LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO 8, 13, 14, 17, 18, 21, 26, 27, 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. liepos 4 d. Nr. VIII-1801

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 104-2363; 1997, Nr. 66-1603)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 9 dalies pakeitimas

8 straipsnio 9 dalyje vietoj žodžių „teritorijos vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

9. Asmuo, turėjęs kontaktą su ligoniu ar asmeniu, įtariamu sergančiu ypač pavojinga liga, įrašyta į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, arba šios ligos sukėlėjo nešiotoju, privalo būti izoliuotas savivaldos vykdomųjų institucijų specialiai šiam tikslui įrengtose patalpose, stacionariose asmens sveikatos priežiūros įstaigose arba šių asmenų namuose, jeigu higieninės sąlygos leidžia tai padaryti. Izoliavimą skiria, jo vietą bei terminus nustato Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

13 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj žodžių „apskričių vyriausiųjų valstybinių gydytojų higienistų ir jų pavaduotojų“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) šį nukenksminimą atitinkamose įmonėse, įstaigose, organizacijose, joms priklausančiuose riboto karantino objektuose reglamentuoja higienos normos ar Sveikatos apsaugos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos sprendimai.“

 

3 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas

14 straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje vietoj žodžių „teritorijos vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Sprendimą dėl privalomojo aplinkos nukenksminimo (dezinfekcijos) pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose priima Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija. Šį sprendimą priėmęs pareigūnas privalo su juo pasirašytinai supažindinti juridinius ir fizinius asmenis, kurių turtui taikomas privalomasis aplinkos nukenksminimas. Jei atsisakoma pasirašyti, asmenų informavimą turi patvirtinti du liudytojai.“

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

17 straipsnyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas, suderinęs“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija, suderinusi“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Asmenų, mirusių nuo užkrečiamųjų ligų, palaikų pervežimas ir laidojimas

Asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų pervežimo transporto priemonėmis, taip pat jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš Lietuvos Respublikos, laidojimo ir perlaidojimo tvarką tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija, suderinusi su Susisiekimo ministerija ir Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos.“

 

5 straipsnis. 18 straipsnio 5 dalies pakeitimas

18 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „apskričių vyriausiųjų valstybinių gydytojų higienistų ar jų pavaduotojų“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Asmenims, įtariamiems sergantiems ar susirgusiems pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis arba tapusiems šių ligų sukėlėjų nešiotojais, iki bendrosios praktikos gydytojo leidimo draudžiama tęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytame sąraše nustatytus darbus. Pavojingų ir ypač pavojingų ligų, dėl kurių asmenims draudžiama tęsti šio straipsnio 1 dalyje minėtame sąraše nustatytus darbus iki bendrosios praktikos gydytojo leidimo, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Šiuos asmenis darbdaviai savo iniciatyva, taip pat vykdydami Sveikatos apsaugos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos sprendimus, privalo laikinai nušalinti nuo darbo arba perkelti į kitą darbą, kurį jiems leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. Asmenys, kurie žino, kad serga Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto sąrašo užkrečiamosiomis ligomis ar yra šių ligų sukėlėjų nešiotojai, ir sirgdami arba nešiodami šių ligų sukėlėjus tęsia nustatytus darbus be bendrosios praktikos gydytojo leidimo, taip pat ir darbdaviai, kurie žino apie įtariamus sergančius ar susirgusius tokiomis ligomis asmenis, bet verčia juos dirbti šio straipsnio 1 dalyje minėtame sąraše nustatytus darbus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“

 

6 straipsnis. 21 straipsnio 8 dalies pakeitimas

21 straipsnio 8 dalyje vietoj žodžių „apskričių vyriausieji valstybiniai gydytojai higienistai ir jų pavaduotojai“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Riboto karantino objektus, šio karantino taikymo trukmę ir režimą nustatyti bei atšaukti turi teisę Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija.“

 

7 straipsnis. 26 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktų ir 3 dalies pakeitimas

1. 26 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose vietoj žodžių „apskrities vyriausiuoju valstybiniu gydytoju higienistu“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija“ ir šiuos punktus išdėstyti taip:

3) suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija, tvirtina savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisykles;

4) suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija, tvirtina savo teritorijoje griežtesnius negu pagal higienos normas užkrečiamųjų ligų profilaktikos reikalavimus.“

2. 26 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos vyriausiojo gydytojo higienisto, jo pavaduotojų, apskričių vyriausiųjų valstybinių gydytojų higienistų ir jų pavaduotojų“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Savivaldybės meras Sveikatos apsaugos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos teikimu privalo:

1) atsisakyti įmonei išduoti leidimą ūkinei-komercinei veiklai ar išduotąjį atšaukti, jei ši veikla kelia užkrečiamųjų ligų atsiradimo ir (ar) plitimo pavojų ar lemia jų išplitimą, ir informuoti apie tai reikiamas valstybės institucijas;

2) motyvuotai reikalauti, kad atitinkamos ministerijos atsisakytų įmonėms išduoti leidimus ūkinei-komercinei veiklai ar išduotuosius atšauktų, jei ši veikla kelia užkrečiamųjų ligų atsiradimo ir (ar) plitimo pavojų ar lemia jų išplitimą, ir informuoti apie tai Sveikatos apsaugos ministeriją, kuri, gavusi šią informaciją, analogišką motyvuotą reikalavimą taip pat turi pateikti atitinkamai ministerijai;

3) uždrausti žmonių susibūrimus savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešosiose vietose, kai iškyla pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimo pavojus;

4) riboti gyventojų keliones ir transporto priemonių judėjimą apkrėstoje teritorijoje ir išvykimą už jos ribų;

5) organizuoti nustatytose teritorijose karantino režimo priemonių įgyvendinimą, jei savivaldybės teritorijai yra paskelbtas teritorijų karantinas;

6) organizuoti savivaldybės tikslinių sveikatos programų dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės rengimą ir jas finansuoti.“

 

8 straipsnis. 27 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. 27 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas, jo pavaduotojai, apskričių vyriausieji valstybiniai gydytojai higienistai ir jų pavaduotojai“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalies 6-15 punktuose nurodytas teises turi tik Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija.“

2. 27 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas, jo pavaduotojai, apskričių vyriausieji valstybiniai gydytojai higienistai ir jų pavaduotojai“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija turi teisę nustatyti taisyklių, higienos normų, kitų pagal standartus normatyvinių dokumentų, skirtų užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms arba kovai su jomis, pažeidimus, dėl kurių galėjo atsirasti ir išplisti užkrečiamosios ligos. Nustatant taisyklių, skirtų užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms arba kovai su jomis, pažeidimus, dėl kurių galėjo atsirasti ir išplisti užkrečiamosios ligos, įrodymų pakankamumą ir įrodinėjimo priemones kiekvienu konkrečiu atveju nustato pagal kompetenciją šio straipsnio 4 dalyje nurodyti pareigūnai. Nustatant šių taisyklių pažeidimus, epidemiologinės diagnostikos ir epidemiologinės analizės duomenys turi vienodą reikšmę.“

3. 27 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „Valstybinės higienos inspekcijos“ įrašyti žodžius „Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotų institucijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų pareigūnai turi ir kitų teisių, taip pat pareigų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir profilaktikos klausimais. Šias teises ir pareigas reglamentuoja šis ir kiti įstatymai, tarptautiniai teisės aktai, Tarnybos ir Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotų institucijų nuostatai, kuriuos tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija.“

 

9 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Ekonominių sankcijų įmonėms taikymas už teisės aktų pažeidimus, lėmusius užkrečiamųjų ligų atsiradimą ir išplitimą

Ekonominės sankcijos įmonėms, padariusioms teisės aktų pažeidimus, sukėlusius pavojingų ar ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atsiradimo pavojų ar lėmusius jų atsiradimą ir išplitimą, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS