LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2011 m. gegužės 13 d. Nr. V-474

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 25 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 2010, Nr. 54-2647) 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002 , Nr. 99-4407):

1. Įgalioju planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto, atsakingo už sveikatos apsaugą, funkcijas atlikti:

1.1. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžias teritorines visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas – kai planuojama ūkinė veikla teritorinės įstaigos aptarnaujamoje teritorijoje;

1.2. Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos – kai planuojama ūkinė veikla kelių teritorinių įstaigų aptarnaujamoje teritorijoje.

2. Nustatau, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatyti atvejai yra planuojamos ūkinės veiklos rūšys, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būdu, tačiau joms neturi būti taikomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka.

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.

3. Tvirtinu pridedamus:

3.1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašą;

3.2. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių formą.

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. 87 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2001, Nr.15-461);

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. 455 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 87 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 93-4002);

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 18-794);

4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-511 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 109-4091).

5. Pavedu viceministrui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYME NENUMATYTŲ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATLIKIMO ATVEJŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita) rengimo, visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) procese, Ataskaitos pateikimo Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVSPT) pavaldžiai teritorinei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai (toliau – teritorinė įstaiga) arba VVSPT, Ataskaitos nagrinėjimo ir sprendimo dėl jos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo sąlygas ir tvarką.

2. PVSV atliekamas, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) nenumatytais atvejais yra planuojamos ūkinės veiklos rūšys, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būdu, tačiau joms neturi būti taikomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

planuojama ūkinė veikla – ūkinė veikla, kuri yra planuojama arba kuriai nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos;

planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – fizinis ar juridinis asmuo, taip pat Lietuvoje veikiantys Europos Sąjungos valstybių narių bei kitų užsienio valstybių įmonių filialai, planuojantys ūkinę veiklą, kuriai turi būti atliktos Tvarkos apraše nustatytos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros;

suinteresuota visuomenė (toliau – visuomenė) – vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kuriems daro arba gali daryti poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas visuomenės sveikatos saugos srityje arba kurie yra suinteresuoti šių sprendimų procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis;

ataskaitos vieša ekspozicija – viešumą užtikrinanti procedūra, kurios metu viešai eksponuojama parengta Ataskaita;

visuomenės pasiūlymas – visuomenės siūlymas (prašymas) dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo;

visuomenės pasiūlymų argumentuotas įvertinimas – tai procesas, kurio metu atliekama visuomenės pasiūlymų analizė, išsamiai išnagrinėjant siūlymus dėl PVSV, šiuos siūlymus pagrindžiančius faktinius duomenis, rodiklius, faktines aplinkybes, taip pat siūlyme nurodytų teisės aktų nuostatas ar kitus dokumentus. Nurodant argumentus, yra nustatoma, ar visuomenės pasiūlymas yra pagrįstas ir ar į jį turi būti atsižvelgta bei kaip į jį atsižvelgta.

4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2225) ir Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme vartojamas sąvokas.

5. Ataskaitą rengia Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridiniai asmenys, organizacijos ar jų filialai, taip pat kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar organizacijų registruoti filialai Lietuvos Respublikoje, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis poveikio visuomenės sveikata vertinimo veikla (toliau – Ataskaitos rengėjas).

 

II. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR DALYVAVIMAS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO PROCESE

 

6. Ataskaitos rengėjas savo lėšomis organizuoja visuomenės supažindinimą su Ataskaita.

7. Ataskaitos rengėjas Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytą informaciją skelbia (praneša):

7.1. respublikinėje spaudoje ir miesto (-ų) arba rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinė veikla, spaudoje;

7.2. seniūnijos, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje;

7.3. Ataskaitos rengėjo tinklalapiuose;

7.4. registruotu laišku arba faksu ir elektroniniu paštu teritorinei įstaigai arba VVSPT.

8. Ataskaitos rengėjas, parengęs Ataskaitą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Tvarkos aprašo 8.6 punkte numatyto viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, turi paskelbti pagal Tvarkos aprašo 7 punkte nustatytus reikalavimus šią informaciją:

8.1. planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas / adresas korespondencijai, telefonas, faksas;

8.2. Ataskaitos rengėjo pavadinimas, buveinės adresas / adresas korespondencijai, telefonas, faksas;

8.3. planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas);

8.4. trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas;

8.5. kur, nuo kada, iki kada viešai eksponuojama Ataskaita (nurodoma adresas ir laikas susipažinti su Ataskaita);

8.6. kur ir kada įvyks viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas (vieta, adresas, laikas);

8.7. kam (nurodomas Ataskaitos rengėjo adresas) ir kokiais būdais iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais.

9. Ataskaita privalo būti viešai eksponuojama ne mažiau kaip 10 darbo dienų seniūnijos administracinėse patalpose arba kitoje pasirinktoje su seniūnija suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla. Taip pat Ataskaitos rengėjas turi sudaryti sąlygas visuomenei su Ataskaita susipažinti jo buveinėje arba jo veiklos vykdymo vietoje.

10. Informaciją apie Ataskaitos viešą ekspoziciją, nurodant viešos ekspozicijos adresą, pradžią ir pabaigą, turi patvirtinti seniūnijos atstovas. Šis dokumentas turi būti pridėtas prie Ataskaitos.

11. Asmenys, pageidaujantys gauti Ataskaitos dokumentų kopijas, atlygina Ataskaitos rengėjui kopijavimo išlaidas.

12. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos administracinėse patalpose arba kitoje pasirinktoje su seniūnija suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla. Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pradžios ar jo metu Ataskaitos rengėjas turi paskirti viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pirmininką ir sekretorių bei užregistruoti dalyvius. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dalyvių kalbos yra protokoluojamos.

13. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkime turi dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ir Ataskaitos rengėjas. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius arba Ataskaitos rengėjas viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo metu turi pristatyti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių, Ataskaitos rengėją, apibūdinti planuojamą ūkinę veiklą ir supažindinti su Ataskaita, atsakyti į pateiktus klausimus ir įvertinti iki susirinkimo pradžios gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus.

14. Protokole nurodoma:

14.1. viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo data ir vieta;

14.2. viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dalyviai, taip pat nurodoma, kad prie protokolo pridedamas užsiregistravusių dalyvių sąrašas;

14.3. svarstomos Ataskaitos pavadinimas;

14.4. trumpas pranešimas apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimą;

14.5. iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo gautų suinteresuotos visuomenės pasiūlymų aptarimas ir įvertinimas;

14.6. dalyvių pasisakymai svarstomu klausimu;

14.7. kad dalyviams yra išaiškinta susipažinimo su protokolu tvarka bei terminai (nurodo, kur ir per kiek laiko jie gali susipažinti su protokolu).

15. Protokolas turi būti baigtas rašyti ir pirmininko bei sekretoriaus pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (nurodant pasirašymo datą) po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo.

16. Visuomenė su protokolu gali susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje arba jo veiklos vykdymo vietoje ir pateikti pastabas per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo visuomenės supažindinimo susirinkimą vykdžiusiam Ataskaitos rengėjui teikiamos raštu, nurodant teikėjo vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą.

17. Pastabas dėl protokolo per 3 darbo dienas nuo pastabų pateikimo termino pabaigos išnagrinėja viešą visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimą vykdęs Ataskaitos rengėjas, nurodydamas, kurios pastabos laikomos pagrįstomis, kurios nepagrįstomis, ir to motyvus. Visais atvejais pastabos ir jų įvertinimo dokumentai dėl protokolo pridedamos prie jo.

18. Jei per valandą nuo nustatytos viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pradžios į jį neatvyksta nė vienas visuomenės atstovas, viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pirmininkas konstatuoja, kad viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Tai įforminama protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

19. Visuomenė per 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos.

20. Ataskaitos rengėjas turi parengti argumentuoto visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentą (jame nurodydamas visuomenės pasiūlymo gavimo datą, asmens, pateikusio pasiūlymą, vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą) ir adresą, visuomenės pasiūlymą ir aplinkybes, įrodymus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, visuomenės pasiūlymo argumentuotą įvertinimą, kuriame nurodoma, ar jis pagrįstas ar ne) ir per 10 darbo dienų nuo jų gavimo raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams, kaip įvertinti jų pasiūlymai.

21. Ataskaitos rengėjas atsižvelgdamas į visuomenės pasiūlymus, kurie argumentuoto visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumente buvo įvertinti kaip pagrįsti, pataiso Ataskaitą.

22. Visi dokumentai, susiję su visuomenės informavimu (paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse, registruotų laiškų (su įteikimo žyma) kopijos, duomenys apie Ataskaitos viešą ekspoziciją, viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolas, atsakymai į visuomenės pasiūlymus, visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentas) pridedami kaip Ataskaitos priedai.

 

III. ATASKAITOS PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

23. Parengta Ataskaita, su kuria Tvarkos aprašo II skyriuje nustatyta tvarka yra supažindinta visuomenė su visais priedais pateikiama teritorinei įstaigai (kai planuojama ūkinė veikla apima teritorinės įstaigos aptarnaujamą teritoriją) arba VVSPT (kai planuojama ūkinė veikla apima kelių teritorinių įstaigų aptarnaujamą teritoriją).

24. Ataskaita turi būti parengta vadovaujantis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 (Žin., 2004, Nr. 106-3947).

25. Ataskaita turi būti parengta lietuvių kalba, spausdinta.

26. Ataskaita teritorinei įstaigai arba VVSPT turi būti išsiųsta registruotu laišku, per pašto kurjerį ar planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus arba Ataskaitos rengėjo (toliau – pareiškėjas) įteikta asmeniškai.

27. Pareiškėjas turi pateikti teritorinei įstaigai arba VVSPT:

27.1. vieną Ataskaitos ir jos priedų originalą; ant pateikiamo Ataskaitos originalo turi būti nurodyta – „ORIGINALAS“;

27.2. elektroninę Ataskaitos ir jos priedų versiją (įrašytą į elektroninę laikmeną).

28. Ataskaitos originalo ir elektroninės Ataskaitos versijos turinys turi būti identiški. Nustačius originalo ir elektroninės paraiškos versijos neatitikimų, vadovaujamasi Ataskaitos popierinio varianto originale pateikta informacija.

29. Ataskaita turi būti susegta į segtuvą. Visi Ataskaitos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

30. Atsiuntusiam ar įteikusiam asmeniškai Ataskaitą pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos teritorinės įstaigos arba VVSPT direktoriaus ar jo įgalioto asmens raštu išsiunčiamas Ataskaitos registravimo patvirtinimas, kuriame nurodoma, kad Ataskaita yra gauta ir atitinka Tvarkos aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimus. Jeigu pateikta Ataskaita neatitinka Tvarkos aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimų, šiame rašte nurodoma pataisyti nustatytus trūkumus ir informuojama, kad per 5 darbo dienas nuo rašto gavimo dienos neištaisius nurodytų trūkumų Ataskaita bus atmetama.

31. Per Tvarkos aprašo 30 punkte nustatytą terminą negavus trūkstamų dokumentų ar pareiškėjui neištaisius nurodytų trūkumų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio termino pasibaigimo dienos teritorinės įstaigos arba VVSPT direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu paraiška atmetama. Apie šį sprendimą pareiškėjas turi būti informuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos teritorinės įstaigos arba VVSPT direktoriaus ar jo įgalioto asmens raštu, kuriame turi būti nurodytos paraiškos atmetimo priežastys bei šio sprendimo apskundimo tvarka.

32. Teritorinės įstaigos arba VVSPT įgaliotas valstybės tarnautojas įvertina, ar pateikti visi tinkamai įforminti Tvarkos aprašo 22 punkte nurodyti dokumentai, ar pateiktos Ataskaitos forma ir turinys atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintus Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius nurodymus.

33. Nustačius, kad pateikti visi tinkamai įforminti Tvarkos aprašo 22 punkte nurodyti dokumentai, pateiktos Ataskaitos forma ir turinys atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintus Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius nurodymus, pareiškėjas apie tai informuojamas teritorinės įstaigos arba VVSPT direktoriaus ar jo įgalioto asmens raštu, kuriame taip pat turi būti nurodomas terminas, per kurį turi būti įvertinta Ataskaita ir priimtas sprendimas, galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės.

34. Nustačius, kad pateikti ne visi, netinkamai įforminti Tvarkos aprašo 22 punkte nurodyti dokumentai ar pateiktos Ataskaitos forma ir turinys neatitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų reikalavimų, pareiškėjas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos gavimo teritorinėje įstaigoje arba VVSPT dienos apie tai informuojamas teritorinės įstaigos arba VVSPT direktoriaus ar jo įgalioto asmens raštu, kuriame siūloma pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus, pateikti kitą reikalingą informaciją, pateikiant pataisytą, papildytą ar patikslintą Ataskaitą su visais priedais laikantis Tvarkos aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimų, bei informuojama, kad per 20 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo dienos negavus prašomos informacijos, Ataskaita nebus nagrinėjama, bei tai, kad terminas sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimti bus skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir trūkstamos informacijos pateikimo dienos.

35. Gavus pataisytą Ataskaitą (su visais trūkstamais dokumentais, ištaisytais nurodytais trūkumais, pateikta kita reikalinga informacija), teritorinės įstaigos arba VVSPT direktorius ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui Ataskaitos registravimo patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad pataisyta Ataskaita yra gauta. Šiame rašte turi būti nurodomas terminas, per kurį turi būti įvertinta Ataskaita ir priimtas sprendimas, galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės.

36. Jeigu per Tvarkos aprašo 34 punkte nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia visų trūkstamų dokumentų, neištaiso nurodytų trūkumų, nepateikia kitos reikalingos informacijos, priimamas sprendimas Ataskaitą palikti nenagrinėtą. Apie šį sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos teritorinės įstaigos arba VVSPT direktoriaus ar jo įgalioto asmens raštu.

37. Jeigu Tvarkos aprašo 36 punkte nustatyta tvarka buvo priimtas sprendimas Ataskaitą palikti nenagrinėtą, pareiškėjas dėl tos pačios planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo į teritorinę įstaigą arba VVSPT kreipiasi iš naujo Tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Visuomenės supažindinimo su naująja Ataskaita atlikti nereikia, jei nesikeičia planuojama ūkinė veikla, jos apimtys, technologiniai procesai ir nuo visuomenės supažindinimo su ankstesne Ataskaita praėjo ne daugiau kaip 1 metai.

38. Teritorinė įstaiga arba VVSPT, gavusi Ataskaitą arba, jei buvo nustatytą trūkumų, patikslintą Ataskaitą, išnagrinėja Ataskaitoje apibūdintus visuomenės sveikatai darančius įtaką veiksnius, argumentuoto suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentą ir nustato, ar planuojama ūkinė veikla atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir yra leistina pasirinktoje vietoje.

39. Teritorinė įstaiga arba VVSPT Ataskaitai nagrinėti savo lėšomis gali pasitelkti konsultantus. Konsultantų pateikta nuomonė ar išvados priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių teritorinei įstaigai arba VVSPT nėra privalomos.

40. Ataskaitos nagrinėjimo metu nustačius, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, sprendimo išvadose nurodoma, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

41. Ataskaitos nagrinėjimo metu nustačius, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų, sprendimo išvadose nurodoma, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų planuojamos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka (nurodant konkretaus teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą).

42. Sprendimo išvadose draudžiama nurodyti, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus su išlygomis.

43. Patvirtintos formos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos, parengtos pagal Tvarkos aprašo reikalavimus arba pataisytos pagal Tvarkos aprašo 35 punkte nustatytus reikalavimus, gavimo teritorinėje įstaigoje arba VVSPT dienos.

44. Teritorinė įstaiga arba VVSPT išnagrinėjusi Ataskaitą priima vieną iš šių sprendimų:

44.1. planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje, jeigu planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus;

44.2. planuojama ūkinė veikla yra neleistina pasirinktoje vietoje, jeigu planuojamos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų.

45. Priėmus sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, Pareiškėjas apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas yra informuojamas teritorinės įstaigos arba VVSPT direktoriaus arba jo įgalioto asmens raštu.

 

IV. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ

 

46. Teritorinė įstaiga arba VVSPT per 10 darbo dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo turi paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą savo tinklalapyje:

46.1. planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė);

46.2. planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, Ataskaitos rengėjas;

46.3. planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas;

46.4. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis;

46.5. teritorinės įstaigos arba VVSPT sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, jo priėmimo data, numeris.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Ataskaitos rengėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už parengtos Ataskaitos kokybę, duomenų tikslumą, išsamumą ir teisingumą.

48. Teritorinės įstaigos arba VVSPT veiksmai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese bei priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

 

(herbas)

 

___________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ

 

___________ Nr.______

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)

 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)

 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

 

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:

 

 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:

(sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinių apsaugos zonų ribos)

 

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:

 

 

8. Išvada:

(nurodyti, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka arba kokių teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas) reikalavimų neatitinka)

 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, išbraukti) pasirinktoje vietoje.

 

(Pareigų pavadinimas)             A. V.                 (Parašas)                           (Vardas, pavardė)

 

_________________