Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Nutarimo nr. 1458 „Dėl konkrečių Valstybės Rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo

 

2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. 1061

Vilnius

 

Įgyvendindama 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 2010 L 27, p. 1) 9 straipsnio 4 dalies, III priedo ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 5 straipsnio 2 dalies d punkto, 6 straipsnio 1 dalies e punkto, 13 straipsnio 2 dalies f punkto, 14 straipsnio 1 dalies g punkto ir 39 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2011, Nr. 43-2035):

1. 4.924 punktu:

„4.924.

už paraiškos suteikti atitinkamai produktų grupei ES ekologinį ženklą nagrinėjimą:

 

4.924.1.

labai mažoms įmonėms

720 litų;

4.924.2.

mažoms ir vidutinėms įmonėms

1 400 litų;

4.924.3.

kitiems, 4.924.1 ir 4.924.2 punktuose nenurodytiems, asmenims

3 500 litų;

4.924.4.

asmenims, įregistravusiems Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ir (arba) sertifikuotiems pagal ISO 14001 standartą:

 

4.924.4.1.

labai mažoms įmonėms

580 litų;

4.924.4.2.

mažoms ir vidutinėms įmonėms

1 120 litų;

4.924.4.3.

kitiems, 4.924.4.1 ir 4.924.4.2 punktuose nenurodytiems, asmenims

2 800 litų“.

2. 4.925 punktu:

„4.925.

už teisės vienus metus naudoti ES ekologinį ženklą atitinkamai produktų grupei suteikimą:

 

4.925.1.

labai mažoms įmonėms

700 litų;

4.925.2.

mažoms ir vidutinėms įmonėms

1 400 litų;

4.925.3.

kitiems, 4.925.1 ir 4.925.2 punktuose nenurodytiems, asmenims

3 500 litų“.

3. 4.926 punktu:

„4.926.

už Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) registracijos paraiškos nagrinėjimą arba EMAS registracijos galiojimo pratęsimą:

 

4.926.1.

labai mažoms įmonėms

300 litų;

4.926.2.

mažoms ir vidutinėms įmonėms

600 litų;

4.926.3.

teikiantiems įstatymų nustatytas viešąsias paslaugas viešojo administravimo subjektams ir asmenims, turintiems mažiau nei 250 darbuotojų

300 litų;

4.926.4.

kitiems, 4.926.1–4.926.3 punktuose nenurodytiems, asmenims

900 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_______________