LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠTO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU, SKELBIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 1 d. Nr. 1V-593

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 6 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos pašto įstatymu (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr. 60-2125) bei įgyvendindamas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyvos) ir 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo nuostatas:

1. Tvirtinu Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo įgyvendinimu, skelbimo taisykles (pridedama).

2. Nurodau paskelbti šį įsakymą oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                      TOMAS LAMANAUSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos

2004 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. (1.4)-TN-14

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 1 d.

įsakymu Nr. 1V-593

 

INFORMACIJOS, SUSIJUSIOs SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO ir lietuvos republikos pašto įstatymo ĮGYVENDINIMU, SKELBIMO TAISYKLĖS

 

I. BendroSIOS NUOSTATOs

 

1. Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo įgyvendinimu, skelbimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) skelbtinos informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo įgyvendinimu, skelbimo mastą, tvarką ir sąlygas.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 6 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos pašto įstatymu (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr. 60-2125) bei įgyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyvos) ir 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo nuostatas.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos Respublikos pašto įstatyme.

 

II. INFORMACIJOS SKELBIMO MASTAS, TVARKA IR SĄLYGOS

 

4. Informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo įgyvendinimu, Tarnyba skelbia savo interneto tinklalapyje adresu www. rrt. lt, o teisės aktų nustatytais atvejais ir oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ ar jo priede „Informaciniai pranešimai“.

5. Taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka Tarnyba skelbia:

5.1. teisės aktus, reglamentuojančius elektroninių ryšių veiklą bei pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimą;

5.2. informaciją apie elektroninių ryšių veiklą:

5.2.1. viešųjų ryšių tinklų teikėjų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų sąrašą;

5.2.2. kainų krepšelio metodu apskaičiuotas viešųjų elektroninių ryšių paslaugų kainas;

5.2.3. apibendrintą informaciją apie elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų teikėjų veiklą pagal Bendrąsias vertimosi telekomunikacine veikla sąlygas, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 176 „Dėl Bendrųjų vertimosi telekomunikacine veikla sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 120-5465);

5.2.4. Tarnybos atliekamų elektroninių ryšių paslaugų kokybės kontrolinių matavimų rezultatus;

5.2.5. informaciją apie servitutų nustatymo procedūras bei sąlygas, taikytinas pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 40 straipsnį ir kitus teisės aktus, ir nustatytus servitutus įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą;

5.3. informaciją apie didelę įtaką atitinkamoje elektroninių ryšių rinkoje turinčius ūkio subjektus:

5.3.1. atitinkamų elektroninių ryšių rinkų, kuriose nustatyti didelę įtaką turintys ūkio subjektai, sąrašą;

5.3.2. didelę įtaką atitinkamose elektroninių ryšių rinkose turinčių ūkio subjektų sąrašą bei jiems nustatytus įpareigojimus;

5.3.3. sprendimą panaikinti ir (ar) pakeisti įpareigojimus, nustatytus pripažintiems turinčiais didelę įtaką atitinkamoje elektroninių ryšių rinkoje ūkio subjektams;

5.3.4. sąnaudų apskaitos sistemą, metodą ir (arba) modelį, privalomą didelę įtaką atitinkamoje elektroninių ryšių rinkoje turintiems operatoriams ar konkrečiam operatoriui;

5.3.5. audito išvadą, ar didelę įtaką atitinkamoje elektroninių ryšių rinkoje turinčio operatoriaus sąnaudų apskaita atitinka sąnaudų apskaitos taisykles bei kitus teisės aktus, jo parengtą ir (ar) Tarnybos nustatytą sąnaudų apskaitos sistemą ir (arba) metodą ir (ar) modelį;

5.4. informaciją apie elektroninių ryšių išteklių valdymą:

5.4.1. sprendimus apriboti leidimų naudoti elektroninių ryšių išteklius skaičių;

5.4.2. pranešimus apie galimybę pateikti paraiškas skirti elektroninių ryšių išteklius, kuriuos naudoti leidimų skaičius yra apribotas;

5.4.3. išvadas, kad galima skirti elektroninių ryšių išteklius, kuriuos naudoti leidimų skaičius yra apribotas;

5.4.4. informaciją apie asmenų pateiktus prašymus skirti elektroninių ryšių išteklius, kai yra apribotas leidimų naudoti tokius elektroninių ryšių išteklius skaičius;

5.4.5. sprendimus skirti elektroninių ryšių išteklius;

5.4.6. informaciją apie pasirinktą elektroninių ryšių išteklių skyrimo būdą (konkursą ar aukcioną);

5.4.7. informaciją apie elektroninių ryšių išteklių paskirstymą;

5.5. informaciją apie aparatūros ir įrenginių rinkos priežiūrą:

5.5.1. informaciją apie notifikuotas sertifikacijos ir kontrolės įstaigas bei bandymų laboratorijas, atsakingas už aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą;

5.5.2. viešųjų telekomunikacijų tinklų operatorių arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjų naudojamų sąsajų specifikacijas;

5.6. informaciją apie pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimą:

5.6.1. pašto paslaugų teikėjų sąrašą;

5.6.2. pasiuntinių paslaugų teikėjų sąrašą;

5.6.3. audito išvadą, ar universaliųjų pašto paslaugų teikėjo sąnaudų apskaitos sistema atitinka Tarnybos nustatytus sąnaudų apskaitos tvarkymo principus bei apskaitos sistemai keliamus reikalavimus;

5.6.4. apibendrintą informaciją apie pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų veiklą pagal Bendrųjų pasiuntinių paslaugų teikimo sąlygų aprašą, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-150 „Dėl Bendrųjų pasiuntinių paslaugų teikimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 107-4023), ir Leidimų pašto paslaugų teikėjams išdavimo ir pašto paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V- 274 „Dėl Leidimų pašto paslaugų teikėjams išdavimo ir pašto paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 139-5083);

5.7. informaciją, numatytą Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklėse, įskaitant Tarnybos rengiamų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų įstatymų ir kitų aktualiausių norminių teisės aktų projektus;

5.8. Tarnybos ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 12 straipsnyje nurodytų Lietuvos Respublikos institucijų bendradarbiavimo susitarimus;

5.9. Tarnybos strateginius veiklos planus, metinę veiklos ir finansinę ataskaitą;

5.10. informaciją ir (ar) pranešimus, Tarnybos skelbiamus „Valstybės žiniose“ ar „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“;

5.11. kitą informaciją ir (ar) pranešimus.

 

III. Baigiamosios nuostatos

 

6. Tarnybos veiksmai ar neveikimas vykdant šias Taisykles gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________