LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 2002 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 348 „DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. D1-226

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 11.5 punktu ir atsižvelgdamas į 1999 m. vasario 8 d. Europos Komisijos sprendimą 1999/177/EB, nustatantį sąlygas, kuriomis plastikinėms dėžėms bei plastikiniams padėklams gali būti taikomos išimtys, susijusios su Direktyvoje 94/62/EB pakuotėms ir pakuočių atliekoms nustatytais sunkiųjų metalų koncentracijos lygiais, bei 2001 m. vasario 19 d. Europos Komisijos sprendimą 2001/171/EB, nustatantį išimtis dėl sunkiųjų metalų koncentracijos lygių stiklo pakuotėse, nustatytų Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų,

1. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503) 3 punktą.

2. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės):

2.1. išdėstau 5.1 punktą taip:

5.1. Kenksmingos medžiagos sunkieji metalai (švinas (Pb), kadmis (Cd), gyvsidabris (Hg) ir šešiavalentis chromas (Cr)), esantys pakuotėje ar jos komponentuose;“

2.2. papildau Taisykles naujais 5.7, 5.8 ir 5.9 punktais ir išdėstau juos taip:

5.7. Atsitiktinis medžiagos buvimas – atvejis, kai į pakuotę ar jos komponentus atsitiktinai patenka kenksminga medžiaga (-os);

5.8. Sąmoningas panaudojimas – kenksmingų medžiagų (-os) panaudojimas gaminant pakuotes ar jos komponentus, kai pageidaujama, kad medžiagos suteiktų pakuotei ar jos komponentui tam tikras savybes, geresnę išvaizdą ar kokybę. Antrinių žaliavų, kuriose gali būti kenksmingų medžiagų, naudojimas gaminant pakuotes nelaikomas sąmoningu panaudojimu;

5.9. Uždara ir valdoma grandinė – sistema, kurioje pakuotės cirkuliuoja kontroliuojant jų pakartotinį naudojimą bei paskirstymą, o antrinės žaliavos gaunamos tik perdirbant sistemoje esančias pakuočių atliekas taip, kad pašalinių medžiagų įterpimo galimybė yra minimali.“

2.3. išdėstau 8 punktą taip:

8. šių Taisyklių 7 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi:

8.1. pakuotėms, pagamintoms iš švino krištolo;

8.2. plastikinėms dėžėms ir plastikiniams padėklams, naudojamiems uždaroje ir valdomoje grandinėje, kaip numatyta Komisijos sprendime 1999/177/EB, nustatančiame sąlygas, kuriomis šioms pakuotėms gali būti taikomos išimtys, susijusios su Direktyvoje 94/62/EB pakuotėms ir pakuočių atliekoms nustatytais sunkiųjų metalų koncentracijos lygiais. Į plastikines dėžes ir plastikinius padėklus kenksmingos medžiagos gali patekti tik atsitiktinai, o jų koncentracijos lygis, nurodytas šių Taisyklių 7 punkte, gali būti viršytas tik tuo atveju, kai šioms pakuotėms gaminti naudojamos antrinės žaliavos;

8.3. stiklinėms pakuotėms, kurių gamybai nebuvo sąmoningai panaudotos kenksmingos medžiagos (-a), kaip nustatyta Komisijos sprendime 2001/171/EB, nustatančiame išimtis dėl sunkiųjų metalų koncentracijos stiklinėse pakuotėse lygių, nustatytų Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. Šiose pakuotėse kenksmingų medžiagų koncentracijos lygis gali būti viršytas tik tuo atveju, kai joms gaminti naudojamos antrinės žaliavos.“

3. Nustatau, kad Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 8.2 punktas galioja iki 2009 m. kovo 4 d., 8.3 punktas – iki 2006 m. birželio 30 d.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS