LIETUVOS RESPUBLIKOS

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. birželio 1 d. Nr. IX-2252

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 110-3992; 2002, Nr. 73-3086; 2003, Nr. 73-3343, Nr. 74-3417, Nr. 104-4645; 2004, Nr. 54-1834, Nr. 73-2534)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio papildymas 5 dalimi

Papildyti 5 straipsnį 5 dalimi:

5. Lietuvos vienetų apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, jeigu:

1) per mokestinį laikotarpį vieneto darbuotojų, priklausančių Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnyje nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms, skaičius sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, ir

2) per mokestinį laikotarpį vienetas nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą,  tvirtinamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba per mokestinį laikotarpį iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų vieneto pajamų, ir

3) mokestinio laikotarpio paskutinę dieną vienetai turi socialinės įmonės statusą.“

 

2 straipsnis. 58 straipsnio 16 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 58 straipsnio 16 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

16. Iki atskiro Lietuvos Respublikos Seimo sprendimo žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų bei kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), parduodančių iš savo narių įsigytus šių narių pagamintus žemės ūkio produktus ir (arba) parduodančių savo nariams degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių bei materialųjį turtą, skirtą naudoti tik savo narių žemės ūkio veikloje, laisvųjų ekonominių zonų įmonių, juridinių asmenų (išskyrus nurodytus šio  Įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje), kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, kredito unijų ir Centrinės kredito unijos apmokestinamasis pelnas apmokestinamas šioje dalyje nustatyta tvarka:“.

2. Pakeisti 58 straipsnio 16 dalies 3 punktą  ir jį išdėstyti taip:

3 ) juridiniai asmenys (išskyrus nurodytus šio Įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje), kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų ir kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą pelno mokestį tokia tvarka:

Riboto darbingumo asmenų dalis tarp visų dirbančių asmenų

Apskaičiuoto pelno mokesčio sumažinimas

Daugiau kaip 50 %

100 %

40–50 %

75 %

30–40 %

50 %

20–30 %

25 %

Asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, kategorijas, šių asmenų dalies tarp visų dirbančių asmenų apskaičiavimo metodiką ir šios lengvatos taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;“.

 

antrasis skirsnis

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio papildymas ir pakeitimas

 

(Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies papildymas ir pakeitimas

Papildyti 13 straipsnio 1 dalį nauju 2 punktu, buvusius 1 dalies 2, 3, 4 punktus laikyti atitinkamai 3, 4, 5 punktais ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Valstybės ir savivaldybių turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybines ar savivaldybių funkcijas įgyvendinantiems subjektams. Be to, šis turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas vadovaujantis Vyriausybės nustatytais kriterijais ir tvarka šiems subjektams:

1) viešosioms įstaigoms, veikiančioms pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, kai bent vienas iš jų steigėjų yra valstybės ar savivaldybių institucija, arba viešosioms švietimo įstaigoms, turinčioms Švietimo ir mokslo ministerijos leidimus (licencijas) mokyti;

2) socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;

3) labdaros ir paramos organizacijoms bei fondams;

4) visuomeninėms organizacijoms, asociacijoms, asociacijų sąjungoms ir politinėms partijoms;

5) kitiems subjektams, jei tai nustatyta įstatymuose arba tarptautinėse sutartyse.“

 

trečiasis skirsnis

Viešųjų pirkimų įstatymo 64 straipsnio pakeitimas

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 123-5579; 2004, Nr. 7-130)

 

1 straipsnis. 64 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 64 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio Įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais būdais supaprastinti pirkimai gali būti atliekami, kai iš socialinių įmonių, pataisos įstaigų, valstybės įmonių  prie pataisos įstaigų, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų invalidų ir kurių veiklos nėra įtrauktos į neremtinų veiklos rūšių sąrašą, ir įmonių, kurių dalyviai yra  sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai. Įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų invalidų, neremtinų veiklos rūšių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintą pirkimą šio Įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais būdais valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis, ne mažiau kaip 10 procentų visų asignavimų, numatytų biudžeto programų sąmatoje prekėms ir paslaugoms pirkti bei materialiajam turtui įsigyti, skiria šioje dalyje nurodytų įstaigų ir įmonių pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti, išskyrus tuos atvejus, kai jai reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka. Šioje dalyje nurodytos įstaigos ir įmonės parengia ir patvirtina gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų sąrašus ir skelbia juos „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ kasmet iki spalio 1 dienos.“

 

ketvirtasis SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo pirmojo skirsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant 2005 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________