrengtais šilumos apskaitos prietaisais bei kiekvieno buto įvade įrengtais karšto vandens kiekio apskaitos prietaisais, taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 3 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas);

210.2.4. šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) kai tiekimo–vartojimo riboje pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas) kartu su Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);

210.2.5. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą tik šildymui viso pastato suvartotą šilumos kiekį arba šis kiekis nustatomas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotą arba buitinių šilumos vartotojų siūlomą ir su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderintą šilumos paskirstymo metodą kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja šildymui, šaltam vandeniui pašildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumą o visuose butuose pagal projektą įrengti vieno tipo šilumos dalikliai, vadovaujantis Lietuvos standartu (Taisyklių 1 priedo 62 punktas), šilumos paskirstymui taikomas Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6 (Taisyklių 1 priedo 63 punktas);

210.2.6. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį ir iki Taisyklių įsigaliojimo šilumos sąnaudos šalto geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti buvo nustatomos iš šilumos punkto įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio atėmus šilumos kiekį cirkuliacijai, taikomas Komisijos rekomenduojamas Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ siūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 7 (toliau – Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7) (Taisyklių 1 priedo 64 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7 (Taisyklių 1 priedo 64 punktas) kartu su Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);

210.2.7. kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipas bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje įrengti šilumos paskirstymui naudojami apskaitos prietaisai neatitinka nė vieno Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamo taikyti šilumos paskirstymo metodo reikalavimų, taikomas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderintas šilumos paskirstymo metodas, atitinkantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje įrengtus šilumos paskirstymui naudojamus apskaitos prietaisus;

210.3. mokėjimų už suvartotą šilumą buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose apskaičiavimo būdas, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas, 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

210.4. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

210.5. šilumos ir šilumnešio kiekių, suvartotų pastato bendro naudojimo patalpose, nustatymo bei mokėjimų už juos butų ir kitų patalpų savininkams, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos, apskaičiavimo būdas (Taisyklių 14 priedas), mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

210.6. šalių suderinti arba nurodyti pastato ar jo dalies projekte pastato ir buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai;

210.7. mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato, buto ar kitų patalpų ir (arba) prijungto kito pastato techninės charakteristikos;

210.8. šalių įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos įrenginius, palaikyti Taisyklėmis nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus;

210.9. suvartoto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

210.10. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą

210.11. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

210.12. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

211. Jeigu šilumos tiekėjas arba buitinis šilumos vartotojas Taisyklėmis apibrėžtas visas arba kai kurias teises, pareigas ir atsakomybę perduoda teisėtai įgaliotam juridiniam ar fiziniam asmeniui, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nurodomos tokio perdavimo sąlygos.

212. Šilumos tiekėjas pagal šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato buto ar kitų patalpų savininkui – buitiniam šilumos vartotojui tik šilumą butams ar kitoms patalpoms, įskaitant bendrojo naudojimo patalpas, šildyti, vėdinti, geriamojo šalto vandens pašildymui iki teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti, išskyrus atvejį, kai šilumos tiekėjas yra ir karšto vandens tiekėjas. Šiuo atveju:

212.1. jeigu šilumos tiekėjas yra ir karšto vandens tiekėjas, su pastato buto ar kitų patalpų savininku turi būti sudaroma šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis tik butams ar kitoms patalpoms, įskaitant bendrojo naudojimo patalpas, šildyti ir (ar) vėdinti, ir Taisyklių 293–305 punktuose nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis;

212.2. šilumos tiekėjas gali būti karšto vandens tiekėjas pastato butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų prašymu abiem šalims Taisyklių 293–305 punktuose nustatyta tvarka sudarius karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, taip pat kitais Taisyklėse numatytais atvejais.

213. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaroma tarp šių šalių:

213.1. daugiabučio namo Valdytojo (Administratoriaus) ir juridinio ar fizinio asmens, turinčio Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimus (atestatus) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai, – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo. Šiuo atveju teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją pasirenka daugiabučio namo Valdytojas arba Administratorius ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį. Daugiabučio namo Valdytojas ar Administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, jeigu turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimą (atestatą) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai;

213.2. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų ir esamo pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo, jeigu Taisyklių 213.1 punkte nurodytos šalys nesudarė pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties arba jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nepriėmė sprendimo sudaryti tokią sutartį.

214. Šilumos tiekėjas gali būti pastato dalies, kuri bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams, šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas Valdytojui (Administratoriui) sudarius su šilumos tiekėju pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį.

215. Jeigu Taisyklių 213.2 punkte nurodytu atveju šilumos tiekėjas ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas yra tas pats juridinis asmuo, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis su pastato butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais šilumos vartotojais sudaromos atskirai.

216. Su šilumos tiekėju, kuris Taisyklių 214 punkte nurodytu atveju kartu yra ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, sudaroma pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.

217. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys Taisyklių 213.2 punkte nurodytu atveju sudaromos (keičiamos) pagal Taisyklių ir Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrąsias sąlygas (Taisyklių 7 priedas), išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims, iki daugiabučio namo Valdytojas (Administratorius) susitaria su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių šalių individualiai aptartų sąlygų.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos Valdytojui (Administratoriui), jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas ir pastato (daugiabučio namo) Valdytojas (Administratorius) yra tas pats juridinis asmuo. Šiuo atveju Valdytojas (Administratorius) privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimą (atestatą) vykdyti šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklą.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms, jeigu jos nepažeidžia buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų, ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms.

218. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys, pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, sudaromos vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas).

219. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyse šalių individualiai aptartos sąlygos negali prieštarauti imperatyvioms įstatymų ir Taisyklių nuostatoms bei pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

220. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis sudaroma tarp šalių:

220.1. šilumos tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaryta tarp Taisyklių 213 punkte nurodytų šalių ir jeigu šilumos tiekėjas su pastato buitiniais šilumos vartotojais yra sudaręs šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis arba šios sutartys laikomos sudarytomis pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartines sąlygas (Taisyklių 1 priedo 15 punktas);

220.2. šilumos tiekėjo ir pastato buitinių šilumos vartotojų, jeigu Taisyklių 213.2 ir 214 punktuose nustatytu atveju pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas yra šilumos tiekėjas.

221. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui nesudarius šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties, taikomos Taisyklėse ir Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarčių bendrosiose sąlygose (Taisyklių 8 priedas) nustatytos teisės, pareigos ir atsakomybė.

Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartys Taisyklių 213.2 punkte nurodytu atveju sudaromos (keičiamos) pagal Taisyklių ir Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarčių bendrąsias sąlygas (Taisyklių 8 priedas), išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 8 priedas) nuostatos taikomos šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties šalims, iki šalys susitaria dėl šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarčių individualiai aptartų sąlygų.

Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 8 priedas) nuostatos taikomos šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties šalims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms, jeigu jos nepažeidžia buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų, ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms.

222. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartys, pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, sudaromos vadovaujantis Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 8 priedas).

223. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyse šalių individualiai aptartos sąlygos negali prieštarauti imperatyvioms įstatymų ir Taisyklių nuostatoms bei pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

224. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atsisakymas pasirašyti šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį neatleidžia pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo nuo atsakomybės vykdyti visas teisės aktuose ir Taisyklėse nustatytas šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams prievoles.

 

VII. ŠILUMOS TIEKĖJO PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

 

225. Šilumos tiekėjas privalo:

225.1. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16 punktai) nustatyta tvarka šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su kiekvienu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu šilumos vartotoju arba tiekti šilumą pagal sutarčių standartines sąlygas (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 14, 15 punktai), jeigu buitinių šilumos vartotojų šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų;

225.2. Taisyklėse 213.2 punkte nustatytu atveju ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 16 punktai) nustatyta tvarka būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju ir pastato Valdytojo (Administratoriaus) prašymu sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį, jeigu daugiabučio namo butų savininkai teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 ir 5 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka taip nusprendė dėl šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pasirinkimo;

225.3. teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 ir 5 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pastato butų ar kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų prašymu sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3 ir 15 punktai) nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį;

225.4. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis nenutrūkstamai tiekti buitiniams šilumos vartotojams šilumą

225.5. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) buitiniams šilumos vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus;

225.6. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo ir teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintus bešeimininkiais, bet naudojamus šilumos aprūpinimo sistemoje, šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;

225.7. pateikti savivaldybės institucijai šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas šilumos tiekimas šilumos vartotojams, grafikus;

225.8. informuoti šilumos vartotojus ir (arba) Valdytoją (Administratorių) apie šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo dėl įrenginių remonto ir bandymų laiką bei trukmę;

225.9. pagal pastato Valdytojo (Administratoriaus) ar buto ar kitų patalpų savininko paraišką leisti prijungti prie veikiančių šilumos tiekimo įrenginių Taisyklių 192 ar 195 punkte nustatyta tvarka sumontuotus naujų ar rekonstruotų pastatų arba butų ir kitų patalpų šilumos įrenginius ir pradėti tiekti šilumą jeigu tuo nenutraukiamas šilumos tiekimas kitiems šilumos vartotojams;

225.10. sudaryti šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir informuoti pastatų Valdytojus (Administratorius), kuriems šiluma turi būti tiekiama nepertraukiamai;

225.11. užtikrinti šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių, kurie yra jo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą

225.12. palaikyti šilumos šaltinio tiekimo riboje teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas) nustatytus šilumnešio parametrus;

225.13. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 51, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus;

225.14. palaikyti pastatų šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje, vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nurodytomis pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, apskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų pastato Valdytojui (Administratoriui) arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo–vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią;

225.15. nustatyta tvarka pranešti pastato Valdytojui (Administratoriui) arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui apie įvykusius sutrikimus, avarijas, susijusius su šilumos šaltinių, šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, jeigu jos gali lemti sutrikimus, avarijas pastato šilumos įrenginiuose;

225.16. prieš šildymo sezono pradžią parengti ir, įvertinęs teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas, pateikti savivaldybių institucijoms tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikus ir suderinti šildymo pradžios eilę pastatams. Šilumnešio parametrų grafikai pateikiami pastato Valdytojui (Administratoriui) arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui;

225.17. pastato Valdytojo (Administratoriaus) arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pretenziją dėl šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą informuoti pastato Valdytoją (Administratorių) arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gavimo dienos;

225.18. įrengti ir prižiūrėti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 26, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;

225.19. turėti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 ir 19 punktai) nustatytas licencijas;

225.20. pastato Valdytojo (Administratoriaus) arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo prašymu teikti kitas, Taisyklėmis nustatytas, paslaugas.

226. Šilumos tiekėjas, teisės aktuose nustatyta tvarka, atsako už:

226.1. šilumnešio parametrų nukrypimus, daugiau nei nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės ir jeigu buitinis šilumos vartotojas patyrė tiesioginius nuostolius. Tokiu atveju už suvartotą šilumą buitinis šilumos vartotojas atlygina šilumos tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

226.2. nepatiektą šilumą išskyrus Taisyklių 227, 339–351 punktuose nurodytus atvejus. Tokiu atveju šilumos tiekėjas atlygina buitinių šilumos vartotojų patirtus tiesioginius nuostolius įstatymų nustatyta tvarka;

226.3. buitinio šilumos vartotojo patirtą žalą dėl šilumos tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

227. Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą ribojimą taip pat už šilumnešio parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

227.1. stichinių nelaimių ar kitos nenugalimos jėgos aplinkybių ir ilgalaikio atšalimo, kurio metu lauko oro temperatūra ilgiau kaip 72 val. buvo 3 °C ir žemesnė už teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 30, 36 punktai) šildymo sistemų projektavimui nustatytą ir nurodytą statinio projekte (ar jo dalyje) išorės oro temperatūrą ir jeigu tuo metu buvo išlaikomi tiekiamo šilumnešio projektavimo parametrai pagal šilumnešio parametrų grafiką

227.2. pastato Valdytojo (Administratoriaus) arba butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų;

227.3. Taisyklių 339–351 punktuose išvardytų šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežasčių, be to, šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Taisyklių 342 punktu, laikinai sustabdęs šilumos tiekimą neatsako už pastatų šilumos įrenginių ir kitų pastato inžinerinių sistemų sugadinimą dėl jų užšalimo, jeigu šilumos tiekimo sustabdymo laikotarpis neviršijo norminio pastato atvėsimo laiko iki užšalimo temperatūros arba jeigu nebuvo įvykdyti Taisyklių 235.1, 235.17, 240.1, 240.10, 245.2, 245.16 punktų reikalavimai;

227.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto nutarimo sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą.

228. Šilumos tiekėjas turi teisę:

228.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti pastato butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams šilumos vartotojams priklausančių šilumos įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę;

228.2. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą tik Taisyklėse nurodyta tvarka.

229. Šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra – pagal šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio projektavimo operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

230. Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui ir vėdinimui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.

231. Jeigu nėra šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų, dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš pastato Valdytojo (Administratoriaus) ar pastato butų (patalpų) savininkų – buitinių šilumos vartotojų ar kitų jų įgaliotų atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį ir surašo aktą. Jeigu Valdytojas (Administratorius) ar butų (patalpų) savininkai – buitiniai šilumos vartotojai ar jų įgalioti atstovai, ar šilumos tiekėjas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovai.

232. Šilumos tiekėjas, pažeidęs Taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII. PASTATO VALDYTOJO (ADMINISTRATORIAUS) ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR PAREIGOS

 

233. Pastato Valdytojas (Administratorius) teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka atsako už:

233.1. pastato šilumos įrenginių bei išorės atitvėrių (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) būklę ir priežiūrą

233.2. buitinio šilumos vartotojo patirtą žalą dėl Valdytojo (Administratoriaus) neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

234. Pastato Valdytojas (Administratorius) turi teisę:

234.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 16, 20, 21, 22, 23, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka pats prižiūrėti arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su juridiniu ar fiziniu asmeniu, turinčiu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimą (atestatą) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai, arba su šilumos tiekėju atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose nurodytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pareigas. Šiais atvejais pastato Valdytojas (Administratorius) neatsako už Taisyklėse nustatytų pareigų vykdymą kurios pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį tenka pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui;

234.2. keisti, rekonstruoti arba atjungti pastato šilumos įrenginius teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 34, 35 punktai) ir Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu tai nepažeidžia kitų namų savininkų bei pastato butų (patalpų) savininkų daugiabučiame name teisių ir teisėtų interesų;

234.3. reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyti ar teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir Taisyklėse reglamentuoti šilumnešio ir (ar) karšto vandens parametrai karšto vandens paėmimo (vartojimo) vietoje;

234.4. gauti informaciją apie šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, mokėjimų ir atsiskaitymo skaičiavimo tvarką mokėjimams apskaičiuoti panaudotus duomenis ir atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

234.5. gauti informaciją apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimus ir sustabdymus;

234.6. reikalauti atlyginti žalą patirtą dėl:

234.6.1. šilumos tiekėjo kaltės;

234.6.2. kito pastato savininko – šilumos vartotojo, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie jo pastato šilumos įrenginių, kaltės;

234.6.3. pastato buitinio šilumos vartotojo kaltės;

234.6.4. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo kaltės;

234.7. netrukdomai apžiūrėti pastato buitinių šilumos vartotojų šilumos įrenginių būklę, kuri turi tiesioginę įtaką pastato šilumos įrenginiams;

234.8. nutraukti ar riboti šilumos tiekimą kitiems šilumos vartotojams, kurių pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių tik Taisyklėse nustatyta tvarka;

234.9. reikalauti pastato šilumos įrenginių bei apskaitos prietaisų, esančių kitų juridinių ar fizinių asmenų teritorijoje ir patalpose, tinkamos apsaugos ir atlyginti dėl jų kaltės jam padarytą žalą

234.10. patikrinti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų būklę ir rodmenis, jeigu jų rodmenys turi įtakos kitų butų savininkų mokėjimams, nepriklausomai nuo jų įrengimo vietos.

235. Pastato Valdytojas (Administratorius) privalo:

235.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 16, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka prižiūrėti pastato išorės atitvėres (langų, durų, sienų, stogo ir pan.), šilumos įrenginius ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemas arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su juridiniu ar fiziniu asmeniu, turinčiu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimą (atestatą) verstis šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veikla;

235.2. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) reglamentuotus darbus bei šilumos tiekėjo ir savivaldybės institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose jiems nustatyta kompetencija, nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato šilumos ūkio parengties šildymo sezonui aktą

235.3. vykdyti šilumos tiekėjo operatyvinius-dispečerinius nurodymus dėl šilumos vartojimo;

235.4. laikytis šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytų šilumos vartojimo režimų;

235.5. neleisti viršnormių šilumnešio nuotėkių, o atsiradus juos operatyviai stabdyti;

235.6. užtikrinti, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas), imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

235.7. pateikti šilumos tiekėjui atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos ir jeigu taip nustatyta pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje arba šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse;

235.8. užtikrinti, kad naujai sumontuotus ar rekonstruotus pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 163–184, 250–264, 281–286 punktuose nustatyta tvarka;

235.9. suderinti su šilumos tiekėju pastato šilumos įrenginių laikino atjungimo sąlygas, kuriose turėtų būti numatyta, kaip kompensuoti šilumos tiekėjui nuostolius, patirtus dėl šilumos tiekimo nutraukimo, bei įrenginių stabdymo ir paleidimo išlaidas, jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu;

235.10. užtikrinti pastato teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų bei atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą padarytą dėl netinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų;

235.11. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos įrenginių apsaugos reikalavimus;

235.12. leisti pastato teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus gyvenamąsias patalpas ir patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse) šilumos tiekėjo bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius ir atlikti priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus;

235.13. informuoti šilumos tiekėją apie šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo jose nurodyto darbo režimo;

235.14. pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

235.15. užtikrinti tolygų visų pastato patalpų ir prijungtų kitų pastatų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekti į patalpas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos temperatūros karštą vandenį, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus;

235.16. siekti, kad išnaudojant visas turimas projektavimo ir organizacines galimybes pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

235.17. imtis priemonių sumažinti žalą daromą dėl šilumos, šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

235.18. įgyvendinant Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, ir 5 punktai) numatytas buitinių šilumos vartotojų teises bei pareigas dėl apsirūpinimo šiluma ir karštu vandeniu, pastato šildymo bei karšto vandens sistemos valdymo ir naudojimo savo iniciatyva arba butų ir kitų patalpų savininkų prašymu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5 ir 48 punktai) nustatyta tvarka ir laiku organizuoti sprendimų priėmimo procedūras;

235.19. pateikti šilumos tiekėjui pastato ar jo atskirų butų ir kitų patalpų duomenis, ar jų pasikeitimus, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti.

236. Pastato Valdytojas (Administratorius), pažeidęs Taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

237. Valdytojo (Administratoriaus) padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi šilumos tiekėjo ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę Valdytojo (Administratoriaus) padarytą Taisyklių pažeidimą šilumos tiekėjo bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovai nurodo Valdytojui (Administratoriui) pašalinti nustatytus pažeidimus. Valdytojui (Administratoriui) nesutikus su šilumos tiekėjo ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš Valdytojo (Administratoriaus) ar jo įgalioto atstovo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu Valdytojas (Administratorius), šilumos tiekėjas ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas ar jų atstovai reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovai.

238. Nustatant padaryto Taisyklių pažeidimo faktą pastato Valdytojui (Administratoriui) gali atstovauti atsakingas už šilumos ūkį asmuo arba kitas įgaliotas asmuo, šilumos tiekėjui – jo įgaliotas asmuo, buitiniam šilumos vartotojui – jo įgaliotas asmuo. Valdytojo (Administratoriaus) ar jo atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia Valdytojo (Administratoriaus) nuo atsakomybės.

 

IX. DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ – BUITINIŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

239. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas turi teisę:

239.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo, pastato Valdytojo (Administratoriaus), kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) bei šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta patalpų temperatūra, karšto vandens temperatūra vandens paėmimo (vartojimo) vietoje ir vonių šildytuvų darbo režimas, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus;

239.2. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) gauti iš šilumos tiekėjo mokėjimų už šilumą atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už šilumą pranešimą (Taisyklių 6 priedas), kuriame turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad buitinis šilumos vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai;

239.3. informavęs šilumos tiekėją pratęsti apmokėjimo už šilumą laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje, buvo įteiktas mokėjimo už šilumą pranešimas;

239.4. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) gauti informaciją iš šilumos tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo, pastato Valdytojo (Administratoriaus) apie šilumos kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodus, atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

239.5. kartu su kitais pastato butų ir kitų patalpų savininkais pasirinkti vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų šilumos ir (ar) karšto vandens išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodų arba parengti ir, suderinus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, taikyti (nurodyti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas; naudoti apskaičiuojant butų ir kitų patalpų savininkų patirtą žalą buto ar kitų patalpų savininkui savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais, negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą ir panašiais atvejais) metodą atitinkantį esamus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ypatumus;

239.6. reikalauti iš šilumos tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo, pastato Valdytojo (Administratoriaus) atlyginti vartojant šilumą patirtą žalą dėl jų kaltės;

239.7. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 37 punktai) nustatyta tvarka keisti, rekonstruoti arba atjungti šilumos įrenginius tik nepažeidžiant daugiabučio namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų;

239.8. reikalauti iš šilumos tiekėjo teisės akte (Taisyklių 1 priedo 12 punktas) nustatyta tvarka atlikti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų neeilinę patikrą;

239.9. kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais įstatymų nustatyta tvarka įsteigti daugiabučio namo savininkų bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos bei kitų bendrojo naudojimo objektų valdymo;

239.10. įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar bloko šildymo būdą

239.11. reikalauti vartojant šilumą patirtos žalos atlyginimo iš kitų butų bei kitų patalpų savininkų dėl jų neteisėtų veiksmų.

240. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas, privalo:

240.1. tinkamai prižiūrėti savo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius bei išorės atitvėrių (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) būklę bei jų eksploatavimo saugumą eksploatuoti savo šilumos įrenginius taip, kad jie neblogintų šilumnešio bei cirkuliacijos kokybės;

240.2. laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą

240.3. informuoti apie pastebėtus buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose šilumnešio nuotėkius Valdytoją (Administratorių) ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją ar šilumos teikėją ir imtis galimų veiksmų juos skubiai stabdyti;

240.4. pateikti šilumos tiekėjui šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais šilumos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir (ar) šilumos ir (ar) karšto vandens daliklių rodmenų ataskaitą, jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos arba jeigu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip;

240.5. pateikti šilumos tiekėjui šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais patalpos ar buto duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti;

240.6. užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai prie pastato šilumos ar karšto vandens įrenginių būtų prijungiami tik Taisyklių 163–184, 250–264, 281–286 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu toks prijungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu, tuomet su šilumos tiekėju turi būti suderintos laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygos. Laikino šilumos tiekimo atjungimo sąlygose turi būti numatytas žalos atlyginimas šilumos tiekėjui dėl šilumos tiekimo nutraukimo, taip pat įrenginių stabdymo, paleidimo išlaidų apmokėjimas;

240.7. užtikrinti bute ar kitose patalpose sumontuotų atsiskaitomųjų šilumos kiekio apskaitos prietaisų ir kitų šilumos įrenginių apsaugą bei reikalaujamas jų darbo aplinkos sąlygas, pastebėjus per 24 valandas pranešti šilumos tiekėjui apie visus apskaitos prietaisų ar apskaitos schemose naudojamų elementų gedimus, apskaitos prietaisų, apskaitos schemose naudojamų elementų, kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, plombų pažeidimus, arba jeigu nepagrįstai sumažėjo arba padidėjo šilumos sunaudojimas;

240.8. leisti šilumos tiekėjo, pastato Valdytojo (Administratoriaus), pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus, apžiūrėti atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, šilumos įrenginių elementus, atlikti jų priežiūros, remonto darbus, o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes, leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus;

240.9. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo pateiktų klaidingų duomenų suvartotos šilumos sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas;

240.10. imtis priemonių sumažinti žalą daromą dėl šilumos, šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

240.11. Valdytojo (Administratoriaus) arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo nurodytais terminais, savo lėšomis atstatyti statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytą šildymo prietaisų galią bute ar kitose patalpose, nepriklausomai nuo to, kada ir kaip padaryti nukrypimai.

241. Daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas už Taisyklių pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

242. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi Valdytojo (Administratoriaus), šilumos tiekėjo ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo padarytą Taisyklių pažeidimą Valdytojo (Administratoriaus), šilumos tiekėjo bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkui – buitiniam šilumos vartotojui nesutikus su Valdytojo (Administratoriaus), šilumos tiekėjo ir (ar) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš Valdytojo (Administratoriaus) ar jo įgalioto atstovo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, Valdytojas (Administratorius), šilumos tiekėjas ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovai.

243. Nustatant daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, dalyvauja buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas arba jo įgaliotas atstovas. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo nuo atsakomybės.

 

X. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIŽIŪRĖTOJO ATSAKOMYBĖ, PAREIGOS IR TEISĖS

 

244. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

244.1. Taisyklėse, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje bei šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 16, 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka jam prižiūrėti pavestų šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą

244.2. Taisyklėse, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 51, 57 punktai), pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje bei šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje nustatytą butų ir kitų patalpų kokybišką šildymą ir tinkamos kokybės karšto vandens pristatymą buitiniams karšto vandens vartotojams;

244.3. mokėjimų už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą teisingą apskaičiavimą

244.4. buitinio šilumos vartotojo patirtą žalą dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

245. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas privalo:

245.1. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) reglamentuotus darbus bei šilumos tiekėjo ir savivaldybės institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose jiems nustatyta kompetencija, nurodymus ir nustatyta tvarka gauti Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas);

245.2. vykdyti šilumos tiekėjo operatyvinius dispečerinius nurodymus dėl šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimo;

245.3. laikytis buitinių šilumos vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytose šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse bei jo su šilumos tiekėjais sudarytose šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų;

245.4. neleisti, kad būtų viršytas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas) nustatytas leistinas šilumnešio nuotėkių dydis pastato šilumos įrenginiuose, o atsiradus tokiam nuotėkiui jį operatyviai stabdyti;

245.5. užtikrinti, kad šildymo ir karšto vandens sistemoje nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas), imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

245.6. šalims sutarus, pateikti šilumos tiekėjui šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje nustatyta forma ir terminais atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos arba jeigu šalys nesusitarė kitaip;

245.7. užtikrinti, kad buitinių šilumos vartotojų naujai sumontuotus ar rekonstruotus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 163–184, 250–264, 281–286 punktuose nustatyta tvarka;

245.8. suderinti su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju ir Valdytoju (Administratoriumi) ar buitiniais šilumos vartotojais pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių laikino atjungimo sąlygas, jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu;

245.9. užtikrinti daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams šilumos vartotojams teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų ir atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą padarytą dėl tinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų neužtikrinimo, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip;

245.10. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos tiekimo įrenginių apsaugos reikalavimus;

245.11. leisti daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams šilumos vartotojams teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus, jeigu tai nesusiję su avarijų likvidavimo darbais, gyvenamąsias patalpas ir patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartyse) šilumos tiekėjo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir atlikti priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip;

245.12. informuoti šilumos tiekėją šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje nustatyta tvarka apie šilumos įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų;

245.13. pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

245.14. užtikrinti tolygų visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytą temperatūrą

245.15. siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

245.16. imtis priemonių sumažinti žalą daromą dėl šilumos ir šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

245.17. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) buitiniams šilumos vartotojams atsiskaitymo dokumentus už priežiūrą

245.18. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 12, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytas šilumos įrenginių priežiūros sąlygas;

245.19. sudaryti, vadovaujantis Taisyklių 8 priedo nuostatomis, su šilumos tiekėju šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį.

246. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas turi teisę:

246.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje, šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) reglamentuoti šilumnešio parametrai ties tiekimo–vartojimo riba arba kitoje šiose sutartyse nurodytoje vietoje;

246.2. gauti informaciją apie šilumos ir šilumnešio tiekimo laikinus ribojimus ir nutraukimus;

246.3. reikalauti atlyginti žalą patirtą dėl Valdytojo (Administratoriaus), šilumos tiekėjo ar buto ir kitų patalpų savininko kaltės bei kito pastato savininko – šilumos vartotojo, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie prižiūrimo pastato šilumos įrenginių, kaltės;

246.4. ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus apžiūrėti buto ir kitų patalpų savininkui priklausančių šilumos įrenginių būklę, kurie turi tiesioginę įtaką pastato šildymo ir karšto vandens sistemos darbui;

246.5. patikrinti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų būklę ir rodmenis.

247. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atsisakymas sudaryti su šilumos tiekėju šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties, neatleidžia pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo nuo prievolės vykdyti Taisyklių nuostatas, susijusias su šilumos pristatymu buitiniams šilumos vartotojams. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, pažeidęs Taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

248. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi Valdytojo (Administratoriaus) ir (ar) šilumos tiekėjo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padarytą Taisyklių pažeidimą Valdytojo (Administratoriaus) ir (ar) šilumos tiekėjo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui nesutikus su Valdytojo (Administratoriaus) ir (ar) šilumos tiekėjo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš Valdytojo (Administratoriaus) ar jo įgalioto atstovo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu Valdytojas (Administratorius), šilumos tiekėjas ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas ar jų atstovai reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovai.

249. Nustatant pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padaryto pažeidimo faktą, pastato Valdytojui (Administratoriui) gali atstovauti atsakingas už šilumos ūkį asmuo arba kitas įgaliotas asmuo, šilumos tiekėjui – jo įgaliotas asmuo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui – jo įgaliotas asmuo. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atstovo, dalyvavusio nustatant Taisyklių pažeidimo faktą atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo nuo atsakomybės.

 

XI. DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ AR DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS ĮRENGINIŲ BUITINIŲ ŠILUMOS VARTOTOJŲ INICIATYVA

 

250. Daugiabučio namo Valdytojas (Administratorius), jeigu butų bei kitų patalpų savininkai teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priima sprendimą ir paveda Valdytojui (Administratoriui) leisti keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą arba buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, pageidaujantys atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą. Prie šio prašymo pridedami šie dokumentai:

250.1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas Valdytojui (Administratoriui) leisti keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą bei Valdytojo (Administratoriaus) raštiškas sutikimas;

250.2. buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą įsipareigojimas vykdyti prievoles pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;

250.3. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio juridinio asmens išduotos projektavimo sąlygos;

250.4. savivaldybės institucijos įgaliotos ar teisės aktų nustatytos kitos institucijos išvada, kad dėl buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemų ir kito jų šildymo būdo kiti to daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, arba šių išlaidų išklotinė;

250.5. buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą įsipareigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose;

250.6. šilumos tiekėjo pažyma, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai.

251. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo daugiabučio namo Valdytojo (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų savininko daugiabučiame name – buitinio šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybės institucijoje išduoda ar motyvuotai atsisako išduoti projektavimo sąlygų sąvadą tiems darbams atlikti.

252. Jeigu dėl buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo daugiabučiame name prašymo atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemų ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą įgyvendinimo kiti to namo butų ir kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, savivaldybės institucija, gavusi jo prašymą ne vėliau kaip per tris dienas pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti projektavimo sąlygas.

253. Jeigu dėl daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo prašymo atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemų ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą įgyvendinimo kiti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai patiria papildomų išlaidų, savivaldybės institucija, gavusi jo prašymą pateikia šilumos tiekėjui paraišką gauti iš jo projektavimo sąlygas tik tada, kai daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas pateikia jo pasirašytą sutartį su pastato Valdytoju (Administratoriumi) dėl papildomų išlaidų kitiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams atlyginimo. Jeigu tokia sutartis nesudaroma ar nepateikiama per 30 dienų nuo prašymo atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemų ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą įregistravimo savivaldybės institucijoje, arba šilumos tiekėjas pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti projektavimo sąlygas, savivaldybės institucija neišduoda projektavimo sąlygų sąvado tiems darbams atlikti ir apie tai raštu informuoja daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininką – buitinį šilumos vartotoją.

254. Šilumos tiekėjas, gavęs savivaldybės institucijos paraišką išduoti Taisyklių 252 ir 253 punktuose nurodytas projektavimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų priima sprendimą ir išduoda savivaldybės institucijai projektavimo sąlygas (Taisyklių 4 priedas) arba pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti projektavimo sąlygas, jeigu tai prieštarauja savivaldybės tarybos patvirtintam šilumos ūkio specialiajam planui arba jeigu pastato Valdytojui (Administratoriui) pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad pastato Valdytojas (Administratorius) arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas nevykdys savo prievolių pagal projektavimo sąlygas, šilumos tiekėjui pareikalavus, pastato Valdytojas (Administratorius) arba buto ar kitų patalpų savininkas nepateikia visų būsimų prievolių pagal projektavimo sąlygas tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia atsiskaitymo garantijų arba jeigu projektavimo sąlygų negalima išduoti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių arba jeigu projektavimo sąlygų negalima išduoti kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

255. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus, išduotas projektavimo sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis.

256. Buto ar kitų patalpų šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo ir susijusių su atjungimu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstravimo projekte privalo būti:

256.1. lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines atitvaras ir vidines atitvaras, ribojančias gretimas patalpas, skaičiuotė;

256.2. jeigu lyginamieji šilumos nuostoliai per vidines atitvaras didesni už lyginamuosius šilumos nuostolius per išorines atitvaras, tuomet turi būti pateikiami jų rekonstravimo, sumažinančio lyginamuosius šilumos nuostolius, nustatytus teisės akte (Taisyklių 1 priedo 33 punktas) iki neviršijančių per išorines atitvaras, brėžiniai;

256.3. rekonstruotos šildymo ar karšto vandens sistemos hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

256.4. po rekonstravimo likusių šilumos ar karšto vandens įrenginių šilumos galia;

256.5. pastato bendrųjų šilumos nuostolių ir kitų šildymo ar karšto vandens sistemų charakteristikos, reikalingos buitinių šilumos vartotojų pasirinktam šilumos paskirstymo pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotus ar suderintus metodus, būdui realizuoti ir atsijungusio buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo mokėjimams už šilumą ar karštą vandenį, suvartotą pastato bendrojo naudojimo reikmėms, apskaičiuoti;

256.6. šilumos punkto įrenginių darbo režimo ir suderinimo po buto ar kitų patalpų atjungimo skaičiuotė ir prireikus jų rekonstravimo brėžiniai.

257. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas gali atjungti savo šilumos vartojimo įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemų ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą Taisyklių 255 punkte nurodyta tvarka, tik nepažeisdamas kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių bei teisėtų interesų. Su daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemų ir buto ar kitos patalpos šildymo būdo pakeitimu susiję daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos rekonstravimo darbai atliekami vadovaujantis Taisyklių 175–184 punktuose nustatyta tvarka, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris savo šilumos vartojimo įrenginius atjungia nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemų ir keičia buto ar kitos patalpos šildymo būdą lėšomis.

258. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį iki Taisyklių 255 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos ar karšto vandens tiekėjui apie numatomą atjungimą.

259. Baigęs Taisyklių 255 punkte nurodytus darbus, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, rekonstruotų dėl atjungimo, įrenginių bei buto ar kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginių jungčių su pastato šildymo ar karšto vandens sistemoma išardymo, kito pasirinkto šilumnešio ar energijos rūšies tiekimo ir (ar) kitų įrenginių ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui ir kito pasirinkto šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjui.

260. Buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant pastato Valdytojo (Administratoriaus) ir šilumos tiekėjo įgaliotiems atstovams. Baigus buto ar kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, pastato Valdytojas (Administratorius) ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą.

261. Buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 260 punkte nurodyto atjungimo akto pasirašymo datos, jeigu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

262. Buto ar kitų patalpų, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkų – buitinių šilumos vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 250.5 punkto nuostatas nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti momento.

Šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti. Iki butų ir kitų patalpų savininkai, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai ir šilumos tiekėjai sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti momento taikomos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos (Taisyklių 1 priedo 15 punktas).

Butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatyta tvarka.

263. Buto ar kitų patalpų savininkas, kuris savo šilumos įrenginius nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atjungia pažeisdamas Taisyklėse ir teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytą tvarką išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos buitinis šilumos vartotojas tol, kol neatlieka Taisyklių 262 punkte nurodytų veiksmų.

264. Butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos įrenginius atjungia pažeisdami Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

XII. ATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

265. Šilumos tiekėjo patiektas daugiabučio namo buitiniam šilumos vartotojui šilumos kiekis per ataskaitinį laikotarpį šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengiamų vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 10 punktai) rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytais būdais.

266. Šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

266.1. Atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju.

Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo ir karšto vandens sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį.

Jeigu pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai pageidauja arba, vadovaujantis teisės aktuose ir Taisyklių 293–305 punktuose nustatyta tvarka, yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju, įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, gali būti naudojami šilumos šildymui bei karštam vandeniui ruošti arba su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūros palaikymui patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūros palaikymui patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais taip pat gali būti taikomas šilumos paskirstymo metodas, nustatantis, kaip įvadinio šilumos skaitiklio išmatuotas šilumos kiekis paskirstomas šildymui ir karštam vandeniui ruošti (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 punktai). Šiuo atveju pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį, nustatytą skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas arba Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 punktai), daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už šildymui suvartotą šilumos kiekį, nustatytą skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64 punktai);

266.2. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju.

Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastato šildymui šilumos kiekį.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir suvartotam pastato karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūros palaikymui suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Jeigu pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, vadovaudamiesi teisės aktuose ir Taisyklių 293–305 punktuose nustatyta tvarka, yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su karšto vandens tiekėju, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Jeigu įvadinis šilumos skaitiklis įrengtas taip, kad matuoja ir karštam vandeniui ruošti tiekiamą šilumos kiekį, patiektas šildymui šilumos kiekis nustatomas iš šio skaitiklių rodmenų atėmus karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis.

266.3. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir kai negalima įrengti karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai) ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju.

Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastato šildymui šilumos kiekį.

Karšto vandens šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens šilumos skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir suvartotam pastato karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūros palaikymui suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti matavimais arba skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Pagal karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenis pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Jeigu pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, vadovaudamiesi teisės aktuose ir Taisyklių 293–305 punktuose nustatyta tvarka, yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su karšto vandens tiekėju, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Jeigu įvadinis šilumos skaitiklis įrengtas taip, kad matuoja ir karštam vandeniui ruošti tiekiamą šilumos kiekį, patiektas šildymui šilumos kiekis nustatomas skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas) iš šio skaitiklių rodmenų atėmus karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenis.

267. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas, jeigu teisės aktuose ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenumatyta kitaip.

Jeigu daugiabučio namo buitiniams karšto vandens vartotojams karštą vandenį tiekia karšto vandens tiekėjas, buitiniams šilumos vartotojams pageidaujant ir esant techninėms galimybėms nustatomos atskiros šilumos šildymui ir karštam vandeniui ruošti pirkimo–pardavimo vietos ir (ar) tiekimo–vartojimo ribos, kuriose įrengiami atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

268. Kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie neturi butų ar kitų patalpų šilumos įrenginių, tiesiogiai sujungtų su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, ir jie yra buitiniai šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar jų komplektai įrengiami daugiabučio namo įvado šilumnešio tiekimo ir gražinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų bendrojo naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su buitiniais šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Visas šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas buitiniams šilumos vartotojams, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų buitinių šilumos vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam buitiniam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą buitiniai šilumos vartotojai pasirenka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol buitiniai šilumos vartotojai pasirenka metodą taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Šilumai paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams gali būti naudojami tokie butuose ir kitose patalpose įrengti šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai ir jų rodmenų ataskaitos naudojamos tik šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti:

268.1. buitiniai karšto vandens skaitikliai;

268.2. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

268.3. buitiniai šilumos skaitikliai;

268.4. buitiniai šilumnešio skaitikliai.

269. Kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir butų ar kitų patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, butų ar kitų patalpų savininkų pasirinkimu jie gali būti:

269.1. buitiniai šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Šiuo atveju šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai bei ne atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami Taisyklių 266, 267 ir 268 punktuose nurodyta tvarka;

269.2. šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir (ar) tiekimo–vartojimo ribos nustatomos ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

269.2.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir gražinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų bendrojo naudojimo šilumos įrenginiais. Pagal šių prietaisų rodmenis šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už bendro naudojimo patalpose suvartotą šilumos kiekį;

269.2.2. daugiabučio namo arba buto ar kitų patalpų įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų autonominiais butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiais. Pagal šių prietaisų rodmenis šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už bute ar kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį;

269.2.3. visas šilumos kiekis, suvartotas pastato bendrojo naudojimo patalpose, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, įrengto daugiabučio namo įvade, rodmenų ataskaitas, paskirstomas šilumos vartotojams Taisyklių 272 punkte nurodyta tvarka;

269.2.4. šilumai paskirstyti gali būti naudojami ir kiti Taisyklių 268 punkte nenurodyti prietaisai.

270. Atsiskaitomuosius Taisyklių 266, 268 ir 269 punktuose nurodytus šilumos ir (ar) šilumnešio kiekio apskaitos prietaisus šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos tiekėjas.

271. Taisyklių 268 punkte nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (išskyrus buitinius karšto vandens skaitiklius, kuriuos teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia karšto vandens tiekėjas arba geriamojo vandens tiekėjas) savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri buitinis šilumos vartotojas, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip, išskyrus atvejus, kai kitokią šių prietaisų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

272. Pastato buitinių šilumos vartotojų prašymu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyta tvarka neatsiskaitomuosius Taisyklių 268 punktuose nurodytus apskaitos prietaisus gali įsigyti, įrengti ir prižiūrėti šilumos tiekėjas, jeigu pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka buitinių šilumos vartotojų pasirinktą vieną iš Valstybinės kainų ir energetikos komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų, šiluma buitiniams šilumos vartotojams paskirstoma pagal šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijas. Šiuo atveju neatsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir priežiūros sąnaudas apmoka buitinis šilumos vartotojas pagal atskirai pateikiamą sąskaitą arba jo prašymu šios sąnaudos gali būti įtraukiamos į šilumos pardavimo kainą.

273. Pastato buto (patalpos) savininkui priklausantys atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai perduodami (parduodami) šilumos tiekėjo nuosavybei, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

274. Šilumos kiekiui matuoti, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai pripažįstami tik įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jie turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas. Matavimo priemonės, naudojamos šilumos apskaitai vykdyti, turi atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus.

275. Draudžiama naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis, jeigu:

275.1. sugadintas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, ar apskaitos schemos elementas taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas, korpusas, varžos termometrai, termoporų jungtys ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita);

275.2. siekiant sumažinti apskaitomos šilumos kiekį arba skaitiklio rodmenis, suklastotos atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, ar apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) šilumos tiekėjo uždėtos plombos, kitaip paveikiamas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, ar apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis; specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi; apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita);

275.3. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą;

275.4. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas dirba už gamintojo nustatytų maksimalių ar minimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.

276. Šilumos tiekėjams ar pastato butų ir patalpų savininkams, eksploatuojant jiems nuosavybės teise priklausančius atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus nesilaikant Taisyklių 274 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 275.3 ir 275.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato butų ir kitų patalpų savininkų kaltės Taisyklių 275.1 ir 275.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, suvartotos šilumos kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir Taisyklių 13 priede nustatyta tvarka.

277. Šilumos tiekėjams ar pastato butų ir patalpų savininkams, eksploatuojant jiems nuosavybės teise priklausančius neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus nesilaikant Taisyklių 274 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 275.3 ir 275.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato butų ir patalpų savininkų kaltės Taisyklių 275.1 ir 275.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, suvartotos šilumos kiekiai buitiniams šilumos vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir Taisyklių 13 priede nustatyta tvarka, netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų suvartotos šilumos kiekio paskirstymui buitiniams šilumos vartotojams.

278. Šilumos tiekėjui priklausančių atsiskaitomųjų ir neatsiskaitomųjų šilumos ar šilumnešio kiekio apskaitos prietaisų, įrengtų pastato bendro naudojimo patalpose, apsaugą užtikrina Valdytojas (Administratorius), o įrengtų buto ar kitų patalpų savininko patalpose apsaugą užtikrina šių patalpų savininkas.

279. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ir neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto šilumos vartojimo atveju prietaiso įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis įstatymų nustatyta tvarka.

280. Pastato butų ir kitų patalpų savininkų patirta žala, jeigu šilumos tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų atsiskaitomųjų šilumos ar šilumnešio kiekio apskaitos prietaisų apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už šilumą ar šilumnešį, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIII. DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ ŠILUMOS ĮRENGINIŲ REMONTAS

 

281. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas, pageidaujantis atlikti prijungtų prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šildymo ar karšto vandens sistemos įrenginių buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių, kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo gyventojams, nekeičiant remontuojamos sistemos šilumos galios arba jos prijungimo schemos remontą privalo informuoti pastato Valdytoją (Administratorių), šilumos tiekėją arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją apie darbų apimtis ir jiems atlikti numatytą laiką.

282. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas atsako už keičiamų įrenginių kokybę ir jų atitiktį statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoms charakteristikoms.

283. Jeigu dėl daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių remonto bus pažeidžiami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, teisės ar teisėti interesai, privaloma įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus ir gauti jų raštišką sutikimą atlikti daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių remontą.

284. Pastato butų ir kitų patalpų savininkai šilumos įrenginius remontuoja ir visus kitus numatytus darbus atlieka savo lėšomis.

285. Baigę remonto darbus, butų ir kitų patalpų savininkai privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą kad remonto darbai bei reikalingi bandymai atlikti ir suremontuoti šilumos įrenginiai atitinka projektą ir jo kopiją pateikti šilumos tiekėjui ir pastato Valdytojui (Administratoriui).

286. Pastato butų ir kitų patalpų savininkai, kurie savo šilumos įrenginius remontuoja pažeisdami Taisykles ar kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Šilumos įrenginių remonto laikotarpiu pastato butų ir kitų patalpų savininkai išlieka buitiniais šilumos vartotojais.

 

V. KARŠTO VANDENS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

287. Taisyklių V skyrius reglamentuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjo, geriamojo vandens tiekėjo, šilumos tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo, pastato Valdytojo (Administratoriaus) bei kitų ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, tiesiogiai susijusius su šilumos ar kitos energijos bei geriamojo vandens tiekimu karštam vandeniui ruošti, karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu daugiabučiuose namuose.

288. Taisyklių V skyrius taikomas, kai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai karšto vandens vartotojai teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 15 ir 48 punktai) nustatyta tvarka pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą su karšto vandens tiekėju.

289. Taisyklių V skyrius taikomas, iki buitiniai karšto vandens vartotojai pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo, jeigu iki Taisyklių įsigaliojimo teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 15 ir 48 punktai) nustatyta tvarka buvo taikomas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas taip:

289.1. Daugiabučiuose namuose, kuriuose iš geriamojo vandens tiekėjo šilumos tiekėjas perka geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pagal buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenų ataskaitas ir galiojančias šalto geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartis ir pagal galiojančias šilumos ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams parduoda šilumą šildymui, karšto vandens temperatūros palaikymui ir karštą vandenį, iki buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai daugiabučiuose namuose teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) ir Taisyklių nustatyta tvarka pasirenka kitą karšto vandens tiekėją arba kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą galioja esami šilumos tiekėjų, geriamojo vandens tiekėjų, buitinių karšto vandens vartotojų ir buitinių šilumos vartotojų sutartiniai santykiai. Daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose karšto vandens skaitiklius įrengia, juos prižiūri ir atlieka jų patikrą bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 50 punktai) nustatyta tvarka ima karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį šilumos tiekėjas arba geriamojo vandens tiekėjas, priklausomai nuo to, kuriam šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse ar geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartyse ši pareiga nustatyta, jeigu iki Taisyklių įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip.

289.2. Daugiabučiuose namuose, kuriuose iš geriamojo vandens tiekėjo pagal įvadinio geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas ir galiojančias šalto geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartis geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti visam pastatui perka šilumos tiekėjas ir pagal galiojančias šilumos ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams parduoda šilumą šildymui, karšto vandens temperatūros palaikymui ir karštą vandenį, iki buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai daugiabučiuose namuose teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) ir Taisyklių nustatyta tvarka pasirenka kitą karšto vandens tiekėją arba kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą karšto vandens tiekėju yra šilumos tiekėjas, kuris daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia karšto vandens skaitiklius, juos prižiūri ir atlieka jų patikrą bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 50 punktai) nustatyta tvarka ima karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį, jeigu iki Taisyklių įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip.

289.3. Daugiabučiuose namuose, kuriuose buitiniai karšto vandens vartotojai geriamąjį vandenį karšto vandens poreikių tenkinimui perka iš geriamojo vandens tiekėjo pagal įvadinio geriamojo vandens apskaitos prietaiso ir (ar) butuose įrengtų buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenų ataskaitas ir galiojančias šalto geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartis, iki buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai daugiabučiuose namuose teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) ir Taisyklių nustatyta tvarka pasirenka karšto vandens tiekėją arba kitą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens skaitiklius daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, juos prižiūri ir atlieka jų patikrą bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 50 punktai) nustatyta tvarka ima karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį geriamojo vandens tiekėjas, jeigu iki Taisyklių įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip.

289.4. Taisyklių 289.1, 289.2 ir 289.3 punktuose nurodytais atvejais arba buitiniams karšto vandens vartotojams karšto vandens tiekėju pasirinkus šilumos tiekėją ir su juo sudarius karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai įrengiami Taisyklių 320.3, 320.4 ar 320.7 punkte nustatyta tvarka arba Taisyklių 320.5 ar 320.6 punkte nustatyta tvarka, jeigu karštas vanduo tiekiamas iš grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir jeigu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse arba iki Taisyklių įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenustatyta kitaip.

 

II. DAUGIABUČIO NAMO (VISO PASTATO) KARŠTO VANDENS SISTEMOS ĮRENGINIŲ MODERNIZAVIMAS, REMONTAS, REKONSTRAVIMAS, ATJUNGIMAS IR (AR) PRIJUNGIMAS PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ AR KITO ENERGIJOS ŠALTINIO

 

290. Daugiabučio namo (viso pastato) karšto vandens sistemos įrenginių modernizavimas, remontas, rekonstravimas, atjungimas ir (ar) prijungimas prie šilumos perdavimo tinklų ar kito energijos šaltinio atliekamas vadovaujantis Taisyklių 9–43, 79–94, 110–126 punktuose nustatyta tvarka. Taisyklių 9–43, 79–94, 110–126 punktuose nurodytus darbus organizuoja daugiabučio namo Valdytojas (Administratorius), atlikdamas jose nurodytas pastato savininko funkcijas.

291. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų sprendimai dėl viso pastato karšto vandens sistemos įrenginių modernizavimo, remonto, rekonstravimo, atjungimo ir (ar) prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų ar kito energijos šaltinio priimami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka.

 

III. DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ MODERNIZAVIMAS, REMONTAS, REKONSTRAVIMAS, ATJUNGIMAS IR (AR) PRIJUNGIMAS PRIE ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS PERDAVIMO TINKLŲ AR PASTATO KARŠTO VANDENS SISTEMOS

 

292. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų karšto vandens įrenginių modernizavimas, remontas, rekonstravimas, atjungimas ir (ar) prijungimas prie šilumos ir (ar) karšto vandens perdavimo tinklų ar pastato karšto vandens sistemos ar kito energijos šaltinio atliekamas vadovaujantis Taisyklių 165–184, 250–264, 281–286 punktuose nustatyta tvarka.

 

IV. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

293. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjo, geriamojo vandens tiekėjo, šilumos tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo, pastato Valdytojo (Administratoriaus) bei kitų ūkio subjektų tarpusavio santykiai nustatomi:

293.1. karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimi;

293.2. karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutartimi;

293.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartimi.

294. Draudžiama tiekti arba savavališkai vartoti karštą vandenį kitaip negu pagal galiojančią karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

295. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų, taip:

295.1. Su pastato buto ar kitų patalpų savininku – buitiniu karšto vandens vartotoju sudaroma terminuota karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Jeigu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nėra nurodyta kitaip, nė vienai sutarties šaliai iki termino pabaigos nepareiškus apie sutarties nutraukimą pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis.

295.2. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis karšto vandens tiekėjai, esant savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais karšto vandens vartotojais, bet ir su butų ir kitų patalpų nuomininkais – buitiniais karšto vandens vartotojais. Prieš sudarant karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku – buitiniu karšto vandens vartotoju, karšto vandens tiekėjui turi būti pateikti buto ar kitų patalpų savininko buto ar kitų patalpų nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis buto ar kitų patalpų savininko butu ar kitomis patalpomis patvirtinantys dokumentai. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys su butų ir kitų patalpų nuomininkais – buitiniais karšto vandens vartotojais sudaromos buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai karšto vandens tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas – buitinis karšto vandens vartotojas susitaria, esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui, pratęsti karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

295.3. Karšto vandens tiekėjai gali atsisakyti sudaryti sutartį su buto ar kitų patalpų nuomininku – buitiniu karšto vandens vartotoju, jeigu buto ar kitų patalpų nuomininkas – buitinis karšto vandens vartotojas yra skolingas už suvartotą karštą vandenį arba buto ar kitų patalpų nuomininkui – buitiniam karšto vandens vartotojui pradėtos buto ar kitų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buitinis karšto vandens vartotojas nevykdys savo prievolių pagal sudarytą karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį ir, karšto vandens tiekėjui pareikalavus, buitinis karšto vandens vartotojas nepateikia visų būsimų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo ar nesuteikia atsiskaitymo garantijų arba jeigu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties negalima sudaryti dėl nuo karšto vandens tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

295.4. Karšto vandens tiekėju gali būti šilumos tiekėjas, nepriklausomas šilumos gamintojas, nepriklausomas karšto vandens gamintojas, kitos energijos (elektros, dujų) tiekėjas arba vartotojas, kuriam nuosavybės teise priklausantys energijos karštam vandeniui ruošti tiekimo ir (arba) karšto vandens ruošimo įrenginiai yra sujungti su pastato savininko – karšto vandens vartotojo karšto vandens ruošimo įrenginiais ir (ar) pastato karšto vandens sistema, arba juridinis asmuo, perkantis iŠ energijos (šilumos, dujų, elektros ir geriamojo vandens) tiekėjų energiją geriamajam vandeniui sušildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei geriamąjį vandenį ir karšto vandens vartotojui tiekia (pristato ir parduoda) karštą vandenį.

295.5. Jeigu iki Taisyklių įsigaliojimo su esamu karšto vandens tiekėju daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai karšto vandens vartotojai nesudarė karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, esamam karšto vandens tiekėjui ir daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams karšto vandens vartotojams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 10 priedas) nuostatos.

295.6. Butų bei kitų patalpų savininkams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus Valdytoją (Administratorių) sudaryti jų vardu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pagal šalių individualiai aptartas sąlygas tarp karšto vandens tiekėjo ir butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vartotojų, karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo Valdytojo (Administratoriaus) atstovas.

296. Neatskiriama karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties dalis yra šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (Taisyklių 3 priedas).

297. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 10 priedas) nuostatos taikomos galiojančios karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties šalims, iki šalys individualiai susitaria dėl karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų arba pasirenka kitą karšto vandens tiekėją ir su juo sudaro karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį, arba pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens poreikių tenkinimui sudaro (pakeičia) su šilumos tiekėju šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį bei su geriamojo vandens tiekėju sudaro (pakeičia) geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 10 priedas) nuostatos taikomos karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties šalims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Salių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti buitinių karšto vandens vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

298. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 10 priedas).

299. Karšto vandens tiekėjas pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato buto ar kitų patalpų savininkui – buitiniam karšto vandens vartotojui kompleksinį produktą – karštą vandenį: šilumą karštam vandeniui sušildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros ir geriamąjį šaltą vandenį, taip pat šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti.

300. Karšto vandens tiekėjas perka šilumą geriamajam šaltam vandeniui sušildyti iki teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti iš šilumos tiekėjo ir geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti iš geriamojo vandens tiekėjo.

301. Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo.

302. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui, nesudarius karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutarties, taikomos Taisyklėse ir Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutarčių bendrosiose sąlygose (Taisyklių 9 priedas) nustatytos teisės, pareigos ir atsakomybė.

303. Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 9 priedas).

304. Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutartyse šalių individualiai aptartos sąlygos negali prieštarauti imperatyvioms įstatymų ir Taisyklių bei Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 9 priedas) nuostatoms bei pažeisti buitinių karšto vandens vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

305. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atsisakymas pasirašyti karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vartotojams sutartį neatleidžia pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo nuo atsakomybės vykdyti visas teisės aktuose ir Taisyklėse bei Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutarčių bendrosiose sąlygose (Taisyklių 9 priedas) nustatytas karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams prievoles.

 

V. DAUGIABUČIO NAMO VALDYTOJO (ADMINISTRATORIAUS) TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

306. Daugiabučio namo Valdytojas (Administratorius) teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų sprendimų priėmimo procedūras dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo arba karšto vandens tiekėjo pasirinkimo.

307. Kitos daugiabučio namo Valdytojo (Administratoriaus) teisės, pareigos ir atsakomybė nustatytos Taisyklių 233–238 punktuose.

 

VI. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

 

308. Karšto vandens tiekėjas privalo:

308.1. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15 punktai) nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su kiekvienu butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu karšto vandens vartotoju daugiabučiuose namuose jų prašymu, jeigu buitinių karšto vandens vartotojų karšto vandens įrenginiai prijungti prie karšto vandens tiekėjo nuosavybės teise priklausančių karšto vandens tiekimo įrenginių;

308.2. karšto vandens vartotojo prašymu teikti kitas Taisyklėse nurodytas paslaugas;

308.3. karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis ir parametrais nenutrūkstamai tiekti karšto vandens vartotojams karštą vandenį;

308.4. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) buitiniams karšto vandens vartotojams mokėjimo už karštą vandenį dokumentus;

308.5. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo karšto vandens gamybos ir perdavimo įrenginius;

308.6. pateikti savivaldybės institucijai karšto vandens tiekimo įrenginių profilaktinio remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas karšto vandens tiekimas karšto vandens vartotojams, grafikus;

308.7. informuoti karšto vandens vartotojus apie karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo dėl įrenginių profilaktinio remonto ir bandymų laiką bei trukmę;

308.8. pagal pastato Valdytojo (Administratoriaus) ar buto ar kitų patalpų savininko paraišką leisti prijungti prie veikiančių karšto vandens tiekimo įrenginių Taisyklių 290–292 punktuose nustatyta tvarka sumontuotus naujo ar rekonstruoto pastato arba buto ar kitų patalpų karšto vandens įrenginius ir pradėti tiekti karštą vandenį, jeigu tuo nenutraukiamas karšto vandens tiekimas kitiems karšto vandens vartotojams;

308.9. sudaryti karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir su pastatų savininkais – karšto vandens vartotojais, kuriems karštas vanduo turi būti tiekiamas nenutrūkstamai;

308.10. užtikrinti karšto vandens įrenginių, kurie yra karšto vandens tiekėjo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą

308.11. karšto vandens tiekimo–vartojimo riboje palaikyti statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytus ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 14, 15, 24, 26, 29, 28, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatytus karšto vandens parametrus;

308.12. nustatyta tvarka pranešti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su karšto vandens tiekimo įrenginiais;

308.13. Valdytojo (Administratoriaus) ar buitinio karšto vandens vartotojo pretenziją dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą informuoti Valdytoją (Administratorių) ar buitinį karšto vandens vartotoją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gavimo dienos;

308.14. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 26, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje arba karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytoje vietoje įrengti ir prižiūrėti atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus.

309. Karšto vandens tiekėjas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

309.1. karšto vandens parametrų nukrypimus, daugiau nei nustatyta karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje, geriamojo vandens kokybę, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės ir jeigu daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas patyrė tiesioginių nuostolių. Tokiu atveju už suvartotą karštą vandenį buitinis karšto vandens vartotojas atlygina karšto vandens tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

309.2. nepatiektą karštą vandenį, išskyrus Taisyklių 310, 339–351 nurodytus atvejus. Tokiu atveju karšto vandens tiekėjas atlygina buitinio karšto vandens vartotojo patirtus tiesioginius nuostolius įstatymų nustatyta tvarka, jei šalys nesusitarė kitaip;

309.3. buitinio karšto vandens vartotojo patirtą žalą dėl karšto vandens tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

310. Karšto vandens tiekėjas neatsako už karšto vandens tiekimo nutraukimą apribojimą taip pat už karšto vandens parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

310.1. stichinių nelaimių ar kitų nenugalimos jėgos aplinkybių;

310.2. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų veiksmų;

310.3. Taisyklių 339–351 išvardytų karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežasčių;

310.4. priimto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ar savivaldybės institucijos sprendimo sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą.

311. Karšto vandens tiekėjas turi teisę:

311.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams karšto vandens vartotojams priklausančių karšto vandens įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką karšto vandens tiekimo įrenginių darbui bei jo tiekimo kitiems karšto vandens vartotojams režimui, būklę;

311.2. sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą tik Taisyklėse nurodyta tvarka;

311.3. reikalauti, kad šilumos tiekėjas ir geriamojo šalto vandens tiekėjas karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje atitinkamai užtikrintų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 14, 15, 24, 26, 28, 29, 45, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą šilumos, šilumnešio kokybę ir geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą geriamojo vandens kokybę.

312. Karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas arba karšto vandens parametrus registruojančių matavimo prietaisų rodmenų įrašus, o jeigu tokių prietaisų nėra – pagal karšto vandens tiekėjo operatyvinių duomenų techninių registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

313. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės nepatiekto karšto vandens kiekis nustatomas pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas.

314. Jeigu nėra karšto vandens parametrus registruojančių prietaisų, karšto vandens tiekėjo kaltę dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo bei nepatiektą karšto vandens kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš pastato Valdytojo (Administratoriaus), daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų ar jų įgaliotų atstovų, šilumos ir (ar) geriamojo šalto vandens tiekėjų ir karšto vandens tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato nepatiektą karšto vandens kiekį ir surašo aktą. Jeigu Valdytojas (Administratorius) ar vienas iš šilumos ir (ar) geriamojo šalto vandens tiekėjų ir karšto vandens tiekėjo atstovų reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovai.

315. Taisykles pažeidęs karšto vandens tiekėjas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ – BUITINIŲ KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

316. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai karšto vandens vartotojai turi teisę teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka pasirinkti karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai karšto vandens vartotojai, nusprendę pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo, turi teisę atitinkamai pakeisti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos tiekėju, nutraukti karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su esamu karšto vandens tiekėju ir sudaryti karšto vandens poreikių tenkinimui geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartį su geriamojo vandens tiekėju.

317. Kitos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė nustatytos Taisyklių 239–243 punktuose.

 

VIII. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

318. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo teisės, pareigos ir atsakomybė nustatytos Taisyklių 244–249 punktuose.

 

IX. ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

319. Karšto vandens tiekėjo pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje patiektas pastato visiems buitiniams karšto vandens vartotojams karšto vandens (šilumos ir vandens) kiekis per ataskaitinį laikotarpį nustatomas pagal Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo aprašo (Taisyklių 12 priedas) nuostatas, vadovaujantis įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis ir (arba) skaičiavimo būdu (Taisyklių 13 priedas) ir vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodytais būdais.

320. Karšto vandens apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

320.1. Matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio ir geriamojo vandens skaitiklio, taikomas, kada buitiniai karšto vandens vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka, karšto vandens tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade, sudarydami rašytinį visų vartotojų, kuriems karštas vanduo tiekiamas iš to įvado, susitarimą ir tai yra nurodyta karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su karšto vandens tiekėju.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir suvartotam pastato karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas).

Geriamojo vandens skaitiklį vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia geriamojo vandens tiekėjas. Geriamojo vandens skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir pastato karšto vandens sistemoje suvartotam geriamojo vandens kiekiui išmatuoti. Pagal geriamojo vandens skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį.

Pagal Taisyklių 320.1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto matavimo priemonių komplekto rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už suvartotą karšto vandens kiekį, vadovaudamiesi teisės aktuose ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka, skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas) nustačius, koks karšto vandens (šilumos ir geriamojo vandens) kiekis tenka kiekvienam buitiniam karšto vandens vartotojui.

320.2. Matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio ir butuose ar kitose patalpose įrengtų buitinių karšto vandens skaitiklių, taikomas, kada buitiniai karšto vandens vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka geriamojo vandens tiekimo–vartojimo ribą pasirenka bute, o šilumos karštam vandeniui ruošti tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade, ir tai yra nurodyta karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su karšto vandens tiekėju.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir suvartotam pastato karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal karšto vandens ruošimo skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumą. Karšto vandens ruošimo skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas).

Buitinius karšto vandens skaitiklius butuose ir kitose patalpose, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia karšto vandens tiekėjas. Buitiniai karšto vandens skaitikliai naudojami karštam vandeniui ruošti patiektiems ir butuose ar kitose patalpose suvartotiems geriamojo vandens kiekiams išmatuoti. Pagal buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamąjį vandenį. Pagal buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už su karštu vandeniu suvartotą geriamojo vandens kiekį.

Pagal Taisyklių 320.2 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto matavimo priemonių komplekto rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už su karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį, vadovaudamiesi teisės aktuose ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka, skaičiavimais nustačius (Taisyklių 13 priedas), koks su karštu vandeniu patiektas ir suvartotas šilumos kiekis tenka kiekvienam buitiniam karšto vandens vartotojui.

320.3. Matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir geriamojo vandens skaitiklio, naudojamas, kada buitiniai karšto vandens vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka geriamojo vandens tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir šilumos karštam vandeniui ruošti tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade bei, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, taikomas šilumos paskirstymo metodas, nustatantis, kaip įvadinio šilumos skaitiklio išmatuotas šilumos kiekis paskirstomas šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir tai yra nurodyta karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su karšto vandens tiekėju.

Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo ir karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, naudojami karštam vandeniui ruošti arba su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį, nustatytą skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas).

Geriamojo vandens skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia geriamojo vandens tiekėjas. Geriamojo vandens skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir pastato karšto vandens sistemoje suvartotam geriamojo vandens kiekiui išmatuoti. Pagal geriamojo vandens skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamąjį vandenį.

Pagal Taisyklių 320.3 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto matavimo priemonių komplekto rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už suvartotą karšto vandens kiekį, vadovaudamiesi teisės aktuose ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka, skaičiavimais nustačius (Taisyklių 13 priedas), koks karšto vandens (šilumos ir geriamojo vandens) kiekis tenka kiekvienam buitiniam karšto vandens vartotojui.

320.4. Matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir butuose ar kitose patalpose įrengtų buitinių karšto vandens skaitiklių, naudojamas, kada buitiniai karšto vandens vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka geriamojo vandens tiekimo–vartojimo ribą pasirenka bute ir šilumos karštam vandeniui ruošti tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade bei, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, taikomas šilumos paskirstymo metodas, nustatantis, kaip įvadinio šilumos skaitiklio išmatuotas šilumos kiekis paskirstomas šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir tai yra nurodyta karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su karšto vandens tiekėju.

Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo ir karšto vandens sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, naudojami karštam vandeniui ruošti arba su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį, nustatytą skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas).

Buitinius karšto vandens skaitiklius butuose ir kitose patalpose, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia karšto vandens tiekėjas. Buitiniai karšto vandens skaitikliai naudojami karštam vandeniui ruošti patiektiems ir butuose ar kitose patalpose suvartotiems geriamojo vandens kiekiams išmatuoti. Pagal buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį. Pagal buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už su karštu vandeniu suvartotą geriamojo vandens kiekį.

Pagal Taisyklių 320.4 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto matavimo priemonių komplekto rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už su karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį, vadovaudamiesi teisės aktuose ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka, skaičiavimais nustačius (Taisyklių 13 priedas), koks su karštu vandeniu patiektas ir suvartotas šilumos kiekis tenka kiekvienam buitiniam karšto vandens vartotojui.

320.5. Matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš karšto vandens šilumos skaitiklio ir karšto vandens skaitiklio, naudojamas, kada buitiniai karšto vandens vartotojai tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade, sudarydami rašytinį visų buitinių karšto vandens vartotojų, kuriems karštas vanduo tiekiamas iš to įvado, susitarimą pirkti karštą vandenį įvade, ir tai yra nurodyta karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su karšto vandens tiekėju.

Karšto vandens šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktais nustatyta tvarka, karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens šilumos skaitiklis naudojamas po karšto vandens ruošimo įrenginio patiektam ir su karštu vandeniu suvartotam šilumos kiekiui išmatuoti arba, jeigu yra tokių prietaiso galimybių, su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams išmatuoti. Karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Karšto vandens šilumos skaitikliai naudojami, kai karštas vanduo į pastatą tiekiamas iš grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių karšto vandens perdavimo tinklais arba kai karštam vandeniui ruošti suvartotos šilumos kiekio negalima išmatuoti karšto vandens ruošimo šilumos skaitikliu (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai). Pagal karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Karšto vandens skaitiklį, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens skaitiklis naudojamas už karšto vandens ruošimo įrenginio patiektam ir su karštu vandeniu suvartotam geriamojo vandens kiekiui išmatuoti. Pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį.

Pagal Taisyklių 320.5 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto matavimo priemonių komplekto rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už suvartotą karšto vandens kiekį, vadovaudamiesi teisės aktuose ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka, skaičiavimais nustačius (Taisyklių 13 priedas), koks karšto vandens (šilumos ir geriamojo vandens) kiekis tenka kiekvienam buitiniam karšto vandens vartotojui.

320.6. Matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš karšto vandens šilumos skaitiklio ir butuose ar kitose patalpose įrengtų buitinių karšto vandens skaitiklių, naudojamas, kada buitiniai karšto vandens vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka geriamojo vandens tiekimo–vartojimo ribą pasirenka bute, o šilumos karštam vandeniui ruošti tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade, ir tai yra nurodyta karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su karšto vandens tiekėju.

Karšto vandens šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktais nustatyta tvarka, karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens šilumos skaitiklis naudojamas už karšto vandens ruošimo įrenginio patiektam ir su karštu vandeniu suvartotam šilumos kiekiui išmatuoti arba, jeigu yra tokių prietaiso galimybių, su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams išmatuoti. Karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Karšto vandens šilumos skaitikliai naudojami, kai karštas vanduo į pastatą tiekiamas iš grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių karšto vandens perdavimo tinklais arba kai karštam vandeniui ruošti suvartotos šilumos kiekio negalima išmatuoti karšto vandens ruošimo šilumos skaitikliu (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai). Pagal karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Buitinius karšto vandens skaitiklius butuose ir kitose patalpose, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia karšto vandens tiekėjas. Buitiniai karšto vandens skaitikliai naudojami karštam vandeniui ruošti patiektiems ir butuose ar kitose patalpose suvartotiems geriamojo vandens kiekiams išmatuoti. Pagal buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį. Pagal buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už su karštu vandeniu suvartotą geriamojo vandens kiekį.

Pagal Taisyklių 320.6 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto matavimo priemonių komplekto rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už su karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį, vadovaudamiesi teisės aktuose ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka, skaičiavimais nustačius (Taisyklių 13 priedas), koks su karštu vandeniu patiektas ir suvartotas šilumos kiekis tenka kiekvienam buitiniam karšto vandens vartotojui.

320.7. Matavimo priemonių komplektai, sudaryti iš karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio, geriamojo vandens skaitiklio ir buitinių karšto vandens skaitiklių arba įvadinio šilumos skaitiklio, geriamojo vandens skaitiklio ir buitinių karšto vandens skaitiklių, arba karšto vandens šilumos skaitiklio, karšto vandens skaitiklio ir buitinių karšto vandens skaitiklių.

Taisyklių 320.7 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytas vienas iš matavimo priemonių komplektų taikomas, kada buitiniai karšto vandens vartotojai geriamojo vandens tiekimo–vartojimo ribą pasirenka bute, o šilumos karštam vandeniui ruošti tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade, ir tai yra nurodyta karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su karšto vandens tiekėju.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį arba įvadinį šilumos skaitiklį, arba karšto vandens šilumos skaitiklį pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis arba įvadinis šilumos skaitiklis, arba karšto vandens šilumos skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir suvartotam pastato karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio arba įvadinio šilumos skaitiklio, arba karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 13 priedas). Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio arba įvadinio šilumos skaitiklio, arba karšto vandens šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Geriamojo vandens skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia geriamojo vandens tiekėjas arba karšto vandens skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktais nustatyta tvarka, karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Geriamojo vandens skaitiklis arba karšto vandens skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir pastato karšto vandens sistemoje suvartotam geriamojo vandens kiekiui išmatuoti. Pagal geriamojo vandens skaitiklio arba karšto vandens skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį.

Buitinius karšto vandens skaitiklius butuose ir kitose patalpose, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia karšto vandens tiekėjas. Buitiniai karšto vandens skaitikliai naudojami karštam vandeniui ruošti patiektiems ir butuose ar kitose patalpose suvartotiems geriamojo vandens kiekiams išmatuoti. Pagal buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už bute ar kitose patalpose su karštu vandeniu suvartotą geriamojo vandens kiekį.

Pagal vieno iš Taisyklių 320.7 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų matavimo priemonių komplektų rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už su karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį, vadovaudamiesi teisės aktuose ir karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka, skaičiavimais nustačius (Taisyklių 13 priedas), koks su karštu vandeniu patiektas ir suvartotas šilumos kiekis tenka kiekvienam buitiniam karšto vandens vartotojui.

Jeigu Taisyklių 320.7 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų matavimo priemonių komplekte vietoj buitinių karšto vandens skaitiklių teisės aktuose nustatyta tvarka įrengiami buitiniai kompleksiniai karšto vandens skaitikliai, pagal buitinių kompleksinių karšto vandens skaitiklių rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už bute ar kitose patalpose suvartotą karšto vandens (geriamojo vandens ir šilumos) kiekį.

320.8. Iš butuose ar kitose patalpose įrengtų karšto vandens šilumos skaitiklių ir buitinių karšto vandens skaitiklių arba buitinių kompleksinių karšto vandens skaitiklių sudarytas matavimo priemonių komplektas taikomas, kada buitiniai karšto vandens vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka karšto vandens tiekimo–vartojimo ribą pasirenka bute, ir tai yra nurodyta karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su karšto vandens tiekėju, ir kada teisės aktuose ir karšto vandens tiekėjo sudarytose šilumos bei geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais nustatyta, kad karštam vandeniui ruošti patiekiamų ir suvartotų šilumos ir geriamojo vandens kiekių išmatavimui nenaudojami karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio arba karšto vandens šilumos skaitiklio ir geriamojo vandens skaitiklio, arba karšto vandens skaitiklio rodmenys.

Karšto vandens šilumos skaitiklius kartu su buitiniais karšto vandens skaitikliais arba buitinius kompleksinius karšto vandens skaitiklius, vadovaudamasis teisės aktais nustatyta tvarka, butuose ir kitose patalpose įrengia karšto vandens tiekėjas. Karšto vandens šilumos skaitikliai kartu su buitiniais karšto vandens skaitikliais arba buitiniai kompleksiniai karšto vandens skaitikliai naudojami su karštu vandeniu patiektiems ir butuose ar kitose patalpose suvartotiems geriamojo vandens ir šilumos kiekiams išmatuoti. Pagal karšto vandens šilumos skaitiklio kartu su buitiniais karšto vandens skaitikliais arba buitinių kompleksinių karšto vandens skaitiklių rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su geriamojo vandens tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį ir su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį.

Pagal Taisyklių 320.8 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto matavimo priemonių komplekto arba matavimo priemonės rodmenis buitiniai karšto vandens vartotojai atsiskaito su karšto vandens tiekėju už bute ar kitose patalpose suvartotą karšto vandens (geriamojo vandens ir šilumos) kiekį.

321. Atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai pastatų įvaduose įrengiami šilumos karštam vandeniui ruošti tiekimo ir gražinimo vamzdynų vietose ir geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo vamzdynų vietoje prieš karšto vandens ruošimo įrenginį arba paruošto karšto vandens tiekimo ir gražinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su pastato karšto vandens sistemos įrenginiais. Šioje vietoje nustatoma karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimis gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos.

322. Kai pastate yra daugiau kaip vienas buitinis karšto vandens vartotojas, kurie visi kartu teisės akte (Taisyklių 1 priedo 6 punktas) nustatyta tvarka pasirenka geriamojo vandens pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pastato įvade arba butuose ir kitose patalpose ir su kuriais karšto vandens tiekėjas sudaro karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomieji karšto vandens (šilumos ir vandens) kiekio apskaitos prietaisai įrengiami pastato įvado šilumos karštam vandeniui ruošti tiekimo ir gražinimo vamzdynų vietose ir geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo vamzdynų vietoje arba karšto vandens tiekimo ir gražinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių karšto vandens vartotojų bendrojo naudojimo karšto vandens ruošimo ar skirstymo įrenginiais, ir (arba) karšto vandens tiekimo ir gražinimo vamzdynų įvadų į butus ir (ar) kitas patalpas vietose, kuriose prie jų prijungti butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su pastato buitiniais karšto vandens vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Karšto vandens (šilumos ir geriamojo vandens) kiekis, nustatytas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje, pagal atsiskaitomųjų karšto vandens apskaito prietaisų rodmenų ataskaitas (šilumos ir vandens) ir (ar) skaičiavimo būdu priskiriamas buitiniams karšto vandens vartotojams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 12, 14, 15, 27, 28, 29, 54, 59, 60, 61, 63, 64 punktai), Taisyklėse ir Taisyklių 13 priede nustatyta tvarka ir paskirstomas buitiniams karšto vandens vartotojams taip:

322.1. Visas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje patiektas ir suvartotas karštam vandeniui ruošti geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens tiekėjo įrengtų atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, o jeigu jų nėra arba jie sugedę, arba Taisyklėse nustatyta tvarka negalima naudotis jų rodmenimis – pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas (Taisyklių 1 priedo 54, 59, 60, 61, 63, 64 punktai).

322.2. Buitinio karšto vandens vartotojo su karštu vandeniu ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje suvartotas geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal tiekėjo įrengto atsiskaitomojo geriamojo vandens kiekio apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, arba Taisyklėse nustatyta tvarka negalima naudotis jo rodmenimis, – skaičiavimo būdu (Taisyklių 13 priedas), vadovaujantis teisės akte (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nustatytomis normomis. Šiuo atveju, jeigu visų buitinių karšto vandens vartotojų su karštu vandeniu suvartoto geriamojo vandens kiekių suma skiriasi nuo Taisyklių 322.1 punkte nustatyta tvarka suvartoto geriamojo vandens kiekio, vadovaujantis normomis nustatyti geriamojo vandens suvartojimo dydžiai koreguojami Taisyklių 13 priede nurodytu būdu.

322.3. Visas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje karštam vandeniui ruošti patiektas ir suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal šilumos tiekėjo įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, arba Taisyklėse nustatyta tvarka negalima naudotis jo rodmenimis – skaičiavimais pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas ir suvartoto karšto vandens kiekį (Taisyklių 1 priedo 54, 59, 60, 61, 63, 64 punktai).

322.4. Buitinio karšto vandens vartotojo su karštu vandeniu ties pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal tiekėjo įrengto atsiskaitomojo šilumos kiekio apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, arba Taisyklėse nustatyta tvarka negalima naudotis jo rodmenimis – pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas (Taisyklių 1 priedo 54, 59, 60, 61, 63, 64 punktai).

322.5. Visas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje su karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis nustatomas sumuojant Taisyklių 322.4 punkte nurodytu būdu nustatytus visų buitinių karšto vandens vartotojų su karštu vandeniu suvartotos šilumos kiekius.

322.6. Buitinio karšto vandens vartotojo ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje, vonių ir (ar) kitų patalpų šildymui, naudojant karšto vandens skleidžiamą šilumą patiektas ir suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal šilumos tiekėjo įrengto bute, jeigu taip numatyta statinio projekte, atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, arba Taisyklėse nustatyta tvarka negalima naudotis jo rodmenimis, – skaičiavimo būdu (Taisyklių 13 priedas), vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintomis normomis (Taisyklių 1 priedo 54, 59, 60, 61, 63, 64 punktai).

322.7. Visas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje vonios ir (ar) kitų patalpų šildymui, naudojant karšto vandens skleidžiamą šilumą, patiektas ir suvartotas šilumos kiekis nustatomas sumuojant Taisyklių 322.6 punkte nurodytu būdu nustatytus visų buitinių karšto vandens vartotojų vonios ir (ar) kitų patalpų šildymui, naudojant karšto vandens skleidžiamą šilumą suvartotos šilumos kiekius.

322.8. Visas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje karšto vandens temperatūrai palaikyti (šilumos išspinduliuotos pastato karšto vandens sistemos įrenginiuose) patiektos ir suvartotos šilumos kiekis nustatomas (Taisyklių 13 priedas) pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas (Taisyklių 1 priedo 54, 59, 60, 61, 63, 64 punktai), jeigu Taisyklių 322.3 punkte nurodyti šilumos kiekiai nustatomi vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintomis normomis (Taisyklių 1 priedo 54, 59, 60, 61, 63, 64 punktai).

322.9. Visas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje karšto vandens temperatūrai palaikyti (šilumos išspinduliuotos pastato karšto vandens sistemos įrenginiuose) patiektos ir suvartotos šilumos kiekis, jeigu Taisyklių 322.3 punkte nurodytas šilumos kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, nustatomas skaičiavimo būdu (Taisyklių 13 priedas) iš šio šilumos kiekio atimant Taisyklių 322.5 ir 322.7 punktuose nurodyta tvarka nustatytus šilumos kiekius.

322.10. Visas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje karšto vandens temperatūrai palaikyti (šilumos, išspinduliuotos pastato karšto vandens sistemos įrenginiuose) ir vonios ir (ar) kitų patalpų šildymui, naudojant karšto vandens skleidžiamą šilumą patiektas ir suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal šilumos tiekėjo įrengto, jei tai numatyta statinio projekte, atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, arba Taisyklėse nustatyta tvarka negalima naudotis jo rodmenimis – pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas (Taisyklių 1 priedo 54, 59, 60, 61, 63, 64 punktai).

322.11. Visas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje karšto vandens temperatūrai palaikyti (šilumos, išspinduliuotos pastato karšto vandens sistemos įrenginiuose) patiektos ir suvartotos šilumos kiekis, jeigu Taisyklių 322.10 punkte nurodytas šilumos kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, nustatomas skaičiavimo būdu (Taisyklių 13 priedas) iš šio šilumos kiekio atimant Taisyklių 322.7 punkte nurodyta tvarka nustatytą šilumos kiekį.

322.12. Buitiniam karšto vandens vartotojui ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje karšto vandens temperatūrai palaikyti (šilumos išspinduliuotos pastato karšto vandens sistemos įrenginiuose) priskirtas patiektos ir suvartotos šilumos kiekis nustatomas skaičiavimo būdu (Taisyklių 13 punktas), paskirstant Taisyklių 322.8 arba 322.9, arba 322.11 punkte nurodyta tvarka nustatytą šilumos kiekį kiekvienam buitiniam karšto vandens vartotojui proporcingai jo daliai, palyginti su visa bendrąja daline nuosavybe.

322.13. Visas ties karšto vandens pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje su karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal šilumos tiekėjo įrengto, jei tai numatyta statinio projekte (ar jo dalyje), atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Šiuo atveju, jeigu atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenys skiriasi nuo Taisyklių 322.5 punkte nurodyta tvarka nustatyto šilumos kiekio, buitiniam karšto vandens vartotojui priskiriamas su karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis nustatomas skaičiavimo būdu (Taisyklių 13 priedas). Vadovaujantis Taisyklių 322.4 punkte nurodyta tvarka nustatytas šilumos kiekis koreguojamas Taisyklių 13 priede nustatyta tvarka.

322.14. Karštam vandeniui paskirstyti buitiniams vartotojams gali būti naudojami tokie butuose ir kitose patalpose įrengti karšto vandens šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji karšto vandens šilumos ir (ar) vandens apskaitos prietaisai ir jų rodmenys naudojami tik karšto vandens šilumos ir (ar) vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti:

322.14.1. buitiniai karšto vandens skaitikliai;

322.14.2. buitiniai kompleksiniai karšto vandens skaitikliai.

323. Neatsiskaitomuosius Taisyklių 322.14 punkte nurodytus apskaitos prietaisus savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri buitinis karšto vandens vartotojas, jeigu šalių sutarimu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

324. Pastato buitinių karšto vandens vartotojų prašymu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyta tvarka neatsiskaitomuosius Taisyklių 322.14 punkte nurodytus apskaitos prietaisus gali įsigyti, įrengti ir prižiūrėti karšto vandens tiekėjas. Šiuo atveju šių prietaisų įsigijimo, įrengimo ir priežiūros sąnaudas apmoka buitinis karšto vandens vartotojas pagal pateikiamą sąskaitą arba jo prašymu jos įtraukiamos į karšto vandens kainą.

325. Taisyklių 320 ir 322 punktuose nurodytus atsiskaitomuosius karšto vandens šilumos ir (ar) geriamojo šalto vandens kiekio apskaitos prietaisus karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) tiekimo–vartojimo riboje savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri atitinkamai šilumos ir geriamojo šalto vandens tiekėjai, jeigu šalių sutarimu karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

326. Karšto vandens tiekėjas arba teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) 15 straipsnio 2 dalyje ir Taisyklių 162 punkte nustatytu atveju esamas tiekėjas buitinio karšto vandens vartotojo bute ar kitose patalpose (išskyrus Taisyklių 321 punkte numatytą atvejį) buitinius karšto vandens skaitiklius įrengia taip:

326.1. Buitinių karšto vandens skaitiklių įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį. Šių buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėjais už karštam vandeniui paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, taip pat su karštu vandeniu suvartotam šilumos kiekiui paskirstyti buitiniams karšto vandens vartotojams.

326.2. Karšto vandens apskaitai naudojami buitiniai karšto vandens skaitikliai ir buitiniai kompleksiniai karšto vandens skaitikliai gali turėti duomenų nuskaitymo ir nuotolinio perdavimo sistemas. Šios sistemos yra karšto vandens tiekėjo nuosavybė.

326.3. Buitinio karšto vandens skaitiklio ir buitinio kompleksinio karšto vandens skaitikliui prijungti apskaitos mazge naudojami pagalbiniai įrenginiai (filtrai, uždaromoji armatūra, antgaliai, fasoninės detalės ir pan.), kuriuos naudojant karšto vandens apskaitos prietaisas sumontuojamas projekte nurodytoje vietoje ir gamintojo instrukcijoje nurodyta tvarka, yra pastato karšto vandens sistemos neatskiriamoji dalis.

326.4. Naujuose arba rekonstruojamuose daugiabučiuose namuose karšto vandens apskaitos mazgai turi būti įrengiami bendro naudojimo patalpose arba karšto vandens apskaitos prietaisai turi turėti duomenų nuskaitymo ir nuotolinio perdavimo sistemas.

326.5. Naujai karšto vandens tiekėjo įrengiami buitiniai karšto vandens skaitikliai ir buitiniai kompleksiniai karšto vandens skaitikliai, išskyrus keičiamus esamuose apskaitos mazguose, bute turi turėti duomenų nuskaitymo ir nuotolinio perdavimo sistemas.

326.6. Karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri Taisyklių 326.4 ir 326.5 punktuose nurodytus karšto vandens apskaitos prietaisus ir atlieka jų metrologinę patikrą. Buitiniai karšto vandens vartotojai savo lėšomis įrengia (su papildomais Taisyklių 326.3 punkte nurodytais įrenginiais) apskaitos mazgą karšto vandens skaitikliui prijungti bute arba daugiabučio namo bendro naudojimo patalpose.

326.7. Karšto vandens tiekėjo prievolė įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus laikoma tinkamai įvykdyta, net jeigu jis ne dėl savo kaltės neįrengia visų reikalingų karšto vandens apskaitos prietaisų, yra pasiruošęs visiškai įvykdyti prievolę ir yra raštu informavęs buitinius karšto vandens vartotojus, Valdytoją (Administratorių) apie šį savo pasirengimą bet buitiniai karšto vandens vartotojai nėra įrengę ar nesudaro sąlygų įrengti karšto vandens apskaitos mazgus.

326.8. Buitinių karšto vandens skaitiklių ir buitinių kompleksinių karšto vandens skaitiklių prijungimo schema ir karšto vandens apskaitos mazgo schema bei jo įrengimo vieta turi būti suderinta su karšto vandens tiekėju.

326.9. Daugiabučiuose namuose arba bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose karšto vandens apskaitos prietaisai neatsižvelgiant į nustatytas nuosavybės ribas turi būti įrengiami kiekvienam butui atskirai bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai apskaitos prietaisams skirtose patalpose ir pan.). Jei daugiabučiuose namuose arba bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose karšto vandens apskaitos prietaisai įrengti butuose, taip pat atsiskaitymo pagal gyvenamajam namui įrengtą bendrąjį apskaitos prietaisą atveju atskirai butams jie neįrengti, tai rekonstruojant namą šiuos apskaitos prietaisus reikia įrengti įvadinėse karšto vandens apskaitos spintose (skydeliuose) bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai apskaitos prietaisams skirtose patalpose ir pan.).

326.10. Prie karšto vandens apskaitos prietaisų priėjimai turi būti laisvi. Draudžiama dėti pašalinius daiktus ant karšto vandens apskaitos prietaisų, karšto vandens apskaitos spintų (skydelių) arba į jas.

326.11. Buitiniai karšto vandens skaitikliai, buitiniai kompleksiniai karšto vandens skaitikliai ir karšto vandens apskaitos mazgo elementai turi būti užplombuoti tokia tvarka:

326.11.1. ant buitinio karšto vandens skaitiklio gaubto turi būti gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios akredituotos laboratorijos plombos, o ant karšto vandens apskaitos schemos elementų – karšto vandens tiekėjo plombos;

326.11.2. atsižvelgiant į karšto vandens apskaitos schemą gali būti plombuojamos ir kitos apskaitos prietaisų ir įrenginių dalys. Karšto vandens tiekėjas turi teisę nustatyti konkrečias plombuojamas vietas, su kuriomis turi būti supažindintas buitinis karšto vandens vartotojas. Visais atvejais nenuėmus plombų buitiniam karšto vandens vartotojui turi būti suteikta galimybė nuskaityti buitinio karšto vandens skaitiklio rodmenis;

326.11.3. už atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų, karšto vandens apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako patalpų, valdomos teritorijos ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai (nuomininkai, turintys pasirašytą sutartį su karšto vandens tiekėju) arba šias patalpas, valdomą teritoriją ir (ar) įrenginius eksploatuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, jeigu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

326.12. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų buitinių karšto vandens skaitiklių metrologinę patikrą atlikusios akredituotos laboratorijos uždeda plombas arba žymenis (lipdukus) ir (arba) patikros sertifikatus.

326.13. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų, karšto vandens apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar išardymas be karšto vandens tiekėjo sutikimo, savavališkas karšto vandens apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomo geriamojo vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis, kitoks karšto vandens apskaitos prietaisų ar karšto vandens apskaitos schemos elementų paveikimas arba savavališkas karšto vandens ėmimo įrenginių prijungimas prie karšto vandens tiekėjo tinklo yra Taisyklių pažeidimas ir už juos atsakoma įstatymų nustatyta tvarka.

327. Buitinių karšto vandens vartotojų atsiskaitymo pagal butuose įrengtus buitinius karšto vandens skaitiklius ypatumai:

327.1. Sugedus atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisui ar neatsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisui arba karšto vandens apskaitos mazgo schemos elementui ne dėl buitinio karšto vandens vartotojo kaltės (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar kita), apie kuriuos buitinis karšto vandens vartotojas pranešė karšto vandens tiekėjui iki jo atstovo atvykimo į vietą už suvartotą karštą vandenį per tą laikotarpį, kai karšto vandens apskaita veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio karšto vandens suvartojimo iki gedimo vidurkį buitiniam karšto vandens vartotojui nustatytu karšto vandens tarifu ir kainomis. Laikotarpis, per kurį karšto vandens apskaita veikė netiksliai, nustatomas pagal buitinio karšto vandens vartotojo pateiktus ir karšto vandens tiekėjo turimus duomenis apie buitinio karšto vandens vartotojo karšto vandens įrenginius bei iš atitinkamo karšto vandens suvartojimo (paros, savaitės, mėnesio ir t.t.) analizės. Nustatęs atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaiso gedimus, karšto vandens tiekėjas juos turi pašalinti per 10 kalendorinių dienų. Kiekvieną ne dėl buitinio karšto vandens vartotojo kaltės atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso gedimo, pažeidimo ar dingimo atvejį karšto vandens tiekėjas ir buitinis karšto vandens vartotojas įformina dvišaliu aktu.

327.2. Buitiniam karšto vandens vartotojui nepranešus apie atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso gedimus iki karšto vandens tiekėjo atstovo atvykimo arba radus buitiniam karšto vandens vartotojui priklausantį atsiskaitomąjį karšto vandens apskaitos prietaisą ar neatsiskaitomąjį karšto vandens apskaitos prietaisą ar karšto vandens apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso, ar karšto vandens apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas arba korpusas; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; taip pat siekiant sumažinti buitinio karšto vandens skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos stabdymo priemonės), arba pakeitus atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso prijungimo schemą arba buitiniam karšto vandens vartotojui atsisakius įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovą patikrinti atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaisų būklę ir (ar) rodmenis, karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti laikotarpiu nuo karšto vandens tiekėjo paskutinės atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso, ar karšto vandens apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesniu kaip teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyti senaties terminai buitinio karšto vandens vartotojo suvartoto karšto vandens (šilumos ir geriamojo vandens) kiekį. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato karšto vandens tiekėjo sudaryta komisija. Buitinio karšto vandens vartotojo suvartotas karšto vandens kiekis už perskaičiuojamą laikotarpį nustatomas taikant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 29, 54 punktai) nurodytas geriamojo vandens suvartojimo normas padauginant iš laikotarpio trukmės. Kai nustatoma, kad buitinis karšto vandens vartotojas, siekdamas sumažinti apskaitomo karšto vandens (šilumos ir geriamojo vandens) kiekį arba buitinio karšto vandens skaitiklio rodmenis, kitaip paveikia atsiskaitomąjį karšto vandens apskaitos prietaisą ar neatsiskaitomąjį karšto vandens apskaitos prietaisą ar karšto vandens apskaitos schemos elementus, o karšto vandens tiekėjo atstovas per paskutinį atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso, ar karšto vandens apskaitos schemos elementų patikrinimą šios buitinio karšto vandens vartotojo veikos negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, su prietaisais atsukant apskaitos prietaisų rodmenis atgal ir kita) arba, įrengdamas paslėptą atvadą prijungė karšto vandens (šilumos ir geriamojo vandens) imtuvus prieš karšto vandens apskaitą arba be jos, karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti tokio buitinio karšto vandens vartotojo suvartoto karšto vandens (šilumos ir geriamojo vandens) kiekį šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, taikydamas perskaičiavimo laikotarpiu galiojusius karšto vandens tarifus ir kainas.

327.3. Jeigu daugiabučiame name arba bendrabučio tipo daugiabučiame name viename bute (kambaryje), kuriame yra įrengtas tik vienas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ir jame gyvena kelios šeimos, jie už suvartotą karštą vandens (šilumos ir geriamojo vandens) kiekį atsiskaito pagal atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir vieną mokėjimo dokumentą. Kuris asmuo įforminamas kaip buitinis karšto vandens vartotojas, sprendžia šeimos tarpusavio susitarimu.

328. Pastato buto ar kitų patalpų savininkui arba bendrosios dalinės nuosavybės teise – nuosavybės bendrininkams iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai perduodami (parduodami) atitinkamai šilumos, karšto vandens ir geriamojo vandens tiekėjų nuosavybėn, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip. Pastato buto ar kitų patalpų savininkui iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys buitiniai karšto vandens skaitikliai butuose perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjo nuosavybėn, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

329. Atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai ar neatsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai, taip pat pristatomo į pastatą šilumos, šilumnešio, karšto vandens ir geriamojo vandens parametrus registruojantys prietaisai pripažįstami tik įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jie turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas. Karšto vandens apskaitai atlikti naudojamos matavimo priemonės turi atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus.

330. Draudžiama naudotis atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenimis, jeigu:

330.1. atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas, ar karšto vandens apskaitos schemos elementas sugadinti taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas, korpusas, varžos termometrai, termoporų jungtys ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita);

330.2. siekiant sumažinti apskaitomos šilumos, geriamojo vandens ir (ar) karšto vandens kiekį arba buitinio karšto vandens skaitiklio rodmenis, suklastotos atsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo karšto vandens apskaitos prietaiso, ar karšto vandens apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) karšto vandens tiekėjo uždėtos plombos, kitaip paveikiamas atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas, ar karšto vandens apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis; specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi; apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita);

330.3. atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą

330.4. atsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis karšto vandens apskaitos prietaisas veikia už gamintojo nustatytų maksimalių ar minimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.

331. Karšto vandens tiekėjams ar pastato buto ar patalpų savininkui, eksploatuojantiems savo nuosavybės teise priklausančius atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus ir nesilaikantiems Taisyklių 329 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 330.3 ir 330.4 punktuose nurodytų pažeidimų, arba dėl butų ir kitų patalpų savininkų kaltės nustačius Taisyklių 330.1 ir 330.2 punktuose nurodytų pažeidimų, kada negalima naudotis atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, suvartotos šilumos, geriamojo vandens ir (ar) karšto vandens kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu (Taisyklių 13 priedas) teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 12, 14, 15, 54, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatyta tvarka.

332. Karšto vandens tiekėjams ar pastato buto ar patalpų savininkui, eksploatuojantiems savo nuosavybės teise priklausančius neatsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus ir nesilaikantiems Taisyklių 329 punkte nustatytų reikalavimų arba dėl jų kaltės Taisyklių 330.3 ir 330.4 punktuose nustačius nurodytų pažeidimų, arba dėl butų ir kitų patalpų savininkų kaltės nustačius Taisyklių 330.1 ir 330.2 punktuose nurodytų pažeidimų, kada negalima naudotis neatsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, suvartotos šilumos, geriamojo vandens ir (ar) karšto vandens kiekiai vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu (Taisyklių 13 priedas) teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 12, 14, 15, 54, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatyta tvarka, netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijoms nustatyti.

333. Karšto vandens tiekėjui priklausančių, bet buto ir kitų patalpos savininko patalpose įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų apsaugą užtikrina šių patalpų savininkas. Sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto karšto vandens vartojimo atveju atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal karšto vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis įstatymų nustatyta tvarka.

334. Pastato butų ar kitų patalpų savininkų patirta žala, jeigu karšto vandens tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už šilumą geriamąjį vandenį ar karštą vandenį, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

335. Teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) apibrėžtas nepaskirstytasis karšto vandens kiekis, jeigu nėra atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų nuotolinio nuskaitymo sistemos, nustatomas vienu metu, atjungus geriamojo vandens tiekimą į karšto vandens ruošimo įrenginius, nuskaičius geriamojo vandens skaitiklio prieš karšto vandens ruošimo įrenginį rodmenis ir visų butų buitinių karšto vandens skaitiklių rodmenis per ataskaitinį laikotarpį (matavimai atliekami ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje). Nepaskirstytojo karšto vandens kiekio nustatymas fiksuojamas nepaskirstytojo karšto vandens kiekio nustatymo akte, kurį pasirašo Taisyklių 337 punkte nurodyti asmenys. Butų ir kitų patalpų savininkams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą dėl nepaskirstytojo karšto vandens kiekio nustatymo terminų, nepaskirstytasis karšto vandens kiekis gali būti nustatomas ir nepaskirstytojo karšto vandens kiekio nustatymo aktas sustatomas už ilgesnį negu ataskaitinis laikotarpį.

336. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis nustatomas dalyvaujant karšto vandens tiekėjo ir pastato Valdytojo (Administratoriaus) įgaliotiems atstovams. Pastato Valdytojo (Administratoriaus) ar karšto vandens tiekėjo reikalavimu nustatant nepaskirstytąjį karšto vandens kiekį gali būti kviečiami šilumos tiekėjo, geriamojo vandens tiekėjo ir pastato butų (patalpų) savininkai ar jų įgalioti atstovai.

337. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nustatytas nepaskirstytasis karšto vandens kiekis įforminamas aktu, kurį pasirašo karšto vandens tiekėjo ir pastato Valdytojo (Administratoriaus) įgalioti atstovai.

338. Tuo atveju, jeigu karšto vandens tiekėjas nėra įvykdęs visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą daugiabučiame name, nustatant mokėjimą už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis negali būti priskirtas ir išdalijamas sumokėti buitiniams karšto vandens vartotojams, o jeigu jis jau buvo priskirtas ir išdalytas, atliekamas perskaičiavimas. Nesant nepaskirstytojo karšto vandens kiekio nustatymo akto, karšto vandens tiekėjas turi teisę netaikyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytų apribojimų dėl su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartoto šilumos kiekio priskyrimo ir išdalijimo sumokėti buitiniams karšto vandens vartotojams.

 

VI. ŠILUMOS, ŠILUMNEŠIO IR (AR) KARŠTO VANDENS TIEKIMO SUSTABDYMAS ŠILUMOS TIEKĖJO IR (AR) KARŠTO VANDENS TIEKĖJO INICIATYVA

 

339. Šilumos tiekėjas ir (ar) karšto vandens tiekėjas turi teisę nedelsdamas sustabdyti šilumos ar karšto vandens tiekimą pastatui arba pavieniams pastato šilumos ar karšto vandens įrenginiams dėl jų savininkų kaltės šiais atvejais:

339.1. už savavališką šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens vartojimą be atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų, juos išjungus arba šilumos ar karšo vandens įrenginius prijungus per juos apeinančias linijas, arba šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens neteisėtą pasisavinimą esant Taisyklių 339.2 punkte nurodytoms sąlygoms;

339.2. jeigu dėl savavališkai prijungtų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių padidėja šilumnešio vartojimas, pasikeičia šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytas įrenginių darbo režimas, viršijama sutartinė šilumos galia taip, kad sutrinka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių normalus darbo režimas, dėl kurio gali įvykti avarija arba nutrūkti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams;

339.3. jeigu pažeidžiamas šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytas šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimas taip, kad sutrinka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių normalus darbo režimas, dėl kurio gali įvykti avarija arba nutrūkti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams;

339.4. jeigu šilumnešio nuotėkiai viršija teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas) nustatytas normas arba grąžinamo šilumnešio cheminė sudėtis pasikeičia daugiau, nei nurodyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 65 punktas), taip kad sutrinka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių normalus darbo režimas, dėl kurio gali įvykti avarija arba nutrūkti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams;

339.5. jeigu pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių techninė būklė nepatenkinama ir dėl to gresia avarija arba susidaro pavojus žmonių gyvybei ar saugumui;

339.6. jeigu nevykdomi šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo nurodymai likviduoti gedimus, dėl kurių gali įvykti avarija, sutrikimas arba nelaimingas atsitikimas;

339.7. jeigu, negavus pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, savavališkai prijungiami pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai ir dėl to gresia avarija arba susidaro pavojus žmonių gyvybei ar saugumui.

340. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas turi teisę, raštu įspėjęs prieš 10 darbo dienų pastato savininką – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotoją arba pastato butų ir kitų patalpų savininką – buitinį šilumos ir (ar) karšto vandens vartotoją sustabdyti visiškai arba apriboti šilumos (išskyrus daugiabučių namų šildymą), šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimą šiais atvejais:

340.1. šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui, nesumokėjusiam sąskaitos už šilumą ir (ar) karštą vandenį daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos apmokėjimo dienos, nurodytos šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje, pagal pateiktą sąskaitą ar mokėjimo pranešimą

340.2. jeigu be šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutikimo sistemingai viršijama pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių sutartinė šilumos galia (šildymo sistemose perskaičiuota pagal faktines šilumnešio temperatūras), jeigu tai turi įtakos mokėjimo už šilumą ir (ar) karšto vandenį apskaičiavimui arba dėl to šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas patyrė žalos ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas atsisako nustatyta tvarka pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį;

340.3. sistemingai pažeidinėjant šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus šilumnešio vartojimo bei šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimus, šilumnešio nuotėkiui viršijant norminį arba pabloginus grąžinamo šilumnešio cheminę sudėtį daugiau, nei nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas), bet nesukėlusius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių normalaus darbo režimo, šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams sutrikimų;

340.4. nepaskirtas atsakingas už šilumos ūkį asmuo;

340.5. jei iš anksto raštu paprašius ir pateikus pažymėjimus šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo atstovai neįleidžiami į pastatą arba butus ir kitas patalpas, su kurių savininkais sudaryta šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis, apžiūrėti šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių ir atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų.

341. Visais Taisyklių 340 punkte nurodytais atvejais šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 24 valandas papildomai įspėti pastato savininką apie šilumnešio tiekimo apribojimus arba sustabdymą.

342. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas savo iniciatyva turi teisę nedelsdamas laikinai sustabdyti arba apriboti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimą visiems arba pavieniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams šiais atvejais:

342.1. lokalizuojant avarijos židinį šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose;

342.2. dėl avarijos šilumos šaltinyje, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose arba dėl nenugalimos jėgos poveikio, sutrikus šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių darbo režimui taip, kad yra jų sugadinimo, avarijos pavojus arba gresia pavojus žmonių gyvybei ar saugumui.

343. Visais Taisyklių 342 punkte nurodytais atvejais šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo per 24 valandas pranešti pastato savininkui apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimų arba sustabdymo priežastis bei laiką.

344. Taisyklių 342 punkte nurodytu atveju šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas neatsako už šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo arba apribojimo pasekmes dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemų sugadinimo, bet privalo imtis visų veiksmų, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos nebūtų sugadintos.

345. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas savo iniciatyva turi teisę laikinai sustabdyti arba apriboti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimą visiems arba pavieniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams, įspėjęs prieš 10 dienų, šiais atvejais:

345.1. prijungiant naujus šilumos tiekėjo ar karšto vandens tiekėjo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybos ir perdavimo ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius, jeigu negalima šių darbų atlikti planinio remonto metu;

345.2. atliekant šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse aptartą šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių planinį remontą ir bandymus.

346. Visais Taisyklių 345 punkte nurodytais atvejais šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 10 dienų ir papildomai prieš 24 valandas įspėti pastato savininką apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimus arba sustabdymą. Jeigu pastato savininkas per 5 dienas nuo pirmo pranešimo gavimo dienos nesuderina šilumnešio tiekimo nutraukimo laiko, šilumos ir (ar) karšto vandens, tiekėjas turi teisę vienašališkai nustatyti šį laiką.

347. Jeigu įmanoma, visais Taisyklių 346 punkte nurodytais atvejais šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo laikinas sustabdymas ar apribojimas turi būti atliktas pastato savininkui patogiu laiku.

348. Jeigu pastatas neturi rezervinio šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo šaltinio, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje turi būti nustatyta planinių šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo iniciatyva trukmė ir kiekis.

349. Jeigu šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams buvo sustabdytas vadovaujantis Taisyklių 339 ir 340 punktais, tai šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas nedelsdamas turi pradėti tiekti šilumą šilumnešį ir (ar) karštą vandenį, kai pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas pašalina šilumnešio, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo priežastis ir sumoka prijungimo išlaidas.

350. Savavališkai prijungęs šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius per apeinančias atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus linijas, išjungęs ar sugadinęs atsiskaitomuosius ir neatsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus arba pažeidęs plombavimo ar kitas kontrolines žymas, savavališkai nuėmęs plombas, atsisakęs leisti patikrinti esančius jo patalpose atsiskaitomuosius ir neatsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus, pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas arba pastato buto (patalpos) savininkas – buitinis šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas atsako Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir atsiskaito su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 12, 29, 36, 39, 59, 60, 61, 63, 64 punktai) nustatyta tvarka kaip šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas, neturintis atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų.

351. Pastato savininko teisės sustabdyti arba apriboti šilumnešio, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimą kitiems prijungtų pastatų savininkams – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams arba butų ir kitų patalpų savininkams – buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams, su kuriais jo sudarytos šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartys, yra tokios pat kaip ir šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo.

 

VII. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

 

352. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą eksploatavimą energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą.

353. Nuolatinę šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybos ir perdavimo tinklų įrenginių priežiūrą atlieka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 38, 40, 41, 43, 44, 51, 57 punktai).

354. Nuolatinę pastato (išskyrus daugiabučius namus) šilumos ir karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka pastato savininkas ir (arba) paskirtas atsakingas už šilumos ūkį asmuo.

355. Nuolatinę daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens įrenginių, išskyrus šilumos punktą priežiūrą atlieka Valdytojo (Administratoriaus) paskirtas atsakingas už šilumos ūkį asmuo ir teisės aktuose nustatyta tvarka Valdytojo (Administratoriaus) pasirinktas juridinis ar fizinis asmuo, turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatus šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, su kuriuo Valdytojas (Administratorius) yra sudaręs pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį.

356. Nuolatinę daugiabučio namo šilumos punkto priežiūrą atlieka Valdytojo (Administratoriaus) paskirtas atsakingas už šilumos ūkį asmuo ir teisės aktuose nustatyta tvarka pasirinktas juridinis ar fizinis asmuo, turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatus šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, su kuriuo Valdytojas (Administratorius) yra sudaręs pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį, arba šilumos tiekėjas, jeigu šilumos punkto įrenginiai nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui.

357. Nuolatinę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka butų ir kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių savininkai.

 

VIII. PRETENZIJŲ PATEIKIMO, NAGRINĖJIMO IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

358. Taisyklių reglamentuojamų visuomeninių santykių dalyvių pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos, taip pat ginčai, kylantys iš Taisyklių reguliuojamų visuomeninių santykių, sprendžiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16, 42, 46, 52 ir 53 punktai), šalių sudarytų sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

359. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, ir savivaldybės vykdomoji institucija pagal savo kompetenciją nagrinėja skundus ginčų sprendimo ne teisme tvarka:

359.1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos – dėl energetikos objektų įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo;

359.2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant energiją dėl prisijungimo, energijos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo (išdalijimo) vartotojams;

359.3. savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios priežiūros atlikimo tvarkos;

359.4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse;

359.5 ginčai nagrinėjami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 9, 42, 46, 52 ir 53 punktai) nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

360. Šilumos tiekėjai iki 2009 m. liepos 1 d. pasiūlo buitiniams šilumos vartotojams daugiabučiuose namuose teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) ir Taisyklių nustatyta tvarka priimti sprendimus pasirašyti (jeigu nepasirašytos) šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis arba pakeisti galiojančių sutarčių nuostatas taip, kad jos neprieštarautų teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) ir Taisyklių nuostatoms. Nepasirašius naujų šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių arba atitinkamai nepakeitus galiojančių sutarčių, buitiniams šilumos vartotojams ir šilumos tiekėjams taikomi teisės akto (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) reikalavimai.

361. Pastato Valdytojai (Administratoriai) teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) ir Taisyklių nustatyta tvarka iki 2009 m. liepos 1 d. pasirenka pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją. Nepasirašius pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties, daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos dalies, bendrosios nuosavybės teise priklausančios butų ir kitų patalpų savininkams, priežiūrą atlieka esamas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, o pastarajam atsisakius vykdyti priežiūrą ir (ar) nutraukus sutartį – daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą atlieka Valdytojai (Administratoriai), vadovaudamiesi Taisyklių, teisės akto (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) ir Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatomis.

362. Šilumos tiekėjai ir karšto vandens tiekėjai iki 2009 m. liepos 1 d. pasiūlo pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojams pasirašyti, jeigu tokia sutartis nesudaryta, šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartis. Nepasirašius šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutarties, šalims taikomos Taisyklių, Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 8 priedas) ir Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 9 priedas) nuostatos.

363. Šilumos tiekėjai, esami karšto vandens tiekėjai, juridiniai asmenys, siekiantys būti karšto vandens tiekėjais, geriamojo vandens tiekėjai iki 2009 m. liepos 1 d. pasiūlo buitiniams šilumos vartotojams ir (ar) buitiniams karšto vandens vartotojams daugiabučiuose namuose teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) ir Taisyklių nustatyta tvarka priimti juose nurodytus sprendimus dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo, dėl šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių pakeitimo, karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo, geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutarčių pakeitimo arba sudarymo. Iki buitiniai šilumos vartotojai ir (ar) buitiniai karšto vandens vartotojai teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) ir Taisyklių nustatyta tvarka priima sprendimus ir su šilumos tiekėjais sudaro, jeigu tokios sutartys nesudarytos, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, su karšto vandens tiekėjais – karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, su geriamojo vandens tiekėjais – geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartis, buitiniams šilumos vartotojams ir (ar) buitiniams karšto vandens vartotojams, esamiems karšto vandens tiekėjams ir šilumos tiekėjams taikomos teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 15 punktas ir Taisyklių 8–11 priedai) nuostatos.

364. Šilumos tiekėjai ir karšto vandens tiekėjai iki 2009 m. liepos 1 d. pasiūlo šilumos vartotojams ir (ar) karšto vandens vartotojams, kuriems nuosavybės teise priklauso atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai ir (ar) atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai (atitinkantys teisės aktuose nustatytus reikalavimus), perduoti (parduoti) juos šilumos tiekėjams ir (ar) karšto vandens tiekėjams. Nesutarus dėl atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir (ar) atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų perdavimo (pardavimo) iki 2009 m. liepos 1 d. šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia savo atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir (ar) atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus ir vadovaujasi jų rodmenimis nustatant mokėjimą už šilumą ir (ar) karštą vandenį. Iki 2009 m. liepos 1 d. šilumos vartotojų ir (ar) karšto vandens vartotojų nuosavybės teise priklausančius atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir (ar) atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus prižiūri šilumos tiekėjai ir (ar) karšto vandens tiekėjai, o jų priežiūros sąnaudos teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 12, 39, 50, 58 punktai) nustatyta tvarka įtraukiamos į šilumos ir karšto vandens pardavimo kainas.

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

1 priedas

 

NUORODOS

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir standartus:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224);

3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259);

4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

5. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639);

6. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3260);

7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3261);

8. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515);

9. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488);

10. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);

11. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966);

12. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270);

13. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613);

14. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 (Žin., 2003, Nr. 70-3195);

15. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289 (Žin., 2003, Nr. 70-3201);

16. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 (Žin., 2003, Nr. 70-3195 );

17. Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 4-301 (Žin., 2003, Nr. 81-3716);

18. Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 4-300 (Žin., 2003, Nr. 81-3715; 2008, Nr. 100-3875);

19. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481);

20. Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321);

21. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 d. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-259 (Žin., 2003, Nr. 70-3194);

22. Energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 151 (Žin., 1998, Nr. 41-1119);

23. Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 35 (Žin., 1996, Nr. 63-1493);

24. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 326/4-253 (Žin., 2003, Nr. 65-2975);

25. Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos rekonstravimo pagal privalomuosius reikalavimus ir šių darbų rėmimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2008, Nr. 121-4595);

26. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945);

27. Lietuvos higienos norma HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-479 (Žin., 2004, Nr. 105-3911);

28. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (2003, Nr. 79-3606);

29. Vandens vartojimo normos RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76;

30. Statybos norma „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“, patvirtinta Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 1994, Nr. 24-394);

31. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2002, Nr. 54-2153);

32. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475);

33. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 (Žin., 2005, Nr. 100-3733);

34. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 (Žin., 2002, Nr. 55-2203);

35. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80);

36. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-248 (Žin., 2008, Nr. 58-2185);

37. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729);

38. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071);

39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ (Žin., 1998, Nr. 3-56);

40. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299);

41. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin., 1999, Nr. 80-2372);

42. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 03-157 (Žin., 2008, Nr. 125-4791);

43. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165);

44. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363);

45. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175);

46. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-8 (Žin., 2008, Nr. 10-368);

47. Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-13/D1-28 (Žin., 2004, Nr. 12-360);

48. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2004, Nr. 5-94);

49. Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 4-136 (Žin., 2004, Nr. 75-2598; 2008, Nr. 72-2777);

50. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tvirtinama atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika;

51. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252);

52. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-169 (Žin., 2008, Nr. 117-4471);

53. Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 46 (Žin., 2007, Nr. 53-2075);

54. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tvirtinamos šilumos ar kitos energijos kiekių karštam vandeniui ruošti suvartojimo normos;

55. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. 40-1451);

56. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 03-54 (Žin., 2003, Nr. 80-3679);

57. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 4-291 (Žin., 2005, Nr. 100-3735);

58. Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 03-41 (Žin., 2008, Nr. 35-1270);

59. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 03-122 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 167-6172);

60. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 03-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3456);

61. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. 03-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 60-2158);

62. Lietuvos standartas LST EN 834:2000 „Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai“;

63. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 03-86 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ („Informaciniai pranešimai“, 2006, Nr. 1-14);

64. Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2007 m. vasario 19 d. nutarimas „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ Nr. 03-14 („Informaciniai pranešimai“, 2007, Nr. 15-193);

65. Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarka ir sąlygos, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-482 (Žin., 2004, Nr. 9-246; 2006, Nr. 112-4289).

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

2 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________

(šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas)

__________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PASTATO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI AKTAS

 

________________ Nr. ______

(data)           

 

Pastato pavadinimas _____________________________ kodas _________________

Adresas ________________________________________ Nr. _______ bt. ________

 

1. PROFILAKTINIAI DARBAI:

Atlikimo data

Akto Nr.

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

1.1. šildymo sistemos praplovimas

 

 

 

1.2. vėdinimo sistemos praplovimas

 

 

 

1.3. karšto vandens šilumokaičio valymas

 

 

 

1.4. šildymo sistemos šilumokaičio valymas

 

 

 

1.5. šilumos mazgo hidraulinis bandymas

 

 

 

1.6. šildymo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.7. šildymo sistemos šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.8. karšto vandens šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.9. vėdinimo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.10. įvadinės šilumos trasos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.11. šilumos trasos prieš šilumos punktą hidraulinis bandymas

 

 

 

1.12. šilumos trasos po šilumos punkto hidraulinis bandymas

 

 

 

1.13. karšto vandens šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

1.14. šildymo sistemos šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

 

2. ATESTACIJA:

 

2.1. paskirtas 200..................... d. įsakymu Nr.

2.2. atsakingas už šilumos ūkį asmuo

Atestuotas       200__ ____ ____

2.3. šilumos ūkį aptarnaujantys darbuotojai

Atestuoti (-as) 200__ ____ ____

200__ ____ ____

200__ ____ ____

3. PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

3.1. kontroliniai matavimo prietaisai

 

3.2. karštų paviršių izoliacija

 

3.3. apskaitos prietaisų metrologinė patikra:

 

3.3.1. Qš

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

3.3.2. Qkv

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

3.3.3. Qš+Qkv

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

3.3.4. Qkvc

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

3.3.5. Qvid

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

3.3.6. Qgaro

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

3.3.7. Qkondensato

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

3.3.8. Gkv1

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

3.3.9. Gkv2

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

3.3.10. Gšv prieš karšto vandens šilumokaičio

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

 

Galiojanti iki 200__ ____ ____

 

3.4. patalpų sandarumas

 

 

4. ATSAKINGAS UŽ APSKAITOS PRIETAISO SAUGOJIMĄ _____________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                          (adresas, telefonas)

 

5. TIKRINIMO IŠVADA:

 

Pastato šilumos įrenginiai paruošti 200__ – 200___ metų šildymo sezonui

200__ m. _____ ___ d.

 

PASTABA _________________________________________________________________

 

Šilumos tiekėjo atstovas _______________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                             (parašas)                  (vardas ir pavardė)

 

Pastato savininko, valdytojo (administratoriaus)

atstovas ____________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                          (parašas)                  (vardas ir pavardė)

 

Prižiūrėtojo atstovas __________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                       (parašas)                  (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

3 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ, ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS PIRKIMO–PARDAVIMO VIETOS IR TIEKIMO–VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

 

_____________________                                                                  _____________________

(miestas)                                                                                                   (data)

 

Mes, toliau pasirašę šilumos tiekėjas (karšto vandens tiekėjas) ....................................................

......................................................................................................................................................

(pavadinimas, pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

ir pastato .........................................................................  (buto, patalpų) ....................................

(pavadinimas, adresas)                                                               (Nr.)

Savininkas (valdytojas, administratorius) ................................................................................... ,

(pavadinimas, valdytojo, administratoriaus atstovo ir

(ar) savininko vardas, pavardė)

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos (karšto vandens) įrenginių būklę ribas ......

......................................................................................................................................................

(įrenginių, kur nustatytos ribos, pavadinimas)

Šilumos (karšto vandens) įrenginių schema:

 

 

 

 

1. Pastatas prijungtas ....................................................................................................................

2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma ................................................................

3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma ..............................................

4. Šilumos (karšto vandens) pirkimo–pardavimo vieta nustatoma ...............................................

5. Šilumos (karšto vandens) tiekimo–vartojimo riba nustatoma ..................................................

6. Atsiskaitomojo šilumos (karšto vandens) apskaitos prietaiso įrengimo vieta ...........................

7. Papildomi duomenys apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų charakteristikas bei šilumos (karšto vandens) vartotojus pateikiami akto prieduose (.... lapų).

8. Schemoje pažymėta: nuosavybės riba – raudona linija, priežiūros atsakomybės riba – mėlyna linija, tiekimo–vartojimo riba – žalia linija, atsiskaitomojo šilumos (karšto vandens) apskaitos prietaiso vieta – juoda linija, pirkimo–pardavimo vieta – geltona linija (jeigu šis aktas sudaromas tik juoda spalva, akto 8 punkte nurodoma linijų skiriamosios žymos).

9. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Vieną iš jų turi šilumos (karšto vandens) tiekėjas, antrą – pastato (buto, patalpų) savininkas.

Šilumos (karšto vandens) tiekėjo atstovas __________________________________________

(pareigų pavadinimas)      (parašas)       (vardas, pavardė)

 

Pastato (buto, patalpų) savininko, valdytojo

(administratoriaus) atstovas _____________________________________________________

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

Prižiūrėtojo atstovas __________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                     (parašas)                       (vardas, pavardė)

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

4 priedas

 

(Paraiškos formos pavyzdys)

 

______________________________________________________________

(savivaldybės institucijos pavadinimas)

______________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PARAIŠKA GAUTI PASTATO (BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO (ATJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) PROJEKTAVIMO SĄLYGAS

 

___________________ Nr. _____

(data)

 

Statinio pavadinimas ....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Statybos vieta ...............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Statytojas, adresas, telefonas .......................................................................................................

......................................................................................................................................................

Statinio šilumos (karšto vandens) įrenginiai: ................................................................................

(naujai įrengiami arba esami rekonstruojami, atjungiami, remontuojami, techniškai pertvarkomi ar kita)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Projektavimo pradžia                              ... m. ................. ketv.

Statybos pradžia                                     ... m. ................. ketv.

 

Eil. Nr.

Charakteristikos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekis

esamas

naujas

iš viso

1.

Šildymo įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

2.

Vėdinimo įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

3.

Karšto vandentiekio įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

4.

Technologijos įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

5.

Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

6.

Skaičiuota gražinamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

7.

Didžiausias slėgis

kPa

 

 

 

8.

Mažiausias slėgis

kPa

 

 

 

9.

Skaičiuojama hidraulinė varža

kPa

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Kiti duomenys ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

PRIDEDAMA: ............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Paraišką užpildė: ..........................................................................................................................

(pareigų pavadinimas)                     (parašas)              (vardas, pavardė)

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

5 priedas

 

(Projektavimo sąlygų formos pavyzdys)

 

______________________________________________________________

(šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas)

______________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PASTATO (BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO (ATJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

 

___________________ Nr. _____

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Projektavimo sąlygos galioja iki           ........... m. ................... ...... d.

Projektavimo sąlygos išduodamos................................................................................................

................................................................. ir galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam pastatui.

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

 

Eil. Nr.

Charakteristikos pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekis

esamas

naujas

iš viso

1.

Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią

kW

 

 

 

2.

Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią

kW

 

 

 

3.

Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galią

kW

 

 

 

4.

Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galią

kW

 

 

 

5.

Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

6.

Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

7.

Didžiausias slėgis tiekimo linijoje

kPa

 

 

 

8.

Mažiausias slėgis tiekimo linijoje

kPa

 

 

 

9.

Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje

kPa

 

 

 

10.

Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje

kPa

 

 

 

11.

Prisijungimo taškas

Mazgas

 

12.

Prisijungimo taško altitudė

M

 

 

 

13.

Šilumos šaltinis

 

 

14.

Šilumos tiekimo reguliavimo būdas

 

 

 

Eil. Nr.

Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai

Jungimo būdas

Automatika

Šilumos apskaita

1.

Šildymo įrenginių

 

 

 

2.

Vėdinimo įrenginių

 

 

 

3.

Karšto vandens įrenginių

 

 

 

4.

Technologinių įrenginių

 

 

 

 

Kiti reikalavimai ...........................................................................................................................

 

PRIDEDAMA: ............................................................................................................................

 

Projektavimo sąlygas užpildė: ......................................................................................................

(pareigų pavadinimas)               (parašas)   (vardas, pavardė)

Projektavimo sąlygas išdavė: .......................................................................................................

(pareigų pavadinimas)               (parašas)   (vardas, pavardė)

SUDERINTA ..............................................................................................................................

(Savivaldybės tarnautojo pareigų pavadinimas)   (parašas)   (vardas, pavardė)

Registro Nr. ....................................

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

6 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ PRANEŠIMAS

 

I. ŠILUMOS VARTOTOJUI PATEIKIAMA PRIVALOMA INFORMACIJA

 

1. Šilumos vartotojo rekvizitai

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 200__ m. _______     d. ______ iki 200__ m. ______     d.

 

Šilumos vartotojo (mokėtojo) kodas

Mokėtojo vardas, pavardė

Mokėtojo adresas: gatvė, namas, butas, pašto indeksas, miestas

Mokėtojo buto (patalpų) naudingasis (šildomas) plotas – ___ m2

Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas – ___ m2

Sumokėti iki 200___ m. _________     d.

 

2. Informacija apie mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina be PVM, Lt

Suma su 5% PVM, Lt

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpų šildymui

kWh

 

 

 

Butui priskirta šiluma perduota per karšto vandens sistemą

kWh

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamam vandeniui pašildyti

kWh

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

3. Mokėjimo už ataskaitinį laikotarpį ataskaita

 

Ataskaitinio laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis. Lt

 

Sumokėta, Lt

 

Delspinigiai, Lt

 

Perskaičiuota iš ankstesnio mokėjimo suma, Lt

 

Apskaičiuota, Lt

 

Kompensacija už šildymą, Lt

 

Kompensacija už karšią vandenį, Lt

 

Pabaigos likutis, Lt

 

Mokėti iš viso, Lt

 

 

4. Šilumos vartotojo ir karšto vandens vartotojo deklaruota ataskaitinio laikotarpio informacija

 

Mokėdamas už šilumą, šilumos vartotojas turi deklaruoti

Registruotų (deklaruotų) gyventojų skaičius (jeigu pasikeitė)

*

Pavadinimas

nuo

iki

skirtumas

Karšto vandens skaitiklio Nr. 1 rodmenys, m3

*

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 2 rodmenys, m3

*

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 3 rodmenys, m3

*

 

 

Buto šilumos skaitiklio rodmenys, MWh

*

 

 

 

Pastabos:

1. Jeigu šilumos tiekėjas kartu su mokėjimo už šilumą pranešimu pateikia šilumos vartotojui banko tipines įmokų priėmimo dokumentų formas su skaitiklių rodmenų deklaravimo langeliais, mokėjimo už šilumą pranešimo 4 punkto atskirai nurodyti nereikia.

2. Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas rašomas, jeigu jis naudojamas pastate suvartotai šilumai išdalyti.

 

II. PAPILDOMA INFORMACIJA, PATEIKIAMA ŠILUMOS VARTOTOJUI IR (AR) KARŠTO VANDENS VARTOTOJUI, IR (AR) VALDYTOJUI (ADMINISTRATORIUI) TEISĖS AKTE (TAISYKLIŲ 1 PRIEDO 49 PUNKTAS), TAISYKLĖSE IR ŠILUMOS VARTOJIMO PIRKIMOPARDAVIMO SUTARTYSE NUSTATYTA TVARKA

 

5. Duomenys apie bendrą pastate šilumos suvartojimą ir šilumos paskirstymui naudojami duomenys

 

Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys: nuo ___ MWh iki ___ MWh, skirtumas ___ MWh

Butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis ___ m3

Butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus suvartoto su karštu vandeniu geriamo vandens kiekis ___ m3

Daugiabučio namo geriamo vandens apskaitos karštam vandeniui ruošti prietaiso rodmenys: nuo __ m3 iki __ m3, skirtumas ___ m3

Dienolaipsniai per ataskaitinį mėnesį – ___ parų skaičius x°C

Šilumos kiekis šildymui per ataskaitinį laikotarpį ____ kWh/m2/dienolaipsniui

Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m2 naudingojo ploto per ataskaitinį laikotarpį ________ kWh/ m2

Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti ____ kWh

Šilumos kiekis, priskirtas bendro naudojimo patalpoms šildyti ___ kWh

Šilumos kiekis, priskirtas geriamam vandeniui šildyti ____ kWh

Perduotos per karšto vandens sistemą priskirtas šilumos kiekis ____ kWh

Gyvenamojo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas ____ m2 arba tūris ___ m3

Butų (patalpų) savininkų pasirinktas (taikomas pagal standartines sąlygas) šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodas – ___

 

6. Informacija (6.1 arba 6.2 punktas) apie šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį:

6.1. šilumos vartotojui pasirinkus vienanarę kainą

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina be PVM, Lt

Suma be PVM, Lt

PVM mokesčio dydis 18%, Lt

Suma su PVM, Lt

Kompensuoto PVM dydis 13%, Lt

Perskaičiuota suma Lt

Suma su mokėtinu PVM, Lt

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpoms šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma, perduota per karšto vandens sistemą

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. šilumos vartotojui pasirinkus dvinarę kainą

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina be PVM, Lt

Suma be PVM, Lt

PVM mokesčio dydis 18%, Lt

Suma su PVM, Lt

Kompensuoto PVM dydis 13%, Lt

Perskaičiuota suma Lt

Suma su mokėtinu PVM, Lt

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpoms šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma, perduota per karšto vandens sistemą

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinarės kainos pastovioji dalis

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos pardavimas bute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Šilumos vartotojo ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimo už ataskaitinį laikotarpį ataskaita

 

Ataskaitinio laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Lt

 

Sumokėta, Lt

 

Delspinigiai, Lt

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką mokama

 

Perskaičiuota suma, Lt

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką ir kiek mokama

 

Apskaičiuota, Lt

 

Kompensacija už šildymą, Lt

 

Kompensacija už karštą vandenį, Lt

 

 

 

Pabaigos likutis, Lt

 

Mokėti iš viso, Lt

 

 

8. Informacija šilumos vartotojui ir (ar) karšto vandens vartotojui apie mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Kiti šilumos tiekėjo administruojami mokėjimai

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina be PVM, Lt

*Suma be PVM, Lt

*PVM mokesčio dydis 18%, Lt

*Suma su PVM, Lt

*Kompensuoto PVM dydis 13%, Lt

*Perskaičiuota suma, Lt

Iš viso su PVM, Lt

Geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karštas vanduo

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karšto vandens pardavimas bute

Lt/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Lt/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos paskirstymo (daliklių) sistemos priežiūra

Lt/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma paslauga

Lt/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma paslauga

Lt/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Informacija buitiniam šilumos vartotojui apie šildymo daliklių rodmenis ir koeficientų skaičiavimus (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Bute (patalpoje) įrengtų daliklių rodmenų nuskaitymo ir skaičiavimo duomenys

(pateikiami, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Patalpa

Daliklio markė

Daliklio Nr.

Nuskaitymo data

Rodmenys

Rodmenų įvertinimo faktorius K

Suvartojimo dalis (7*8)

nuo

iki

skirtumas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso

 

Daugiabučio namo butuose (patalpose) įrengtų visų šilumos daliklių rodmenų suma

 

Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠD=___

 

Butui (patalpai) tenkančio šilumos kiekio skaičiavimas

(pateikiamas, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Butui (patalpai) nustatyti koeficientai: Kq=___, Kt=____, KC=____, KLAF=_____

Rodmenų įvertinimo faktorius K= Kq * Kt * KC * KLAF

Šildymo sąnaudų dalių nustatymas

Butui priskirtini koeficientai

Butui tenkantis šilumos kiekis, kWh

 

%

kWh

Koeficientas

Koeficiento vertė

Reguliuojamas šilumos kiekis

 

 

KBŠD

 

 

Nereguliuojamas šilumos kiekis

 

 

KBŠA

 

 

Iš viso namui

 

Iš viso butui

 

Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠA=___

 

___________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                     (parašas)                    (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

7 priedas

 

PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Sutarties formą parengia pastato savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai (toliau – Valdytojas), arba bendrojo naudojimo objektų administratorius (toliau – Administratorius), arba jų pavedimu – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (toliau – Prižiūrėtojas).

3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama pagal Sutartį. Sutartis turi atitikti Sąlygas ir joms neprieštarauti.

4. Sutartis sudaroma tarp pastato savininko arba Valdytojo (Administratoriaus) ir fizinio ar juridinio asmens, turinčio Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimus (atestatus) verstis šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veikla.

5. Sutartyje, be Sąlygų, gali būti individualiai įtrauktos Sutarties šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės), kitiems teisės aktams (Taisyklių 1 priedas). Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios pablogintų buitinio šilumos vartotojo ar buitinio karšto vandens vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas) apibrėžtas sąvokas.

 

III. PRIVALOMOS SUTARTIES DALYS

 

7. Sutartyje privalo būti numatyta, kad šalys vadovaujasi Taisyklėmis ir teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 21 punktas).

8. Sutartyje turi būti šios dalys:

8.1. pastato savininko arba Valdytojo (Administratoriaus) ir Prižiūrėtojo rekvizitai;

8.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros apimčių ir kokybės reikalavimai;

8.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos nustatymas;

8.4. atsiskaitymo tvarka;

8.5. informacijos pateikimo tvarka;

8.6. pastato savininko arba Valdytojo (Administratoriaus) pareigos;

8.7. Prižiūrėtojo teisės ir pareigos;

8.8. pastato savininko arba Valdytojo (Administratoriaus) ir Prižiūrėtojo atsakomybė;

8.9. Sutarties galiojimo terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos;

8.10. ginčų nagrinėjimo tvarka.

 

IV. PASTATO SAVININKO ARBA VALDYTOJO (ADMINISTRATORIAUS) IR PRIŽIŪRĖTOJO REKVIZITAI

 

9. Sutartyje nurodoma pastato savininko arba Valdytojo (Administratoriaus) pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

10. Sutartyje nurodoma Prižiūrėtojo – juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, juridinis asmuo, kuris teikia avarinės tarnybos paslaugas, pavadinimas ir telefono numeris arba Prižiūrėtojo – fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris.

11. Sutartyje nurodoma pastato, kuriame Prižiūrėtojas atlieka pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą), adresas.

 

V. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS APIMTIES IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

12. Vadovaujantis Šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribų aktu, nustatytos pastato šilumos įrenginių priežiūros ribos yra pastato savininkui (bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininkams) priklausančių pastato šilumos įrenginių nuosavybės ribos, jeigu šalys nesutarė kitaip. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbai vykdomi Sutartyje nustatyta apimtimi ir terminais taip, kad būtų užtikrintas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimas ir kad į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (tiekimo–vartojimo ribą) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis užtikrintų higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normų (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytus karšto vandens temperatūros ir karšto vandens kokybės reikalavimus.

13. Sutartyje nustatoma pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų apimtys privalo būti ne mažesnės ir jų atlikimo terminai ne ilgesni, nei yra nustatyta Taisyklėse ir teisės akte (Taisyklių 1 priedo 21 punktas).

14. Prižiūrėtojas kontroliuoja šildomų patalpų, įskaitant vonios patalpas, temperatūrą ir įgyvendina visas galimas technines priemones, kurios užtikrintų tolygų visų patalpų šildymą bei atitinkančias higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytas šildomų patalpų oro temperatūrą.

15. Prižiūrėtojas turi teisę reikalauti iš šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo nedelsiant pašalinti pažeidimus, jeigu dėl jų kaltės Prižiūrėtojas negali užtikrinti buitiniams šilumos vartotojams higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų šildomų patalpų oro temperatūrų bei buitiniams karšto vandens vartotojams higienos normomis (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytų pristatomo karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų.

 

VI. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS KAINOS NUSTATYMAS

 

16. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 56 punktas), nustato daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus.

17. Daugiabučių ir individualių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainas siūlo Prižiūrėtojas, neviršydamas savivaldybės tarybos nustatytų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų, ir jos nustatomos su pastato Valdytoju (Administratoriumi) arba individualaus namo savininku sudarytoje Sutartyje.

18. Pastatų, išskyrus daugiabučius ir individualius gyvenamuosius namus, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos nustatomos Prižiūrėtojo ir pastato savininko sutarimu ir nurodomos Sutartyje.

19. Pastato savininkas arba Valdytojas (Administratorius) turi teisę, pateikęs prašymą Prižiūrėtojui prieš mėnesį, siūlyti pakeisti Sutartyje nustatytą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainą. Sutartyje nustatyta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kaina gali būti keičiama ne dažniau kaip kartą per vienerius metus, jeigu Sutarties šalys nesusitarė kitaip.

 

VII. ATSISKAITYMO TVARKA

 

20. Už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą butų ir kitų patalpų savininkai Sutartyje nustatyta kaina moka Prižiūrėtojui, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip:

20.1. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka priėmę sprendimą gali už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą mokėti Valdytojui (Administratoriui), šiame sprendime nustačius, kokią dalį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos turi sumokėti kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas;

20.2. butų ir kitų patalpų savininkams priėmus Sąlygų 20.1 punkte nurodytą sprendimą ir pavedus Valdytojui (Administratoriui), už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą Prižiūrėtojui moka Valdytojas (Administratorius) Sutartyje nustatyta kaina ir sąlygomis.

21. Pastato savininkui arba Valdytojui (Administratoriui), arba butų ir kitų patalpų savininkams atsiskaitymo terminas už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą per ataskaitinį laikotarpį yra vienas kalendorinis mėnuo po ataskaitinio laikotarpio. Tuo atveju kai Prižiūrėtojas siunčia pastato savininkui ar Valdytojui (Administratoriui) arba Prižiūrėtojas ar Valdytojas (Administratorius) siunčia pastato butų ir kitų patalpų savininkams atsiskaitymo dokumentus paštu ar kitais būdais, atsiskaitymo terminas yra einamasis mėnuo po atsiskaitymo dokumento gavimo, bet ne mažiau kaip 20 dienų.

22. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą pastato savininkui arba Valdytojui (Administratoriui), arba buto ar kitų patalpų savininkui gali būti skaičiuojami iki 0,04 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Prižiūrėtojas raštu informuoja pastato savininką arba Valdytoją (Administratorių), arba buto ar kitų patalpų savininką arba Valdytojas (Administratorius) raštu informuoja buto ar kitų patalpų savininką apie delspinigių susidarymą nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

23. Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki mokėjimo datos apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai.

 

VIII. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

 

24. Prižiūrėtojas turi nurodyti Sutartyje juridinio asmens pavadinimą adresą telefono numerį, kitus informavimo šaltinius, kur pastato savininkas arba Valdytojas (Administratorius), arba butų ir kitų patalpų savininkai teisės aktais ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi gautų informaciją.

25. Sutartyje nurodoma mokėjimo sumai apskaičiuoti naudojamų pastato, butų ar kitų patalpų ir šilumos įrenginių techninės charakteristikos ir jų nustatymo tvarka bei informacijos iš Sutarties šalių gavimo būdas.

26. Prižiūrėtojas turi būti informuojamas apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) raštu, elektroniniu paštu, visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais. Prižiūrėtojui informaciją apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) turi teisę teikti tiesiogiai šilumos tiekėjas arba pastato savininkas ar Valdytojas (Administratorius).

27. Prižiūrėtojo informacija pastato savininkui arba Valdytojui (Administratoriui), arba butų ir kitų patalpų savininkams turi būti skelbiama Prižiūrėtojo interneto svetainėje, kurios adresas nurodomas Sutartyje.

 

IX. PASTATO SAVININKO AR VALDYTOJO (ADMINISTRATORIAUS) PAREIGOS

 

28. Pastato savininkas ar Valdytojas (Administratorius) privalo:

28.1. naudotis pastato šildymo ir karšto vandens sistema bei palaikyti jos techninę būklę taip, kad užtikrintų patikimą, saugų šių sistemų veikimą ir efektyvų šilumos vartojimą;

28.2. informuoti Prižiūrėtoją apie neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip;

28.3. užtikrinti, kad Prižiūrėtojas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis, raštu apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šildymo, karšto vandens ir geriamojo vandens sistemų remonto darbų ir (ar) kitų sistemų prijungimo;

28.4. informuoti Prižiūrėtoją apie šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių ar jos darbo režimų sutrikimus;

28.5. Prižiūrėtojui pageidaujant suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos ir šilumnešio kokybę, jų parametrų pasikeitimą ir (ar) šilumos vartojimo režimų pakeitimus, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip;

28.6. užtikrinti, kad Prižiūrėtojas būtų konsultuojamas aprūpinimo šiluma sistemos įrengimo klausimais, gautų informacijos šių sistemų eksploatavimo ir efektyvaus šilumos vartojimo klausimais, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip.

 

X. PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

29. Prižiūrėtojas turi teisę:

29.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo (karšto vandens tiekėjo), kad šilumos tiekėjas (karšto vandens tiekėjas) užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje, karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje ir teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu šilumnešiu;

29.2. reikalauti iš šilumos tiekėjo užtikrinti pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį tiekiamos šilumos kokybės, reguliaraus tiekimo ir kiekio reikalavimus;

29.3. gauti iš šilumos tiekėjo informaciją apie tiekiamo šilumnešio kokybę, parametrų pasikeitimą, planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų aprūpinimo šiluma sistemos naudojimą, jos plėtrą, ir teikiamas paslaugas.

30. Prižiūrėtojas privalo:

30.1. prieš pradėdamas Prižiūrėtojo veiklą, sudaryti šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį su šilumos tiekėju ir karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutartį su karšto vandens tiekėju;

30.2. užtikrinti Sutartyje nurodytose patalpose, už kurių priežiūrą atsako Prižiūrėtojas, esančių šilumos kiekio matavimo priemonių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų;

30.3. užtikrinti tvarkingą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos techninę būklę tokiu lygiu, kad patiektas pastato įvade atitinkantis kokybės reikalavimus šilumnešis, pristatomas buitiniams šilumos vartotojams, atitiktų šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus kokybės reikalavimus šilumos vartojimo vietose (tiekimo–vartojimo riboje);

30.4. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo avarinę tarnybą (Sutartyje nurodytu būdu) apie aprūpinimo šiluma sistemos avarijas, sutrikimus ir gedimus;

30.5. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėją apie patalpose, už kurių priežiūrą atsako Prižiūrėtojas, esančių šilumos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą, jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

30.6. leisti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo avarinės tarnybos ar Valdytojo (Administratoriaus) darbuotojams, įvykus avarijai ar nustačius kitą aprūpinimo šiluma sistemos pažeidimą, atlikti darbus patalpose, už kurių priežiūrą atsako Prižiūrėtojas;

30.7. užtikrinti, kad įgalioti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo darbuotojai, pateikę pažymėjimus ir iš anksto raštu perspėję apie atvykimą, nuo 8 iki 21 val. galėtų tikrinti šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių, buitinių šildymo ir karšto vandens prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, atlikti šilumos ir karšto vandens kiekio matavimo priemonių keitimą, patikrą patalpose, už kurių priežiūrą atsako Prižiūrėtojas;

30.8. atlikti kitas teisės aktuose ir Sutartyje nustatytas pareigas.

 

XI. PASTATO SAVININKO AR VALDYTOJO (ADMINISTRATORIAUS) IR PRIŽIŪRĖTOJO ATSAKOMYBĖ

 

31. Pastato savininkas ar Valdytojas (Administratorius) dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti Prižiūrėtojui atsiradusią žalą.

32. Prižiūrėtojas dėl Sąlygų ir (ar) Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti pastato savininkui ar Valdytojui (Administratoriui) arba butų ir kitų patalpų savininkui atsiradusią žalą.

33. Prižiūrėtojas neatsako už pasekmes, jei pastato savininkas ar Valdytojas (Administratorius) neleidžia atlikti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ar remonto darbų arba neužtikrina teisės aktuose ir įrenginių gamintojų instrukcijose nustatytų techninių pastato šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo ir remonto reikalavimų įvykdymo.

34. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, jeigu įmanoma juos įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure), jeigu šalys nesusitarė kitaip.

35. Prižiūrėtojas atlygina nuostolius už šilumos kiekio matavimo priemonės, esančios patalpose, už kurių priežiūrą atsako Prižiūrėtojas, sugadinimą, savavališką šilumos kiekio matavimo priemonės keitimą, plombų, lipdukų pažeidimą, įrengtą šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio matavimo priemonės aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio matavimo priemonės mechanizmą.

 

XII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, PAKEITIMO BEI NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

36. Sutartis sudaroma terminuotai. Jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip, nė vienai sutarties šaliai iki termino pabaigos nepareiškus apie Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba apie naujos Sutarties sudarymą, Sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jeigu nenurodoma kita jos įsigaliojimo data.

37. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių tarpusavio susitarimu.

38. Sutartis gali būti nutraukiama Sutarties šalių rašytiniu susitarimu.

39. Valdytojas (Administratorius) turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Prižiūrėtojas nepasirašo šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties su šilumos tiekėju ar karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutarties su karšto vandens tiekėju.

 

XIII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

40. Visi šalių ginčai, kylantys tarp pastato savininko ar Valdytojo (Administratoriaus) ir Prižiūrėtojo dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Sąlygų nuostatos taikomos Valdytojui (Administratoriui), jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka Prižiūrėtojas ir pastato (išskyrus individualius gyvenamuosius namus) savininkas arba Valdytojas (Administratorius) yra tas pats juridinis asmuo. Šiuo atveju Valdytojas (Administratorius) privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimą (atestatą) vykdyti šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklą.

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

8 priedas

 

ŠILUMOS PRISTATYMO BUITINIAMS ŠILUMOS VARTOTOJAMS SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Sutarties formą parengia šilumos tiekėjas.

3. Šilumos pristatymas buitiniam šilumos vartotojui vykdomas pagal Sutartį. Sutartis turi atitikti Sąlygas ir joms neprieštarauti.

4. Sutartis sudaroma tarp šilumos tiekėjo, sudariusio su pastato buitiniais šilumos vartotojais šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, ir Prižiūrėtojo, sudariusio su pastato arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviais (toliau – Valdytojas), arba bendrojo naudojimo objektų administratoriumi (toliau – Administratorius), pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį.

Jeigu pastato Valdytojas (Administratorius) pats atlieka pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (toliau – Prižiūrėtojas) funkcijas, Sutartis sudaroma su Valdytoju (Administratoriumi).

5. Sutartyje, be Sąlygų, gali būti individualiai įtrauktos Sutarties šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės), kitiems teisės aktams (Taisyklių 1 priedas). Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios pablogintų buitinio šilumos vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas) apibrėžtas sąvokas.

 

III. PRIVALOMOS SUTARTIES DALYS

 

7. Sutartyje privalo būti nustatyta sąlyga, kad šalys vadovaujasi Taisyklėmis ir teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 21 punktas).

8. Sutartyje turi būti šios dalys:

8.1. šilumos tiekėjo ir Prižiūrėtojo rekvizitai;

8.2. šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams kokybės reikalavimai;

8.3. informacijos pateikimo tvarka;

8.4. šilumos tiekėjo pareigos;

8.5. Prižiūrėtojo teisės ir pareigos;

8.6. šilumos tiekėjo ir Prižiūrėtojo atsakomybė;

8.7. Sutarties galiojimo terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos;

8.8. ginčų nagrinėjimo tvarka.

 

IV. ŠILUMOS TIEKĖJO IR PRIŽIŪRĖTOJO REKVIZITAI

 

9. Sutartyje nurodoma šilumos tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

10. Sutartyje nurodoma Prižiūrėtojo – juridinio asmens, kuris pristato šilumą buitiniam šilumos vartotojui ir prižiūri (eksploatuoja) pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, pavadinimas, buveinė ir telefono numeris, juridinio asmens, kuris teikia avarinės tarnybos paslaugas, pavadinimas ir telefono numeris arba Prižiūrėtojo – fizinio asmens, kuris pristato šilumą buitiniam šilumos vartotojui ir prižiūri (eksploatuoja) pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris.

11. Sutartyje nurodoma pastato, kuriame Prižiūrėtojas pristato šilumą buitiniams šilumos vartotojams, adresas bei pastato Valdytojo (Administratoriaus) pavadinimas, teisinė forma adresas, telefono numeris.

 

V. ŠILUMOS PRISTATYMO BUITINIAMS ŠILUMOS VARTOTOJAMS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

12. Į šilumos buitiniam šilumos vartotojui pristatymo vietą (tiekimo–vartojimo ribą) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis turi užtikrinti higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normose (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytus karšto vandens temperatūros kokybės reikalavimus.

13. Vadovaujantis Šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribų aktu, Sutartyse nustatoma, kad šilumos pristatymo ribos yra nuo pastato bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininkiams priklausančių šilumos įrenginių nuosavybės ribos iki šildymo (įskaitant) ir karšto vandens ėmimo (neįskaitant) prietaisų, jeigu šalys nesutarė kitaip. Sutartyse nustatomos sąlygos, kaip Prižiūrėtojas kontroliuoja ir įgyvendina priemones, kad karšto vandens kokybė atitiktų teisės akto (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) reikalavimus.

14. Prižiūrėtojas kontroliuoja šildomų patalpų, įskaitant vonios patalpas, temperatūrą ir įgyvendina visas galimas technines priemones, kurios užtikrintų tolygų visų patalpų šildymą bei atitinkančią higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą šildomų patalpų oro temperatūrą.

15. Prižiūrėtojas turi teisę reikalauti iš šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo nedelsiant pašalinti pažeidimus, jeigu dėl jų kaltės Prižiūrėtojas negali užtikrinti buitiniams šilumos vartotojams higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytos šildomų patalpų oro temperatūros bei buitiniams karšto vandens vartotojams higienos normose (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytų pristatomo karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų.

 

VI. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

 

16. Šilumos tiekėjas turi nurodyti Sutartyje juridinio asmens pavadinimą adresą telefono numerį, kitus informavimo šaltinius, kur Prižiūrėtojas teisės aktais ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi gautų informaciją.

17. Sutartyje nurodoma pastato šilumos įrenginių darbo režimų skaičiuojamieji (projektavimo) ir kitokie parametrai, jų palaikymo nuostatos ir reikalavimai, juos charakterizuojantys techniniai rodikliai: įrengtoji, sutartinė ir vidutinė šilumos galia, suvartojimo normos, tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio skaičiuojamieji parametrai ir kita informacija bei informacijos iš šilumos tiekėjo gavimo būdas.

18. Prižiūrėtojas turi būti informuojamas apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) raštu visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais. Prižiūrėtojui informaciją apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) turi teisę teikti šilumos tiekėjas arba Valdytojas (Administratorius).

19. Šilumos tiekėjo informacija Prižiūrėtojui turi būti skelbiama šilumos tiekėjo interneto svetainėje, kurios adresas nurodomas Sutartyje.

 

VII. ŠILUMOS TIEKĖJO PAREIGOS

 

20. Šilumos tiekėjas privalo:

20.1. vykdyti veiklą taip, kad užtikrintų patikimą saugų šilumos tiekimą iki šilumos tiekimo–vartojimo ribos;

20.2. informuoti Prižiūrėtoją apie neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą Sutartyje nurodytu būdu;

20.3. užtikrinti, kad Prižiūrėtojas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis raštu apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šildymo, karšto vandens ir geriamojo vandens sistemų remonto darbų ir (ar) kitų sistemų prijungimo;

20.4. Prižiūrėtojui pageidaujant suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos ir šilumnešio kokybę, jų parametrų pasikeitimą

20.5. užtikrinti, kad Prižiūrėtojas būtų konsultuojamas aprūpinimo šiluma sistemos įrengimo klausimais, gautų informaciją šių sistemų eksploatavimo ir efektyvaus šilumos vartojimo klausimais.

 

VIII. PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Prižiūrėtojas turi teisę:

21.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, kad šilumos tiekėjas užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje, karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje ir teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu šilumnešiu;

21.2. reikalauti iš šilumos tiekėjo užtikrinti pagal Sutartį tiekiamos šilumos kokybės, reguliaraus tiekimo ir kiekio reikalavimus;

21.3. gauti iš šilumos tiekėjo informaciją apie tiekiamo šilumnešio kokybę, parametrų pasikeitimą planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų aprūpinimo šiluma sistemos naudojimą jos plėtrą ir teikiamas paslaugas.

22. Prižiūrėtojas privalo:

22.1. prieš pradėdamas Prižiūrėtojo veiklą sudaryti Sutartį su šilumos tiekėju;

22.2. užtikrinti su pastato Valdytoju (Administratoriumi) pasirašytose pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyse nurodytose patalpose, už kurių priežiūrą atsako Prižiūrėtojas, esančių šilumos kiekio matavimo priemonių, jų plombų ir lipdukų saugumą apsaugą nuo mechaninių pažeidimų;

22.3. užtikrinti tvarkingą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos techninę būklę tokiu lygiu, kad patiektas pastato įvade atitinkantis kokybės reikalavimus šilumnešis, pristatomas buitiniams šilumos vartotojams, atitiktų šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus kokybės reikalavimus šilumos vartojimo vietose (tiekimo–vartojimo riboje);

22.4. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo avarinę tarnybą (Sutartyje nurodytu būdu) apie aprūpinimo šiluma sistemos avarijas, sutrikimus ir gedimus;

22.5. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėją apie patalpose, už kurių priežiūrą atsako Prižiūrėtojas, esančių šilumos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

22.6. leisti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo avarinės tarnybos ar Valdytojo (Administratoriaus) darbuotojams, įvykus avarijai ar nustačius kitą aprūpinimo šiluma sistemos pažeidimą atlikti darbus patalpose, už kurių priežiūrą atsako Prižiūrėtojas;

22.7. užtikrinti, kad šilumos tiekėjo darbuotojai, pateikę pažymėjimus ir iš anksto raštu perspėję apie atvykimą nuo 8 iki 21 val. galėtų tikrinti šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių, buitinių šildymo ir karšto vandens prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, atlikti šilumos ir karšto vandens kiekio matavimo priemonių keitimą patikrą patalpose, už kurių priežiūrą atsako Prižiūrėtojas.

 

IX. ŠILUMOS TIEKĖJO IR PRIŽIŪRĖTOJO ATSAKOMYBĖ

 

23. Šilumos tiekėjas dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti Prižiūrėtojui atsiradusią žalą.

24. Šilumos tiekėjas neatsako už pasekmes, jei Prižiūrėtojas neleidžia atlikti aprūpinimo šiluma sistemos priežiūros ar remonto darbų, šilumos kiekio matavimo priemonės keitimo ar neužtikrina tinkamos techninės pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros.

25. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, jeigu įmanoma juos įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure), jeigu šalys nesusitarė kitaip.

26. Prižiūrėtojas dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti šilumos tiekėjui atsiradusią žalą.

 

X. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, JOS PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

27. Sutartis sudaroma terminuotai. Jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip, nė vienai Sutarties šaliai iki termino pabaigos nepareiškus apie Sutarties nutraukimą pakeitimą arba apie naujos Sutarties sudarymą ši Sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną jeigu nenurodoma kita jos įsigaliojimo data.

28. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių tarpusavio susitarimu.

29. Sutartis gali būti nutraukiama Sutarties šalių rašytiniu susitarimu.

30. Sutartis privalo būti nutraukta nustojus galioti (nutraukus) Valdytojo (Administratoriaus) su Prižiūrėtoju pasirašytai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčiai.

 

XI. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

31. Visi šalių ginčai, kylantys tarp Prižiūrėtojo ir šilumos tiekėjo dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

9 priedas

 

KARŠTO VANDENS PRISTATYMO BUITINIAMS KARŠTO VANDENS VARTOTOJAMS SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Sutarties formą parengia karšto vandens tiekėjas.

3. Karšto vandens pristatymas buitiniam karšto vandens vartotojui vykdomas pagal Sutartį. Sutartis turi atitikti Sąlygas ir joms neprieštarauti.

4. Sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo, sudariusio su pastato buitiniais karšto vandens vartotojais karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (toliau – Prižiūrėtojas), sudariusio su pastato arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviais (toliau – Valdytojas), arba bendrojo naudojimo objektų administratoriumi (toliau – Administratorius) pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį.

Jeigu pastato Valdytojas (Administratorius) pats atlieka Prižiūrėtojo funkcijas, Sutartis sudaroma su Valdytoju (Administratoriumi).

5. Sutartyje, be Sąlygų, gali būti individualiai įtrauktos Sutarties šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės), kitiems teisės aktams (Taisyklių 1 priedas). Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios pablogintų buitinio karšto vandens vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas) apibrėžtas sąvokas.

 

III. PRIVALOMOS SUTARTIES DALYS

 

7. Sutartyje privalo būti numatyta sąlyga, kad šalys vadovaujasi Taisyklėmis ir teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 21 punktas).

8. Sutartyje turi būti šios dalys:

8.1. karšto vandens tiekėjo ir Prižiūrėtojo rekvizitai;

8.2. karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams kokybės reikalavimai;

8.3. informacijos pateikimo tvarka;

8.4. karšto vandens tiekėjo pareigos;

8.5. Prižiūrėtojo teisės ir pareigos;

8.6. karšto vandens tiekėjo ir Prižiūrėtojo atsakomybė;

8.7. Sutarties galiojimo terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos;

8.8. ginčų nagrinėjimo tvarka.

 

IV. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO IR PRIŽIŪRĖTOJO REKVIZITAI

 

9. Sutartyje nurodoma karšto vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

10. Sutartyje nurodoma Prižiūrėtojo – juridinio asmens, kuris pristato karštą vandenį buitiniam karšto vandens vartotojui ir prižiūri (eksploatuoja) pastato karšto vandens sistemą pavadinimas, buveinė ir telefono numeris, juridinio asmens, kuris teikia avarinės tarnybos paslaugas, pavadinimas ir telefono numeris arba Prižiūrėtojo – fizinio asmens, vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris.

11. Sutartyje nurodoma pastato, kuriame Prižiūrėtojas pristato karštą vandenį buitiniams karšto vandens vartotojams, adresas bei pastato Valdytojo (Administratoriaus) pavadinimas, teisinė forma adresas, telefono numeris.

 

V. KARŠTO VANDENS PRISTATYMO BUITINIAMS KARŠTO VANDENS VARTOTOJAMS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

12. Į buitiniam karšto vandens vartotojui karšto vandens pristatymo vietą (tiekimo–vartojimo ribą) pristatomas karštas vanduo turi atitikti higienos normose (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytus kokybės reikalavimus.

13. Vadovaujantis Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktu, Sutartyse nustatoma, kad karšto vandens pristatymo ribos yra nuo pastato bendrosios dalinės nuosavybės bendrininkams priklausančių šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių nuosavybės ribos iki karšto vandens ėmimo (neįskaitant) prietaisų, jeigu šalys nesutarė kitaip. Sutartyse nustatomos sąlygos, kaip Prižiūrėtojas kontroliuoja ir įgyvendina priemones, kad karšto vandens kokybė atitiktų teisės akto (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) reikalavimus.

14. Prižiūrėtojas turi teisę reikalauti iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo nedelsiant pašalinti pažeidimus, jeigu dėl jų kaltės Prižiūrėtojas negali užtikrinti buitiniams karšto vandens vartotojams pristatomo karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų.

15. Pristatomo buitiniams karšto vandens vartotojams karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai tiekimo–vartojimo riboje turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

VI. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

 

16. Karšto vandens tiekėjas turi nurodyti Sutartyje juridinio asmens pavadinimą adresą telefono numerį, kitus informavimo šaltinius, kur Prižiūrėtojas teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi gaut