LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS ĮDIEGIMO“ PAPILDYMO

 

2002 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 331

Vilnius

 

 

Papildau Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įdiegimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056) šiuo 1.3 punktu:

1.3. skerdyklos, turinčios vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimą, sudarytų sąlygas kontroliuojančių institucijų (VĮ „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos) darbuotojams be išankstinio perspėjimo tikrinti skerdenų vertintojų, atliekančių gyvulių skerdenų klasifikavimą ir ženklinimą, darbą, patenkant į visas reikiamas patalpas – vertintojų darbo vietą, skerdenų laikymo vietą.“

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS