LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 17 d. Nr. D1-555

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111) 34-2 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 104-4649; 2005, Nr. 126-4504) 1.7.1 punktu,

1. Tvirtinu Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles (toliau – Taisyklės)(pridedama).

2. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2005 m. gruodžio 31 d. organizuoti gamintojų ir importuotojų registravimui būtinos programinės įrangos parengimą.

3. Nustatau, kad:

3.1. alyvų, transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi registruotis iki kiekvienų metų gegužės 31 dienos. Alyvų, transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai, pradedantys šių gaminių išleidimą į Lietuvos Respublikos vidaus rinką po gegužės 31 dienos, turi registruotis per tris mėnesius nuo šių gaminių išleidimo į Lietuvos Respublikos vidaus rinką dienos;

3.2. apmokestinamųjų gaminių ir (ar) supakuotų gaminių gamintojus ir (ar) importuotojus Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663/409a (Žin., 2003, Nr. 4-152), bei Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 (Žin., 2002, Nr. 81-3503), nustatyta tvarka 2006 metais pateikusius Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekomis deklaracijas ir (ar) Į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitas, 2006 metais užregistruoja Aplinkos apsaugos agentūra. Pradedant 2007 metais, apmokestinamųjų gaminių ir (ar) supakuotų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai turi registruotis iki kiekvienų metų kovo 1 dienos;

3.3. elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai:

3.3.1. turi registruotis iki kiekvienų metų kovo 31 dienos;

3.3.2. pradedantys elektros ir elektroninės įrangos išleidimą į Lietuvos Respublikos vidaus rinką po kovo 31 dienos, turi registruotis Taisyklėse nustatyta tvarka;

3.3.3. pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 31 dienos, turi papildyti Taisyklių 2 priede nurodytos Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade anketos III skyrių ir nurodyti faktinį per praėjusius kalendorinius metus į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos elektros ir elektroninės įrangos kiekį;

3.4. iki 2006 m. kovo 31 d. Taisyklėse nustatyta tvarka užpildyta ir pateikta bei dokumentų gavimo registracijos žyma pažymėta Taisyklių 3 punkte nurodyta Paraiška arba Anketa yra Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111) 34-1 straipsnio 3 dalyje nurodytas dokumentas, įrodantis elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir (ar) importuotojų registravimąsi. Pasibaigus šiam laikotarpiui, elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai turi turėti Taisyklių 3 priede nurodytą Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade pažymėjimą;

3.5. Aplinkos apsaugos agentūra tvarko Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvadą ir skelbia jį savo tinklapyje;

3.6. Taisyklės įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-555

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato gamintojų ir importuotojų, išleidžiančių į Lietuvos Respublikos vidaus rinką alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą, apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminių pripildytą pakuotę (toliau – Gamintojas ir (ar) importuotojas), registravimo į Gamintojų ir importuotojų sąvadą (toliau – Sąvadas) tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

elektroninio registravimo aplikacija (toliau – ERA) – informacinės sistemos programinis modulis, suteikiantis vartotojui galimybę registruotis elektroniniu būdu – internetu;

išleidimas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką – Lietuvos Respublikoje pagamintų alyvų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, supakuotų gaminių atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas bet kuriam kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas gamintojo reikmėms; arba importuotų ir (ar) iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių įvežtų į Lietuvos Respubliką alyvų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, supakuotų gaminių atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas bet kuriam kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas importuotojo reikmėms; arba likviduojamų ar reorganizuojamų įmonių alyvų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, gaminių pripildytos pakuotės, neperleistos kitam asmeniui, pagaminimas, importas ir (ar) įvežimas iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių;

gamintojas, importuotojas, apmokestinamieji gaminiai, alyvos, elektros ir elektroninė įranga, transporto priemonė, pakuotė, gaminių atliekos, pakuočių atliekos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111) vartojamas sąvokas.

 

II. BENDRIEJI GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO Į SĄVADĄ REIKALAVIMAI

 

3. Gamintoją ir (ar) importuotoją į Sąvadą registruoja Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – RAAD), kai:

3.1. Gamintojas ir (ar) importuotojas pateikia RAAD užpildytą, Taisyklių 1 priede nurodytą, Paraišką registruotis gamintojų ir importuotojų sąvado elektroninio registravimo aplikacijos (ERA) vartotoju (toliau – Paraiška) arba

3.2. Gamintojas ir (ar) importuotojas pateikia RAAD užpildytą, Taisyklių 2 priede nurodytą, Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade anketą (toliau – Anketa);

3.3. Gamintojas ir (ar) importuotojas pateikia RAAD Taisyklių 17 punkte nurodytą dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas.

4. Paraišką Gamintojas ir (ar) importuotojas pateikia RAAD tuo atveju, kai Gamintojas ir (ar) importuotojas yra registruotas Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) ir planuoja Anketą pildyti internetu.

5. Gamintojas ir (ar) importuotojas Paraišką arba Anketą pateikia tam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota jo buveinė.

6. Tuo atveju, kai Gamintojas ir importuotojas (pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius (toliau – Padaliniai), pagrindinė įmonė, nurodžiusi savo ir Padalinių duomenis, pateikia bendrą Paraišką arba bendrą Formą. Paraiška arba Anketa pateikiama tam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota pagrindinės įmonės buveinė.

7. Užsienio valstybių asmenys, vykdantys ūkinę veiklą per filialą ar kitą nuotolinę buveinę arba nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, arba kurių atstovybės yra Lietuvoje, ir išleidžiantys į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pripildytas gaminių pakuotes, apmokestinamuosius gaminius, alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą, Paraišką arba Anketą pateikia tam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra filialas, nuolatinė buveinė, bazė ar atstovybė.

8. RAAD pagal JAR informaciją patikrina Paraiškoje pateiktus duomenis apie Gamintoją ir (ar) importuotoją ir per 7 darbo dienas nuo Paraiškos gavimo dienos, vadovaudamasis specialiu ERA programiniu moduliu, suteikia jam ERA vartotojo vardą ir slaptažodį bei užregistruoja ERA vartotoju. Apie suteiktą ERA vartotojo vardą ir slaptažodį RAAD praneša Gamintojui ir (ar) importuotojui Paraiškos 3 punkte nurodytu adresu (būdu).

9. ERA vartotojo vardas ir slaptažodis galioja, kol nepasikeitė Gamintojo ir (ar) importuotojo identifikavimo duomenys JAR. Pasikeitus Gamintojo ir (ar) importuotojo identifikavimo duomenims JAR, Gamintojas ir (ar) importuotojas pateikia naują Paraišką. Naują vardą ir slaptažodį, vadovaudamasis specialiu ERA programiniu moduliu, suteikia RAAD šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

10. Gamintojui ir (ar) importuotojui, kuris prarado (užmiršo, prarado vardo bei slaptažodžio slaptumo kontrolę ir pan.) ERA vartotojo vardą ir (ar) slaptažodį, ERA vartotojo vardas ir slaptažodis atnaujinamas ar suteikiamas naujas vadovaujantis specialiu ERA programiniu moduliu, Gamintojui ir (ar) importuotojui pateikus Paraišką šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

11. RAAD gali pareikalauti iš Paraišką arba Anketą pateikusio Gamintojo ir (ar) importuotojo papildomos informacijos ir paaiškinimų, būtinų Gamintojo ir (ar) importuotojo identifikavimui.

12. RAAD nesuteikia Gamintojui ir (ar) importuotojui ERA vartotojo vardo ir slaptažodžio arba nepriima Anketos, jei Paraiškoje arba Anketoje pateikti duomenys yra neteisingi, ir apie savo sprendimą raštu informuoja Gamintoją ir (ar) importuotoją per 10 darbo dienų nuo Paraiškos arba Anketos gavimo dienos, nurodydamas atsisakymo nesuteikti ERA vartotojo vardo ir slaptažodžio arba nepriimti Anketos priežastis.

13. Gamintojas ir (ar) importuotojas, turintis RAAD suteiktą ERA vartotojo vardą ir slaptažodį, Anketą pildo internetu, vadovaudamasis ERA duomenų pildymo ir redagavimo moduliuose nurodytomis instrukcijomis, kurios pateiktos Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje (http://aaa. am. lt).

14. Alyvų, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir (ar) supakuotų gaminių gamintojams ir (ar) importuotojams užpildžius ir elektroniniu būdu išsiuntus Anketą, RAAD per 5 darbo dienas nuo Anketos išsiuntimo dienos, vadovaudamasis specialiu ERA programiniu moduliu, patvirtina šių gamintojų ir (ar) importuotojų registravimą į Sąvadą (užregistruoja gamintojus ir (ar) importuotojus į Sąvadą) arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių jie negali būti registruoti.

15. Alyvų, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir (ar) supakuotų gaminių gamintojams ir (ar) importuotojams užpildžius ir raštu pateikus Anketą, RAAD per 15 darbo dienų nuo Anketos gavimo dienos suveda Anketos duomenis į Sąvadą ir, vadovaudamasis specialiu ERA programiniu moduliu, patvirtina šių gamintojų ir (ar) importuotojų registravimą į Sąvadą (užregistruoja gamintoją ir (ar) importuotoją į Sąvadą) arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių jie negali būti registruoti.

16. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai registruojami Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

 

III. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO Į SĄVADĄ REIKALAVIMAI

 

17. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, užpildytos ir elektroniniu būdu išsiųstos arba raštu RAAD pateiktos Anketos III skyriaus dalyje „Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“ pažymėjęs vieną iš šių dokumentų: „banko garantija“, „laidavimo draudimo sutartis“, „laidavimo sutartis“ arba „kitas dokumentas“ (toliau – Dokumentas), turi RAAD pateikti Dokumento originalą, išskyrus Taisyklių 20 ir 21 punktuose nurodytus atvejus.

18. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir (ar) importuotojams elektroniniu būdu išsiuntus Anketą ir pateikus Dokumento originalą, RAAD per 15 darbo dienų nuo Dokumento pateikimo dienos patikrina Dokumento atitikimą teisės aktų reikalavimams, vadovaudamasis specialiu ERA programiniu moduliu, patvirtina elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir (ar) importuotojų įregistravimą į Sąvadą (užregistruoja elektros ir elektroninės įrangos gamintojus ir (ar) importuotojus į Sąvadą) arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių jie negali būti užregistruoti.

19. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai, raštu teikiantys Anketą, kartu su Anketa turi pateikti Dokumento originalą. RAAD per 20 darbo dienų nuo Anketos ir Dokumento gavimo dienos suveda Anketos duomenis į Sąvadą, patikrina Dokumento atitikimą teisės aktų reikalavimams, vadovaudamasis specialiu ERA programiniu moduliu, patvirtina elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir (ar) importuotojų registravimą į Sąvadą (užregistruoja elektros ir elektroninės įrangos gamintojus ir (ar) importuotojus į Sąvadą) arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių jie negali būti užregistruoti.

20. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir (ar) importuotojams užpildžius ir elektroniniu būdu išsiuntus Anketą, kurios III skyriaus dalyje „Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“ pažymėtas šis dokumentas – „sutartis su Licencijuota organizacija“, RAAD per 7 darbo dienas nuo Anketos išsiuntimo dienos kreipiasi į Anketos III skyriuje nurodytą Licencijuotą organizaciją. RAAD iš Licencijuotos organizacijos gavęs patvirtinimą, kad konkretus gamintojas ir (ar) importuotojas yra šios Licencijuotos organizacijos steigėjas ar narys, vadovaudamasis specialiu ERA programiniu moduliu, patvirtina šio gamintojo ir (ar) importuotojo registravimą į Sąvadą (užregistruoja gamintoją ir (ar) importuotoją į Sąvadą) arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių jis negali būti registruotas.

21. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir (ar) importuotojams užpildžius ir raštu RAAD pateikus Anketą, kurios III skyriaus dalyje „Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas“ pažymėtas šis dokumentas – „sutartis su Licencijuota organizacija“, RAAD per 20 darbo dienų nuo Anketos gavimo dienos kreipiasi į Anketos III skyriuje nurodytą Licencijuotą organizaciją. RAAD iš Licencijuotos organizacijos gavęs patvirtinimą, kad konkretus gamintojas ir (ar) importuotojas yra šios Licencijuotos organizacijos steigėjas ar narys, suveda Anketos duomenis į Sąvadą ir, vadovaudamasis specialiu ERA programiniu moduliu, patvirtina šio gamintojo ir (ar) importuotojo registravimą į Sąvadą (užregistruoja gamintoją ir (ar) importuotoją į Sąvadą) arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių jis negali būti registruotas.

22. RAAD, patvirtinęs elektros ir elektroninės įrangos gamintojo ir (ar) importuotojo registravimą į Sąvadą, parengia Taisyklių 3 priede nurodytą Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade pažymėjimą.

23. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas dėl Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade pažymėjimo išdavimo raštu kreipiasi į RAAD.

24. Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 31 dienos, elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir (ar) importuotojai turi papildyti Anketos III skyrių ir nurodyti faktinį per praėjusius kalendorinius metus į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistos elektros ir elektroninės įrangos kiekį.

 

IV. GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJŲ STEIGĖJŲ IR NARIŲ REGISTRAVIMAS

 

25. Gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijų, nustatyta tvarka gavusių licencijas (toliau – Licencijuota organizacija), steigėjams ir nariams patiems Paraiškos ir Anketos pildyti bei registruotis į Sąvadą nereikia. Licencijuotų organizacijų steigėjus ir narius pagal Licencijuotų organizacijų pateiktą suvestinę (suvestinė turi būti parengta vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje (http://aaa. am. lt) pateikta instrukcija) užregistruoja Aplinkos apsaugos agentūra.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Gamintojų ir importuotojų registravimo

taisyklių

1 priedas

 

1. Įmonės rekvizitai

1.1. Įmonės pavadinimas

1.2. Įmonės kodas Juridinių asmenų registre

 

 

 

1.3. Įmonės adresas

Savivaldybė

Vietovė (miestas, kaimas)

Gatvė

Gatvės tipas1

Namo Nr.

Korpusas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

1 g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas.

2 Pildoma kampinio namo atveju.

 

1.4. Kontaktinė informacija

Telefono Nr.

Fakso Nr.

El. pašto adresas

 

 

 

 

2. Aplinkos ministerijos_____________________

regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

PARAIŠKA

REGISTRUOTIS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADO ELEKTRONINIO REGISTRAVIMO APLIKACIJOS (ERA) VARTOTOJU

 

_____________________

(pildymo data)

 

3. Šią paraišką pateikusi įmonė norėtų būti užregistruota elektroninio registravimosi aplikacijos (ERA) vartotoju kaip gamintojas ir (ar) importuotojas, išleidžiantis į Lietuvos Respublikos vidaus rinką šiuos gaminius (tinkamą pažymėti):

Alyvas

Transporto priemones

Elektros ir elektroninę įrangą

Apmokestinamuosius gaminius

Pakuotę

 

4. Įmonė sutinka:

4.1. nustatyti tvarką, užtikrinančią suteikto ERA vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimo kontrolę bei nustatančią įgaliotųjų asmenų įsipareigojimus ir atsakomybę;

4.2. nedelsdama pranešti RAAD apie įmonės įgaliotųjų asmenų kontroliuojamų ERA vartotojo vardo ir slaptažodžio neteisėtą atskleidimą, naudojimą ar praradimą arba įgaliotųjų asmenų pasikeitimą.

 

5. ERA vartotojo vardą ir slaptažodį norėtų gauti vienu iš šių būdų (pasirinktą pabraukti):

5.1. raštu įmonės adresu;

5.2. įmonės elektroniniu paštu.

 

_______________________                                                                                                 

       (įmonės vadovo pareigos)                               (parašas)                                      (vardas, pavardė)

A. V.

______________


 

Gamintojų ir importuotojų registravimo

taisyklių

2 priedas

 

1. Gamintojo (importuotojo) rekvizitai:

1.1. Pavadinimas

1.2. Identifikavimo kodas Juridinių asmenų registre arba asmens kodas

 

 

1.3 Adresas

 

Savivaldybė

Vietovė (miestas, kaimas)

Gatvė

Gatvės tipas3

Namo Nr.

Korpusas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4

 

 

 

 

 

 

 

________________

3 g. – gatvė, al. – alėja, pr. – prospektas, pl. – plentas.

4 Pildoma kampinio namo atveju.

 

1.4. Kontaktinė informacija

Telefono Nr.

Fakso Nr.

El. pašto adresas

 

 

 

 

2. Aplinkos ministerijos___________________

regiono aplinkos apsaugos departamentui

 

GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO SĄVADE

ANKETA

____________________

(pildymo data)

 

3. Ekonominės veiklos rūšies kodas

 

 

 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius yra Statistikos departamento tinklapyje http://www.std.lt/

 

4. Gaminių rūšys

 

Anketos skyriaus Nr.

Gaminys/pakuotė

 

I.

Alyvas

II.

Transporto priemones

III.

Elektros ir elektroninę įrangą

IV.

Apmokestinamuosius gaminius

V.

Pakuotę

 

Pažymėti registruojamų gaminių rūšį. Kiekvienai pažymėtai gaminių rūšiai turi būti užpildytas atitinkamas šios anketos skyrius.

 

5. Padalinių skaičius

 

 

 

Nurodyti gamintojo (importuotojo) padalinių (filialų) skaičių.

 

6. Gamintojo (importuotojo) padalinių rekvizitai

Eil. Nr.

Identifikavimo kodas

Pavadinimas

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

Padalinio pavadinimas ir (ar) kodas įrašomi, jei jie skiriasi nuo pagrindinės įmonės (gamintojo ir (ar) importuotojo) atitinkamų rekvizitų.

 

7. Atsakingieji asmenys

 

Vadovas____________________________________________ _____________________

                                                                                                     (parašas)                                      (vardas, pavardė)

Anketos rengėjas___________________________________________________________

                                                                                                     (parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

8. Anketos skyriai:

 

I. Alyvos

Eil. Nr.

Pavadinimas

Išleista į Lietuvos Respublikos vidaus rinką t

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

II. Transporto priemonės

Eil. Nr.

Markės, modelio pavadinimas

Išleista į Lietuvos Respublikos vidaus rinką t

vnt.

tonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

III. Elektros ir elektroninė įranga

Eil. Nr.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos

Planuojamas išleisti į vidaus rinką kiekis, t*

Faktinis į vidaus rinką išleistas kiekis, t**

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai

 

 

2.

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

 

3.

IT ir telekomunikacinė įranga

 

 

4.

Vartojimo įranga

 

 

5.

Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

 

 

5a.

Dujošvytės lempos

 

 

6.

Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius elektrinius prietaisus)

 

 

7.

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

 

8.

Medicininiai prietaisai, išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus

 

 

9.

Monitoringo ir kontrolės prietaisai

 

 

10.

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

 

 

* Nurodomas planuojamas per 2006 metus išleisti į Lietuvos Respublikos vidaus rinką elektros ir elektroninės įrangos kiekis (tonomis). Šis kiekis turi būti nurodytas banko garantijoje, laidavimo draudimo sutartyje, laidavimo sutartyje ar kitame dokumente, įrodančiame, kad jų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas.

** Nurodomas faktiškai per 2006 metus į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistas elektros ir elektroninės įrangos kiekis (tonomis). PASTABA. Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos bei produktai, patenkantys į nurodytas kategorijas, pateikti Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 141-5168) 1 priede.

 

Dokumentas, įrodantis, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas (pasirinktą pažymėti):

 

- banko garantija

- laidavimo draudimo sutartis

- laidavimo sutartis

- sutartis su Licencijuota organizacija (nurodyti Licencijuotos organizacijos pavadinimą)

- kitas dokumentas (dokumento pavadinimą (jei toks dokumentas yra nustatytas teisės aktuose) įrašyti)

 

IV. Apmokestinamieji gaminiai

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Išleista į Lietuvos Respublikos vidaus rinką t

1.

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg:

 

1.1. naujos

 

1.2. restauruotos

 

1.3. naudotos

 

2.

Akumuliatoriai, naudojami transporto priemonėse

 

3.

Gyvsidabrio lempos

 

4.

Galvaniniai elementai ir akumuliatoriai, išskyrus nurodytus 2 punkte

 

5.

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

 

6.

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

7.

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

V. Pakuotė

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Išleista į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, t

1.

Stiklinė

 

2.

PET

 

3.

Plastikinė (taip pat ir PET)

 

4.

Popierinė ir kartoninė

 

5.

Metalinė

 

6.

Kombinuota

 

7.

Medinė

 

8.

Kita (taip pat ir medinė)

 

 

PASTABA. Transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, alyvų, apmokestinamųjų gaminių, supakuotų gaminių gamintojas ir (ar) importuotojas pildo ir pateikia tik tuos Anketos skyrius, kuriose prašoma pateikti informaciją apie jo į vidaus rinką išleidžiamus (išleistus) gaminius ir (ar) pakuotes.

______________


 

Gamintojų ir importuotojų registravimo

taisyklių

3 priedas

 

1. Aplinkos ministerijos _________________  regiono aplinkos apsaugos departamentas

 

2. Gamintojui (importuotojui):

Pavadinimas_______________________________________________________________

 

Identifikavimo kodas Juridinių asmenų

registre arba asmens kodas____________________________________________________

 

Adresas, telefono Nr., _______________________________________________________

fakso Nr., el. pašto adresas____________________________________________________

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO SĄVADE PAŽYMĖJIMAS

______________________________

(pažymėjimo išrašymo data)

 

3. Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos

 

1. Stambus namų apyvokos prietaisai

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

3. IT ir telekomunikacinė įranga

4. Vartojimo įranga

5. Apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

5a. Dujošvytės lempos

6. Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius elektrinius prietaisus)

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

8. Medicininiai prietaisai, išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus

9. Monitoringo ir kontrolės prietaisai

10. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

4. Registravimo sąvade pažymėjimas iki

galioja (data)                                                                                                                              

 

5. Padalinių skaičius

 

 

Nurodyti gamintojo (importuotojo) padalinių (filialų) skaičių.

 

6. Gamintojo (importuotojo) padalinių rekvizitai

Eil. Nr.

Padalinio pavadinimas

Identifikavimo kodas

Adresas, telefono Nr., fakso Nr., el. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministerijos ______________ regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius

_________________________________________________________________________

                 A. V.                          (parašas, vardas, pavardė)

______________