LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POZICIJOS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE NAGRINĖJAMAIS KLAUSIMAIS RENGIMO, DERINIMO, PRISTATYMO IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĘ TEISĘ IR JOS ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1157

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo koordinavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184):

1. Įrašyti 5 punkte vietoj žodžių „Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Europos teisės departamentui prie Teisingumo ministerijos“.

2. Įrašyti 2 priedo 6 ir 7 punktuose vietoj žodžių „Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS