LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, PRIPAŽINIMO IR ĮVERTINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. spalio 30 d. Nr. 339

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 86-3694) 4 punktu,

1. Tvirtinu Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarką (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 339

 

PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, PRIPAŽINIMO IR ĮVERTINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja gyventojo pajamų, gautų natūra (toliau – pajamos, gautos natūra) iš Lietuvos ir užsienio vienetų bei nuolatinių ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – pajamų natūra davėjas), pripažinimą ir įvertinimą.

 

II. PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, PRIPAŽINIMAS

 

2. Pajamomis, gautomis natūra, pripažįstamos:

2.1. už darbą, atliekamą darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių pagrindu, gyventojo gautas nuosavybėn turtas ir gyventojui suteiktos paslaugos vietoj piniginio atlygio (darbo užmokesčio, priemokų, premijų ir kitų išmokų);

2.2. už atliktus 2.1 punkte nenurodytus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, parduotą ar kitaip perleistą ar investuotą turtą ar lėšas gyventojo gautas nuosavybėn turtas ir gyventojui suteiktos paslaugos;

2.3. gyventojo gautos nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai);

2.4. gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais:

2.4.1. sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už gyventojui suteiktas įvairias laisvalaikio praleidimo, pramogų, poilsio, turizmo ir kitas panašaus pobūdžio paslaugas, taip pat gydymo paslaugas (išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, arba atvejus, kai gyventojui suteikiamos paslaugos, susijusios su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 2000, Nr. 95-2968) nuostatas);

2.4.2. sumokėjus (visiškai ar iš dalies) gyventojo apgyvendinimo ir gyvenamojo ploto išlaikymo išlaidas;

2.4.3. suteikus gyventojui (nemokamai ar lengvatine kaina) gyvenamąsias patalpas (naudotis ar nuosavybėn);

2.5. kita gyventojo nauda:

2.5.1. gauta dėl jam priklausančio nuosavybės teise pastato ar patalpų kapitalinio remonto ar rekonstravimo kito asmens (turto nuomininko arba naudojančio šį turtą panaudos pagrindu) lėšomis. Laikoma, kad gyventojas naudą gavo tik tokiu atveju, jeigu turto grąžinimo momentu turto vertė yra dėl atlikto kapitalinio remonto ar rekonstravimo padidėjusi lyginant su jo verte tuo momentu, kuriuo jis buvo perduotas kitam asmeniui nuomotis ar naudotis panaudos pagrindais;

2.5.2. gauta turto savininko vardu turto naudotojui sumokėjus mokėjimus, susijusius su to turto eksploatavimu (atlyginimas už komunalines, telekomunikacijų paslaugas ir panašios paslaugos), kurie turi būti mokami neatsižvelgiant į tai, ar turtas faktiškai naudojamas ar ne.

3. Kai pajamų gavimo momento pripažinimui taikomas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktas, pajamos natūra laikomos gautomis:

3.1. šios tvarkos 2.2–2.3 punktuose nurodytais atvejais – kai gyventojas gauna turtą arba paslaugas;

3.2. šios tvarkos 2.5.1 punkte nurodytu atveju – kai sugrąžinamas turtas;

3.3. šios tvarkos 2.5.2 punkte nurodytu atveju – kai sumokėti minėtame punkte nurodyti mokėjimai.

4. Kai pajamų gavimo momento pripažinimui taikomas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktas, pajamos laikomos gautomis:

4.1. šios tvarkos 2.1–2.3 punktuose nurodytais atvejais – kai gyventojui perduodamas turtas arba suteikiamos paslaugos;

4.2. šios tvarkos 2.4.1–2.4.2 punktuose nurodytais atvejais – kai apmokama už minėtuose punktuose nurodytas paslaugas;

4.3. šios tvarkos 2.4.3 punkte nurodytu atveju – kai gyventojui perduodamas turtas (jei jis perduotas nuosavybėn) arba kiekvienam naudojimosi kalendoriniam mėnesiui pasibaigus (jei turtas perduotas naudotis);

4.4. šios tvarkos 2.5.1 punkte nurodytu atveju – kai sugrąžinamas turtas;

4.5. šios tvarkos 2.5.2 punkte nurodytu atveju – kai sumokami minėtame punkte nurodyti mokėjimai.

 

III. PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMAS

 

5. Gaunant turtą arba paslaugas pajamos, gautos natūra, įvertinamos:

5.1. šios tvarkos 2.1–2.3 punktuose nurodytais atvejais – to turto ar paslaugų tikrąja rinkos kaina pajamų natūra gavimo momentu;

5.2. šios tvarkos 2.4.1–2.4.2 punktuose nurodytais atvejais – asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, patirtomis išlaidomis;

5.3. šios tvarkos 2.4.3 punkte nurodytu atveju:

5.3.1. perduodamo turto tikrąja rinkos kaina turto perdavimo momentu (jei jis perduotas nuosavybėn neatlygintinai) arba perduodamo turto tikrosios rinkos kainos perdavimo momentu ir gyventojo sumokėtos sumos skirtumu (jei jis perduotas nuosavybėn lengvatine kaina);

5.3.2 analogiško turto nuomos tikrąja rinkos kaina (kai jis perduotas naudotis neatlygintinai) arba turto nuomos tikrosios rinkos kainos ir gyventojo už naudojimąsi sumokėtos sumos skirtumu (kai perduodamas naudotis lengvatine kaina);

5.4. šios tvarkos 2.5.1 punkte nurodytu atveju – turto pagerinimo verte, nustatyta laikantis šios tvarkos 8 punkto nuostatų;

5.5. šios tvarkos 2.5.2 punkte nurodytu atveju – turto naudotojo patirtomis išlaidomis.

6. Turto arba paslaugų tikrąją rinkos kainą apskaičiuoja pajamų natūra davėjas, o tais atvejais, kai pajamų natūra davėjas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nėra įpareigotas apskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti pajamų mokesčio – pats gyventojas, gavęs pajamų natūra.

7. Kai neįmanoma įvertinti turto arba paslaugų tikrosios rinkos kainos, pajamos natūra įvertinamos pajamų natūra davėjo išlaidomis šiam turtui pasigaminti arba įsigyti ar šioms paslaugoms suteikti.

8. Kai gyventojui turto nuomininkas ar panaudos gavėjas grąžina turtą, kuriam jis atliko kapitalinį remontą arba rekonstrukciją, jis įvertina minėtojo pagerinimo vertę. Tai apskaičiuojama atsižvelgiant į turto nuomininko ar panaudos gavėjo patirtas išlaidas turtą remontuojant arba rekonstruojant ir į grąžinamo turto būklę grąžinimo momentu. Jeigu turto nuomininkas arba panaudos gavėjas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nėra įpareigotas apskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti pajamų mokesčio, pats gyventojas įvertina pagerinimo vertę, iš kurios jis gali turėti naudos, atsižvelgdamas į turto nuomininko ar panaudos gavėjo patirtas išlaidas turtą remontuojant arba rekonstruojant, jeigu jos žinomos, taip pat į grąžinamo turto būklę grąžinimo momentu.

9. Kai pajamų natūra davėjas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą yra įpareigotas apskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti pajamų mokestį, nuo pajamų, gyventojo gautų natūra, pajamų natūra davėjo sumokėtas į biudžetą pajamų mokestis jam kompensuojamas gyventojo ir pajamų natūra davėjo susitarimu.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Tais atvejais, kai Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme tam tikrų rūšių pajamoms yra nustatytos šio mokesčio lengvatos, jos tapačia tvarka taikomos ir tų rūšių pajamoms, gautoms natūra, t. y. pajamų mokesčiu neapmokestinama:

10.1. nepiniginės dovanos iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių) ir tėvų (įtėvių), taip pat iš kitų gyventojų gautos nepiniginės dovanos, kurių vertė per mokestinį laikotarpį kartu su piniginėmis dovanomis, neviršija 24 pagrindinių NPD;

10.2. vardinės nepiniginės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

10.3. nepiniginiai sporto varžybų prizai, įsteigti ir skirti olimpinių (parolimpinių) komitetų, tarptautinių sporto šakų federacijų (sąjungų, asociacijų) ar šių federacijų (sąjungų, asociacijų) narių, Lietuvos sporto šakų federacijų (sąjungų, asociacijų);

10.4. nepiniginiai loterijų laimėjimai, jeigu juos išmoka vienetai, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos;

10.5. iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų nepiniginių prizų vertė, kurių vertė per mokestinį laikotarpį kartu su piniginiais prizais neviršija 2 pagrindinių NPD;

10.6. labdara;

10.7. kitos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnyje nurodytos pajamos tame straipsnyje nustatyta tvarka.

______________