LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 m. GRUODŽIO 28 d. ĮSAKYMO Nr. 375 „DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 14 d. Nr. 3D-654

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2008, Nr. 46-1732), 7.1.12 punktu,

p a k e i č i u Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2009, Nr. 6-178; 2010, Nr. 42-2034):

1. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Apsauginė juosta – šiose taisyklėse nustatyto pločio vizualiai išsiskirianti teritorija ekologinės gamybos plotams nuo taršos apsaugoti.

Apeliacija – sertifikavimo įstaigai adresuotas prašymas, kuriuo pareiškėjas prašo peržiūrėti jos priimtą sprendimą dėl sertifikavimo.

Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos sertifikuotas ūkis, atitinkantis Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir (ar) šių taisyklių reikalavimus.

Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai – produktai, pagaminti ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkymas – ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimas ir (ar) realizavimas.

Neatitiktis – nukrypimas nuo Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir (ar) šiose taisyklėse nustatytų gamybos proceso (auginimo, rinkimo ir tvarkymo) reikalavimų.

Nedidelis ekologinės gamybos ūkis – ūkis, kuriame ūkininkaujama ekologinės gamybos metodais ir laikoma iki 100 sutartinių gyvulių.

Nutarimo dėl ekologinės gamybos išrašas (toliau – Nutarimo išrašas) – sertifikavimo įstaigos išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad jame nurodytas gamybos metodas ir išvardytų rūšių produkcija atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatas ir šių taisyklių reikalavimus.

Pagalbinė medžiaga – medžiaga, naudojama ūkyje (trąšos, augalų apsaugos, gyvulių priežiūros priemonės), išskyrus pastatų ar įrenginių valymo ir dezinfekavimo priemones, pagalbines maisto perdirbimo medžiagas ir veterinarinius vaistus.

Patvirtinamasis dokumentas – remiantis Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimais sertifikavimo įstaigos ekologinės gamybos ūkio subjektui išduodamas dokumentas, kuriuo ūkio subjektui suteikiama galimybė tiekti rinkai ekologiškus arba pereinamojo laikotarpio produktus ir kuriuo patvirtinama, kad šie produktai pagaminti laikantis ekologinės gamybos reikalavimų. Šio dokumento pavyzdys nurodytas Reglamento (EB) Nr. 889/2008 XII priede.

Sertifikavimo įstaiga – juridinis asmuo, sertifikuojantis ir kontroliuojantis ekologinę gamybą ir ekologiškų produktų tvarkymą, taip pat laukinės augalijos rinkimą pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus.

Sertifikavimas – procedūra, pagal kurią sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad produkto gamybos ir (ar) tvarkymo procesas atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šių taisyklių reikalavimus.

Sintetinės trąšos – sintezės būdu pagamintos trąšos.

Sintetiniai pesticidai – sintezės būdu gaminami augalų apsaugos produktai (herbicidai, fungicidai, insekticidai, defoliantai, beicai ir kt.).

Želdinių juosta – šiose taisyklėse nustatyto pločio ne žemesnių kaip 1,5 m aukščio krūmų arba medžių, tarpusavyje susiliečiančių lajomis, ruožas ekologinės gamybos plotams nuo taršos apsaugoti.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Reglamentas (EB) Nr. 834/2007, Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2004, Nr. 156-5687), Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 56-1976), Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) ir Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1944)“.

2. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Sertifikavimas atliekamas tik pageidaujančio užsiimti ekologiškos žemės ūkio produkcijos, akvakultūros gyvūnų auginimu, rinkimu ir (ar) ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkymu ūkio subjekto (toliau – pareiškėjas) raštu pateiktu prašymu. Pateikiamų dokumentų formas, pareiškėjų patikros vertinimo, Patvirtinamojo dokumento ir Nutarimo išrašo formas ir išdavimo tvarką nustato sertifikavimo įstaiga“.

3. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Sertifikavimo įstaiga visiems pareiškėjams, jeigu pašalintos neatitiktys, kuriems buvo nustatytas koregavimo veiksmų terminas, iki einamųjų metų spalio 15 d., o ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkymo įmonėms – ištisus metus, išduoda Nutarimo išrašą ir (arba) Patvirtinamąjį dokumentą“.

4. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Jeigu pareiškėjas nesutinka su sertifikavimo įstaigos sprendimu, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę kreiptis į sertifikavimo įstaigos apeliacinę komisiją dėl sertifikavimo įstaigos priimto sprendimo peržiūrėjimo. Apeliacijų dėl sertifikavimo įstaigos priimtų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką bei procedūras nustato sertifikavimo įstaiga.

Sertifikavimo įstaigos sprendimai, veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Žemės ūkio ministerijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka“.

5. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Sertifikavimo įstaigos kasmet iki balandžio 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir kontroliuojamų sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių ir ekologiškų produktų tvarkymo įmonių sąrašus (pridėdamos elektroninę laikmeną) pagal praėjusių metų gruodžio 31 d. būklę, kurie iki balandžio 15 d. paskelbiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tinklalapyje“.

6. Išdėstau VII skyriaus pavadinimą taip:

VII. EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TVARKYMAS“.

7. Išdėstau 46 punktą taip:

46. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų tvarkymo įmonės sertifikavimas apima ekologiškų produktų tvarkymo technologinio proceso sertifikavimą“.

8. Išdėstau 62.10 punktą taip:

62.10. esant tinkamoms oro sąlygoms, triušiai gali būti laikomi mobiliuose aptvaruose, pievose. Mobilaus aptvaro dengto paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m2 vienam triušiui, likusi dalis, skirta ganymuisi – ne mažesnė kaip 2,4 m2 vienam triušiui“.

9. Papildau šiuo XV skyriumi:

 

XV. EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRA, MĖGINIŲ ĖMIMAS, LEISTINŲ NAUDOTI EKOLOGINĖJE GAMYBOJE TRĄŠŲ IR DIRVOS GERINIMO PRIEMONIŲ NUSTATYMO TVARKA

 

92. Sertifikavimo įstaiga, atlikdama ekologinės gamybos ūkio subjektų kasmetinę ir (arba) atsitiktinę patikrą, pagal sertifikavimo įstaigos nustatytus kriterijus įvertina kiekvieną ekologinės gamybos ūkio subjektą ir priskiria jį rizikos grupei.

93. Sertifikavimo įstaiga savo nustatyta tvarka kasmet atlieka ne mažiau kaip 15 proc. visų ekologinės gamybos ūkio subjektų atsitiktinių patikrų vietoje.

94. Siekdama nustatyti, ar laikomasi ekologinės gamybos reikalavimų, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 3 proc. visų pateikusių paraiškas gauti sertifikatus ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima mėginių, pirmumą teikdama rizikingiausiai grupei priskirtiems ūkio subjektams.

95. Ūkio subjektai, norintys gauti iš sertifikavimo įstaigos patvirtinimą, kad tam tikro pavadinimo trąšos ir (arba) dirvos gerinimo priemonės, kurios yra leistinos naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 889/2008 I priedą ir yra tinkamos naudoti ekologinėje gamyboje, turi pateikti sertifikavimo įstaigai iš akredituotos laboratorijos išsamią produkto cheminės sudėties analizę.

96. Sertifikavimo įstaiga patikrina, ar visos trąšų ir (arba) dirvos gerinimo priemonių sudėtyje esančios medžiagos leistinos naudoti ekologinėje gamyboje. Jeigu nusprendžiama, kad šios medžiagos leistinos naudoti, sertifikavimo įstaiga išduoda ūkio subjektui leidimą ir informaciją apie leistiną naudoti ekologinėje gamyboje produktą paskelbia įstaigos interneto tinklalapyje.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius