LIETUVOS RESPUBLIKOS
ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 42, 44 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 15 d. Nr. XI-345

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr.107-3964; 2009, Nr. 38-1437)

 

1 straipsnis. 42 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 42 straipsnį 4 dalimi:

4. Vartotojai apmoka 20 procentų skirstomųjų tinklų operatorių, vykdančių vartotojų įrenginių prijungimo paslaugą, būtinų sąnaudų, susijusių su vartotojų įrenginių prijungimu. Likusi šių sąnaudų dalis yra skirstomųjų tinklų operatoriaus tinklų plėtros išlaidos.“

 

2 straipsnis. 44 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 7 dalimi

1. Pakeisti 44 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Persiuntimo paslaugos kaina ir visuomeninė elektros energijos kaina gali būti diferencijuojamos į elektros energijos ir galios dedamąsias bei tarifų rūšis pagal vartotojų kategorijas ar grupes, elektros energijos vartojimo laiką, sunaudotos elektros energijos kiekį, nustatytą galią, taip pat pagal kitus paslaugos teikėjo pasirinktus objektyvius požymius, kurie sudarytų galimybę nustatant skirtingas tarifų rūšis siekti didesnio veiklos efektyvumo. Nustatant ir diferencijuojant kainas ir tarifus, draudžiama diskriminuoti vartotojus. Visuomeninė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams į elektros energijos ir galios dedamąsias nediferencijuojama. Žemės ūkio veiklos subjektams, kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų ir kurių žemės ūkio valdos įregistruotos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kurių ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 14 europinio dydžio vienetų arba mažesnis, nustatomų vadovaujantis 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija (OL 2008 L 335, p. 3), taikomos tokios pat elektros energijos kainos ir tarifai kaip ir buitiniams vartotojams.“

2. Papildyti 44 straipsnį 7 dalimi:

7. Žemės ūkio veiklos subjektams, kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų ir kurių žemės ūkio valdos įregistruotos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kurių ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra didesnis negu 14 europinio dydžio vienetų, nustatomų vadovaujantis 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos žemės ūkio valdų tipologija OL 2008 L 335, p. 3), ir pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), gaunančioms (gaunantiems) elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų, atitinkamo tarifo galios dedamoji taikoma tik rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais.“

 

3 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d.

2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ