LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. vasario 19 d. Nr. XI-182

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208, Nr. 152-5534; 2006, Nr. 68-2496; 2008, Nr. 81-3175, Nr. 149-6016)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 8 dalies pakeitimas

6 straipsnio 8 dalyje vietoj skaičių ir žodžių „3 ir 4 dalyse“ įrašyti skaičių ir žodį „3 dalyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„8. Nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. šio straipsnio 3 dalyje nurodyta išmoka vaikui skiriama, jei vidutinės pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsnyje, vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________