VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS IR MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUSITARIMO DĖL MOKESČIO IR SU JUO SUSIJUSIŲ SUMŲ DYDŽIO PASIRAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 30 d. Nr. VA-210

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 71 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdama nustatyti mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo tvarką:

1. Tvirtinu pridedamas Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemos pareigūnams, atliekantiems mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus ir nagrinėjantiems mokestinius ginčus, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis.

2.2. Atitinkamas sritis kuruojantiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojams ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                              BIRUTĖ ČERNIUVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. VA-210

 

MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS IR MOKESČIŲ MOKĖTOJO

SUSITARIMO DĖL MOKESČIO IR SU JUO SUSIJUSIŲ SUMŲ DYDŽIO

PASIRAŠYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato pasiūlymo dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens, toliau – mokesčių mokėtojas) susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio (toliau – susitarimas) pasirašymo pateikimo, informavimo apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymo pasirašyti susitarimą ir susitarimo pasirašymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. pasiūlymO PasirašyTI susitarimĄ pateikimas

 

4. Mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas susitarimą gali pasirašyti tik tuo atveju, jeigu apskaičiuojant mokesčius nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti.

5. Mokesčių mokėtojas, neturintis pakankamai įrodymų savo mokesčių apskaičiavimams pagrįsti ir pageidaujantis susitarimą pasirašyti mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu (iki sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo), turi raštu kreiptis į mokesčių administratorių, atliekantį tą mokestinį tyrimą ar mokestinį patikrinimą.

6. Mokesčių mokėtojas, neturintis pakankamai įrodymų savo mokesčių apskaičiavimams pagrįsti ir susitarimą pageidaujantis pasirašyti mokestinio ginčo, kurį nagrinėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar teismas, metu, dėl susitarimo pasirašymo raštu turi kreiptis į VMI prie FM, arba pasiūlymą VMI prie FM pateikti per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, atlikusią mokestinį patikrinimą.

7. Mokesčių mokėtojas, pageidaujantis pasirašyti susitarimą, turi pateikti rašytinį laisvos formos pasiūlymą, kuriame privalo nurodyti:

7.1. savo pavadinimą (jei tai fizinis asmuo – vardą, pavardę), identifikacinį numerį, buveinės adresą (gyvenamąją vietą);

7.2. mokesčių administratoriaus nustatytas aplinkybes (faktus), kurios yra susitarimo objektas, ir dėl to apskaičiuotus ar apskaičiuotinus (jei dar nėra surašytas patikrinimo aktas) mokesčių bei su jais susijusių sumų dydžius;

7.3. savo argumentus dėl mokesčių administratoriaus nustatytų aplinkybių (faktų) ir jo apskaičiuotų ar apskaičiuotinų (jei dar nėra surašytas patikrinimo aktas) mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžių nepagrįstumo;

7.4. savo išvadas ir pasiūlymus dėl susitarimo pasirašymo (pagal galimybę, turi būti nurodyti mokesčių sumų dydžiai);

7.5. kitą informaciją, kuri gali būti svarbi nagrinėjant mokesčių mokėtojo pasiūlymą.

8. Mokesčių mokėtojas pasiūlymą pasirašyti susitarimą gali išdėstyti ir pastabose dėl surašyto patikrinimo akto arba VMI prie FM skirtame skunde. Tačiau ir tokiu atveju pasiūlymas turi būti išdėstytas laikantis 7 punkte nurodytų reikalavimų.

9. Pasiūlymą pasirašyti susitarimą mokesčių mokėtojui gali pateikti ir mokesčių administratorius.

10. Mokesčių mokėtojas, gavęs raštišką mokesčių administratoriaus pasiūlymą pasirašyti susitarimą ir pageidaujantis tokį susitarimą pasirašyti, privalo rašte nurodytu laiku atvykti pas mokesčių administratorių į derybas dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio (toliau – derybos) arba raštu informuoti jį apie kitą derybų datą, laiką ar apie atsisakymą pasirašyti susitarimą.

 

III. INFORMAVIMAS APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL pasiūlymO PasirašyTI susitarimĄ

 

11. Mokesčių administratorius, išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo pasiūlymą pasirašyti susitarimą ir priėmęs sprendimą pradėti susitarimo pasirašymo procedūrą, apie tai raštu turi informuoti mokesčių mokėtoją ir rašte nurodyti:

11.1. datą, laiką ir adresą, kuriuo mokesčių mokėtojas turi atvykti pas mokesčių administratorių pradėti derybas;

11.2. telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriuo mokesčių mokėtojas galėtų susisiekti su mokesčių administratoriumi tuo atveju, jeigu jis nurodytu laiku negali atvykti į derybas (rašte turėtų būti pažymėta, kad mokesčių mokėtojas, negalintis atvykti mokesčių administratoriaus nurodytu laiku, turi kuo skubiau apie tai informuoti mokesčių administratorių ir pasiūlyti kitą, jam priimtiną, susitikimo datą ir laiką);

11.3. kitą informaciją, kuri gali būti svarbi derybų metu.

12. Jei mokesčių administratorius atsisako pasirašyti susitarimą, apie tai jis raštu privalo informuoti mokesčių mokėtoją.

13. Dėl tam tikrų priežasčių nepavykus susitarimo pasirašyti viename etape, jo pasirašymas taisyklių nustatyta tvarka gali būti inicijuojamas kituose etapuose, pvz., nepavykus susitarimo pasirašyti mokestinio patikrinimo metu, jo pasirašymas gali būti inicijuojamas bet kuriame mokestinio ginčo etape.

 

IV. SUSITARIMO TURINYS

 

14. Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimas turi būti įforminamas atskiru laisvos formos dokumentu, kuriame turi būti:

14.1. mokesčių administratoriaus pavadinimas, adresas, identifikacinis kodas;

14.2. mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris, buveinės adresas (gyvenamoji vieta);

14.3. susitarimo pasirašymo vieta, data, registracinis numeris;

14.4. susitarimo pasirašymo juridinis pagrindas (MAĮ 71 straipsnis);

14.5. mokesčių administratoriaus nustatyti faktai (aplinkybės) ir dėl to apskaičiuotos (apskaičiuotinos) mokesčių bei su jais susijusios sumos;

14.6. mokesčių mokėtojo turimi argumentai (aplinkybės) dėl mokesčių administratoriaus nustatytų faktų (aplinkybių) ir jo apskaičiuotų (apskaičiuotinų) mokesčių ir su jais susijusių sumų nepagrįstumo;

14.7. apibendrintos mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo (toliau – šalys) išvados, nulėmusios šalių apsisprendimą dėl susitarimo pasirašymo;

14.8. sutarti mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžiai;

14.9. kita informacija, kuri šalių nuomone yra svarbi pasirašant susitarimą;

14.10. susitarimą pasirašančių asmenų pareigos, vardai ir pavardės.

15. Susitarimą pasirašo mokesčių mokėtojas (jo tam įgaliotas atstovas) ir mokesčių administratoriaus viršininkas (jo tam įgaliotas asmuo).

16. Susitarimas turi būti surašomas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių vienas lieka pas mokesčių administratorių, kitas turi būti įteiktas mokesčių mokėtojui.

17. Susitarimo pasirašymo derybos nestabdo MAĮ VI ir IX skyriuje nustatytų sprendimų priėmimo terminų ir tiek mokesčių mokėtojui, tiek mokesčių administratoriui, nepanaikina galimybės naudotis visomis MAĮ nustatytomis teisėmis.

18. Mokesčių administratoriui ir mokesčių mokėtojui pasirašius susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius praranda teisę apskaičiuoti didesnę sumą, negu nurodyta pasirašytame susitarime.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Pasikeitusių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ar VMI prie FM viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių taisyklių pakeitimo ar papildymo.

20. Pareigūnai, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________