LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2004 m. liepos 8 d. Nr. IX-2328

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2001, Nr. 39-1353)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Valstybės rinkliava

Už licencijų (leidimų) verstis kelių transporto ūkine komercine veikla, kitų su kelių transporto veikla susijusių juridinę galią turinčių dokumentų ir jų dublikatų išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS