LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 14 d. Nr. V-1026

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 303 punktą:

1. Tvirtinu Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu
Nr. V-1026

 

SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – PAASP) teikiančių įstaigų arba jų padalinių, teikiančių slaugos paslaugas pacientų namuose, socialines globos įstaigose, veiklą.

2. Už slaugos paslaugų namuose teikimą atsakingos PAASP paslaugas teikiančios įstaigos arba jų padaliniai, turinčios licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytą bendruomenės slaugos paslaugą.

3. Slaugos paslaugas namuose teikia bendruomenės slaugytojas, turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją, patvirtinančią teisę verstis slaugos praktika.

4. Slaugos paslaugos namuose teikiamos savarankiškai pagal bendruomenės slaugytojo (toliau – slaugytojas) medicinos normoje nustatytą kompetenciją, bendradarbiaujant bei dirbant komandoje su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais bei kitų sričių specialistais organizuojant ir įgyvendinant slaugą pacientų namuose.

5. Šiuose reikalavimuose vartojami terminai ir apibrėžimai:

Gyvybinė veikla – žmogaus organizmo veikla, užtikrinanti gyvenimo procesą.

Savirūpa – su sveikata susijusi veikla, kurią gali atlikti pats pacientas ar jo artimieji, taip pat sveikatos išsaugojimas, apsisaugojimas nuo ligų (prevencija), sveikatos pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimo pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą skatinimas.

Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinės, psichikos sveikatos priežiūrą ir socialinę globą.

Slaugos paslaugos namuose – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai paslaugos yra teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinant paciento savirūpą.

Slaugos paslaugos – teisės aktų reglamentuota slaugytojo atliekama asmens sveikatos priežiūra.

Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichinės sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

 

II. SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6. Slaugos paslaugų namuose tikslas – pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, išsaugoti jų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jų savirūpą.

7. Slaugos paslaugų namuose pagrindiniai uždaviniai:

7.1. individualių slaugos poreikių nustatymas pagal paciento gyvybines veiklas;

7.2. individualaus slaugos plano sudarymas, atsižvelgiant į gydančio gydytojo paskyrimus ir rekomendacijas, paciento poreikius, jo savirūpos ir jo artimųjų galimybes;

7.3. slaugos paslaugų namuose plano vykdymas;

7.4. slaugos paslaugų namuose dokumentavimas;

7.5. rekomendacijų ir konsultacijų slaugos klausimais teikimas pacientui ir jo artimiesiems, kitiems specialistams.

 

III. SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE GAVĖJAI

 

8. Slaugos paslaugų namuose gavėjais laikomi asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. SLAUGOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

 

9. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vadovas organizuoja slaugos paslaugų namuose teikimą, suderinęs su savivaldybės gydytoju, atsižvelgdamas į prisirašiusiųjų prie PAASP paslaugas teikiančios įstaigos, paslaugų gavėjų grupės normatyvų:

 

Eil.

Slaugos paslaugų namuose gavėjų grupė

Prisirašiusiųjų prie ASPĮ slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičiaus normatyvas, vnt.

Etatų skaičius pagal prisirašiusiųjų gavėjų skaičių

Sveikatos priežiūros specialistas

1.

Mieste:

1.1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis

 

15–20

 

1

 

Bendruomenės slaugytojas

2.

Kaime:

2.1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis

 

10–15

 

1

 

Bendruomenės slaugytojas

 

10. Slaugos paslaugų namuose teikimo tvarką ir apimtis slaugos paslaugų gavėjų grupėms nustato ASPĮ vadovas.

11. ASPĮ vadovas, suderinęs su steigėju, gali spręsti dėl slaugytojo padėjėjų etatų reikalingumo, atsižvelgiant į slaugos paslaugų poreikius ir apimtį.

12. ASPĮ, teikiančios PAASP paslaugas, privalo užtikrinti, kad pacientams, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai, būtų įvertinti slaugos paslaugų namuose poreikiai (1 priedas) ir suteiktos galimybės gauti šio įsakymo 2 priede numatytos slaugos paslaugos namuose pagal ligos ar sveikatos problemų sukeltus poreikius. Slaugos namuose I lygio paslaugas, išvardintas šio įsakymo 2 priede, pacientams skiria šeimos gydytojas (gydantis gydytojas), jas savarankiškai atlieka slaugytojas.

13. Už slaugos paslaugų namuose teikimą atsako ASPĮ, teikianti PAASP paslaugas.

14. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigai nepakanka slaugos paslaugas teikiančių specialistų, dalis šių paslaugų turi būti deleguota kitoms ASPĮ, sudarant sutartis dėl šių paslaugų teikimo.

15. Slaugytojas, vadovaujantis medicinos normos reikalavimais, teikia slaugos paslaugas namuose, atsižvelgdamas į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) paskyrimus ir rekomendacijas, saugiai ir kokybiškai atlieka procedūras pagal savo kompetenciją.

16. Slaugytojas individualiai pagal asmens gyvybines veiklas savarankiškai įvertina slaugos poreikius namuose pacientui (1 priedas), atsižvelgdamas į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) rekomendacijas, paskyrimus (forma 027/a), ir pildo paciento slaugos namuose lapą (3 priedas). Pasikeitus paciento sveikatos būklei iš naujo vertinami ir dokumentuojami slaugos poreikiai pacientui.

17. Pacientui suteiktas slaugos paslaugas namuose, išvardintas šio įsakymo 2 priede, į asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a) įrašo jas suteikęs slaugytojas ir patvirtina savo spaudu ir parašu. Paciento slaugos namuose lapas yra įklijuojamas (laikomas) į asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a).

18. Slaugytojas, teikiantis slaugos paslaugas pacientų namuose, privalo turėti anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605).

19. Medicininės atliekos, teikiant slaugos paslaugos namuose, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl medicininių atliekų tvarkymo sveikatos priežiūros įstaigose metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 19-606);

20. Slaugos paslaugų namuose teikimas yra derinamas su socialinių paslaugų teikimu, vadovaujantis Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 (Žin., 2007, Nr. 76-3029).

21. Slaugytojas, teikdamas slaugos paslaugas namuose, apie įtariamą pacientui paliatyviosios pagalbos poreikį informuoja šeimos gydytoją, kuris sprendžia dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų skyrimo, vadovaujantis Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 (Žin., 2007, Nr. 7-290).

22. ASPĮ, teikianti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, informuoja telefonu ir išrašu iš medicininių dokumentų apie iš stacionaro išvykstantį į namus pacientą, kuriam reikalingos slaugos paslaugos namuose, ASPĮ, teikiančią PAASP paslaugas, prie kurios pacientas yra prisirašęs.

 

V. SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE APMOKĖJIMO TVARKA

 

23. Už slaugos paslaugas namuose apmokama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

24. Slaugos paslaugos namuose gali būti remiamos iš savivaldybių biudžeto lėšų ir paciento lėšų.

25. Pacientai ar jo įgalioti atstovai dėl papildomų slaugos paslaugų namuose gali sudaryti sutartį su ASPĮ ar įgaliotu atstovu dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo pagal ASPĮ vadovo patvirtintą tvarką.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Už slaugos paslaugų teikimą ir kokybę atsako asmens sveikatos priežiūros įstaiga, sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl slaugos paslaugų teikimo tam tikroje vietovėje ir šių paslaugų apmokėjimo.

 

_________________


 

Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašo

1 priedas

 

PACIENTO SLAUGOS POREIKIŲ NAMUOSE VERTINIMAS

 

Paciento vardas, pavardė____________________________________ Gimimo metai _______

 

Gyvybinė veikla

Slaugos poreikiai

1. Saugios aplinkos palaikymas

1. Savirūpa:     apsitarnauja pats []£    iš dalies apsitarnauja pats []£

pats visiškai neapsitarnauja []£

reikia pagalbinių priemonių []£, įrašyti kokių _____________

2. Rega:   akiniai nereikalingi []£     akiniai reikalingi []£    aklumas []£

3. Klausa:   girdi gerai []£     girdi blogai []£

turi klausos aparatą []£     kurtumas []£

4. Koordinacija: sutrikusi []£     nesutrikusi []£

5. Pusiausvyra:  sutrikusi []£     nesutrikusi []£

6. Orientacija:   sutrikusi []£     nesutrikusi []£

7. Namų aplinkos pritaikymas:

pagalbinių priemonių nereikia []£    pagalbinių priemonių reikia []£

reikalinga pakeisti namų aplinką []£    nereikalinga pakeisti namų aplinką []£

Problemų nėra []£

2. Bendravimas

1. Bendravimas:    normalus []£   iš dalies sutrikęs []£   visiškai sutrikęs []£

2. Sąmonė:          nesutrikusi []£    pritemusi []£    koma []£

3. Gebėjimas mąstyti ir priimti sprendimus:     yra []£    nėra []£

4. Nerimas, baimė:                                           yra []£    nėra []£

5. Agresyvumas, negatyvumas:                        yra []£    nėra []£

6. Liūdesys:                                                      yra []£    nėra []£

7. Žinios apie ligą:    geros []£   pakankamos []£   nepakankamos []£

Problemų nėra []£

3. Kvėpavimas

1. Dusulys:                       nėra []£    yra []£    varginantis []£

2. Kosulys:                       nėra []£    yra []£    varginantis []£

3. Skrepliavimas:              yra []£    nėra []£

4. Krūtinės skausmas:      yra []£    nėra []£

Problemų nėra []£

4. Valgymas ir gėrimas

1. Valgo, geria:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£

2. Apetitas:                         geras []£    blogas []£

3. Pykinimas:                     yra []£    nėra []£

4. Vėmimas:                       nėra []£    yra []£

5. Rijimas:                          nesutrikęs []£    sutrikęs []£

6. Burnos džiūvimas:         nėra []£    yra []£

7. Burnos infekcija:            nėra []£    yra []£

8. Dantų protezai:               neturi []£    turi []£

Problemų nėra []£

5. Šlapinimasis ir tuštinimasis

1. Šlapinimasis:   nesutrikęs []£    skausmingas []£

pasunkėjęs []£   dažnas []£

2. Šlapimo nelaikymas:        nėra []£    yra []£

3. Vidurių užkietėjimas:       yra []£    nėra []£

4. Tuštinimasis:   nesutrikęs []£    skausmingas []£    su krauju []£

5. Viduriavimas:   nėra []£    yra []£    3–5 k./d. []£    > 5 k./d. []£

6. Stoma:                              nėra []£    yra []£

7. Meteorizmas:                    nėra []£    yra []£

Problemų nėra []£

6. Asmens higiena ir apranga

1. Viso kūno higieninė būklė:    gera []£    patenkinama []£    bloga []£  

2. Odos būklė:    gera []£    patenkinama []£    bloga []£

3. Pragulos:                          nėra []£    yra []£

4. Kitos odos žaizdos:          nėra []£    yra []£

5. Asmens higiena rūpinasi:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£

6. Apsirengia:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£

7. Odos ir jos priedų parazitai:    nėra []£    yra []£

8. Žinios apie asmens higieną:   geros []£   pakankamos []£

nepakankamos []£

Problemų nėra []£

7. Kūno temperatūros reguliavimas

1. Temperatūra:   normali []£    padidėjusi []£    sumažėjusi []£

2. Kambario temperatūra:   adekvati []£    neadekvati []£

3. Apsirengimas adekvatus kambario temperatūrai:   taip []£   ne []£

Problemų nėra []£

8. Judėjimas ir transportavimas

1. Juda:    pats []£    reikalinga pagalba []£    visiškai nejuda []£

2. Pagalbinių priemonių poreikis:    nėra []£    yra []£

3. Silpnumas:                               nėra []£    yra []£

4. Griuvimo rizika:                       nėra []£    yra []£

Problemų nėra []£

9. Laisvalaikio veikla

1. Laisvalaikio užimtumo poreikis:  yra []£    nėra []£

Problemų nėra []£

10. Lyties raiška

1. Lyties raiška:    vedęs/ištekėjusi []£    našlys/našlė []£

išsiskyręs/-usi []£    vienišas/-a []£

Problemų nėra []£

11. Miegas

1. Miegas:     nesutrikęs []£    sutrikęs []£

2. Prabudimas naktį:    kartais pasitaiko []£    dažnas []£

3. Prabudimas labai anksti ryte:    kartais pasitaiko []£    dažnas []£

4. Migdomieji vaistai:    nevartojami []£    vartojami []£

Problemų nėra []£

12. Paliatyviosios pagalbos poreikis

1. Paliatyviosios pagalbos poreikis:    nėra []£    yra []£

2. Kitų specialistų pagalba:    nereikalinga []£    reikalinga []£

 

Išvados ir rekomendacijos______________________________________________________

(slaugos namuose poreikį nustatančio bendruomenės slaugytojo vardas, pavardė, parašas, spaudas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________


 

Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašo

2 priedas

 

SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Slaugos paslaugų namuose pavadinimas

Paslaugos apibudinimas, sudėtis

(Visos paslaugos susideda iš: informavimo, konsultavimo slaugos klausimais, sveikatos mokymo, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais, paslaugos suteikimo ir dokumentavimo)

Slaugos paslaugų lygiai *

1.

Injekcijos (į veną, raumenis, paodį, odą)

Priemonių pasiruošimas, atlikimas, dokumentavimas

I

2.

Lašinės sistemos prijungimas ir priežiūra (infuzija)

Priemonių pasiruošimas, intraveninės terapijos priežiūra ir paciento stebėjimas, tirpalų keitimas, intraveninės lašinimo įrangos keitimas, lašinės sistemos atjungimas, dokumentavimas

I

3.

Lašinė infuzija kateteriu ir kateterio priežiūra

Priemonių pasiruošimas, intraveninės terapijos priežiūra ir paciento stebėjimas, tirpalų keitimas, intraveninės lašinimo įrangos keitimas, lašinės sistemos atjungimas, dokumentavimas

I

4.

Diagnostinės procedūros

Į diagnostinės procedūrų sąrašą įeina viena ar daugiau šių procedūrų:

1. Kraujo paėmimas tyrimams,

2. Šlapimo paėmimas laboratoriniam ištyrimui

3. Išmatų paėmimas laboratoriniam ištyrimui

4. Skreplių paėmimas laboratoriniam ištyrimui

5. Akies spaudimo matavimas

6. Elektrokardiogramos (EKG) užrašymas

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: vienkartiniais švirkštais insulinui su adatomis, diagnostinėmis juostelėmis gliukozei nustatyti ir kt.

Priemonių pasiruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą procedūros atlikimas, bandinių pristatymas į laboratoriją dokumentavimas

I

5.

Žaizdų priežiūra

Tvarstomosios medžiagos pasiruošimas, žaizdų tvarkymas, perrišimai, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu

II

6.

Pragulų profilaktika

Artimųjų žinių įvertinimas, mokymas, konsultavimas, paciento kūno padėties keitimas (paciento vartymas, sodinimas lovoje, perkėlimas iš lovos į vežimėlį, kėdę, iš kėdės į lovą pagalbinių priemonių naudojimas, artimųjų mokymas), profilaktinių priemonių naudojimas, paciento stebėsena

III

7.

Pragulų priežiūra

Artimųjų žinių įvertinimas, artimųjų mokymas, konsultavimas, paciento stebėsena, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu ir kt.

I

8.

Dirbtinių kūno angų priežiūra (stomų priežiūra)

Viena ar daugiau stomų priežiūros paslaugų:

1. Gastrostomos priežiūra

2. Tracheostomos priežiūra

3. Kolostomos priežiūra

4. Ileostomos priežiūra ir kt.

Priemonių pasiruošimas, paciento informavimas apie priežiūrą procedūros atlikimas, artimųjų mokymas ir stebėsena.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: šlapimo pūslės kateteriais, šlapimo rinktuvais, uridomais, urostatiniais maišeliais, išmatų rinktuvais ir jo diržu ir kt.

I

9.

Drenų priežiūra

Priemonių pasiruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, atlikimas, artimųjų mokymas, stebėsena, dokumentavimas

I

10.

Šlapimo pūslės kateterizavimas ir priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, atlikimas, diurezės stebėjimas, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: šlapimo pūslės kateteriais, šlapimo rinktuvais, uridomais, urostatiniais maišeliais ir kt.

I

11.

Šlapinimosi reflekso skatinimas

Paciento, artimųjų mokymas, kaip padėti pacientui

III

12.

Rektalinių žvakučių įdėjimas

Paciento, jo artimųjų mokymas atlikti procedūrą (motinos kūdikiams, vaikams žvakučių įdėjimas į tiesiąją žarną)

I

13.

Pakišamųjų indų naudojimas (antelės, basono)

Pakišamųjų indų parinkimas pacientui, naudojimas, artimųjų mokymas, kaip naudotis pakišamaisiais indais, ir jų laikymo sąlygos

III

14.

Žarnyno valymas klizmomis

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir informavimas, atlikimas, dokumentavimas

I

15.

Enterinis maitinimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas,

nazogastrinio ar nazojejuninio zondo įkišimas ir priežiūra, maisto davimas per nazogastrinį ar nazojejuninį zondą, per gastrostomą ir jejunostomą.

Atlikimas, dokumentavimas

I

16.

Zondų įvedimas (gleivių atsiurbimas)

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir informavimas, atlikimas, dokumentavimas

I

17.

Vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena)

1. Peroralinių vaistų administravimas (vaistų sugirdymas, stebėjimas, artimųjų mokymas).

2. Vietinio veikimo vaistų administravimas: odos aplikacijos, akių, ausų ir nosies lašai, inhaliatorių vartojimas, vaginalinės, rektalinės žvakutės

3. Parenterinių vaistų administravimas: vaistų paruošimas suleisti, injekcijos po odą, į odą, raumenis, veną, heparino terapija.

Paciento stebėjimas ir atsiliepimų įvertinimas vaistų vartojimo kurso metu, tiek leidžiamų, tiek vartojamų peroralinių. Informacijos dokumentavimas, gydytojo informavimas apie paciento būklės pasikeitimus, vaistų efektyvumą ir šalutinį poveikį

I

18.

Asmens higienos paslaugos

Sanitarinės būklės įvertinimas, artimųjų mokymas

Asmens higienos paslaugų rūšys:

1. Tarpvietės ir genitalijų priežiūra

2. Kirkšnių priežiūra

3. Krūtų priežiūra

4. Burnos ertmės priežiūra (dantų valymas, burnos gleivinės priežiūra, išimamų dantų protezų priežiūra)

5. Plaukų priežiūra (šukavimas, galvos plovimas, džiovinimas, vyrams – barzdos skutimas)

6. Nagų priežiūra (nagų kirpimas)

7. Akių priežiūra (plovimas, akinių, lęšių, dirbtinės akies higiena)

8. Ausų priežiūra (išorinių klausomųjų landų, klausos aparato valymas)

9. Nosies landų valymas

III

10. Paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir paklotų keitimas gulinčiam pacientui, artimųjų mokymas)

11. Paciento marškinių ir kitų drabužių keitimas (taisyklingas nešvarių drabužių nuvilkimas ir švarių užvilkimas)

12. Paciento maudymas vonioje ar po dušu

13. Visiškas ar dalinis ligonio prausimas lovoje

14. Sauskelnių keitimas

IV

19.

Gydomoji vonelė

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

20.

Ledo pūslės uždėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

21.

Šildyklės uždėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

22.

Pavilgų dėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

23.

Kompreso uždėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

24.

Tepalų naudojimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

25.

Arterinio kraujo spaudimo matavimas

Paciento paruošimas AKS matavimui, matavimas pagal metodikas, duomenų vertinimas, dienyno pildymas, dokumentavimas

III

26.

Pulso skaičiavimas

Paciento paruošimas pulso matavimui, matavimas pagal metodikas, duomenų vertinimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

III

27.

Kūno temperatūros matavimas

Termometro dezinfekcija prieš ir po procedūros, temperatūros matavimo parinkimo vieta, matavimas, įvertinimas, dokumentavimas

III

* Slaugos namuose paslaugų lygiai pagal savarankiškumą:

I 2006–2008 savarankiškai atlieka slaugytojas, paskyrus gydytojui;

II – savarankiškai atlieka slaugytojas, kontroliuojant gydytojui;

III – savarankiškai atlieka slaugytojas;

IV – atlieka slaugytojas padedant kartu socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui ar paciento artimiesiems.

 

Pastaba. Teikiant 6, 7 ir 18 slaugos paslaugas, kai pacientą reikia vartyti ir kilnoti, vadovaujamasi LR sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 799 „Dėl higieninės darbo aplinkos veiksnių klasifikacijos tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 3-78).

 

_________________


 

Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašo

3 priedas

 

PACIENTO SLAUGOS NAMUOSE LAPAS

 

1. DOKUMENTINĖ DALIS

Pradėta (data) ____________________

 

Slaugomo paciento vardas, pavardė

 

Pirmojo apsilankymo data

 

Gimimo metai

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono numeris

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga,

kurią ligonis pasirinkęs

 

Šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) vardas, pavardė,

telefono numeris

 

Bendruomenės slaugytojo vardas, pavardė,

telefono numeris

 

Socialinio darbuotojo vardas, pavardė,

telefono numeris

 

Kitų specialistų, kurie teikia paslaugas,

vardas, pavardė, telefono numeris

 

 

Kita svarbi informacija (liga, kuri diagnozuota pacientui, ir kt.)

 

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė

 

Gyvenamoji vieta

 

Telefono numeris

 

Paciento ar jo įgalioto asmens sutikimas slaugos paslaugoms gauti, patvirtinamas parašu

SUTINKU

 

Paciento ar jo įgalioto asmens sutikimas, kad informacija būtų teikiama atitinkamiems asmenims (nurodyti vardą, pavardę), patvirtinamas parašu

SUTINKU

 

 

 

2. SLAUGYMO LAPAS

 

Paciento vardas, pavardė___________________________________________ Gimimo metai _________

 

Data, val.

Esamos paciento situacijos aprašymas, problemos

Siektini slaugos tikslai

Slaugos veiksmų planas (kada ir ką reikia atlikti)

Slaugos veiksmai (kada ir kas buvo atlikta, patarta, kokios suteiktos paslaugos ir kt.)

Veiksmų įvertinimas, rekomendacijos, pastabos

Specialisto vardas, pavardė, parašas, spaudas

Paciento ar jo įgalioto asmens parašas, patvirtinantis, kad buvo suteikta paslauga

...

1. ...

...

...

...

...

...

...

...

2. ...

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

4. ...

 

 

 

 

 

 

 

5. ...

 

 

 

 

 

 

 

6. ...

 

 

 

 

 

 

 

7. ...

 

 

 

 

 

 

 

8. ...

 

 

 

 

 

 

 

9. ...

 

 

 

 

 

 

 

10. ...

 

 

 

 

 

 

 

11. ...

 

 

 

 

 

 

 

12. ...

 

 

 

 

 

 

 

_________________