VALSTYBINĖ METROLOGIJOS TARNYBA

 

Į S A K Y M A S

DĖL KURO TALPYKLOSE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ MATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. sausio 25 d. Nr. 12

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 16 d. posėdžio protokolo Nr. 51 3 p. ir įvertindamas Valstybinės metrologijos tarnybos 1998 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 211 sudarytos darbo grupės, vadovaujamos Metrologijos instituto direktoriaus (Kauno technologijos universitetas) prof., hab. dr. R. Žilinsko, parengtą kuro talpyklose laikomų naftos produktų matavimo taisyklių projektą,

ĮSAKAU:

Patvirtinti Kuro talpyklose laikomų naftos produktų matavimo taisykles (pridedama).

 

 

VIRŠININKAS                                                                                                         O. STAUGAITIS

______________


Patvirtinta

Valstybinės metrologijos tarnybos viršininko

1999 01 25 įsakymu Nr. 12

 

KURO TALPYKLOSE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ MATAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės nustato reikalavimus matavimams, kuriais nustatomas naftos produktų talpyklose (toliau – kuro talpyklos) laikomų naftos produktų kiekis, vykdant jų apskaitą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1542 „Dėl naftos produktų laikymo kuro talpyklose tvarkos ir kuro talpyklose laikomų naftos produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

2. Naftos produktų kiekio, esančio talpyklose, matavimo taisyklės galioja visiems kuro talpyklų tipams, nurodytiems šių Taisyklių 1 p. paminėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1542 2.2 p., jei jie atitinka reikalavimus talpyklų, kaip matavimo priemonių, konstrukcijai ir įrangai.

3. Naftos produktų talpyklos, naudojamos saugomų produktų kiekiui matuoti, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1542 yra matavimo priemonės, priskiriamos teisinei metrologijai, ir jiems taikomi Lietuvos metrologijos įstatymo nustatyti metrologinės priežiūros veiksmai.

4. Apskaitos kontrolės tikslais naftos produktų kiekio matavimas talpyklose atitinka inspekcinės patikros veiksmą, kurį gali atlikti tik reikiamus įgaliojimus ir metrologinę kvalifikaciją, patvirtintą įgaliotos mokymo įstaigos pažymėjimu, turintys asmenys.

5. Talpyklose laikomas naftos produktų kiekis matuojamas tik Lietuvos metrologijos įstatyme numatytais būdais įteisintomis matavimo priemonėmis. Naudojamos matavimo priemonės privalo turėti galiojančius patikros žymenis arba patikros liudijimus.

 

II. REIKALAVIMAI KURO TALPYKLOMS, NAUDOJAMOMS NAFTOS PRODUKTŲ KIEKIUI MATUOTI

 

6. Kuro talpyklos, kurios, be laikymo, naudojamos ir kuro kiekiui matuoti, privalo būti tam pritaikytos. Jų konstrukcija ir įrengimas privalo garantuoti talpyklų formos ir padėties pastovumą.

7. Stacionarios talpyklos turi atitikti OIML R71:1985 rekomendacijų 4 skyriaus techninių ir metrologinių charakteristikų reikalavimus.

8. Judriosios kuro talpyklos – automobilinės ir geležinkelio cisternos – turi atitikti OIML R80:1989 rekomendacijų 4 skyriaus techninių ir metrologinių charakteristikų reikalavimus. Prieš matuojant talpyklos privalo būti pastatytos horizontaliai su ne didesniu kaip dviejų laipsnių nuolydžiu.

9. Kuro talpykloms, kaip teisinės metrologijos objektams, privaloma bendra metrologinės priežiūros tvarka: tipo tvirtinimas, pirminė patikra ir periodinės patikros su gradavimo kontrole. Talpyklų gradavimas yra patikros proceso dalis.

10. Talpyklas rekomenduojama graduoti naudojant geometrinį, tūrio arba masės metodą.

11. Kuro talpyklos, kurios naudojamos kaip matavimo priemonės, privalo turėti nustatyto pavyzdžio patikros liudijimą ir informacinę lentelę, pritvirtintą prie talpyklos, kurioje turi būti nurodytas identifikacinis talpyklos numeris, gradavimo data ir gradavimą atlikusi institucija, patikros liudijimo numeris ir galiojimo laikas.

 

III. NAFTOS PRODUKTŲ, LAIKOMŲ KURO TALPYKLOSE, KIEKIO MATAVIMO BŪDAI

 

12. Talpykloje laikomo kuro tūris nustatomas lygio matavimo priemonėmis matuojant joje laikomų naftos produktų pripildymo aukštį pagal šios talpyklos gradavimo lenteles, sudarytas per pirminę patikrą, arba pagal automatizuotos matavimo sistemos parodymus. Norminis tūris, atitinkantis naftos produktų tūrį 200C temperatūroje, surandamas įvedant temperatūrinę tūrio matavimo pataisą, kuri yra lygi faktinės vidutinės ir norminės temperatūrų skirtumui, padaugintam iš naftos produkto santykinio tūrio plėtimosi koeficiento.

13. Kuro talpyklose laikomų naftos produktų masė nustatoma pagal jų tankį, paimant mėginius pagal ISO 3170:1988 ir atliekant matavimus tankio matavimo priemonėmis. Masė yra apskaičiuojama kaip tūrio ir tankio verčių sandauga.

14. Judriųjų talpyklų – automobilinių ir geležinkelio cisternų – naftos produktų masė, jei jos pritaikytos svėrimui, gali būti nustatyta tiesiogiai sveriant.

15. Naftos produktų talpyklose, kuriose yra įrengtos įteisintos automatinės skysčių masės matavimo sistemos, laikomo kuro kiekiai nustatomi tiesiogiai pagal sistemos parodymus.

16. Nustatant neto kuro kiekį, specialiais matavimais turi būti įvertintas vandens ir emulsijos nuosėdų kiekis, esantis talpyklos dugne. Jų tūris turi būti atimamas iš bendro išmatuoto talpykloje kuro tūrio. Jei reikia, gali būti įvertintas vandens ir kitų priemaišų, ištirpusių naftos produkte, kiekis.

17. Laivų tipo naftos produktų talpyklose, kai tokių talpyklų padėties negalima fiksuoti, prireikus naftos produktų kiekis turi būti nustatomas išpylimo būdu, matavimus atliekant skaitikliais.

18. Atskirų tipų talpyklose laikomų naftos produktų kiekio matavimo ypatumai, reikiama aparatūra ir matavimo rezultatų apdorojimo būdai turi būti numatyti atitinkamų naftos produktų kiekio matavimo metodikose, patvirtintose nustatyta tvarka.

 

IV. Dokumentai, kuriais remiantis parengtos taisyklės

 

Šios taisyklės parengtos pagal:

1. Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML) dokumentus

OIML D3:1979

Teisinis matavimo priemonių statusas

 

Legal qualifications of measuring instruments

OIML R71:1985

Stacionarios kuro talpyklos. Bendrieji reikalavimai

 

Fixed storage tanks. General requirements

OIML R80:1989

Kelių ir geležinkelių cisternos

 

Road and rail tankers

OIML R125:1998

Talpyklose skysčių masės matavimo sistemos

 

Measuring systems for the mass of liquids in tanks

2. Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standartus:

ISO 4266:1994

Nafta ir skystieji naftos produktai. Tiesioginis temperatūros ir lygio matavimas talpyklose. Automatinis metodas

 

Petroleum and liquid petroleum products – Direct measurement of temperature

 

and level in storage tanks -Automatic methods

ISO 11223-1:1995

Nafta ir skystieji naftos produktai. Tiesioginiai statiniai matavimai.

 

Vertikalios talpyklos turinys

 

1 dalis: Masės matavimas hidrostatiškai graduojant talpas

 

Petroleum and liquid petroleum products – Direct static measurements – Contents

 

of vertical storage tanks

 

Part 1: Mass measurement by hydrostatic tank gauging

ISO 4267-2:1988

Nafta ir skystieji naftos produktai. Naftos kiekio apskaičiavimas

 

2 dalis: Dinaminis matavimas

 

Petroleum and liquid petroleum products – Calculation of oil quantities

 

Part 2: Dynamic measurement

ISO 3675:1998

Žalia nafta ir skystieji naftos produktai. Tankio nustatymas laboratorijoje.

 

Hidrometrinis metodas

 

Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of

 

density – Hydrometer method

ISO 12185:1996

Žalia nafta ir skystieji naftos produktai. Tankio nustatymas-Vibruojančio V formos

 

vamzdelio metodas

 

Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination –

 

Oscillating U-tube method

ISO 8222:1987

Naftos matavimo sistemos. Kalibravimas. Temperatūrinė korekcija dirbant su

 

tūrio pamatinėmis matavimo sistemomis

 

Petroleum measurement systems – Calibration – Temperature corrections for use

 

with volumetric reference measuring systems

ISO 7507-1:1993

Nafta ir skystieji naftos produktai. Vertikalių cilindrinių talpyklų gradavimas

 

1 dalis: Apjuosimo metodas

 

Petroleum and liquid petroleum products-Calibration of vertical cylindrical tanks

 

Part 1: Strapping method

ISO 7507-2:1993

Nafta ir skystieji naftos produktai. Vertikalių cilindrinių talpyklų gradavimas

 

2 dalis: Optinis pamatinės linijos metodas

 

Petroleum and liquid petroleum products – Calibration of vertical cylindrical tanks

 

Part 2: Optical-reference line method

ISO 7507-3:1993

Nafta ir skystieji naftos produktai. Vertikalių cilindrinių talpyklų gradavimas

 

3 dalis: Optinis trianguliacinis metodas

 

Petroleum and liquid petroleum products – Calibration of vertical cylindrical tanks

 

Part 3: Optical triangulation method

ISO 7507-4:1995

Nafta ir skystieji naftos produktai. Vertikalių cilindrinių talpyklų gradavimas

 

4 dalis: Vidinis elektrinis optinis nuotolio metodas

 

Petroleum and liquid petroleum products – Calibration of vertical cylindrical tanks

 

Part 4: Internal electro-optical distance-ranging method

ISO/TR 7505-6:1997

Nafta ir skystieji naftos produktai. Vertikalių cilindrinių talpyklų gradavimas

 

6 dalis: Rekomendacijos, kaip stebėti, kontroliuoti ir patikrinti talpyklos gradavimą

 

ir gradavimo lenteles

 

Petroleum and liquid petroleum products – Calibration of vertical cylindrical tanks

 

Part 6: Recommendation for monitoring, checking and verification of tank

calibration and capacity table

3. Rusijos Federacijos Gosstandarto standartus:

GOST 26976-86

Nafta ir naftos produktai. Masės matavimo metodai

 

Neft’ i nefteprodukty. Metody izmerenija massy

GOST 3900-85

Nafta ir naftos produktai. Tankio nustatymo metodai

 

Neft’ i nefteprodukty. Metody opredelenija plotnosti

______________