LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V-69 „DĖL PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMOS, PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMOS IR PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 25 d. Nr. V-578

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490):

1.1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programoje išdėstau 1 priedo 14 punktą taip:

14. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse ir kitos kontroliuojančios institucijos pagal savo kompetenciją vykdo Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo priežiūrą šalyje.“;

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programoje išdėstau 1 priedo 14 punktą taip:

14. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse ir kitos kontroliuojančios institucijos pagal savo kompetenciją vykdo privalomojo higienos įgūdžių mokymo priežiūrą šalyje.“;

1.3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programoje išdėstau 1 priedo 12 punktą taip:

12. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse ir kitos kontroliuojančios institucijos pagal savo kompetenciją vykdo privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo priežiūrą šalyje.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS