LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 504 „DĖL Į LIETUVOS RAUDONĄJĄ KNYGĄ ĮRAŠYTŲ SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. vasario 11 d. Nr. D1-130

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. 504 „Dėl Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331):

1. Išdėstau įsakymo antraštę taip:

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“.

 

 

2. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2009, Nr. 159-7200) 6 straipsnio 2 dalimi:“.

3. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (pridedama).“

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše:

4.1. išdėstau pavadinimą taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS“;

 

4.2. papildau dalies Gyvūnai skyriaus Žuvys 4 (I) kategorijos skirsnį šiuo 4 punktu:

„4. Auksaspalvis kirtiklis – Sabanejewia baltica Witk.“;

4.3. pripažįstu netekusiu galios dalies Grybai 0 (Ex) kategorijos skirsnio 3 punktą;

4.4. papildau dalies Grybai 1 (E) kategorijos skirsnį šiuo 28 punktu:

„28. Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.“;

4.5. pripažįstu netekusiu galios dalies Grybai skyriaus Kerpės 0 (Ex) kategorijos skirsnio 3 punktą; netekusiu galios dalies Grybai skyriaus Kerpės 0 (Ex) kategorijos skirsnio 6 punktą;

4.7. papildau dalies Grybai skyriaus Kerpės 1 (E) kategorijos skirsnį šiuo 31 punktu:

„31. Šeriuotoji žiovenė – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.“;

4.8. papildau dalies Grybai skyriaus Kerpės 1 (E) kategorijos skirsnį šiuo 32 punktu:

„32. Užlinkusioji nefroma – Nephroma resupinatum (L.) Ach.“

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS